Tento server zjednodušuje vyhledávání směrnic a nařízení EU v legislativním systému Evropské unie Eur-lex. Vyhledává pomocí analýzy textu a fulltextového hledání v textech směrnic a nařízení. Výsledky odkazují na oficiální stránky Eur-lex; k dispozici je také neformátovaný náhled textu.

Tip: Pokud znáte číslo směrnice nebo nařízení EU, zadejte jej i s typem dokumentu, např. směrnice 95/46/ES.

Nová nařízení EU:

 • nařízení 2276/2017/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2276 ze dne 8. prosince 2017 o povolení nového užití přípravku Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) jako doplňkové látky pro prasnice (držitel povolení Kemin Europa N.V.) (Text s významem pro EHP. ) (náhled textu)
 • nařízení 2275/2017/EU: Prováděcí nařízeni Komise (EU) 2017/2275 ze dne 8. prosince 2017 o povolení nového užití přípravku Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení Centro Sperimentale del Latte) (Text s významem pro EHP. ) (náhled textu)
 • nařízení 2274/2017/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2274 ze dne 8. prosince 2017 o povolení nového užití přípravku 6-fytázy (EC 3.1.3.26) z Komagataella pastoris (DSM 23036) jako doplňkové látky pro ryby (držitel povolení Huvepharma EOOD) (Text s významem pro EHP. ) (náhled textu)
 • nařízení 2273/2017/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2273 ze dne 8. prosince 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (Text s významem pro EHP. ) (náhled textu)
 • nařízení 2272/2017/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2272 ze dne 8. prosince 2017 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit („Kabanosy staropolskie“ (ZTS)) (náhled textu)
 • nařízení 2260/2017/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2260 ze dne 5. prosince 2017, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi (náhled textu)
 • nařízení 2259/2017/EU: Nařízení Komise (EU) 2017/2259 ze dne 4. prosince 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu hlavouna tuponosého ve vodách Unie a v mezinárodních vodách oblastí Vb, VI a VII plavidly plujícími pod vlajkou Španělska (náhled textu)
 • nařízení 2258/2017/EU: Nařízení Komise (EU) 2017/2258 ze dne 4. prosince 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu pakambal rodu Lepidorhombus v oblastech VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe plavidly plujícími pod vlajkou Belgie (náhled textu)

Nové směrnice EU:

 • směrnice 2017/2110/EU: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2110 ze dne 15. listopadu 2017 o systému inspekcí pro zajištění bezpečného provozu plavidel typu ro-ro pro přepravu cestujících a vysokorychlostních osobních plavidel v liniové dopravě a o změně směrnice 2009/16/ES a zrušení směrnice Rady 1999/35/ES (Text s významem pro EHP. ) (náhled textu)
 • směrnice 2017/2109/EU: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2109 ze dne 15. listopadu 2017, kterou se mění směrnice Rady 98/41/ES o registraci osob na palubách osobních lodí provozujících dopravu do přístavů členských států Společenství nebo z nich a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/65/EU o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do přístavů členských států nebo odplouvajících z nich (náhled textu)
 • směrnice 2017/2108/EU: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2108 ze dne 15. listopadu 2017, kterou se mění směrnice 2009/45/ES o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě (Text s významem pro EHP. ) (náhled textu)
 • směrnice 2017/2103/EU: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2103 ze dne 15. listopadu 2017, kterou se mění rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV s cílem zahrnout do definice drogy nové psychoaktivní látky a zrušuje rozhodnutí Rady 2005/387/SVV (náhled textu)
 • směrnice 2017/2102/EU: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2102 ze dne 15. listopadu 2017, kterou se mění směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (Text s významem pro EHP. ) (náhled textu)
 • směrnice 2017/2096/EU: Směrnice Komise (EU) 2017/2096 ze dne 15. listopadu 2017, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností (Text s významem pro EHP. ) (náhled textu)
 • směrnice 2017/2054/EU: Směrnice Komise (EU) 2017/2054 ze dne 8. listopadu 2017, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokud jde o seznam produktů pro obranné účely (Text s významem pro EHP) (náhled textu)
 • směrnice 2017/1975/EU: Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1975 ze dne 7. srpna 2017 kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia v určitých barvu konvertujících diodách vyzařujících světlo (LED) v systémech vizualizace (Text s významem pro EHP. ) (náhled textu)Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.