Tento server zjednodušuje vyhledávání směrnic a nařízení EU v legislativním systému Evropské unie Eur-lex. Vyhledává pomocí analýzy textu a fulltextového hledání v textech směrnic a nařízení. Výsledky odkazují na oficiální stránky Eur-lex; k dispozici je také neformátovaný náhled textu.

Tip: Pokud znáte číslo směrnice nebo nařízení EU, zadejte jej i s typem dokumentu, např. směrnice 95/46/ES.

Nová nařízení EU:

 • nařízení 858/2017/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/858 ze dne 18. května 2017 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro deváté dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080 (náhled textu)
 • nařízení 857/2017/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/857 ze dne 18. května 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny (náhled textu)
 • nařízení 856/2017/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/856 ze dne 18. května 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky fluroxypyr (Text s významem pro EHP. ) (náhled textu)
 • nařízení 855/2017/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/855 ze dne 18. května 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky diflubenzuronu (Text s významem pro EHP. ) (náhled textu)
 • nařízení 854/2017/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/854 ze dne 18. května 2017, kterým se přiznává ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 názvu „Darnibole“ (CHOP) (náhled textu)
 • nařízení 849/2017/EU: Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/849 ze dne 7. prosince 2016, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013, pokud jde o mapy v příloze I a seznam v příloze II uvedeného nařízení (Text s významem pro EHP. ) (náhled textu)
 • nařízení 844/2017/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/844 ze dne 17. května 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny (náhled textu)
 • nařízení 843/2017/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/843 ze dne 17. května 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka Beauveria bassiana kmen NPP111B005 a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. ) (náhled textu)

Nové směrnice EU:

 • směrnice 2017/845/EU: Směrnice Komise (EU) 2017/845 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/56/ES, pokud jde o orientační seznamy prvků, jež je třeba zohlednit při přípravě strategie pro mořské prostředí (Text s významem pro EHP. ) (náhled textu)
 • směrnice 2017/774/EU: Směrnice Komise (EU) 2017/774 ze dne 3. května 2017, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o fenol (Text s významem pro EHP. ) (náhled textu)
 • směrnice 2017/738/EU: Směrnice Rady (EU) 2017/738 ze dne 27. března 2017, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o olovo (Text s významem pro EHP. ) (náhled textu)
 • směrnice 2017/593/EU: Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/593 ze dne 7. dubna 2016 kterou se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU, pokud jde o ochranu finančních nástrojů a peněžních prostředků patřících zákazníkům, povinnosti při řízení produktů a pravidla vztahující se na poskytování nebo přijímání poplatků, provizí nebo jiných peněžních či nepeněžních výhod (Text s významem pro EHP. ) (náhled textu)
 • směrnice 2017/541/EU: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/541 ze dne 15. března 2017 o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV (náhled textu)
 • směrnice 2017/433/EU: Směrnice Komise (EU) 2017/433 ze dne 7. března 2017, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokud jde o seznam produktů pro obranné účely (Text s významem pro EHP. ) (náhled textu)
 • směrnice 2017/164/EU: Směrnice Komise (EU) 2017/164 ze dne 31. ledna 2017, kterou se stanoví čtvrtý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 91/322/EHS, 2000/39/ES a 2009/161/EU (Text s významem pro EHP. ) (náhled textu)
 • směrnice 2017/159/EU: Směrnice Rady (EU) 2017/159 ze dne 19. prosince 2016, kterou se provádí dohoda týkající se provádění Úmluvy Mezinárodní organizace práce o práci v odvětví rybolovu z roku 2007 uzavřená Všeobecnou konfederací zemědělských družstev v Evropské unii (COGECA), Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) a Sdružením vnitrostátních organizací rybářských podniků v Evropské unii (Europêche) dne 21. května 2012 (Text s významem pro EHP. ) (náhled textu)Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.