Tento server zjednodušuje vyhledávání směrnic a nařízení EU v legislativním systému Evropské unie Eur-lex. Vyhledává pomocí analýzy textu a fulltextového hledání v textech směrnic a nařízení. Výsledky odkazují na oficiální stránky Eur-lex; k dispozici je také neformátovaný náhled textu.

Tip: Pokud znáte číslo směrnice nebo nařízení EU, zadejte jej i s typem dokumentu, např. směrnice 95/46/ES.

Nová nařízení EU:

 • nařízení 1020/2016/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1020 ze dne 23. června 2016 o maximální nákupní ceně sušeného odstředěného mléka pro druhé dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/826 (náhled textu)
 • nařízení 1019/2016/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1019 ze dne 23. června 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny (náhled textu)
 • nařízení 1018/2016/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1018 ze dne 23. června 2016, kterým se po dvou sté čtyřicáté šesté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá (náhled textu)
 • nařízení 1017/2016/EU: Nařízení Komise (EU) 2016/1017 ze dne 23. června 2016, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o anorganické amonné soli (Text s významem pro EHP) (náhled textu)
 • nařízení 1009/2016/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1009 ze dne 22. června 2016, kterým se určí množství, jež je třeba přičíst k množství stanovenému na podobdobí od 1. ledna 2017 do 30. června 2017 v rámci celních kvót v odvětví mléka a mléčných výrobků otevřených nařízením (ES) č. 2535/2001 (náhled textu)
 • nařízení 1008/2016/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1008 ze dne 22. června 2016 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny (náhled textu)
 • nařízení 1007/2016/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1007 ze dne 22. června 2016 o povolení chloridu amonného jako doplňkové látky pro přežvýkavce s výjimkou výkrmu jehňat, kočky a psy (držitel povolení Latochema Co. Ltd) (Text s významem pro EHP) (náhled textu)
 • nařízení 1006/2016/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1006 ze dne 22. června 2016, kterým se mění nařízení (EU) č. 255/2010, pokud jde o ustanovení ICAO uvedená v čl. 3 odst. 1 (Text s významem pro EHP) (náhled textu)

Nové směrnice EU:

 • směrnice 2016/970/EU: Směrnice Komise (EU) 2016/970 ze dne 27. května 2016, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokud jde o seznam produktů pro obranné účely (Text s významem pro EHP) (náhled textu)
 • směrnice 2016/943/EU: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/943 ze dne 8. června 2016 o ochraně nezveřejněného know-how a obchodních informací (obchodního tajemství) před jejich neoprávněným získáním, využitím a zpřístupněním (Text s významem pro EHP) (náhled textu)
 • směrnice 2016/882/EU: Směrnice Komise (EU) 2016/882 ze dne 1. června 2016, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES, pokud jde o jazykové požadavky (Text s významem pro EHP) (náhled textu)
 • směrnice 2016/881/EU: Směrnice Rady (EU) 2016/881 ze dne 25. května 2016, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní (náhled textu)
 • směrnice 2016/856/EU: Směrnice Rady (EU) 2016/856 ze dne 25. května 2016, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti dodržovat minimální základní sazbu (náhled textu)
 • směrnice 2016/844/EU: Směrnice Komise (EU) 2016/844 ze dne 27. května 2016, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/45/ES o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě (Text s významem pro EHP) (náhled textu)
 • směrnice 2016/802/EU: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/802 ze dne 11. května 2016 o snižování obsahu síry v některých kapalných palivech (náhled textu)
 • směrnice 2016/801/EU: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/801 ze dne 11. května 2016 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, stáže, dobrovolnické služby, programů výměnných pobytů žáků či vzdělávacích projektů a činnosti au-pair (náhled textu)Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.