Tento server zjednodušuje vyhledávání směrnic a nařízení EU v legislativním systému Evropské unie Eur-lex. Vyhledává pomocí analýzy textu a fulltextového hledání v textech směrnic a nařízení. Výsledky odkazují na oficiální stránky Eur-lex; k dispozici je také neformátovaný náhled textu.

Tip: Pokud znáte číslo směrnice nebo nařízení EU, zadejte jej i s typem dokumentu, např. směrnice 95/46/ES.

Nová nařízení EU:

 • nařízení 1796/2017/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1796 ze dne 5. října 2017, kterým se stanoví koeficient přidělení pro žádosti o vývozní licence pro sýry vyvážené v roce 2018 do Spojených států amerických v rámci kvót uvedených v nařízení (ES) č. 1187/2009 (náhled textu)
 • nařízení 1795/2017/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1795 ze dne 5. října 2017, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz určitých plochých za tepla válcovaných výrobků ze železa, nelegované nebo ostatní legované oceli pocházejících z Brazílie, Íránu, Ruska a Ukrajiny a kterým se ukončuje šetření týkající se dovozu určitých plochých za tepla válcovaných výrobků ze železa, nelegované nebo ostatní legované oceli pocházejících ze Srbska (náhled textu)
 • nařízení 1794/2017/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1794 ze dne 5. října 2017, kterým se pro účetní období EZZF 2018 stanoví úrokové sazby používané pro výpočet nákladů na financování intervenčních opatření ve formě nákupu, skladování a odbytu zásob (náhled textu)
 • nařízení 1788/2017/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1788 ze dne 22. září 2017 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Ossolano (CHOP)) (náhled textu)
 • nařízení 1787/2017/EU: Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1787 ze dne 12. června 2017, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 508/2014, pokud jde o rozdělení finančních prostředků podléhajících přímému řízení mezi cíle integrované námořní politiky a společné rybářské politiky (náhled textu)
 • nařízení 1785/2017/EU: Nařízení Komise (EU) 2017/1785 ze dne 28. září 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých ve vodách Norska oblasti IV plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska (náhled textu)
 • nařízení 1784/2017/EU: Nařízení Komise (EU) 2017/1784 ze dne 28. září 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse evropského v oblastech VIIh, VIIj a VIIk plavidly plujícími pod vlajkou Belgie (náhled textu)
 • nařízení 1783/2017/EU: Nařízení Komise (EU) 2017/1783 ze dne 28. září 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu makrely obecné v oblastech IIIa a IV, ve vodách Unie oblastí IIa, IIIb, IIIc a subdivizí 22–32 plavidly plujícími pod vlajkou Belgie (náhled textu)

Nové směrnice EU:

 • směrnice 2017/1572/EU: Směrnice Komise (EU) 2017/1572 ze dne 15. září 2017, kterou se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES, pokud jde o zásady a pokyny pro správnou výrobní praxi pro humánní léčivé přípravky (Text s významem pro EHP. ) (náhled textu)
 • směrnice 2017/1564/EU: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1564 ze dne 13. září 2017 o některých povolených způsobech užití některých děl a jiných předmětů chráněných autorským právem a právy s ním souvisejícími ve prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení a o změně směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (náhled textu)
 • směrnice 2017/1371/EU: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (náhled textu)
 • směrnice 2017/1279/EU: Prováděcí směrnice Komise (EU) 2017/1279 ze dne 14. července 2017, kterou se mění přílohy I až V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (náhled textu)
 • směrnice 2017/1132/EU: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14. června 2017 o některých aspektech práva obchodních společností (Text s významem pro EHP. ) (náhled textu)
 • směrnice 2017/1011/EU: Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1011 ze dne 15. března 2017, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova ve skle pro optické účely (Text s významem pro EHP. ) (náhled textu)
 • směrnice 2017/1010/EU: Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1010 ze dne 13. března 2017, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v ložiskových pánvích a pouzdrech v některých kompresorech obsahujících chladící látku (Text s významem pro EHP. ) (náhled textu)
 • směrnice 2017/1009/EU: Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1009 ze dne 13. března 2017, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia a olova ve filtračním skle a skle používaném pro etalony odrazivosti (Text s významem pro EHP. ) (náhled textu)Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.