Tento server zjednodušuje vyhledávání směrnic a nařízení EU v legislativním systému Evropské unie Eur-lex. Vyhledává pomocí analýzy textu a fulltextového hledání v textech směrnic a nařízení. Výsledky odkazují na oficiální stránky Eur-lex; k dispozici je také neformátovaný náhled textu.

Tip: Pokud znáte číslo směrnice nebo nařízení EU, zadejte jej i s typem dokumentu, např. směrnice 95/46/ES.

Nová nařízení EU:

 • nařízení 550/2017/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/550 ze dne 23. března 2017 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro sedmé dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080 (náhled textu)
 • nařízení 549/2017/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/549 ze dne 23. března 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny (náhled textu)
 • nařízení 548/2017/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/548 ze dne 23. března 2017, kterým se stanoví jednotný formulář pro písemné prohlášení k odstranění nebo porušení plomby tachografu (Text s významem pro EHP. ) (náhled textu)
 • nařízení 545/2017/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/545 ze dne 22. března 2017, kterým se stanoví koeficient přidělení pro vydávání vývozních licencí, kterým se zamítají žádosti o vydání vývozních licencí a pozastavuje příjem žádostí o vývozní licence pro cukr nepodléhající kvótám (náhled textu)
 • nařízení 544/2017/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/544 ze dne 22. března 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny (náhled textu)
 • nařízení 543/2017/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/543 ze dne 22. března 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 o sčítání lidu, domů a bytů, pokud jde o technické specifikace témat a jejich rozdělení (Text s významem pro EHP. ) (náhled textu)
 • nařízení 542/2017/EU: Nařízení Komise (EU) 2017/542 ze dne 22. března 2017, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí doplněním nové přílohy upravující harmonizované informace týkající se reakce na ohrožení zdraví (Text s významem pro EHP. ) (náhled textu)
 • nařízení 495/2017/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/495 ze dne 21. března 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny (náhled textu)

Nové směrnice EU:

 • směrnice 2017/433/EU: Směrnice Komise (EU) 2017/433 ze dne 7. března 2017, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokud jde o seznam produktů pro obranné účely (Text s významem pro EHP. ) (náhled textu)
 • směrnice 2017/164/EU: Směrnice Komise (EU) 2017/164 ze dne 31. ledna 2017, kterou se stanoví čtvrtý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 91/322/EHS, 2000/39/ES a 2009/161/EU (Text s významem pro EHP. ) (náhled textu)
 • směrnice 2017/159/EU: Směrnice Rady (EU) 2017/159 ze dne 19. prosince 2016, kterou se provádí dohoda týkající se provádění Úmluvy Mezinárodní organizace práce o práci v odvětví rybolovu z roku 2007 uzavřená Všeobecnou konfederací zemědělských družstev v Evropské unii (COGECA), Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) a Sdružením vnitrostátních organizací rybářských podniků v Evropské unii (Europêche) dne 21. května 2012 (Text s významem pro EHP. ) (náhled textu)
 • směrnice 2016/2370/EU: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2370 ze dne 14. prosince 2016, kterou se mění směrnice 2012/34/EU, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení železniční infrastruktury (Text s významem pro EHP ) (náhled textu)
 • směrnice 2016/2341/EU: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2341 ze dne 14. prosince 2016 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění (IZPP) a dohledu nad nimi (Text s významem pro EHP ) (náhled textu)
 • směrnice 2016/2309/EU: Směrnice Komise (EU) 2016/2309 ze dne 16. prosince 2016, kterou se přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí počtvrté přizpůsobují vědeckému a technickému pokroku (Text s významem pro EHP ) (náhled textu)
 • směrnice 2016/2284/EU: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 2016 o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší, o změně směrnice 2003/35/ES a o zrušení směrnice 2001/81/ES (Text s významem pro EHP ) (náhled textu)
 • směrnice 2016/2258/EU: Směrnice Rady (EU) 2016/2258 ze dne 6. prosince 2016, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz (náhled textu)Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.