Tento server zjednodušuje vyhledávání směrnic a nařízení EU v legislativním systému Evropské unie Eur-lex. Vyhledává pomocí analýzy textu a fulltextového hledání v textech směrnic a nařízení. Výsledky odkazují na oficiální stránky Eur-lex; k dispozici je také neformátovaný náhled textu.

Tip: Pokud znáte číslo směrnice nebo nařízení EU, zadejte jej i s typem dokumentu, např. směrnice 95/46/ES.

Nová nařízení EU:

 • nařízení 73/2017/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/73 ze dne 13. ledna 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny (náhled textu)
 • nařízení 72/2017/EU: Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/72 ze dne 23. září 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy upřesňující podmínky pro povolení výjimky týkající se údajů (Text s významem pro EHP. ) (náhled textu)
 • nařízení 69/2017/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/69 ze dne 12. ledna 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny (náhled textu)
 • nařízení 68/2017/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/68 ze dne 9. ledna 2017 o změně nařízení (ES) č. 121/2008, kterým se stanoví metoda analýzy pro stanovení obsahu škrobu v přípravcích používaných k výživě zvířat (kód KN 2309) (náhled textu)
 • nařízení 67/2017/EU: Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/67 ze dne 4. listopadu 2016, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 652/2014, kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin, pokud jde o doplnění seznamu nákaz zvířat a zoonóz v uvedené příloze (náhled textu)
 • nařízení 49/2017/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/49 ze dne 11. ledna 2017, kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný pro množství, na něž se vztahují žádosti o dovozní licence podané od 1. ledna 2017 do 6. ledna 2017 v rámci celních kvót otevřených prováděcím nařízením (EU) 2015/2081 pro některé obiloviny pocházející z Ukrajiny (náhled textu)
 • nařízení 48/2017/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/48 ze dne 11. ledna 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny (náhled textu)
 • nařízení 45/2017/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/45 ze dne 10. ledna 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny (náhled textu)

Nové směrnice EU:

 • směrnice 2016/2370/EU: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2370 ze dne 14. prosince 2016, kterou se mění směrnice 2012/34/EU, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení železniční infrastruktury (Text s významem pro EHP ) (náhled textu)
 • směrnice 2016/2341/EU: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2341 ze dne 14. prosince 2016 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění (IZPP) a dohledu nad nimi (Text s významem pro EHP ) (náhled textu)
 • směrnice 2016/2309/EU: Směrnice Komise (EU) 2016/2309 ze dne 16. prosince 2016, kterou se přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí počtvrté přizpůsobují vědeckému a technickému pokroku (Text s významem pro EHP ) (náhled textu)
 • směrnice 2016/2284/EU: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 2016 o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší, o změně směrnice 2003/35/ES a o zrušení směrnice 2001/81/ES (Text s významem pro EHP ) (náhled textu)
 • směrnice 2016/2258/EU: Směrnice Rady (EU) 2016/2258 ze dne 6. prosince 2016, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz (náhled textu)
 • směrnice 2016/2109/EU: Prováděcí směrnice Komise (EU) 2016/2109 ze dne 1. prosince 2016, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, pokud jde o zahrnutí nových druhů a botanický název druhu Lolium x boucheanum Kunth (Text s významem pro EHP ) (náhled textu)
 • směrnice 2016/2102/EU: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru (Text s významem pro EHP ) (náhled textu)
 • směrnice 2016/2037/EU: Směrnice Komise (EU) 2016/2037 ze dne 21. listopadu 2016, kterou se mění směrnice Rady 75/324/EHS, pokud jde o maximální povolený tlak aerosolových rozprašovačů, a o přizpůsobení jejích ustanovení o označování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Text s významem pro EHP ) (náhled textu)Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.