Tento server zjednodušuje vyhledávání směrnic a nařízení EU v legislativním systému Evropské unie Eur-lex. Vyhledává pomocí analýzy textu a fulltextového hledání v textech směrnic a nařízení. Výsledky odkazují na oficiální stránky Eur-lex; k dispozici je také neformátovaný náhled textu.

Tip: Pokud znáte číslo směrnice nebo nařízení EU, zadejte jej i s typem dokumentu, např. směrnice 95/46/ES.

Nová nařízení EU:

 • nařízení 327/2017/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/327 ze dne 24. února 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny (náhled textu)
 • nařízení 326/2017/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/326 ze dne 24. února 2017, kterým se po dvousté šedesáté prvé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá (náhled textu)
 • nařízení 325/2017/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/325 ze dne 24. února 2017 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz vysokopevnostních nití z polyesterů pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 (náhled textu)
 • nařízení 324/2017/EU: Nařízení Komise (EU) 2017/324 ze dne 24. února 2017, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 231/2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o specifikace bazického kopolymeru methakrylátu (E 1205) (Text s významem pro EHP. ) (náhled textu)
 • nařízení 323/2017/EU: Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/323 ze dne 20. ledna 2017, kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2251, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů, pokud jde o regulační technické normy pro techniky zmírňování rizika u OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana (Text s významem pro EHP. ) (náhled textu)
 • nařízení 318/2017/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/318 ze dne 23. února 2017 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro páté dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080 (náhled textu)
 • nařízení 317/2017/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/317 ze dne 23. února 2017 o stanovení paušálních dovozních hodnot pro určení vstupní ceny některých druhů ovoce a zeleniny (náhled textu)
 • nařízení 316/2017/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/316 ze dne 22. února 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin (náhled textu)

Nové směrnice EU:

 • směrnice 2017/164/EU: Směrnice Komise (EU) 2017/164 ze dne 31. ledna 2017, kterou se stanoví čtvrtý seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti podle směrnice Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 91/322/EHS, 2000/39/ES a 2009/161/EU (Text s významem pro EHP. ) (náhled textu)
 • směrnice 2017/159/EU: Směrnice Rady (EU) 2017/159 ze dne 19. prosince 2016, kterou se provádí dohoda týkající se provádění Úmluvy Mezinárodní organizace práce o práci v odvětví rybolovu z roku 2007 uzavřená Všeobecnou konfederací zemědělských družstev v Evropské unii (COGECA), Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) a Sdružením vnitrostátních organizací rybářských podniků v Evropské unii (Europêche) dne 21. května 2012 (Text s významem pro EHP. ) (náhled textu)
 • směrnice 2016/2370/EU: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2370 ze dne 14. prosince 2016, kterou se mění směrnice 2012/34/EU, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení železniční infrastruktury (Text s významem pro EHP ) (náhled textu)
 • směrnice 2016/2341/EU: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2341 ze dne 14. prosince 2016 o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění (IZPP) a dohledu nad nimi (Text s významem pro EHP ) (náhled textu)
 • směrnice 2016/2309/EU: Směrnice Komise (EU) 2016/2309 ze dne 16. prosince 2016, kterou se přílohy směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí počtvrté přizpůsobují vědeckému a technickému pokroku (Text s významem pro EHP ) (náhled textu)
 • směrnice 2016/2284/EU: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 2016 o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší, o změně směrnice 2003/35/ES a o zrušení směrnice 2001/81/ES (Text s významem pro EHP ) (náhled textu)
 • směrnice 2016/2258/EU: Směrnice Rady (EU) 2016/2258 ze dne 6. prosince 2016, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o přístup daňových orgánů k informacím pro boj proti praní peněz (náhled textu)
 • směrnice 2016/2109/EU: Prováděcí směrnice Komise (EU) 2016/2109 ze dne 1. prosince 2016, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, pokud jde o zahrnutí nových druhů a botanický název druhu Lolium x boucheanum Kunth (Text s významem pro EHP ) (náhled textu)Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.