Tento server zjednodušuje vyhledávání směrnic a nařízení EU v legislativním systému Evropské unie Eur-lex. Vyhledává pomocí analýzy textu a fulltextového hledání v textech směrnic a nařízení. Výsledky odkazují na oficiální stránky Eur-lex; k dispozici je také neformátovaný náhled textu.

Tip: Pokud znáte číslo směrnice nebo nařízení EU, zadejte jej i s typem dokumentu, např. směrnice 95/46/ES.

Nová nařízení EU:

 • nařízení 2100/2017/EU: Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 ze dne 4. září 2017, kterým se stanoví vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 (Text s významem pro EHP. ) (náhled textu)
 • nařízení 2095/2017/EU: Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2017/2095 ze dne 3. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 2157/1999 o pravomoci Evropské centrální banky uvalovat sankce (ECB/2017/34) (náhled textu)
 • nařízení 2094/2017/EU: Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2017/2094 ze dne 3. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 795/2014 o požadavcích v oblasti dozoru nad systémově významnými platebními systémy (ECB/2017/32) (náhled textu)
 • nařízení 2093/2017/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2093 ze dne 15. listopadu 2017 o ukončení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením Rady (EU) č. 1331/2011 na dovoz některých bezešvých trubek a dutých profilů z nerezavějící oceli pocházejících z Čínské lidové republiky dovozem zasílaným z Indie bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Indie, a o ukončení celní evidence tohoto dovozu uložené prováděcím nařízením Komise (EU) 2017/272 (náhled textu)
 • nařízení 2092/2017/EU: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2092 ze dne 15. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 1380/2013 o společné rybářské politice (náhled textu)
 • nařízení 2091/2017/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2091 ze dne 14. listopadu 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky iprodion a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. ) (náhled textu)
 • nařízení 2090/2017/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2090 ze dne 14. listopadu 2017 o povolení piva jako základní látky v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o změně přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. ) (náhled textu)
 • nařízení 2089/2017/EU: Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2089 ze dne 14. listopadu 2017 o technických postupech pro vývoj, údržbu a používání elektronických systémů pro výměnu informací a uchovávání těchto informací v souladu s celním kodexem Unie (náhled textu)

Nové směrnice EU:

 • směrnice 2017/2096/EU: Směrnice Komise (EU) 2017/2096 ze dne 15. listopadu 2017, kterou se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností (Text s významem pro EHP. ) (náhled textu)
 • směrnice 2017/1975/EU: Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1975 ze dne 7. srpna 2017 kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia v určitých barvu konvertujících diodách vyzařujících světlo (LED) v systémech vizualizace (Text s významem pro EHP. ) (náhled textu)
 • směrnice 2017/1920/EU: Prováděcí směrnice Komise (EU) 2017/1920 ze dne 19. října 2017, kterou se mění příloha IV směrnice Rady 2000/29/ES, pokud jde o oběh semen Solanum tuberosum L. pocházejících z Unie (náhled textu)
 • směrnice 2017/1852/EU: Směrnice Rady (EU) 2017/1852 ze dne 10. října 2017 o mechanismech řešení daňových sporů v Evropské unii (náhled textu)
 • směrnice 2017/1572/EU: Směrnice Komise (EU) 2017/1572 ze dne 15. září 2017, kterou se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES, pokud jde o zásady a pokyny pro správnou výrobní praxi pro humánní léčivé přípravky (Text s významem pro EHP. ) (náhled textu)
 • směrnice 2017/1564/EU: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1564 ze dne 13. září 2017 o některých povolených způsobech užití některých děl a jiných předmětů chráněných autorským právem a právy s ním souvisejícími ve prospěch osob nevidomých, osob se zrakovým postižením nebo osob s jinými poruchami čtení a o změně směrnice 2001/29/ES o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (náhled textu)
 • směrnice 2017/1371/EU: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1371 ze dne 5. července 2017 o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy Unie (náhled textu)
 • směrnice 2017/1279/EU: Prováděcí směrnice Komise (EU) 2017/1279 ze dne 14. července 2017, kterou se mění přílohy I až V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (náhled textu)Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.