Nařízení Komise (ES) č. 118/2003 ze dne 23. ledna 2003 o vývozních náhradách pro hovězí a telecí maso a o změně nařízení (EHS) č. 3846/87, kterým se zavádí nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady, a nařízení (ES) č. 1445/95 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 118/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 118/2003
          ze dne 23. ledna 2003
          o vývozních náhradách pro hovězí a telecí maso a o změně nařízení (EHS) č. 3846/87, kterým se zavádí nomenklatura zemědělských produktů pro vývozní náhrady, a nařízení (ES) č. 1445/95 o prováděcích pravidlech pro dovozní a vývozní licence v odvětví hovězího a telecího masa
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2345/2001 [2], a zejména na čl. 33 odst. 12 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V souladu s článkem 33 nařízení (ES) č. 1254/1999 může být rozdíl mezi cenami produktů uvedených v článku 1 tohoto nařízení na světovém trhu a jejich cenami v rámci Společenství pokryt vývozní náhradou.
          (2) Nařízení (EHS) č. 32/82 [3], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 744/2000 [4], nařízení (EHS) č. 1964/82 [5], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2772/2000 [6] a nařízení (EHS) č. 2388/84 [7], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 3661/92 [8] stanoví podmínky pro poskytování zvláštních vývozních náhrad pro některé kusy hovězího a telecího masa a některé konzervované produkty z hovězího a telecího masa.
          (3) Použití těchto pravidel a kritérií na předvídatelnou situaci na trhu s hovězím a telecím masem vede ke stanovení níže uvedené náhrady.
          (4) Pokud jde o živá zvířata, vývozní náhrady by se již z důvodu zjednodušení neměly poskytovat pro kategorie, které v obchodním styku se třetími zeměmi nejsou příliš významné. Kromě toho, s ohledem na obecný zájem o dobré životní podmínky zvířat, by se měly co nejvíce omezit vývozní náhrady pro živá jateční zvířata. Vývozní náhrady pro taková zvířata by se proto měly poskytovat pouze třetím zemím, které z kulturních a/nebo náboženských důvodů tradičně dovážejí značná množství jatečných zvířat. Pokud jde o živá plemenná zvířata, vývozní náhrady pro čistokrevný plemenný skot by se měly omezit na jalovice a krávy do 30 měsíců, aby se zabránilo jakémukoli zneužití.
          (5) Vývozní náhrady by se měly poskytovat do určitých míst určení pro některé druhy čerstvého nebo chlazeného masa uvedené v příloze pod kódem KN 0201, pro některé druhy zmrazeného masa uvedené v příloze pod kódem KN 0202, pro některé druhy masa nebo drobů uvedené v příloze pod kódem KN 0206 a pro některé jiné přípravky a konzervy z masa nebo drobů uvedené v příloze pod kódem KN 16025010.
          (6) S ohledem na velké rozdíly mezi produkty kódů KN 020120909700 a 020220909100, které se používají pro účely náhrad, by se náhrady měly poskytovat jen pro kusy masa, v nichž hmotnost kostí nepřesahuje jednu třetinu.
          (7) V případě vykostěného, nasoleného a sušeného hovězího masa existují tradiční obchodní toky do Švýcarska. V zájmu zachování těchto obchodních toků by se měla stanovit náhrada ve výši rozdílu mezi cenami na švýcarském trhu a vývozními cenami členských států.
          (8) U některých jiných přípravků a konzerv z masa nebo drobů uvedených v příloze pod kódy KN 16025031 až 16025080 může být účast Společenství na mezinárodním obchodu zachována poskytnutím náhrady odpovídající té, která je v současné době poskytována vývozcům.
          (9) U ostatních produktů z hovězího a telecího masa není nutné stanovit náhradu, protože podíl Společenství na mezinárodním obchodu není významný.
          (10) Nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 [9], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2319/2002 [10], zavedlo nomenklaturu zemědělských produktů pro účely vývozních náhrad. Zavedením náhrad pro čistokrevná plemenná zvířata samičího pohlaví do 30 měsíců věku je nutné změnit výše uvedenou nomenklaturu produktů.
          (11) Pro zjednodušení celních formalit pro hospodářské subjekty při vývozu by náhrady pro veškeré zmrazené maso měly být vyrovnány do výše náhrad pro čerstvé nebo chlazené maso, jiné než z dospělého skotu samčího pohlaví.
          (12) Za účelem posílení kontroly nad produkty kódu KN 160250 by mělo být stanoveno, že pro tyto produkty může být poskytnuta náhrada pouze v případě, že byly vyrobeny v režimu stanoveném v článku 4 nařízení Rady (EHS) č. 565/80 ze dne 4. března 1980 o platbách vývozních náhrad předem, pokud jde o zemědělské produkty [11], ve znění nařízení (EHS) č. 2026/83 [12].
          (13) Náhrady by se měly poskytovat jen pro produkty, jejichž volný pohyb ve Společenství je povolen. Z tohoto důvodu, aby byly produkty způsobilé pro náhradu, měly by povinně nést označení zdravotní nezávadnosti upravené ve směrnici Rady 64/433/EHS [13], naposledy pozměněné směrnicí 95/23/ES [14], směrnici Rady 94/65/ES [15] a směrnici Rady 77/99/EHS [16], naposledy pozměněné směrnicí 97/76/ES [17].
          (14) Podle čl. 6 odst. 2 nařízení (EHS) č. 1964/82 by se zvláštní náhrada měla snížit, pokud množství vykostěného masa určeného na vývoz představuje méně než 95 %, ale nikoli méně než 85 %, celkové hmotnosti vykostěných kusů.
          (15) Jednání o poskytnutí dalších úlev vedená v rámci evropských dohod mezi Evropským společenstvím a přidruženými zeměmi střední a východní Evropy jsou zaměřena zejména na liberalizaci obchodu s produkty zahrnutými do společné organizace trhu s hovězím a telecím masem. Z tohoto důvodu by se mělo ze seznamu míst určení způsobilých pro poskytování náhrady vyškrtnout Rumunsko. Zrušení náhrad však nesmí vést k vytvoření rozlišených náhrad pro vývozy do jiných zemí.
          (16) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro hovězí a telecí maso,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Seznam produktů, pro něž se poskytují vývozní náhrady uvedené v článku 33 nařízení (ES) č. 1254/1999, výše těchto náhrad a místa určení jsou stanoveny v příloze I tohoto nařízení.
          2. Produkty musí splňovat příslušné požadavky na označení zdravotní nezávadnosti podle:
          - kapitoly XI přílohy I směrnice 64/433/EHS,
          - kapitoly VI přílohy I směrnice 94/65/ES,
          - kapitoly VI přílohy B směrnice 77/99/EHS.
          Článek 2
          V případě uvedeném v čl. 6 odst. 2 třetím pododstavci nařízení (EHS) č. 1964/82 se výše náhrady pro produkty kódu produktu 020130009100 snižuje o 14,00 EUR/100 kg.
          Článek 3
          Skutečnost, že nebyla stanovena žádná náhrada pro vývozy do Estonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska a Rumunska, neznamená, že existuje rozlišená náhrada.
          Článek 4
          1. Oddíl 5 přílohy nařízení (EHS) č. 3846/87 se nahrazuje přílohou II tohoto nařízení.
          2. Příloha III nařízení (ES) č. 1445/95 se nahrazuje přílohou III tohoto nařízení.
          Článek 5
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.
          Použije se na vývozní licence, o něž bude zažádáno ode dne 3. února 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 23. ledna 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21.
          [2] Úř. věst. L 315, 1.12.2001, s. 29.
          [3] Úř. věst. L 4, 8.1.1982, s. 11.
          [4] Úř. věst. L 89, 11.4.2000, s. 3.
          [5] Úř. věst. L 212, 21.7.1982, s. 48.
          [6] Úř. věst. L 321, 19.12.2000, s. 35.
          [7] Úř. věst. L 221, 18.8.1984, s. 28.
          [8] Úř. věst. L 370, 19.12.1992, s. 16.
          [9] Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1.
          [10] Úř. věst. L 354, 30.12.2002, s. 1.
          [11] Úř. věst. L 62, 7.3.1980, s. 5.
          [12] Úř. věst. L 199, 22.7.1983, s. 12.
          [13] Úř. věst. L 121, 29.7.1964, s. 2012.
          [14] Úř. věst. L 243, 11.10.1995, s. 7.
          [15] Úř. věst. L 368, 31.12.1994, s. 10.
          [16] Úř. věst. L 26, 31.1.1997, s. 85.
          [17] Úř. věst. L 10, 16.11.1998, s. 25.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          nařízení Komise ze dne 23. ledna 2003, kterou se stanoví vývozní náhrady pro hovězí maso
          Poznámka:
          Kódy produktů a kódy místa určení řady "A" jsou stanoveny v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1) ve znění pozdějších předpisů.
          Číselné kódy míst určení jsou stanoveny v nařízení Komise (ES) č. 1779/2002 (Úř. věst. L 269, 5.10.2002, s. 6).
          Ostatní místa určení jsou vymezena takto:
          B00 : všechna místa určení (třetí země, ostatní území, zásobování plavidel a letadel a místa určení považovaná za vývozy ze Společenství) s výjimkou Estonska, Litvy, Lotyšska, Maďarska a Rumunska.
          B02 : B08, B09 a místo určení 220.
          B03 : Ceuta, Melilla, Island, Norsko, Faerské ostrovy, Andorra, Gibraltar, Vatikánský městský stát, Polsko, Česká republika, Slovensko, Bulharsko, Albánie, Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Jugoslávie, bývalá jugoslávská republika Makedonie, samosprávné obce Livigno a Campione d'Italia, Helgoland, Grónsko, Kypr, obchody a zásobovací sklady (místa určení uvedená v článcích 36 a 45 a popřípadě v článku 44 nařízení Komise (ES) č. 800/1999 ve znění pozdějších předpisů (Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11)).
          B08 : Malta, Turecko, Ukrajina, Bělorusko, Moldavsko, Rusko, Gruzie, Arménie, Ázerbájdžán, Kazachstán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tádžikistán, Kyrgyzstán, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libye, Libanon, Sýrie, Irák, Írán, Izrael, západní břeh Jordánu a pásmo Gazy, Jordánsko, Saudská Arábie, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Spojené arabské emiráty, Omán, Jemen, Pákistán, Srí Lanka, Myanmar (Barma), Thajsko, Vietnam, Indonézie, Filipíny, Čína, Severní Korea, Hong Kong.
          B09 : Súdán, Mauritánie, Mali, Burkina Faso, Niger, Čad, Kapverdy, Senegal, Gambie, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Libérie, Pobřeží slonoviny (Côte d'Ivoire), Ghana, Togo, Benin, Nigérie, Kamerun, Středoafrická republika, Rovníková Guinea, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Gabon, Kongo (Konžská republika), Kongo (Konžská demokratická republika), Rwanda, Burundi, Svatá Helena a závislá území, Angola, Etiopie, Eritrea, Džibuti, Somálsko, Uganda, Tanzanie, Seychely a závislá území, Britské indickooceánské území, Mosambik, Mauricius, Komory, Mayotte, Zambie, Malawi, Jižní Afrika, Lesotho.
          B11 : Libanon a Egypt.
          Kód produktu | Místo určení | Měrná jednotka | Výše náhrady |
          0102 10 10 9140 | B00 | EUR/100 kg živé hmotnosti | 53,00 |
          0102 10 30 9140 | B00 | EUR/100 kg živé hmotnosti | 53,00 |
          0102 90 71 9000 | B11 | EUR/100 kg živé hmotnosti | 41,00 |
          0201 10 00 9110 | B02 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 71,50 |
          B03 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 43,00 |
          039 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 23,50 |
          0201 10 00 9120 | B02 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 33,50 |
          B03 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 10,00 |
          039 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 11,50 |
          0201 10 00 9130 | B02 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 97,00 |
          B03 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 56,50 |
          039 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 33,50 |
          0201 10 00 9140 | B02 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 46,00 |
          B03 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 14,00 |
          039 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 16,00 |
          0201 20 20 9110 | B02 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 97,00 |
          B03 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 56,50 |
          039 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 33,50 |
          0201 20 20 9120 | B02 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 46,00 |
          B03 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 14,00 |
          039 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 16,00 |
          0201 20 30 9110 | B02 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 71,50 |
          B03 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 43,00 |
          039 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 23,50 |
          0201 20 30 9120 | B02 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 33,50 |
          B03 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 10,00 |
          039 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 11,50 |
          0201 20 50 9110 | B02 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 123,00 |
          B03 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 71,50 |
          039 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 41,00 |
          0201 20 50 9120 | B02 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 58,50 |
          B03 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 17,50 |
          039 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 19,50 |
          0201 20 50 9130 | B02 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 71,50 |
          B03 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 43,00 |
          039 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 23,50 |
          0201 20 50 9140 | B02 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 33,50 |
          B03 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 10,00 |
          039 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 11,50 |
          0201 20 90 9700 | B02 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 33,50 |
          B03 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 10,00 |
          039 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 11,50 |
          0201 30 00 9050 | 400 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 23,50 |
          404 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 23,50 |
          0201 30 00 9060 | B02 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 46,00 |
          B03 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 13,00 |
          039 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 15,00 |
          809, 822 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 37,00 |
          0201 30 00 9100, | B08, B09 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 172,00 |
          B03 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 102,00 |
          039 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 60,00 |
          809, 822 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 152,50 |
          220 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 205,00 |
          0201 30 00 9120, | B08 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 94,50 |
          B09 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 88,00 |
          B03 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 56,50 |
          039 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 33,00 |
          809, 822 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 83,50 |
          220 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 123,00 |
          0202 10 00 9100 | B02 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 33,50 |
          B03 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 10,00 |
          039 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 11,50 |
          0202 10 00 9900 | B02 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 46,00 |
          B03 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 14,00 |
          039 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 16,00 |
          0202 20 10 9000 | B02 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 46,00 |
          B03 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 14,00 |
          039 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 16,00 |
          0202 20 30 9000 | B02 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 33,50 |
          B03 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 10,00 |
          039 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 11,50 |
          0202 20 50 9100 | B02 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 58,50 |
          B03 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 17,50 |
          039 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 19,50 |
          0202 20 50 9900 | B02 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 33,50 |
          B03 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 10,00 |
          039 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 11,50 |
          0202 20 90 9100 | B02 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 33,50 |
          B03 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 10,00 |
          039 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 11,50 |
          0202 30 90 9100 | 400 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 23,50 |
          404 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 23,50 |
          0202 30 90 9200 | B02 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 46,00 |
          B03 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 13,00 |
          039 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 15,00 |
          809, 822 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 37,00 |
          0206 10 95 9000 | B02 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 46,00 |
          B03 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 13,00 |
          039 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 15,00 |
          809, 822 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 37,00 |
          0206 29 91 9000 | B02 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 46,00 |
          B03 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 13,00 |
          039 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 15,00 |
          809, 822 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 37,00 |
          0210 20 90 9100 | 039 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 23,00 |
          1602 50 10 9170 | B02 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 22,50 |
          B03 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 15,00 |
          039 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 17,50 |
          1602 50 31 9125 | B00 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 88,50 |
          1602 50 31 9325 | B00 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 79,00 |
          1602 50 39 9125 | B00 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 88,50 |
          1602 50 39 9325 | B00 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 79,00 |
          1602 50 39 9425 | B00 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 30,00 |
          1602 50 39 9525 | B00 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 30,00 |
          1602 50 80 9535 | B00 | EUR/100 kg čisté hmotnosti | 17,50 |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Poznámka:
          Podle čl. 33 odst. 10 nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 (Úř. věst. č. 160, 26.6.1999, s. 21 se neposkytuje žádná vývozní náhrada pro produkty dovezené ze třetích zemí a do třetích zemí zpětně vyvezené.
          Kód KN | Popis zboží | Kód produktu |
          ex0102 | Živý skot: | |
          ex010210 | – čistokrevná plemenná zvířata: | |
          ex01021010 | – – Jalovice (skot samičího pohlaví, který se nikdy neotelil): | |
          | – – – o živé hmotnosti nejméně 250 kg: | |
          | – – – – do 30 měsíců věku | 010210109140 |
          | – – – – ostatní | 010210109150 |
          ex01021030 | – – Krávy: | |
          | – – – o živé hmotnosti nejméně 250 kg: | |
          | – – – – do 30 měsíců věku | 010210309140 |
          | – – – – ostatní | 010210309150 |
          ex01021090 | – – ostatní: | |
          | – – – o živé hmotnosti nejméně 300 kg: | 010210909120 |
          ex010290 | ostatní: | |
          | – – domácí druhy: | |
          | – – – o hmotnosti vyšší než 160 kg, avšak nejvýše 300 kg: | |
          ex01029041 | – – – – k porážce: | |
          | – – – – – o hmotnosti vyšší než 220 kg | 010290419100 |
          | – – – o hmotnosti vyšší než 300 kg: | |
          | – – – – Jalovice (skot samičího pohlaví, který se nikdy neotelil): | |
          01029051 | – – – – – k porážce | 010290519000 |
          01029059 | – – – – – ostatní | 010290599000 |
          | – – – – Krávy: | |
          01029061 | – – – – – k porážce | 010290619000 |
          01029069 | – – – – – ostatní: | 010290699000 |
          | – – – – ostatní: | |
          01029071 | – – – – – k porážce | 010290719000 |
          01029079 | – – – – – ostatní | 010290799000 |
          0201 | Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené: | |
          02011000 | jatečně upravená těla nebo půlky jatečně upravených těl: | |
          | – – přední část jatečně upraveného těla nebo půlky jatečně upraveného těla se všemi kostmi, krkem a plecí, ale s nejméně deseti žebry: | |
          | – – – z dospělého skotu samčího pohlaví | 020110009110 |
          | – – – ostatní | 020110009120 |
          | – – ostatní: | |
          | – – – z dospělého skotu samčího pohlaví | 020110009130 |
          | – – – ostatní | 020110009140 |
          020120 | ostatní nevykostěné maso: | |
          02012020 | – – Kompenzované čtvrti: | |
          | – – – z dospělého skotu samčího pohlaví | 020120209110 |
          | – – – ostatní | 020120209120 |
          02012030 | – – Neoddělené nebo oddělené přední čtvrti: | |
          | – – – z dospělého skotu samčího pohlaví | 020120309110 |
          | – – – ostatní | 020120309120 |
          02012050 | – – Neoddělené nebo oddělené zadní čtvrti: | |
          | – – – s nejvýše osmi žebry nebo osmi páry žeber: | |
          | – – – – z dospělého skotu samčího pohlaví | 020120509110 |
          | – – – – ostatní | 020120509120 |
          | – – – s nejméně osmi žebry nebo osmi páry žeber: | |
          | – – – – z dospělého skotu samčího pohlaví | 020120509130 |
          | – – – – ostatní | 020120509140 |
          ex02012090 | – – ostatní: | |
          | – – – hmotnost kostí není vyšší než třetina hmotnosti kusu | 020120909700 |
          ex02013000 | vykostěné: | |
          | – – Vykostěné maso vyvážené do Spojených států amerických za podmínek stanovených v nařízení Komise (EHS) č. 2973/79 nebo do Kanady za podmínek stanovených v nařízení (ES) č. 2051/96 | 020130009050 |
          | – – Vykostěné maso, včetně mletého masa, o průměrném obsahu libového masa (kromě tuku) nejméně 78 % | 020130009060 |
          | – – ostatní, o průměrném obsahu libového hovězího masa (kromě tuku) nejméně 55 %, každý kus balený jednotlivě: | |
          | – – – ze zadních čtvrtí dospělého skotu samčího pohlaví s nejvýše osmi žebry nebo osmi páry žeber, rovný nebo pistolový řez | 020130009100 |
          | – – – z neoddělených nebo oddělených předních čtvrtí dospělého skotu samčího pohlaví, rovný nebo pistolový řez | 020130009120 |
          | – – ostatní | 020130009140 |
          ex0202 | Hovězí maso zmrazené: | |
          02021000 | jatečně upravená těla nebo půlky jatečně upravených těl: | |
          | – – přední část jatečně upraveného těla nebo půlky jatečně upraveného těla se všemi kostmi, krkem a plecí, ale s nejméně deseti žebry: | 020210009100 |
          | – – ostatní | 020210009900 |
          ex020220 | ostatní nevykostěné maso: | |
          02022010 | – – Kompenzované čtvrti | 020220109000 |
          02022030 | – – Neoddělené nebo oddělené přední čtvrti | 020220309000 |
          02022050 | – – Neoddělené nebo oddělené zadní čtvrti: | |
          | – – – s nejvýše osmi žebry nebo osmi páry žeber | 020220509100 |
          | – – – s nejméně osmi žebry nebo osmi páry žeber | 020220509900 |
          ex02022090 | – – ostatní: | |
          | – – – hmotnost kostí není vyšší než třetina hmotnosti kusu | 020220909100 |
          020230 | vykostěné: | |
          02023090 | – – ostatní: | |
          | – – – Vykostěné maso vyvážené do Spojených států amerických za podmínek stanovených v nařízení (EHS) č. 2973/79 nebo do Kanady za podmínek stanovených v nařízení (ES) č. 2051/96 | 020230909100 |
          | – – – ostatní, včetně mletého masa, o průměrném obsahu libového hovězího masa (kromě tuku) nejméně 78 % | 020230909200 |
          | – – – ostatní | 020230909900 |
          0206 | Poživatelné droby hovězí, vepřové, skopové, kozí, koňské, oslí, z mul nebo mezků, čerstvé, chlazené nebo zmrazené: | |
          020610 | hovězí, čerstvé nebo chlazené: | |
          | – – ostatní: | |
          02061095 | – – – Okruží a bránice | 020610959000 |
          | hovězí, zmrazené: | |
          020629 | – – ostatní: | |
          | – – – ostatní: | |
          02062991 | – – – – Okruží a bránice | 020629919000 |
          ex0210 | Maso a poživatelné droby, solené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené; poživatelné moučky a prášky z masa nebo drobů: | |
          ex021020 | Hovězí maso: | |
          ex02102090 | – – vykostěné: | |
          | – – – solené a sušené | 021020909100 |
          ex1602 | Jiné přípravky a konzervy z masa, drobů nebo krve: | |
          ex160250 | z hovězího dobytka: | |
          ex16025010 | – – tepelně neopracované; směsi tepelně opracovaného masa nebo drobů a masa nebo drobů tepelně neopracovaných: | |
          | – – – tepelně neopracované; obsahující pouze hovězí maso: | |
          | – – – – obsahující tato hmotnostní procenta hovězího masa (kromě drobů a tuku): | |
          | – – – – – Produkty zpracované v rámci režimu podle článku 4 nařízení Rady (EHS) č. 565/80: | |
          | – – – – – – nejméně 40 % | 160250109170 |
          | – – ostatní: | |
          | – – – v hermeticky uzavřených nádobách: | |
          ex16025031 | – – – – Corned beef; obsahující pouze hovězí maso: | |
          | – – – – – s poměrem kolagen/protein nejvýše 0,35 a obsahující tato hmotnostní procenta hovězího masa (kromě drobů a tuku): | |
          | – – – – – – nejméně 90 %: | |
          | – – – – – – – Produkty splňující podmínky stanovené v nařízení (EHS) č. 2388/84 | 160250319125 |
          | – – – – – – nejméně 80 %, avšak nejvýše 90 %: | |
          | – – – – – – – Produkty splňující podmínky stanovené v nařízení (EHS) č. 2388/84 | 160250319325 |
          ex16025039 | – – – – ostatní: | |
          | – – – – – obsahující pouze hovězí maso: | |
          | – – – – – – s poměrem kolagen/protein nejvýše 0,35 a obsahující tato hmotnostní procenta hovězího masa (kromě drobů a tuku): | |
          | – – – – – – – nejméně 90 %: | |
          | – – – – – – – – Produkty splňující podmínky stanovené v nařízení (EHS) č. 2388/84 | 160250399125 |
          | – – – – – – – nejméně 80 %, avšak nejvýše 90 %: | |
          | – – – – – – – – Produkty splňující podmínky stanovené v nařízení (EHS) č. 2388/84 | 160250399325 |
          | – – – – – – – nejméně 60 %, avšak nejvýše 80 %: | |
          | – – – – – – – – Produkty splňující podmínky stanovené v nařízení (EHS) č. 2388/84 | 160250399425 |
          | – – – – – – s poměrem kolagen/protein nejméně 0,35, avšak nejvýše 0,45, a obsahující tato hmotnostní procenta hovězího masa (kromě drobů a tuku): | |
          | – – – – – – – nejméně 60 %: | |
          | – – – – – – – – Produkty splňující podmínky stanovené v nařízení (EHS) č. 2388/84 | 160250399525 |
          ex16025080 | – – – ostatní: | |
          | – – – – obsahující pouze hovězí maso: | |
          | – – – – – s poměrem kolagen/protein nejvýše 0,45 a obsahující tato hmotnostní procenta hovězího masa (kromě drobů a tuku): | |
          | – – – – – – nejméně 40 %: | |
          | – – – – – – – Produkty zpracované v rámci režimu podle článku 4 nařízení Rady (EHS) č. 565/80 | 160250809535 |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          PŘÍLOHA III
          Seznam podle čl. 8 odst. 4
          Kategorie | Kódy produktů |
          011 | 010210109140 a 010210309140 |
          021 | 010210109150, 010210309150 a 010210909120 |
          031 | 010290719000 |
          041 | 010290419100, 010290519000, 010290599000, 010290619000, 010290699000 a 010290799000 |
          050 | 020110009110, 020120309110 a 020120509130 |
          060 | 020110009120, 020120309120, 020120509140 a 020120909700 |
          070 | 020110009130 a 020120209110 |
          080 | 020110009140 a 020120209120 |
          090 | 020120509110 |
          100 | 020120509120 |
          110 | 020130009050 |
          111 | 020130009060 |
          120 | 020130009100 |
          121 | 020130009120 |
          131 | 020130009140 |
          150 | 020210009100, 020220309000, 020220509900 a 020220909100 |
          160 | 020210009900 a 020220109000 |
          170 | 020220509100 |
          180 | 020230909100 |
          200 | 020230909200 |
          210 | 020230909900 |
          220 | 020610959000 a 020629919000 |
          230 | 021020909100 |
          280 | 160250109170 |
          320 | 160250319125 a 160250399125 |
          350 | 160250319325 a 160250399325 |
          380 | 160250399425 a 160250399525 |
          490 | 160250809535 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.