Nařízení Rady (ES) č. 138/2003 ze dne 21. ledna 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 138/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 138/2003
          ze dne 21. ledna 2003,
          kterým se mění nařízení (EHS) č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích zemí
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) uplatňování nařízení (EHS) č. 3030/93 [1] vyvolalo otázky ohledně textilních výrobků dovážených za zvláštních okolností, zejména pokud jsou dovezeny jako obchodní vzorky nebo v zásilkách zanedbatelné hodnoty;
          (2) nařízení (EHS) č. 3030/93 neobsahuje ustanovení o vynětí dovezených textilních výrobků z uplatňování jeho pravidel, např. množstevních limitů, licencí a jiných správních požadavků;
          (3) pro vzorky textilních výrobků je vhodné stanovit za určitých podmínek výjimky z uvedených opatření;
          (4) nařízení Rady (ES) č. 1541/98 [2] stanoví obecná pravidla prokazování původu textilních a oděvních výrobků třídy XI kombinované nomenklatury, uvedených v příloze I nařízení (EHS) č. 3030/93. Podle článků 2 a 3 uvedeného nařízení vyžaduje propuštění textilních výrobků zařazených ve skupinách IA, IB, IIA a IIB přílohy I nařízení (EHS) č. 3030/93 do volného oběhu ve Společenství osvědčení o původu, zatímco pro výrobky uvedené v ostatních skupinách přílohy I, tj. ve skupinách IIIA, IIIB, IV a V postačuje prohlášení o původu;
          (5) některé dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání mezi Společenstvím a dodavatelskými zeměmi jdou nad rámec těchto obecných ustanovení, zejména tím, že požadují osvědčení o původu pro jiné skupiny výrobků, než kterými jsou IA, IB, IIA a IIB přílohy I nařízení (EHS) č. 3030/93, nebo že požadují používání zvláštních forem osvědčování původu, přičemž nařízení (ES) č. 1541/98 stanoví pouze obecné podmínky, které musí použitá osvědčení splňovat;
          (6) v zájmu zjednodušení administrativy se zdá být žádoucí pracovat na dosažení jednotné úpravy prokazování původu dovozů textilních a oděvních výrobků ze všech zemí. V tomto ohledu lze doporučit postup podle obecných ustanovení obsažených v nařízení (ES) č. 1541/98;
          (7) je proto vhodné stanovit, že kromě zvláštních požadavků uvedených v dvoustranných dohodách se třetími zeměmi, lze původ textilních a oděvních výrobků prokazovat podle obecných požadavků obsažených v nařízení (ES) č. 1541/98;
          (8) Čínská lidová republika se dne 11. prosince 2001 stala členem Světové obchodní organizace (WTO);
          (9) v rámci podmínek pro přistoupení Číny k WTO stanoví odstavec 242 zprávy pracovní skupiny, která je nedílnou součástí protokolu o přistoupení Číny k WTO, zvláštní ochrannou doložku, použitelnou do 31. prosince 2008, která se týká dovozu textilních a oděvních výrobků čínského původu, začleněných v Dohodě o textilu a ošacení (ATC), do členského státu WTO;
          (10) ochranná ustanovení nařízení (EHS) č. 3030/93 by měla být uvedena v soulad s odstavcem 242 a stanovit, že tento odstavec se bude i nadále vztahovat na Čínu až do konce roku 2008 pro účely zvláštní ochranné doložky;
          (11) nařízení (EHS) č. 3030/93 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (EHS) č. 3030/93 se mění takto:
          1. Článek 1 se mění takto:
          a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:
          "1. Toto nařízení se vztahuje na:
          - dovoz textilních výrobků uvedených v příloze I a pocházejících ze třetích zemí uvedených v příloze II, s nimiž Společenství uzavřelo dvoustranné dohody, protokoly nebo jiná ujednání,
          - dovoz textilních výrobků uvedených v příloze X, které, pokud jde o Společenství, nebyly zařazeny do GATT 1994 ve smyslu čl. 2 odst. 6 nebo 8 Dohody WTO o textilu a ošacení (ATC) a které pocházejí ze třetích zemí, členů Světové obchodní organizace (WTO). Odchylně od tohoto ustanovení se použije článek 10a na textilní výrobky uvedené v příloze I za podmínek stanovených v uvedeném článku."
          b) odstavec 6 se nahrazuje tímto:
          "6. Požadavky týkající se prokazování původu výrobků uvedených v odstavci 1 jsou stanoveny v příloze III a v příslušných platných právních předpisech Společenství. Důkaz o původu předložený podle ustanovení nařízení (ES) č. 1541/98 však lze přijmout také namísto důkazu o původu požadovaného dvoustrannými dohodami, protokoly nebo jinými ujednáními, které stanoví přísnější požadavky.
          Postupy ověřování původu uvedených výrobků jsou ty, které jsou stanoveny v příloze IV a v příslušných platných právních předpisech Společenství."
          c) doplňuje se nový odstavec, který zní:
          "8. Odchylně od tohoto nařízení nepodléhá množstevním omezením, licencím nebo požadavkům na důkaz o původu dovoz těchto textilních výrobků:
          a) vzorky textilních výrobků, které mají zanedbatelnou hodnotu a které lze používat pouze k získávání zakázek na zboží toho druhu, který zastupují, za účelem jeho dovozu na celní území Společenství. Příslušné orgány mohou požadovat, aby některé výrobky byly za účelem udělení výjimky učiněny trvale nepoužitelnými roztržením, perforací nebo jasným a nesmazatelným označením, nebo jakoukoli jinou metodou, pokud nebude zničena jejich povaha vzorku. Pojmem "vzorky textilních výrobků" se rozumí každý předmět představující druh zboží, jehož způsob prezentace a množství u zboží téhož druhu nebo jakosti vylučuje jeho použití pro jakýkoli jiný účel než pro získávání zakázek;
          b) reprezentativní vzorky textilních výrobků vyrobených mimo celní území Společenství, které jsou určeny pro veletrh nebo podobnou akci, pokud:
          - jsou identifikovatelné jako reklamní vzorky nízké jednotkové hodnoty,
          - je nelze snadno prodat,
          - svou celkovou hodnotou a množstvím odpovídají povaze akce, počtu návštěvníků a rozsahu účasti vystavovatele."
          2. Vkládá se nový článek, který zní:
          "Článek 10a
          Zvláštní ochranná ustanovení ohledně Číny
          1. Pokud dovozy textilních a oděvních výrobků pocházejících z Číny a začleněných v uvedené dohodě (ATC) do Společenství hrozí, že budou v důsledku narušení trhu bránit řádnému vývoji obchodu s těmito výrobky, mohou tyto dovozy podléhat v období do 31. prosince 2008 zvláštním ochranným opatřením za těchto podmínek:
          a) Komise na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu zahájí konzultace s Čínou za účelem zmírnění nebo zabránění takovému narušení trhu. V žádosti o konzultace poskytne Číně podrobné věcné odůvodnění žádosti spolu s aktuálními údaji, které prokazují existenci nebo hrozbu narušení trhu a roli, kterou v něm hrají výrobky čínského původu. Konzultace musí být zahájeny ve lhůtě 30 dnů od obdržení uvedené žádosti a doba konzultací trvá 90 dnů od tohoto obdržení, není-li prodloužena vzájemnou dohodou.
          Po obdržení žádosti o konzultace musí Čína během doby konzultací omezit své zásilky do Společenství u textilu nebo textilních výrobků zařazených v kategorii nebo v kategoriích, jichž se konzultace týká, na úroveň jejich dovozu dosaženou během prvních 12 měsíců z posledních 14 měsíců, které předcházejí měsíci, v němž byla žádost o konzultace předložena, zvýšenou nejvýše o 7,5 % (u kategorií vlněných výrobků o 6 %).
          b) Nebude-li během devadesátidenní doby konzultací dosaženo žádného pro obě strany uspokojivého řešení, může Komise stanovit pro kategorii nebo kategorie podléhající konzultacím množstevní limit. Množstevní limit se stanoví na základě úrovně objemu zásilek, na kterou je Čína omezila při obdržení žádosti Společenství o konzultace. Tento množstevní limit platí po období končící dnem 31. prosince roku, v němž bylo požádáno o konzultace, resp. po období 12 měsíců od podání žádosti o konzultace, jestliže v době podání žádosti o konzultace zbývaly do konce roku nejvýše tři měsíce. Konzultace s Čínou musí pokračovat po dobu trvání množstevního limitu stanoveného tímto ustanovením.
          c) Nebude-li dohodnuto mezi Společenstvím a Čínou něco jiného, žádné opatření přijaté podle tohoto odstavce nebude bez podání nové žádosti platit déle než jeden rok. Opatření nebudou použita na stejné výrobky současně podle tohoto odstavce i podle ustanovení oddílu 16 protokolu o přistoupení Číny k WTO. Opatření přijatá podle písm. b) budou předmětem sdělení Komise, které bude neprodleně zveřejněno v Úředním věstníku Evropských společenství.
          2. Množstevní limity stanovené podle tohoto článku se nepoužijí na výrobky, které již byly odeslány do Společenství, pokud byly odeslány z dodavatelské země, z níž pocházejí, za účelem vývozu do Společenství přede dnem oznámení žádosti o konzultace.
          3. Opatření stanovená v tomto článku, včetně zahájení konzultací uvedených v odst. 1 písm. a), musí být přijata a prováděna postupem podle článku 17."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 21. ledna 2003.
          Za Radu
          předseda
          N. Christodoulakis
          [1] Úř. věst. L 275, 8.11.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2344/2002 (Úř. věst. L 375, 31.12.2002, s. 91).
          [2] Úř. věst. L 202, 18.7.1998, s. 11.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.