Nařízení Rady (ES) č. 155/2003 ze dne 27. ledna 2003, kterým se mění antidumpingová opatření uložená nařízením Rady (ES) č. 1824/2001 na dovozy neplnitelných plynových kapesních kamínkových zapalovačů pocházejících z Čínské lidové republiky a Tchaj-wanu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 155/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 155/2003
          ze dne 27. ledna 2003,
          kterým se mění antidumpingová opatření uložená nařízením Rady (ES) č. 1824/2001 na dovozy neplnitelných plynových kapesních kamínkových zapalovačů pocházejících z Čínské lidové republiky a Tchaj-wanu
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které nejsou členy Evropského spoelčenství [1] (dále jen "základní nařízení"), a zejména na čl. 11 odst. 3 uvedeného nařízení
          s ohledem na návrh Komise předložený po konzultaci s poradním výborem,
          vzhledem k těmto důvodům:
          A. ŘÍZENÍ
          1. Platná opatření
          (1) V září 2001 Rada nařízením (ES) č. 1824/2001 [2] uložila konečná antidumpingová cla z dovozu neplnitelných plynových kapesních kamínkových zapalovačů pocházejících z Čínské lidové republiky (dále jen "ČLR") a Tchaj-wanu. Tato cla měla formu zvláštního cla.
          2. Zahájení
          (2) Dne 13. června 2002 Komise ohlásila svým oznámením (oznámení o zahájení) zveřejněným v Úředním věstníku Evropských společenství [3]zahájení částečného prozatímního přezkumu antidumpingových opatření vztahujících se na dovoz neplnitelných plynových kapesních kamínkových zapalovačů pocházejících z ČLR a Tchaj-wanu do Společenství.
          (3) Uvedený přezkum byl zahájen z podnětu Komise za účelem zkoumání vhodnosti platných opatření. Současné opatření, tj. clo ve formě zvláčtního cla, neřeší situaci, kdy dovezené zboží bylo poškozeno před vstupem do volného oběhu.
          3. Šetření
          (4) Komise úředně informovala vyvážející výrobce, dovozce a obecně známé spotřebitele a jejich sdružení, zástupce dotyčných vyvážejících zemí a výrobce Společenství o zahájení řízení. Dotčeným účastníkům byla poskytnuta možnost písemně vyjádřit jejich stanoviska a požádat o slyšení ve lhůtě uvedené v oznámení o zahájení.
          (5) Řada vyvážejících výrobců dotyčných zemí a také výrobci Společenství a dovozci/obchodníci Společenství písemně sdělili svá stanoviska. Všem účastníkům, kteří o to požádali ve výše uvedené lhůtě a kteří prokázali existenci konkrétních důvodů pro jejich slyšení, byla poskytnuta možnost slyšení.
          (6) Komise zjistila a ověřila všechny informace, které považovala za nezbytné pro účel rozhodnutí o vhodnosti platných opatření.
          B. VÝSLEDKY ŠETŘENÍ
          (7) Článek 145 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993 [4], kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství, stanoví pro určení celní hodnoty poměrné rozdělení ceny skutečně zaplacené nebo splatné v situacích, kdy bylo zboží poškozeno před vstupem do volného oběhu.
          (8) Aby se zabránilo ukládání nadměrně vysokého antidumpingového cla, v případě poškozeného zboží by zvláštní clo mělo být sníženo o procentní podíl, který odpovídá poměrnému rozdělení ceny skutečně zaplacené nebo splatné. Podle osvědčených pravidel, stanovených v celním kodexu Společenství, se celní hodnota snižuje o procentní podíl, který odpovídá poměrnému rozdělení ceny skutečně zaplacené nebo splatné.
          (9) Žádný účastník nepodal žádné připomínky nebo námitky proti tomuto návrhu.
          (10) Proto se došlo k závěru, že při neexistenci žádné opodstatněné námitky dotčených účastníků, v případech, kdy bylo zboží poškozeno před vstupem do volného oběhu a cena skutečně zaplacená nebo splatná je proto za účelem určení celní hodnoty rozdělená, se zvláštní clo snižuje o procentní podíl, který odpovídá poměrnému rozdělení ceny skutečně zaplacené nebo splatné,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V nařízení Rady (ES) č. 1824/2001 se článek 3 nahrazuje tímto:
          "Článek 3
          1. V případech, kdy bylo zboží poškozeno před vstupem do volného oběhu a cena skutečně zaplacená nebo splatná je proto za účelem určení celní hodnoty rozdělená podle článku 145 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93, výše antidumpingového cla vypočteného na základě výše uvedených částek se snižuje o procentní podíl, který odpovídá poměrnému rozdělení ceny skutečně zaplacené nebo splatné.
          2. Pokud není uvedeno jinak, použijí se platná ustanovení týkající se cel."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 27. ledna 2003.
          Za Radu
          předseda
          G. Papandreou
          [1] Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1972/2002 (Úř. věst. L 305, 7.11.2002, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 248, 18.9.2001, s. 1.
          [3] Úř. věst. C 140, 13.6.2002, s. 13.
          [4] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 444/2002 (Úř. věst. L 68, 12.3.2002, s. 11.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.