Nařízení Komise (ES) č. 159/2003 ze dne 29. ledna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2377/2002 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro sladovnický ječmen ze třetích zemí a o odchylkách od nařízení Rady (ES) č. 1766/92

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 159/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 159/2003
          ze dne 29. ledna 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 2377/2002 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro sladovnický ječmen ze třetích zemí a o odchylkách od nařízení Rady (ES) č. 1766/92
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 ze dne 30. června 1992 o společné organizaci trhu s obilovinami [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1666/2000 [2], a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Na základě nařízení (ES) č. 2377/2002 [3] se otevírá celní kvóta pro dovoz 50000 tun sladovnického ječmene kódu KN 10030050. Tento kód byl vytvořen během zvláštních jednání Uruguayského kola a vztahuje se ke kódu HS 100300. S cílem zabránit praktickým celním problémům při dovozu sladovnického ječmene v rámci této kvóty, měl by být použit kód HS 100300, který sladovnický ječmen rovněž zahrnuje.
          (2) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V článku 2 nařízení (ES) č. 2377/2002 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
          "1. Otevírá se celní kvóta pro dovoz 50000 tun sladovnického ječmene kódu HS (ex) 100300 určeného k výrobě piva dozrávajícího v sudech z bukového dřeva."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.
          Použije se ode dne 1. ledna 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 29. ledna 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 181, 1.7.1992, s. 21.
          [2] Úř. věst. L 193, 29. 7. 2000. s. 1.
          [3] Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 95.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.