Nařízení Komise (ES) č. 162/2003 ze dne 30. ledna 2003 o povolení doplňkové látky v krmivechText s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 162/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 162/2003
          ze dne 30. ledna 2003
          o povolení doplňkové látky v krmivech
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech [1], naposledy pozměněnou nařízením Rady č.1756/2002 [2], a zejména na článek 9 této směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle čl. 2 bodu aaa) směrnice 70/524/EHS musejí být povolení k uvedení kokcidiostatik do oběhu vázána na osobu odpovědnou za jejich uvedení do oběhu. Taková povolení lze udělit na dobu 10 let za předpokladu, že jsou splněny všechny podmínky stanovené v článku 3a uvedené směrnice.
          (2) Posouzení žádosti o povolení kokcidiostatického přípravku popsaného v příloze tohoto nařízení ukazuje, že podmínky uvedené v článku 3a směrnice 70/524/EHS jsou splněny. Kokcidiostatický přípravek lze tudíž povolit a zahrnout do kapitoly I seznamu povolených doplňkových látek v krmivech uvedeného v čl. 9t písm. b) této směrnice.
          (3) Vědecký výbor pro výživu zvířat zaujal příznivé stanovisko, pokud jde o bezpečnost a příznivé účinky kokcidiostatického přípravku na živočišnou produkci za podmínek stanovených v příloze tohoto nařízení.
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Doplňková látka náležející do skupiny "Kokcidiostatik a jiných léčebných substancí", uvedená v příloze tohoto nařízení, se povoluje jako doplňková látka v krmivech za podmínek stanovených v příloze.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 30. ledna 2003.
          Za Komisi
          David Byrne
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 265, 3.10.2002, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Registrační číslo doplňkové látky | Jméno a registrační číslo osoby odpovědné za uvádění doplňkové látky do oběhu | Doplňková látka (obchodní název) | Složení, chemický vzorec, popis | Druh nebo kategorie zvířat | Maximální stáří | mg aktivní látky/kg kompletního krmiva | Jiná ustanovení | Konec platnosti povolení |
          Minimální obsah | Maximální obsah |
          Kokcidiostatika a jiné léčebné substance
          E 771 | Janssen Animal Health BVBA | Diclazuril 0,5 g/100 g (Clinacox 0,5 % premix) | Složení doplňkové látky: Diclazuril: 0,5 g/100 gSojová moučka: 99,25 g/100 gPolyvidon K 30: 0,2 g/100 gHydroxid sodný: 0,0538 g/100 g | Kuřice | 16 týdnů | 1 | 1 | – | 20.1.2013 |
          Diclazuril 0,2 g/100 g (Clinacox 0,2 % premix) | Diclazuril: 0,2 g/100 gSojová moučka: 39,7 g/100 gPolyvidon K 30: 0,08 g/100 gHydroxid sodný: 0,0215 g/100 gPšeničná krupice: 60 g/100 g |
          | Aktivní látka: Diclazuril: C17H9CL3N4O2(±)-4-chlorfenyl[2,6-dichlor-4-(2,3,4,5-tetrahydro-3,5-dioxo-1,2,4-triazin-2-yl)fenyl]acetonitrilČíslo CAS: 101831-37-2 |
          | Přidružené nečistoty: Sloučeniny z odbourávání (RO64318): ≤ 0,2 %Další přidružené nečistoty (RO66891, RO66896, (RO68610, RO70156, RO68584, RO70016): ≤ 0,5 % jednotlivěNečistoty celkem: ≤ 1,5 % |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.