Nařízení Komise (ES) č. 188/2003 ze dne 31. ledna 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2222/2000, kterým se stanoví finanční prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1268/1999 o podpoře Společenství pro předvstupní opatření v oblasti zemědělství a rozvoje venkova v kandidátských zemích střední a východní Evropy v předvstupním obdobíText s významem pro EHP.

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 188/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 188/2003
          ze dne 31. ledna 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 2222/2000, kterým se stanoví finanční prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1268/1999 o podpoře Společenství pro předvstupní opatření v oblasti zemědělství a rozvoje venkova v kandidátských zemích střední a východní Evropy v předvstupním období
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1268/1999 ze dne 21. června 1999 o podpoře Společenství pro předvstupní opatření v oblasti zemědělství a rozvoje venkova v kandidátských zemích střední a východní Evropy v předvstupním období [1], ve znění nařízení (ES) č. 2500/2001 [2], a zejména na čl. 12 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Jedním z cílů čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 1268/1999 je vyřešit prioritní a zvláštní problémy dlouhodobého přizpůsobení zemědělství a venkovských oblastí v kandidátských zemích. Takovými problémy mohou být škody, které v zemědělství a ve venkovských oblastech způsobily mimořádné přírodní katastrofy, jak o tom svědčí povodně, které způsobily značné škody ve více kandidátských zemích v srpnu 2002. Společenství musí být schopno reagovat vhodným způsobem na takové mimořádné přírodní katastrofy za použití různých nástrojů, včetně předvstupního nástroje vytvořeného nařízením (ES) č. 1268/1999 (předvstupní nástroj).
          (2) Nařízení Komise (ES) č. 2222/2000 [3] ve znění nařízení (ES) č. 2252/2001 [4] neobsahuje žádné zvláštní ustanovení týkající se řízení podpory, pokud je poskytování takové podpory spojeno s mimořádnou přírodní katastrofou nebo pokud je jí ovlivněno. Taková ustanovení by měla být stanovena, aby Společenství mohlo patřičně a rychle reagovat na podobné katastrofy.
          (3) Podle čl. 5 odst. 1 druhé odrážky nařízení (ES) č. 2222/2000 je jedním z úkolů agentury Sapard výběr projektů. Zkušenost ukázala, že za určitých okolností se tímto úkolem nemusí zabývat tato agentura.
          (4) V čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 2222/2000 se stanoví pravidla pro automatické uvolnění nevyužitých rozpočtových položek, která odrážejí pravidla uvedená v čl. 31 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 ze dne 21. června 1999 o obecných ustanoveních o strukturálních fondech [5], ve znění nařízení (ES) č. 1447/2001 [6]. Aby tato pravidla mohla být použita v rámci programu Sapard za podmínek rovnocenných podmínkám pro členské státy, je třeba vzít v úvahu, že bez rozhodnutí Komise svěřujících řízení podpory kandidátským zemím nemůže být nástroj použit, nemohou vzniknout žádné způsobilé výdaje na projekty a v důsledku toho nemohou být finanční prostředky pro dotyčné země předmětem platebních příkazů. Datum přijetí těchto rozhodnutí bude mít pravděpodobně dopad na použití rozpočtových položek v počátečních letech používání předvstupního nástroje v každé kandidátské zemi.
          (5) Vzhledem k tomu, že provádění programů Sapard začalo ve většině kandidátských zemí teprve v roce 2002, zatímco rozpočtové položky byly zahrnuty do rozpočtu poprvé v roce 2000, je vhodné o dva roky prodloužit lhůtu pro použití rozpočtových položek u ročních přídělů na roky 2000 až 2002 a poté postupně přejít k pravidlům pro automatické uvolňování podle nařízení (ES) č. 1260/1999. Existuje-li navíc riziko uvolnění, měly by být žádosti o platbu přípustné do konce dotyčného čtvrtletí.
          (6) Nařízení (ES) č. 2222/2000 by proto mělo být změněno.
          (7) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro Evropský orientační a záruční fond (EZOZF),
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 2222/2000 se mění takto:
          1) V článku 2 se doplňuje nové písmeno, které zní:
          "j) "mimořádnou přírodní katastrofou" přírodní katastrofa neobvyklého rozsahu, způsobující značné škody a mající ničivé účinky."
          2) V čl. 5 odst. 1 se druhá a třetí odrážka nahrazují tímto:
          "— výběr projektů, s výjimkou případu, kdy je pro dotyčné opatření ve schváleném programu Sapard pro zemědělství a rozvoj venkova (dále jen program) určen pouze jeden příjemce nebo byl úkol výběru projektů svěřen určenému subjektu nebo subjektům;
          — kontrolu žádostí o schválení projektů z hlediska jejich podmínek, způsobilosti pro udělení podpory a z hlediska obsahu schváleného programu, popřípadě včetně dodržování pravidel pro zadávání veřejných zakázek."
          3) V článku 7 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
          "3. S ohledem na požadavky článku 10 Komise uvolňuje každou část závazku, pro který se neuskutečnila záloha anebo pro který neobdržela přípustnou žádost o platbu, v těchto lhůtách:
          a) u rozpočtových položek odpovídajících ročnímu přídělu na rok 2000: 31. prosinec 2004;
          b) u rozpočtových položek odpovídajících přidělení na rok 2001: 31. prosinec 2005;
          c) u rozpočtových položek odpovídajících ročnímu přídělu na rok 2002 a 2003: 31. prosinec 2006;
          d) u rozpočtových položek odpovídajících ročnímu přídělu na jakýkoliv rok po roce 2003: 31. prosinec druhého roku následujícího po roce dotyčného finančního závazku."
          4) V čl. 9 odst. 1 se druhá odrážka nahrazuje tímto:
          "— se uskutečňují na základě prohlášení o výdajích vzniklých příjemci podpory. Tato prohlášení se týkají pouze vybraných projektů a výdajů vynaložených ode dne rozhodnutí Komise podle čl. 3 odst. 1, s výjimkou studií proveditelnosti a souvisejících studií týkajících se vybraných projektů a s výjimkou technické pomoci. Pokud však Komise stanoví, že došlo k mimořádné přírodní katastrofě, může se na platby příjemcům u projektů souvisejících s touto katastrofou vztahovat odchylka, která nahrazuje požadavek prohlášení o výdajích možností zálohových plateb."
          5) V článku 10 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
          "1. Komise bere v úvahu pouze žádosti o platby vypracovávané čtvrtletně agenturou Sapard, předkládané v souladu s tiskopisem stanoveným Komisí a předané vnitrostátní schvalující osobou Komisi ve lhůtě jednoho měsíce od konce každého čtvrtletí. Další žádosti však mohou být podány tehdy, existuje-li nebezpečí, že
          - čistý zůstatek účtu Sapard vedeného v eurech bude vyčerpán dříve, než bude zpracována příští čtvrtletní žádost, nebo
          - bude použito uvolnění závazku podle čl. 7 odst. 3."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 31. ledna 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 87.
          [2] Úř. věst. L 342, 27.12.2001, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 253, 7.10.2000, s. 5.
          [4] Úř. věst. L 304, 21.11.2001, s. 8.
          [5] Úř. věst. L 161, 26.6.1999, s. 1.
          [6] Úř. věst. L 198, 21.7.2001, s. 1.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.