Nařízení Komise (ES) č. 210/2003 ze dne 3. února 2003, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2316/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1251/1999, pokud jde o vynětí půdy z produkce v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek v některých regionech Společenství

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 210/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 210/2003
          ze dne 3. února 2003,
          kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2316/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1251/1999, pokud jde o vynětí půdy z produkce v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek v některých regionech Společenství
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1251/1999 ze dne 17. května 1999 o režimu podpor pro producenty některých plodin na orné půdě [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1038/2001 [2], a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) V rámci obecného režimu uvedeného v čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 1251/1999 je nárok na platbu na plochu podmíněn povinností vynětí půdy z produkce.
          (2) Prováděcí pravidla stanovená nařízením Komise (ES) č. 2316/1999 [3] naposledy pozměněným nařízením (ES) č. 327/2002 [4] stanoví, že období vynětí půdy z produkce musí začít nejpozději 15. ledna a že na půdě vyňaté z produkce není povolena žádná zemědělská produkce.
          (3) V důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek nemohou producenti v různých regionech některých členských států sklízet před 15. lednem 2003 na půdě vyňaté z produkce v hospodářském roce 2003/2004 některé plodiny, zejména brambory, kukuřici nebo cukrovou řepu a krmnou řepu. Za těchto okolností a jako výjimečné opatření by mělo být producentům na jejich vlastní žádost povoleno sklízet plodiny alespoň do 28. února 2003, aniž by to bránilo uznání dotčené půdy za půdu vyňatou z produkce, pokud producent prokáže, že byly splněny příslušné podmínky.
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Pokud může producent při podání žádosti u příslušného orgánu dotčeného členského státu prokázat, že
          - v důsledku nepříznivých povětrnostních podmínek nebo pozdního výsevu nebylo možné provést sklizeň před 15. lednem 2003,
          - sklizeň byla provedena nejpozději do 28. února 2003,
          - všechny ostatní podmínky vztahující se na půdu vyňatou z produkce byly splněny,
          považují se dotčené plochy odchylně od čl. 19 odst. 2 a 3 nařízení (ES) č. 2316/1999 za řádně vyňaté z produkce v hospodářském roce 2003/2004.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 15. ledna 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 3. února 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 16.
          [3] Úř. věst. L 280, 30.10.1999, s. 43.
          [4] Úř. věst. L 51, 22.2.2002, s. 14.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.