Nařízení komise (ES) č. 215/2003 ze dne 3. února 2003, kterým se podesáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 215/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení komise (ES) č. 215/2003
          ze dne 3. února 2003,
          kterým se podesáté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 145/2003 [2], a zejména na čl. 7 odst. 1 první odrážku uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 uvádí seznam osob, skupin a subjektů, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
          (2) Dne 23., 24. a 28. ledna 2003 Výbor pro sankce rozhodl změnit a doplnit seznam osob, skupin a subjektů, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů, a proto by příloha I měla být změněna.
          (3) K zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením musí toto nařízení okamžitě vstoupit v platnost,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 3. února 2003.
          Za Komisi
          Christopher Patten
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.
          [2] Úř. věst. L 23, 28.1.2003, s. 22.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění takto:
          1. Do oddílu
          "Právnické osoby, skupiny a subjekty"
          se doplňuje nový záznam, který zní:
          "Stichting Benevolence International Nederland (také známa jako Benevolence International Nederland, také známa jako BIN), Raderborg 14B, 6228 CV Maastricht, Nizozemsko. Registrační číslo u obchodní komory: 14063277."
          2. Do oddílu
          "Fyzické osoby"
          se doplňují nové záznamy, které znějí:
          "a) Isamuddin, Nurjaman Riduan (také znám jako Hambali; Nurjaman; Isomuddin, Nurjaman Riduan); rozený: Encep Nurjaman; národnost: indonéská; datum narození: 4. dubna 1964; místo narození: Cianjur, West Java, Indonésie;
          b) Abdurrahman, Mohamad Iqbal (také znám jako Abu Jibril; Rahman, Mohamad Iqbal; A Rahman, Mohamad Iqbal; Abu Jibril Abdurrahman; Fikiruddin Muqti; Fihiruddin Muqti); národnost: indonéská; místo narození: Tirpas-Selong Village, East Lombok, Indonésie."
          3. Záznam
          "Nabil Abdul Sayadi (také znám jako Abu Zeinab)"
          v oddíle
          "Fyzické osoby"
          se nahrazuje tímto:
          "Sayadi, Nabil Abdul Salam (také znám jako Abu Zeinab); datum narození: 1. 1. 1966 v El Hadidu, Tripolis, Libanon; národnost: belgická od 18. 9. 2001; manžel Patricie Vinck; sňatek uzavřen dne 29. 5. 1992 v Péšáváru, Pákistán."
          4. Záznam
          "Patricia Vinck (také známá jako Souraya P. Vinck)"
          v oddíle
          "Fyzické osoby"
          se nahrazuje tímto:
          "Vinck, Patricia Rosa (také známa jako Souraya P. Vinck); datum narození: 4. 1. 1965 v Berchemu, Antverpy; národnost: belgická; manželka Nabila Sayadiho."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.