Nařízení Komise (ES) č. 223/2003 ze dne 5. února 2003 o požadavcích na označování u ekologických metod produkce krmiv, krmných směsí a krmných surovin a o změně nařízení Rady (EHS) č. 2092/91Text s významem pro EHP.

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 223/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 223/2003
          ze dne 5. února 2003
          o požadavcích na označování u ekologických metod produkce krmiv, krmných směsí a krmných surovin a o změně nařízení Rady (EHS) č. 2092/91
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 473/2002 [2], a zejména na čl. 1 odst. 3 a článek 13 druhou odrážku uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle čl. 1 odst. 3 nařízení (EHS) č. 2092/91 je třeba přijmout nařízení o požadavcích na označování jakož i na kontroly a bezpečnostní opatření pro krmiva, krmné směsi a krmné suroviny v rozsahu, ve kterém se tyto požadavky vztahují k ekologické metodě produkce.
          (2) Trh s krmivy pro domácí zvířata a trh s krmivy pro kožešinová zvířata je oddělen od trhu s krmivy pro ostatní hospodářská zvířata. Pravidla pro označování, produkci a kontroly stanovená ve článcích 5, 6, 8 a 9 nařízení (EHS) č. 2092/91 se nepoužijí na živočichy akvakultury nebo produkty akvakultury. Toto nařízení by se proto mělo uplatňovat pouze na krmiva pro ekologicky chovaná hospodářská zvířata, kromě krmiv pro domácí zvířata, krmiv pro kožešinová zvířata a krmiv pro živočichy akvakultury.
          (3) Specifická opatření pro označování krmiv pro ekologicky chovaná hospodářská zvířata musí producentům umožňovat identifikovat krmivo, které může být používáno v souladu s ustanoveními o ekologické metodě produkce. Označení odkazující na ekologickou metodu produkce nesmí být uváděno tak, že na sebe poutá více pozornosti než k popisu nebo názvu krmiv uvedeným v uvedeném pořadí ve směrnici Rady 79/373/EHS ze dne 2. dubna 1979 o uvádění krmných směsí na trh [3], naposledy pozměněné směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/2/ES [4], a ve směrnici Rady 96/25/ES ze dne 29. dubna 1996 o oběhu krmných surovin, kterou se mění směrnice 70/524/EHS, 74/63/EHS, 82/471/EHS a 93/74/EHS a zrušuje směrnice 77/101/EHS [5], naposledy pozměněné směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2001/46/ES ze dne 23. července 2001, kterou se mění směrnice Rady 95/53/ES, kterou se stanoví zásady organizace úředních kontrol v oblasti výživy zvířat, a směrnice Rady 70/524/EHS, 96/25/ES a 1999/29/ES o výživě zvířat [6].
          (4) Podíl ekologicky vyprodukovaných krmných surovin, podíl přecházejících produktů a celkový podíl krmiv zemědělského původu je třeba také uvádět hmotností sušiny, aby producenti mohli vyhovět pravidlům pro denní krmné dávky stanoveným v části B přílohy I nařízení (EHS) č. 2092/91. Je třeba proto změnit i část B přílohy I uvedeného nařízení.
          (5) Mnoho obchodních značek produktů určených k výživě zvířat, které nesplňují požadavky nařízení (EHS) č. 2092/91, má označení, které mohou hospodářské subjekty považovat za odkaz na ekologickou metodu produkce. Na přechodnou dobu je třeba učinit ustanovení, které umožní držitelům těchto obchodních značek přizpůsobit se novým pravidlům. Tato přechodná doba by se však měla poskytnout pouze obchodním značkám nesoucím výše uvedené označení, u kterých byla žádost o registraci učiněna před vyhlášením nařízení Rady (ES) č. 1804/1999 ze dne 19. července 1999, kterým se za účelem zahrnutí živočišné výroby doplňuje nařízení (EHS) č. 2092/91 [7], a kde byl hospodářský subjekt náležitě informován o skutečnosti, že produkty nebyly vyprodukovány ekologickou metodou produkce.
          (6) Minimální požadavky na kontroly a bezpečnostní opatření používané pro jednotky připravující krmiva vyžadují zavedení zvláštních opatření, které je třeba začlenit do přílohy III nařízení (EHS) č. 2092/91.
          (7) Zásada oddělování veškerého zařízení používaného v jednotkách připravujících ekologické krmné směsi od zařízení používaného ve stejné jednotce pro konvenční krmné směsi se považuje za účinný prostředek zabránění přítomnosti produktů a látek nepovolených ekologickou metodou produkce. Tuto zásadu je proto třeba začlenit jako ustanovení do přílohy III nařízení (EHS) č. 2092/91. Předpokládá se však, že okamžité zavedení bude mít důležitý ekonomický dopad na průmysl krmných směsí v několika členských státech a následně na odvětví ekologického zemědělství. Z tohoto důvodu a aby se umožnilo odvětví ekologického zemědělství přizpůsobit se novým požadavkům oddělených výrobních linek, je třeba poskytnout možnost odchylky od tohoto ustanovení na dobu pěti let. Tuto otázku je také třeba v blízké budoucnosti náležitě prošetřit na základě dalších informací a získaných zkušeností.
          (8) Nařízení (EHS) č. 2092/91je proto třeba změnit.
          (9) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v článku 14 nařízení (EHS) č. 2092/91,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Toto nařízení se použije pro krmiva, krmné směsi a krmné suroviny uvedené ve čl. 1 odst. 1 písm. c) nařízení (EHS) č. 2092/91, kde jsou na těchto produktech uvedeny nebo mají být uvedeny, odkazy na ekologickou metodu produkce. Toto nařízení se nepoužije pro krmiva pro domácí zvířata, krmiva pro kožešinová zvířata a krmiva pro živočichy akvakultury.
          Článek 2
          Pro účely tohoto nařízení se použijí definice uvedené ve článku 4 nařízení (EHS) č. 2092/91.
          Navíc se
          1. "krmnými surovinami z ekologické metody produkce" rozumí ekologicky vyprodukované krmné suroviny nebo krmiva připravená z těchto materiálů;
          2. "krmnými surovinami z produktů přecházejících na ekologické zemědělství" rozumí přecházející krmné suroviny nebo krmiva připravená z těchto materiálů.
          Článek 3
          1. Označování a reklamní a obchodní dokumentace vztahující se k produktům uvedeným v článku 1 mohou odkazovat na ekologické metody produkce pouze tehdy, pokud:
          a) produkty byly vyprodukovány, připraveny nebo dovezeny hospodářským subjektem, který podléhá kontrolním opatřením stanoveným ve článcích 8 a 9 nařízení (EHS) č. 2092/91;
          b) produkty a materiály, ze kterých se skládají, a jakékoli další látky používané při přípravě těchto produktů neprošly zacházením zahrnujícím použití ionizujícího záření;
          c) byly dodrženy podmínky uvedené v bodech 4.12, 4.13, 4.14, 4.16. 4.17 a 4.18 části B přílohy I nařízení (EHS) č. 2092/91, jak je požadováno;
          d) krmné suroviny z ekologické metody produkce nevstupují do složení produktu současně se stejnými krmnými surovinami produkovanými konvenčními prostředky;
          e) krmné suroviny z produktů přecházejících na ekologické zemědělství nevstupují do složení produktu současně se stejnými krmnými surovinami produkovanými konvenčními prostředky.
          2. Aniž jsou dotčeny články 4 a 5, odkaz na ekologickou metodu produkce uvedený v článku 1 se provede pouze následujícím označením:
          a) "ekologicky vyprodukováno", kde alespoň 95 % sušiny produktu se skládá z ekologicky vyprodukovaných krmných surovin;
          b) "může být použito v ekologické produkci v souladu s nařízením (EHS) č. 2092/91" v případě produktů obsahujících proměnlivá množství krmných surovin z ekologické metody produkce nebo krmných surovin z produktů přecházejících na ekologické zemědělství nebo konvenčních materiálů.
          Článek 4
          1. Označení uvedené v čl. 3 odst. 2:
          a) musí být odděleno od znění uvedeného v článku 5 směrnice 79/373/EHS nebo v čl. 5 odst. 1 směrnice 96/25/ES;
          b) nesmí být uvedeno v barvě, formátu nebo fontu znaků, které k sobě přitahují více pozornosti než k popisu nebo názvu krmiv uvedených v čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 79/373/EHS nebo čl. 5 odst. 1 písm. b) směrnice 96/25/ES:
          c) ve stejném zorném poli musí být doprovázeno označením hmotnosti sušiny uvádějícím:
          i) podíl krmné suroviny nebo krmných surovin z ekologické metody produkce;
          ii) podíl krmné suroviny nebo krmných surovin z produktů přecházejících na ekologické zemědělství;
          iii) celkový podíl krmiv zemědělského původu;
          d) musí být doprovázeno jménem nebo kódovým číslem kontrolního subjektu nebo orgánu, kterým podléhá hospodářský subjekt, který prováděl konečnou přípravu;
          e) musí být doprovázeno seznamem jmen krmných surovin z ekologické metody produkce;
          f) musí být doprovázeno seznamem jmen krmných surovin z produktů přecházejících na ekologické zemědělství.
          2. Označení uvedené v čl. 3 odst. 2 může být také doprovázeno odkazem na požadavek používat krmiva v souladu s pravidly stanovenými v části B přílohy I nařízení (EHS) č. 2092/91 o složení denních krmných dávek.
          3. Členské státy rozhodnou o názvu nebo čísle kódu kontrolního subjektu nebo orgánu uvedeného v odst. 1 písm. d) a informují o tom Komisi.
          Článek 5
          Obchodní značky a prodejní popisy nesoucí označení uvedené v článku 2 nařízení (EHS) č. 2092/91 se mohou použít, pouze pokud alespoň 95 % sušiny produktu se skládá z krmné suroviny z ekologické metody produkce.
          Článek 6
          Bez ohledu na články 3, 4 a 5 mohou být obchodní značky nesoucí označení uvedené v článku 2 nařízení (EHS) č. 2092/91 i nadále používány do 1. července 2006 v označování a reklamě produktů uvedených v článku 1, které nesplňují toto nařízení, pokud jsou splněny následující podmínky:
          a) o registraci obchodní značky bylo požádáno před 24. srpnem 1999 a obchodní značka je v souladu se směrnicí Rady 89/104/EHS [8]; a
          b) obchodní značka je již reprodukována s jasným, výrazným a snadno čitelným označením, že produkty nejsou vyprodukovány podle ekologické metody produkce stanovené v nařízení (EHS) č. 2092/91.
          Článek 7
          Část B přílohy I a přílohy III nařízení (EHS) č. 2092/91 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 8
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 6. srpna 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 5. února 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. 198, 22.7.1991, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 75, 16.3.2002, s. 21.
          [3] Úř. věst. L 86, 6.4.1979, s. 30.
          [4] Úř. věst. L 63, 6.3.2002, s. 23
          [5] Úř. věst. L 125, 23.5.1996, s. 35.
          [6] Úř. věst. L 234, 1.9.2001, s. 55.
          [7] Úř. věst. L 222, 24.8.1999, s. 1.
          [8] Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          1. V bodě 4.4 části B přílohy I nařízení (EHS) č. 2092/91 se doplňuje nová věta, která zní:
          "Tyto údaje se vyjádří jako procentní podíl sušiny krmiv zemědělského původu."
          2. Příloha III nařízení (EHS) č. 2092/91 se mění takto.
          2.1 Bod 2 obecných ustanovení se nahrazuje tímto:
          "Na hospodářské subjekty, které provozovaly svou činnost ke dni uvedenému v článku 2 nařízení (ES) č. 2491/2001, se vztahují také ustanovení uvedená v bodě 3 a ustanovení o první kontrole uvedená v oddílech A, B, C, D a E zvláštních ustanovení této přílohy."
          2.2 Bod 4 obecných ustanovení se nahrazuje tímto:
          "Odpovědný hospodářský subjekt je povinen v řádné lhůtě oznámit kontrolnímu subjektu nebo orgánu jakékoli změny v popisu nebo v praktických opatřeních uvedených v bodě 3 a v ustanoveních o první kontrole uvedených v oddílech A, B, C, D a E zvláštních ustanovení této přílohy."
          2.3 V bodě 3 prvním pododstavci první odrážce obecných ustanovení se za slova
          "článku 11"
          vkládají slova:
          "nebo nařízení (ES) č. 223/2003".
          2.4 V bodě 6 obecných ustanovení se ve druhé odrážce doplňují slova:
          "a případně složení krmných směsí."
          2.5 Bod 7 písm. b) obecných ustanovení se nahrazuje tímto:
          "název produktu a popis krmných směsí doprovázené odkazem na ekologickou metodu produkce v souladu se článkem 5 tohoto nařízení nebo článkem 3 nařízení (ES) č. 223/2003."
          2.6 Název části C zvláštních ustanovení se nahrazuje tímto:
          "C.  Dovozy rostlin, rostlinných produktů, hospodářských zvířat, živočišných produktů a potravin obsahujících rostlinné nebo živočišné produkty, krmiva, krmné směsi a krmné suroviny ze třetích zemí."
          2.7 Vkládá se nová část E, která zní:
          "E –  JEDNOTKY PŘIPRAVUJÍCÍ KRMIVA, KRMNÉ SMĚSI A KRMNÉ SUROVINY
          Tento oddíl se používá pro jakoukoli jednotku, která je na vlastní účet nebo jménem třetí strany zapojena do přípravy ve smyslu čl. 4 bodě 3 produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. c).
          1.  PRVNÍ KONTROLA
          Úplný popis jednotky uvedené v bodě 3 obecných ustanovení této přílohy musí:
          - uvádět zařízení používaná pro příjem, přípravu a skladování produktů určených k výživě krmení zvířat, před činnostmi a po činnostech, které se jich týkají,
          - uvádět zařízení používaná pro skladování jiných produktů používaných pro přípravu krmiv,
          - uvádět zařízení používaná pro skladování produktů pro čistění a dezinfekci,
          - případně uvádět popis krmné směsi, kterou hospodářský subjekt zamýšlí produkovat, v souladu se čl. 5 odst. 1 písm. a) směrnice 79/373/EHS a druhy nebo třídu hospodářských zvířat, pro která je krmná směs určena,
          - případně uvádět název krmných surovin, které hospodářský subjekt zamýšlí připravovat.
          Opatření, která musí hospodářské subjekty přijmout podle bodu 3 obecných ustanovení této přílohy k zaručení souladu s tímto nařízením, musí zahrnovat:
          - zejména udání bezpečnostních opatření přijímaných ke snížení rizika znečištění nepovolenými látkami nebo produkty, zavedená čisticí opatření a sledování jejich účinnosti,
          - určení všech prvků jejich činností důležitých pro trvalou záruku, že produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. c) připravované v těchto jednotkách splňují toto nařízení a nařízení (ES) č. 223/2003,
          - stanovení a provádění vhodných postupů, jejich aktualizaci a zajištění souladu s nimi, založené na zásadách systému HACCP (Hazard Analysis and Critical Control points).
          Kontrolní subjekt nebo orgán používá tyto postupy k provádění obecného hodnocení rizik vyskytujících se na každé jednotce přípravy a k vypracování kontrolního plánu. Kontrolní plán musí stanovit minimální počet náhodných vzorků závisejících na možných rizicích.
          2.  Účetní doklady
          Pro účely řádné kontroly činností zahrnují účetní doklady podle bodu 6 obecných ustanovení této přílohy informace o původu, vlastnostech a množstvích krmných surovin, přísad, prodejích a konečných produktech.
          3.  Jednotky přípravy
          Při přípravě produktů musí hospodářské subjekty zajistit, aby:
          a) ekologicky vyprodukovaná krmiva nebo z nich odvozená krmiva, krmiva z přecházejících produktů nebo z nich odvozená krmiva a konvenční krmiva byla účinně fyzicky oddělena;
          b) všechna zařízení používaná v jednotkách připravujících krmné směsi, na něž se vztahuje toto nařízení, byla úplně oddělena od zařízení používaného pro krmné směsi, na něž se nevztahuje toto nařízení.
          Bez ohledu na ustanovení písm. b) prvního pododstavce se do dne 31. prosince 2007 mohou uvedené činnosti provádět s použitím stejného zařízení, pokud:
          - je zajištěno časové oddělení a byla provedena vhodná čisticí opatření, jejichž účinnost byla zkontrolována, před zahájením přípravy produktů, na něž se vztahuje toto nařízení; hospodářské subjekty musí tyto činnosti zaznamenat,
          - hospodářské subjekty zajistí, aby byla provedena všechna příslušná opatření v závislosti na rizicích hodnocených v souladu s bodem 1 a případně dají záruku, že produkty, které neodpovídají tomuto nařízení, nemohou být umístěny na trh s označením odkazujícím na ekologické zemědělství.
          Odchylka stanovená v druhém pododstavci podléhá předchozímu schválení kontrolním subjektem nebo orgánem. Toto schválení může být poskytnuto pro jednu nebo více přípravných činností.
          Komise začne šetřit ustanovení písm. b) prvního pododstavce přede dnem 31. prosince 2007. V návaznosti na toto šetření může být den 31. prosince 2007 případně pozměněn.
          4.  Kontrolní návštěvy
          Kromě úplných každoročních návštěv musí kontrolní subjekt nebo orgán provádět cílené návštěvy založené na obecném hodnocení potencionálních rizik nesouladu s tímto nařízením; kontrolní subjekt nebo orgán věnuje zvláštní pozornost významným kontrolním bodům důležitým pro hospodářský subjekt s cílem určit, zda jsou činnosti dohledu a kontroly prováděny řádně. Všechny prostory používané hospodářským subjektem pro provádění jeho činností mohou být kontrolovány tak často, jak to přítomná rizika vyžadují.
          5.  Doprava produktů do jiných jednotek produkce/přípravy nebo do skladovacích prostor
          Hospodářské subjekty musí zajistit, aby byly splněny následující podmínky:
          a) ekologicky vyprodukovaná krmiva nebo z nich odvozená krmiva, krmiva z přecházejících produktů nebo z nich odvozená krmiva a konvenční krmiva musí být při dopravě účinně oddělena;
          b) vozidla nebo nádoby, kterými se dopravovaly produkty, na něž se nevztahuje toto nařízení, se mohou používat pro dopravu produktů, na něž se vztahuje toto nařízení, pokud:
          - byla provedena vhodná čisticí opatření, jejichž účinnost byla zkontrolována, před zahájením dopravy produktů, na něž se vztahuje toto nařízení; hospodářské subjekty musí tyto činnosti zaznamenat;
          - hospodářské subjekty zajistí, aby byla provedena všechna příslušná opatření v závislosti na rizicích hodnocených v souladu s písmenem 1 a případně dají záruku, že produkty, které neodpovídají tomuto nařízení, nemohou být umístěny na trh s označením odkazujícím na ekologické zemědělství;
          - kontrolní subjekt nebo orgán hospodářského subjektu byl informován o těchto dopravních činnostech a souhlasil s nimi. Tento souhlas musí být poskytnut pro jednu nebo více dopravních činností;
          c) konečné produkty uvedené v tomto nařízení jsou dopravovány fyzicky i časově odděleně od jiných konečných produktů;
          d) během dopravy se musí zaznamenat množství produktů na začátku a každé jednotlivé množství dodané v průběhu dopravy.
          6.  Příjem produktů
          Při příjmu produktu uvedeného v článku 1 musí hospodářský subjekt zkontrolovat uzávěr obalu nebo nádoby tam, kde je to vyžadováno, a přítomnost označení uvedených v bodě 7 obecných ustanovení této přílohy. Hospodářské subjekty musí provést křížovou kontrolu informací na štítku podle bodu 7 obecných ustanovení s informacemi na doprovodných dokumentech. Výsledky tohoto ověření se musí výslovně zmínit v dokladech podle bodu 6 obecných ustanovení."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.