Nařízení Komise (ES) č. 225/2003 ze dne 5. února 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2125/95, pokud jde o seznam čínských orgánů příslušných pro vydávání osvědčení o původu pro konzervované houby

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 225/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 225/2003
          ze dne 5. února 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 2125/95, pokud jde o seznam čínských orgánů příslušných pro vydávání osvědčení o původu pro konzervované houby
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2201/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhů s produkty zpracovanými z ovoce a zeleniny [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) 453/2002 [2], a zejména na čl. 15 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Prostřednictvím verbální nóty ze dne 5. prosince 2002 čínské orgány zaslaly Komisi úplnou aktualizaci seznamu čínských orgánů příslušných pro vydávání osvědčení o původu, která jsou požadována pro účely propuštění konzervovaných hub pocházejících z této třetí země do volného oběhu a která jsou zmíněna v čl. 10 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 2125/95 ze dne 6. září 1995 o otevření a správě celních kvót pro konzervované houby rodu Agaricus [3], naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 1286/2002 [4]. V důsledku toho je třeba změnit přílohu II uvedeného nařízení.
          (2) V téže nótě čínské orgány požádaly Komisi, aby při podávání žádostí o propuštění konzervovaných hub z Číny do volného oběhu ve Společenství dočasně přijímala souběžně s osvědčeními o původu opatřenými novými razítky a podpisy též osvědčení o původu opatřená razítky a podpisy orgánů uvedených v příloze II nařízení Komise (ES) č. 2125/95, naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 1286/2002. Za účelem zajištění hladkého chodu dovozu je třeba, aby této možnosti mohlo být využíváno až 31. května 2003.
          (3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro produkty zpracované z ovoce a zeleniny,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha II nařízení (ES) č. 2125/95 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Do 31. května 2003 může dovozce při podání žádosti o propuštění konzervovaných hub pocházejících z Číny do volného oběhu ve Společenství předkládat osvědčení o původu opatřená razítky a podpisy čínských orgánů uvedených v příloze nařízení (ES) č. 2125/95, ve znění nařízení (ES) č. 1286/2002.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 5. února 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29.
          [2] Úř. věst. L 72, 14.3.2002, s. 9.
          [3] Úř. věst. L 212, 7.9.1995, s. 16.
          [4] Úř. věst. L 179, 9.7.2002, s. 21.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          PŘÍLOHA II
          Seznam čínských orgánů příslušných pro vydávání osvědčení o původu uvedených v čl. 10 odst. 1:
          - General Administration of Quality Supervision
          - Entry-exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China in:
          Beijing | Jiangxi | Shenzhen |
          Shanxi | Zhuhai | Ningxia |
          Inner Mongolia | Sichuan | Tianjin |
          Hebei | Chongqing | Shanghai |
          Liaoning | Yunnan | Ningbo |
          Jilin | Guizhou | Jiangsu |
          Shandong | Shaanxi | Guangxi |
          Zhejiang | Gansu | Heilongjiang |
          Anhui | Qinghai | Hainan |
          Hubei | Tibet | Henan |
          Guangdong | Fujian | Xinjiang |
          Xiamen | | Hunan |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.