Nařízení komise (ES) č. 246/2003 ze dne 10. února 2003, kterým se přijímá program modulů ad hoc pro výběrové šetření pracovních sil stanovený nařízením Rady (ES) č. 577/98 pro roky 2004 až 2006

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 246/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 246/2003
          ze dne 10. února 2003,
          kterým se přijímá program modulů ad hoc pro výběrové šetření pracovních sil stanovený nařízením Rady (ES) č. 577/98 pro roky 2004 až 2006
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 577/98 ze dne 9. března 1998 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2104/2002 [2], a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle nařízení (ES) č. 577/98 je třeba určit prvky programu modulů ad hoc pro roky 2004 až 2006.
          (2) Členské státy a Komise potřebují specifické statistické informace, aby mohly vypracovat vhodná politická opatření v oblastech modernizace organizace práce [3], slaďování pracovního a rodinného života [4] a aktivního stárnutí [5].
          (3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistické programy,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Přijímá se v příloze uvedený program modulů ad hoc pro výběrové šetření pracovních sil pro roky 2004 až 2006.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 10. února 2003.
          Za Komisi
          Pedro Solbes Mira
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 77, 14.3.1998, s. 3.
          [2] Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 14.
          [3] Úř. věst. L 60, 1.3.2002, s. 67.
          [4] Úř. věst. C 218, 31.7.2000, s. 5.
          [5] Úř. věst. L 60, 1.3.2002, s. 64.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          ZJIŠŤOVÁNÍ PRACOVNÍCH SIL
          VÍCELETÝ PROGRAM MODULŮ AD HOC
          1. Organizace práce a úpravy pracovní doby
          Seznam proměnných: bude definován do března 2003.
          Referenční období: druhé čtvrtletí roku 2004. Členské státy však mohou poskytnout údaje týkající se všech 52 týdnů roku, pokud je dílčí zjišťování pro modul ad hoc zvoleno na základě vlnové struktury vzorku.
          Dotčené členské státy a regiony: budou definovány.
          Vzorek: jedna čtvrtina celkového vzorku nezbytného pro splnění požadavků čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 577/98. Pokud však referenční období tvoří 52 týdnů, velikost vzorku bude alespoň 15 % celkového vzorku nezbytného ke splnění požadavků čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 577/98. Je-li však jednotkou výběrového šetření jednotlivec, o ostatních členech domácnosti se žádné údaje nevyžadují.
          Předání výsledků: do 31. března 2005.
          2. Slaďování pracovního a rodinného života
          Seznam proměnných: bude definován do března 2004.
          Referenční období: druhé čtvrtletí roku 2005. Členské státy však mohou poskytnout údaje týkající se všech 52 týdnů roku, pokud je dílčí zjišťování pro modul ad hoc zvoleno na základě vlnové struktury vzorku.
          Dotčené členské státy a regiony: budou definovány.
          Vzorek: jedna čtvrtina celkového vzorku nezbytného pro splnění požadavků čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 577/98. Pokud však referenční období tvoří 52 týdnů, velikost vzorku bude alespoň 15 % celkového vzorku nezbytného ke splnění požadavků čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 577/98. Je-li však jednotkou výběrového šetření jednotlivec, o ostatních členech domácnosti se žádné údaje nevyžadují.
          Předání výsledků: do 31. března 2006.
          3. Odchod z práce do důchodu
          Seznam proměnných: bude definován do března 2005.
          Referenční období: druhé čtvrtletí roku 2006. Členské státy však mohou poskytnout údaje týkající se všech 52 týdnů roku, pokud je dílčí zjišťování pro modul ad hoc zvoleno na základě vlnové struktury vzorku.
          Dotčené státy a regiony: budou definovány.
          Vzorek: jedna čtvrtina celkového vzorku nezbytného pro splnění požadavků čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 577/98. Pokud však referenční období tvoří 52 týdnů, velikost vzorku bude alespoň 15 % celkového vzorku nezbytného ke splnění požadavků čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 577/98. Je-li však jednotkou výběrového šetření jednotlivec, o ostatních členech domácnosti se žádné údaje nevyžadují.
          Předání výsledků: do 31. března 2007.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.