Nařízení komise (ES) č. 247/2003 ze dne 10. února 2003, kterým se přijímá specifikace modulu ad hoc pro rok 2004 o organizaci práce a úpravách pracovní doby stanoveného nařízením Rady (ES) č. 577/98

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 247/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 247/2003
          ze dne 10. února 2003,
          kterým se přijímá specifikace modulu ad hoc pro rok 2004 o organizaci práce a úpravách pracovní doby stanoveného nařízením Rady (ES) č. 577/98
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 577/98 ze dne 9. března 1998 o organizaci výběrového šetření pracovních sil ve Společenství [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2104/2002 [2], a zejména na čl. 4 odst. 2 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 246/2003, kterým se přijímá program modulů ad hoc pro výběrové šetření pracovních sil pro roky 2004 až 2006 [3], zahrnuje modul ad hoc o organizaci práce a úpravách pracovní doby.
          (2) V souladu s čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 577/98 je třeba sestavit podrobný seznam informací shromažďovaných v modulu ad hoc nejméně 12 měsíců před začátkem referenčního období pro uvedený modul.
          (3) Pro dostatečné zhodnocení pokroku dosaženého v rámci pilířů hlavních směrů politik zaměstnanosti, a zejména v rámci třetího pilíře o podpoře přizpůsobivosti podniků a jejich zaměstnanců, včetně s ohledem na kvalitu práce, potřebují členské státy a Komise srovnatelné strukturální statistiky [4].
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistické programy,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Přijímá se podrobný seznam informací shromažďovaných v roce 2004 v rámci modulu ad hoc obsaženého v příloze.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 10. února 2003.
          Za Komisi
          Pedro Solbes Mira
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 77, 14.3.1998, s. 3.
          [2] Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 14.
          [3] Úř. věst. L 34, 11.2.2003, s. 3.
          [4] Úř. věst. L 60, 1.3.2002, s. 60.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          ZJIŠŤOVÁNÍ PRACOVNÍCH SIL
          Specifikace modulu ad hoc o organizaci práce a úpravách pracovní doby na rok 2004
          1. Dotčené členské státy a regiony: všechny
          2. Shromažďované údaje se týkají pouze hlavního zaměstnání.
          3. Proměnné se kódují takto:
          Položka | Kód | Popis | Filtr, poznámky |
          209 | | Určuje si pracovní metody a časový plán (nepovinné pro Německo) | C26 = 1,2 |
          1 | Osoba si může určit, jak provádět práci |
          2 | Osoba si může určit, kdy provádět práci |
          3 | Osoba si může určit, jak a kdy provádět práci |
          0 | Osoba si nemůže určit, jak a kdy provádět práci |
          9 | Nehodí se |
          Nevyplněno | Žádná odpověď |
          210 | | Pracuje pro jednoho zákazníka (nepovinné pro Německo) | C26 = 2 nebo C26 = 1 a C34_35 < 10 |
          1 | Pracuje pravidelně pro pouze jednoho zákazníka |
          0 | Pracuje pravidelně pro více než jednoho zákazníka |
          9 | Nehodí se |
          Nevyplněno | Žádná odpověď |
          211_212 | | Přesčasové hodiny v referenčním týdnu | C26 = 3 |
          … | Počet přesčasových hodin |
          99 | Nehodí se |
          Nevyplněno | Žádná odpověď |
          213_214 | | Placené přesčasové hodiny v referenčním týdnu | C213_214≤C211_212; |
          00 | Žádné placené přesčasové hodiny nebo žádné přesčasové hodiny | C213_214 = 00 jestližeC211_212 = 00 |
          … | Počet placených přesčasových hodin |
          99 | Nehodí se |
          Nevyplněno | Žádná odpověď |
          215 | | Druh práce na směny | C204 = 1 |
          1 | Kontinuální práce na směny, obvykle čtyřsměnný systém |
          2 | Semikontinuální práce na směny, obvykle třísměnný systém |
          3 | Dvousměnný provoz: dvě denní směny |
          4 | Střídání noční a denní směny |
          6 | Jiný druh práce na směny |
          9 | Nehodí se |
          Nevyplněno | Žádná odpověď |
          216 | | Pružná pracovní doba | C26 = 3 |
          1 | Pevný začátek a konec pracovní doby |
          2 | Odstupňovaná pracovní doba, s pružným začátkem a koncem |
          3 | Pracovní doba s možností pouze čerpat hodiny volna |
          4 | Pracovní doba s možností čerpat celé dny volna (kromě hodin volna) |
          5 | Začátek a konec pracovní doby se stanoví individuální dohodou |
          6 | Určuje si vlastní časový plán (bez formálních úprav) |
          7 | Ostatní |
          9 | Nehodí se |
          Nevyplněno | Žádná odpověď |
          217 | | Roční pracovní doba (nepovinné pro Německo) | C26 = 3 a C216 ≠ 6 |
          1 | Osoba má smluvně stanovenou roční pracovní dobu |
          0 | Osoba nemá smluvně stanovenou roční pracovní dobu |
          9 | Nehodí se |
          Nevyplněno | Žádná odpověď |
          218 | | Práce na zavolání (nepovinné pro Německo a Portugalsko) | C26 = 3 a C204≠ 1 |
          1 | Dostavuje se do práce pouze na zavolání |
          0 | Ostatní |
          9 | Nehodí se |
          Nevyplněno | Žádná odpověď |
          219 | | Vzor pracovní doby osob pracujících na zkrácený úvazek v porovnání s osobami pracujícími na plný úvazek | C46 = 2–8 |
          1 | Méně hodin denně |
          2 | O půl dne méně týdně |
          3 | Méně dní týdně |
          4 | Méně hodin denně a méně dní týdně |
          5 | Každý druhý týden |
          0 | Ostatní |
          9 | Nehodí se |
          Nevyplněno | Žádná odpověď |
          220 | | Možnost pružné pracovní doby v referenčním týdnu (nepovinné pro Německo, Itálii, Finsko, Švédsko a Spojené království). | C24 = 1 a C26 = 3 a C58 ≠ 1 a C216 = 1–4 |
          1 | [C216 = 3,4] Osoba snížila počet hodin k dobru |
          2 | [C216 ≠ 3,4] Osoba čerpala několik hodin volna (aniž by musela čerpat dovolenou) |
          3 | [C216 ≠ 4] Osoba čerpala půl dne volna, jeden nebo více dní volna |
          4 | Osoba snížila svůj počet hodin k dobru nebo čerpala několik hodin volna a čerpala také půl dne volna, jeden nebo více dní volna (v různé dny v týdnu) |
          5 | [C216 = 3,4] Osoba chtěla čerpat hodiny k dobru, ale nemohla (a nečerpala dovolenou) |
          6 | [C216 ≠ 3,4] Osoba chtěla čerpat několik hodin volna, půl dne volna nebo jeden nebo více dní volna, ale nemohla |
          7 | Ostatní (skutečně odpracované hodiny ≧ smluvní hodiny, propuštění atd.) |
          9 | Nehodí se |
          Nevyplněno | Žádná odpověď |
          221 | | Vhodnost úpravy pracovní doby pro osobní situaci (nepovinné pro Německo) | C204 = 1 nebo C218 = 1 |
          1 | Práce na směny vyhovuje osobní situaci |
          2 | Práce na zavolání vyhovuje osobní situaci |
          0 | Práce na směny nebo práce na zavolání nevyhovují osobní situaci |
          9 | Nehodí se |
          Nevyplněno | Žádná odpověď |
          222 | | Vhodnost úpravy pracovní doby pro osobní situaci (nepovinné pro Německo) | C205, C206, C207, C208 = 1,2 a C204 = 3,9 a C218 = 0,9 |
          1 | Práce večer, noční práce nebo práce o víkendu vyhovuje osobní situaci |
          3 | Práce večer, noční práce nebo práce o víkendu nevyhovuje osobní situaci |
          9 | Nehodí se |
          Nevyplněno | Žádná odpověď |
          | | | Kódování odkazuje na nařízení Komise (ES) č. 1575/2000 ( Úř. věst. L 181, 20.7.2000, s. 16) |
          4. Proměnné týkající se práce večer, v noci a práce v sobotu a neděli, které jsou obsažené v položkách 204 až 208 v příloze nařízení Komise (ES) č. 1575/2000 o kódování používaném pro přenos údajů od roku 2001 dále, musí být v roce 2004 sledovány za stejné referenční období jako modul ad hoc uvedený v článku 1 tohoto nařízení.
          5. Proměnná týkající se práce na směny se kóduje takto:
          204 | | Práce na směny | C26 = 3 |
          1 | Pracuje na směny |
          3 | Nepracuje na směny |
          9 | Nehodí se |
          Nevyplněno | Žádná odpověď |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.