Nařízení Komise (ES) č. 257/2003 ze dne 11. února 2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 257/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 257/2003
          ze dne 11. února 2003,
          kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty [1], a zejména na čl. 19 odst. 3 a 6 a článek 20 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Předseda kimberleyského procesu a členové poskytli Komisi důležité údaje o účastnících a příslušných orgánech určených k vydávání a ověřování certifikátů.
          (2) Spojené království a Belgie určily orgány Společenství a informovaly o nich Komisi. Komise dospěla k závěru, že byly poskytnuty dostatečné důkazy o tom, že tyto orgány Společenství mohou spolehlivě, včas, účinně a přiměřeně plnit úkoly vyžadované kapitolami II, III a V nařízení (ES) č. 2368/2002. Výše uvedené členské státy rovněž oznámily Komisi úřady, u kterých lze vyřídit formality stanovené ve zmíněném nařízení, a umístění těchto úřadů.
          (3) Za účelem zlepšení zabezpečení a funkčnosti certifikátu Společenství je třeba změnit některé technické vlastnosti stanovené v příloze IV nařízení (ES) č. 2368/2002.
          (4) Opatření čl. 1 odst. 2 tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru určeného v článku 22 nařízení (ES) č. 2368/2002,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 2368/2002 se mění takto:
          1. Příloha I tohoto nařízení se připojuje k příloze II nařízení (ES) č. 2368/2002.
          2. Příloha II tohoto nařízení se připojuje k příloze III nařízení (ES) č. 2368/2002.
          3. Příloha IV nařízení (ES) č. 2368/2002 se mění takto:
          a) položka "Materiály" se mění takto:
          i) druhá odrážka se nahrazuje tímto:
          "— vodoznak s neviditelnými (žlutá/červená) UV vlákny,"
          ii) třetí odrážka se nahrazuje tímto:
          "— citlivé na rozpouštědla,"
          iii) pátá odrážka se nahrazuje tímto:
          "— papír 95 g/m2.";
          b) položka "Tisk" se mění takto:
          i) v první odrážce se slova "Duhové pozadí (citlivé na rozpouštědla) (barev: pantone modrorůžová)" nahrazují slovy "Duhové pozadí (citlivé na rozpouštědla)",
          ii) v osmé odrážce se slova "Znak MELT:" KPCS nahrazují slovy "Mikrotext" KPCS;
          c) v položce "Číslování" se ve čtvrté a páté odrážce slovo "šestimístné" nahrazuje slovem "osmimístné";
          d) v položce "Grafická a povrchová úprava – Povinné znaky" se první řádek nahrazuje tímto: "Drážková perforace v jedné poloze, rozřezáno na jednotlivé listy formátu A4, perforace 100 mm od pravého okraje".
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použije se po dobu tří měsíců od uvedeného dne, přičemž toto období lze prodloužit.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 11. února 2003.
          Za Komisi
          Christopher Patten
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 28.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          V příloze II nařízení (ES) č. 2368/2002 se připojuje tento text:
          "ANGOLA
          Ministry of Geology and Mines
          Rua Hochi Min
          Luanda
          ARMÉNIE
          Department of Gemstones and Jewellery
          Ministry of Trade and Economic Development
          Yerevan
          Armenia
          AUSTRÁLIE
          - Community Protection Section
          Australian Customs Section
          Customs House, 5 Constitution Avenue
          Canberra ACT 2601
          Australia
          - Minerals Development Section
          Department of Industry, Tourism and Resources
          GPO Box 9839
          Canberra ACT 2601
          Australia
          BĚLORUSKO
          Director, Department of Finance
          Sovetskaja Str.,
          7220010 Minsk
          Republic of Belarus
          BOTSWANA
          Ministry of Minerals, Energy and Water Resources
          PI Bag 0018
          Gaborone
          Botswana
          BURKINA FASO
          ČÍNSKÁ LIDOVÁ REPUBLIKA
          General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China (AQSIQ)
          EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ
          European Commission
          ER/A/2
          170, Rue de la Loi
          B-1040 Brussels
          FILIPÍNY
          GABUN
          Ministry of Mines, Energy, Oil and Hydraulic Resources of Gabon
          BP 576 or 874, Libreville
          Gabon
          GHANA
          Precious Minerals Marketing Company (Ltd)
          PO box M108
          Accra, Ghana
          GUINEA
          GUYANA
          Geology and Mines Commission
          Georgetown
          Guyana
          INDIE
          The Gem and Jewellery Export Promotion Council
          Diamond Plaza, 5th Floor 391-A, Fr D.B. Marg
          Mumbai 400 004
          India
          IZRAEL
          Ministry of Industry and Trade
          PO box 3007
          52130 Ramat Gan
          Israel
          JAPONSKO
          United Nations Policy Division
          Ministry of Foreign Affairs
          2-11-1, Shibakoen Minato-ku
          105-8519 Tokyo
          Japan
          JIŽNÍ AFRIKA
          South African Diamond Board
          240 Commissioner Street
          Johannesburg
          South Africa
          KANADA
          - Mezinárodní:
          Department of Foreign Affairs and International Trade
          Peace Building and Human Security Division
          Lester B Pearson Tower B — Room: B4-120
          125 Sussex Drive
          Ottawa, Ontario
          K1A 0G2
          Canada
          - Pro vzor kanadského certifikátu KP:
          Stewardship Division
          International and Domestic Market Policy Division
          Mineral and Metal Policy Branch
          Minerals and Metals Sector
          Natural Resources Canada
          580 Booth Street, 10th Floor, Room: 10A6
          Ottawa, Ontario
          Canada
          K1A 0E4
          - Obecné informace:
          Kimberley Process Office
          Minerals and Metals Sector (MMS)
          Natural Resources Canada (NRCan)
          10th Floor, Area A-7
          580 Booth Street
          Ottawa, Ontario
          Canada
          K1A 4
          KONŽSKÁ DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA
          Centre d'Evaluation, d'Expertise et de Certification (CEEC)
          17th floor, BCDC Tower
          30th June Avenue
          Kinshasha
          Democratic Republic of Congo
          KOREJSKÁ REPUBLIKA
          - UN Division
          Ministry of Foreign Affairs and Trade
          Government Complex Building
          77 Sejong-ro, Jongro-gu
          Seoul
          Korea
          - Trade Policy Division
          Ministry of Commerce, Industry and Enterprise
          1 Joongang-dong, Kwacheon-City
          Kyunggi-do
          Korea
          LAOS
          Department of Customs
          Ministry of Finance
          LESOTHO
          Commission of Mines and Geology
          PO Box 750
          Maseru 100
          Lesotho
          LIBANON
          MALTA (datum účasti bude potvrzeno)
          MAURICIUS
          Senior Commercial Office
          Import Division
          2nd Floor, Anglo-Mauritius House
          Mauritius
          MEXIKO
          NAMIBIE
          Diamond Commission
          Ministry of Mines and Energy
          Private Bag 13297
          Windhoek
          Namibia
          POBŘEŽÍ SLONOVINY
          RUSKÁ FEDERACE
          Gokhran of Russia
          1812 goda ul, 14
          121170 Moscow
          Russia
          SIERRA LEONE
          - Ministry of Minerals Resources
          Youyi Building
          Brookfields
          Freetown
          Sierra Leone
          - Government Gold and Diamond Office
          Youyi Building
          Brookfields
          Freetown
          Sierra Leone
          SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
          SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ
          US Department of State
          2201 C St., NW
          Washington DC
          USA
          SRÍ LANKA
          Trade Information Service
          Sri Lanka Export Development Board
          42 Nawam Mawatha
          Colombo 2
          Sri Lanka
          STŘEDOAFRICKÁ REPUBLIKA
          Representative and Liaison Officer
          Independent Diamond Valuators (IDV)
          Immeuble SOCIM, 2ème étage
          BP 1613 Bangui
          Central African Republic
          SVAZIJSKO
          Geological Surveys and Mines Department
          Box 9, Mbabane
          Swaziland
          ŠVÝCARSKO
          State Secretariat for Economic Affairs
          Export Control Policy and Sanctions
          Effingerstrasse 1
          CH-3003 Berne
          TANZANIE
          Commission for Minerals
          Ministry of Energy and Minerals
          PO Box 2000
          Dar es Salam
          Tanzania
          THAJSKO
          TCHAIWAN, PENGHU, KINMEN A MATSU, oddělené celní území
          Import and Export office
          Licensing and Administration
          Board of Foreign Trade
          Taiwan
          TOGO (datum účasti bude potvrzeno)
          UKRAJINA
          International Department
          Diamond Factory "Kristall"
          600 Letiya Street
          2121100 Vinnitsa
          Ukraine
          VIETNAM
          ZIMBABWE
          Principal Minerals Development Office
          Ministry of Mines and Mining Development
          Private Bag 7709, Causeway
          Harare"
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          V příloze III se doplňují nové položky, které znějí:
          "1. the Government Diamond Office (GDO) within the United Nations Department of the Foreign and Commonwealth Office,
          King Charles Street,London SW1A 2AH
          United Kingdom
          Tel. (44-20) 70 08 69 02
          Fax (44-20) 70 08 39 05
          e-mail: clive.wright@fco.gov.uk
          2. Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Vergunningen/Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, Service Licence,Italiëlei 124, bus 71
          B-2000 Antwerpen
          tel. (32-2) 206 94 70
          fax (32-3) 206 94 90
          e-mail: Diamond@mineco.fgov.be
          V Belgii se kontroly dovozu a vývozu surových diamantů vyžadované nařízením (ES) č. 2368/2002 a celní odbavení provádí pouze v:
          The Diamond Office
          Hovenierstraat 2
          B-2018 Antwerpen."
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.