Nařízení Komise (ES) č. 261/2003 ze dne 12. února 2003 o dočasném povolení nových užití doplňkových látek v krmivechText s významem pro EHP

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 261/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 261/2003
          ze dne 12. února 2003
          o dočasném povolení nových užití doplňkových látek v krmivech
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na směrnici Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech [1], naposledy pozměněnou nařízením (ES) č. 1756/2002 [2], a zejména na články 3 a 9e uvedené směrnice,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Směrnice 70/524/EHS stanoví, že nové užití již povolené doplňkové látky vyžaduje povolení Společenství v souladu s článkem 4 uvedené směrnice.
          (2) Směrnice 70/524/EHS stanoví, že lze dočasně povolit použití nové doplňkové látky v krmivech nebo nové užití již povolené doplňkové látky, pokud jsou splněny podmínky stanovené v uvedené směrnici a pokud lze na základě dostupných výsledků důvodně předpokládat, že jejich použití ve výživě zvířat bude mít některý z účinků uvedených v čl. 2 písm. a) uvedené směrnice. V případě doplňkových látek uvedených v příloze C části II uvedené směrnice lze toto dočasné povolení udělit na dobu nejvýše čtyř let.
          (3) Výrobní společnosti předložily nové údaje na podporu žádosti o rozšíření povolení dvou enzymatických přípravků uvedených v příloze I a II tohoto nařízení, které jsou zařazeny pod čísly 50 a 51 na seznamu v přílohách směrnice 70/524/EHS, na nové kategorie zvířat.
          (4) Z posouzení předložených žádostí o povolení nového užití enzymatických přípravků uvedených v příloze I a II vyplývá, že podmínky stanovené v čl. 9e odst. 1 směrnice 70/524/EHS jsou splněny, a že rozšíření použití může být tedy dočasně povoleno na dobu čtyř let.
          (5) Hodnocení žádostí také ukazuje, že musí být přijata určitá bezpečností opatření na ochranu zaměstnanců před expozicí doplňkovým látkám uvedeným v příloze I a II. Tato ochrana by však měla být zajištěna uplatněním směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci [3].
          (6) Vědecký výbor pro výživu zvířat zaujal příznivá stanoviska, pokud jde o bezpečnost uvedených přípravků za podmínek stanovených v přílohách tohoto nařízení.
          (7) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Přípravky, které náležejí do skupiny "Enzymy" a jsou uvedeny v příloze I a II, se povolují jako doplňkové látky ve výživě zvířat za podmínek stanovených v těchto přílohách.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 12. února 2003.
          Za Komisi
          David Byrne
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 265, 3.10.2002, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Číslo | Doplňková látka | Chemický vzorec, popis | Druh nebo kategorie zvířat | Maximální stáří | Minimální obsah | Maximální obsah | Jiná ustanovení | Konec platnosti povolení |
          jednotky aktivity/kg kompletního krmiva | jednotky aktivity/kg kompletního krmiva |
          Enzymy
          50 | 6-fytáza EC 3.1.3.26 | Přípravek 6-fytázy produkované Aspergillus oryzae (DSM 11857) s minimem aktivity pro: potahovanou formu:2500 FYT/gkapalnou formu:5000 FYT/g | Prasnice | — | 750 FYT | — — — | 1.V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování.2.Doporučená dávka na kg kompletního krmiva: 750 – 1000 FYT3.Pro pouití do krmnżch smģsķ obsahují cí ch ví ce ne 0,25 % fosforu vázaného na fytin. | 1. 2. 2007 |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Číslo | Doplňková látka | Chemický vzorec, popis | Druh nebo kategorie zvířat | Maximální stáří | Minimální obsah | Maximální obsah | Jiná ustanovení | Konec platnosti povolení |
          jednotky aktivity/kg kompletního krmiva | jednotky aktivity/kg kompletního krmiva |
          Enzymy
          51 | Endo-1,4-beta-xylanáza EC 3.2.1.8 | Přípravek endo-1,4-beta-xylanázy produkované Bacillus subtilis (LMG S-15136) s minimem aktivity pro: Endo-1,4-beta-xylanázu:100 IU/g | Výkrm prasat | 10 IU | | 1.V návodu pro použití doplňkové látky a premixu musí být uvedena teplota při skladování, doba trvanlivosti a stabilita při granulování.2.Doporučená dávka na kg kompletního krmiva:Endo-1,4-beta-xylanáza: 10 IU/kg3.Pro použití do krmných směsí bohatých na arabinoxylany, např. obsahujících nejméně 40 % pšenice nebo ječmene. | 1. 1. 2007 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.