Nařízení Komise (ES) č. 296/2003 ze dne 17. února 2003, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 959/93 o statistických informacích poskytovaných členskými státy o rostlinných produktech s výjimkou obilovin

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 296/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 296/2003
          ze dne 17. února 2003,
          kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 959/93 o statistických informacích poskytovaných členskými státy o rostlinných produktech s výjimkou obilovin
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 959/93 ze dne 5. dubna 1993 o statistických informacích poskytovaných členskými státy o rostlinných produktech s výjimkou obilovin1, naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2197/952, a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Zachovávání souhrnu dvou ploch určených pro dvojí užití bavlny vede k chybějícím nebo odhadovaným údajům nebo k dvojímu započítání. Proto je nezbytné zvolit pouze jednu plochu.
          (2) Je vhodné přesněji zjistit povahu a plochy technických plodin.
          (3) Zpřehlednění statistiky krmiv a aktualizace třídění jsou nezbytné pro získání kvalitních statistických údajů.
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro zemědělskou statistiku zřízeného rozhodnutím Rady 72/279/ES3,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Přílohy II, III, IV, V a VIII nařízení (EHS) č. 959/93 se nahrazují přílohami I, II, III, IV a V tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 17. února 2003.
          Za Komisi
          Pedro Solbes Mira
          člen Komise
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          PŘÍLOHA II
          VYUITÍ PÛDY PODLE ČL. 2 ODST. 1 A 2
          Způsob využití půdy | Nový kód Kronos | Hlavní plochy nebo zjišťované oblasti (ha) | Vedlejší plochy nebo dodatečné plochy (ha) |
          | |
          A.Obiloviny celkem | | 1050 | |
          –rýže | | 1250 | | |
          B.Luštěniny | | 1300 | | |
          –krmný hrách | | 1320 | | |
          –ostatní hrách | | 1311 | | |
          –fazole, bob a koňský bob | | 1335 (vč. 1338) | | |
          –ostatní fazole | | 1331 | | |
          –vlčí bob | | 1343 | | |
          –ostatní luštěniny | | 1341, 1342, 1349 | | |
          C.Okopaniny a hlízy | | 1350 | | |
          –brambory | | 1360 | | |
          –cukrovka | | 1370 | | |
          –krmná řepa | | 1381 | | |
          –ostatní okopaniny a hlízy(např. krmná kapusta a tuřín) | | 1382 | | |
          D.Technické plodiny | | 1400 | | |
          –řepka a řepice | | 1420 | | |
          –slunečnicové semeno | | 1450 | | |
          –lněné semeno | | 1460 | | |
          –sojové boby | | 1470 | | |
          –bavlna | | 1540 | | |
          –ostatní olejnatá semena (např. mák, hořčice, sezam atd.) | | 1480 (bez 1490) | | |
          –přadný len | | 1520 | | |
          –konopí | | 1530 | | |
          –tabák | | 1550 | | |
          –chmel | | 1560 | | |
          –ostatní přadné rostliny | | 1510 | | |
          –ostatní technické plodiny | | 1570 | | |
          ze kterých:
          čekanka na výrobu kávy | | 1571 | | |
          čekanka na výrobu insulinu | | 1572 | | |
          léčivé, aromatické a kořeninové rostliny | | 1580 | | |
          technické plodiny jinde neuvedené | | 1589 | | |
          E.Pícniny z orné půdy | | 2610 | | |
          –jednoleté zelené pícniny: | | 2611 | | |
          –kukuřice na zelené krmení | | 2625 | | |
          –ostatní zelené pícniny | | 2612 | | |
          –víceleté pícniny | | 2671, 2672, 2673 | | |
          –dočasné louky a pastviny | | 2680 | | |
          F.Čerstvá zelenina (včetně jahod) | | (1600 + 2260) | | |
          –pěstované venku nebo pod nízkým nepřístupným ochranným krytem | | | | |
          G.Květiny a okrasné rostliny | | 3001 | | |
          –pěstované venku nebo pod nízkým nepřístupným ochranným krytem | | | | |
          H.Plochy sklízené pro semeno | | 3310 | | |
          I.Půda ležící ladem (včetně zeleného hnojení) | | 2696 | | |
          J.Orná půda (A – I)2 | | 0001 | | |
          K.Trvalé louky a pastviny | | 0002 | | |
          L.Plochy s trvalými kulturami (s výjimkou jahod) | | (0003-2260) | | |
          ze kterých:
          ovocné sady | | 2040 | | |
          vinice | | 2410 | | |
          olivové háje | | 2450 | | |
          M.Plodiny pěstované pod sklem | | 1111 | | |
          ze kterých:
          čerstvá zelenina | | 1112 | | |
          květiny a okrasné rostliny | | 1113 | | |
          trvalé kultury | | 1114 | | |
          N.Ostatní plochy včetně zelinářských zahrad | | 0004 | | |
          O.Zemědělský využitá půda (A-I) + (K-N) | | 0005 | | |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          PŘÍLOHA III
          SPECIFIKACE PRODUKTŮ UVEDENÝCH V ČL. 2 ODST. 3
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          PŘÍLOHA IV
          SPECIFIKACE POŽADOVANÉ PŘESNOSTI ÚDAJŮ O PLOCHÁCH V JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH STÁTECH PODLE ČL. 4 ODST. 3
          Poznámka:
          přesnost u obilovin a rýže je již stanovena nařízením Rady (EHS) č. 837/90 ze dne 26. března 1990. Velká písmena B, C, D, E, F a I odkazují na položky v příloze II.
          Nový kód Cronos | Popis | Nejvýše přípustný variační koeficient (v %) | Nejvýše přípustná směrodatná chyba odhadu (v ha) |
          1300 | B.Luštěniny | 3 | 5 000 ha |
          1350 | C.Okopaniny a hlízy | 3 | 5 000 ha |
          1400 | D.Technické plodiny | 3 | 5 000 ha |
          2610 | E.Pícniny (z orné půdy) a pastviny (na orné půdě) | 2 | 5 000 ha |
          (1600 + 2260) | F.Čerstvá zelenina (včetně jahod) | 3 | 5 000 ha |
          2696 | I.Půda ležící ladem (včetně zeleného hnojení) | 3 | 5 000 ha |
          --------------------------------------------------
          ČLÁNEK IV
          PŘÍLOHA V
          ÚDAJE O VYUŽITÍ PŮDY A PRODUKCI PODLE ČLÁNKU 6
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA V
          PŘÍLOHA VIII
          PLOCHY S OMEZENÝM VÝZNAMEM A PLOCHY ZAHRNOVANÉ DO PRAVIDELNÝCH STATISTICKÝCH ZJIŠŤOVÁNÍ
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.