Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003 ze dne 28. ledna 2003 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látekText s významem pro EHP.

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 304/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 304/2003
          ze dne 28. ledna 2003
          o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek
          (Text s významem pro EHP)
          EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 175 odst. 1 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise [1],
          s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],
          po konzultaci s Výborem regionů,
          v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [3],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Rady (EHS) č. 2455/92 ze dne 23. července 1992 o vývozu a dovozu některých nebezpečných chemických látek [4] zavádí mimo jiné společný systém oznamování a informování pro vývozy chemických látek, které jsou zakázány nebo přísně omezeny ve Společenství s ohledem na jejich účinky na zdraví člověka a životní prostředí, do třetích zemí. Nařízení zavádí jako povinný mezinárodní postup "předchozího souhlasu" (PIC) podle nezávazných ustanovení londýnských směrnic pro výměnu informací o chemických látkách v mezinárodním obchodu (londýnské směrnice) v rámci Programu OSN pro životní prostředí (UNEP) ve znění z roku 1989 a podle Mezinárodního kodexu chování při distribuci a používání pesticidů v rámci Organizace pro zemědělství a výživu (FAO) ve znění z roku 1990.
          (2) Dne 11. září 1998 Společenství podepsalo Rotterdamskou úmluvu o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu (Úmluva PIC). Současně bylo přijato usnesení o prozatímních ustanoveních uvedené v závěrečném aktu diplomatické konference, které na základě znění Úmluvy stanovilo prozatímní postup PIC.
          (3) Společenství by mělo zavést pravidla Úmluvy, včetně prozatímního postupu PIC do doby, než Úmluva vstoupí v platnost, a to bez jakéhokoliv oslabení úrovně ochrany životního prostředí a veřejnosti dovážejících zemí podle nařízení (EHS) č. 2455/92.
          (4) Vzhledem k témuž cíli je také vhodné a nutné jít v určitých ohledech dále, než stanoví ustanovení Úmluvy. V čl. 15 odst. 4 Úmluvy se smluvním stranám poskytuje právo přijímat opatření, která jsou z hlediska ochrany zdraví člověka a životního prostředí přísnější než opatření, která se požadují v rámci Úmluvy, za předpokladu, že jsou taková opatření v souladu s ustanoveními Úmluvy a s mezinárodními právními předpisy.
          (5) Pokud se jedná o účast Společenství v Úmluvě, je důležité, aby existovalo jediné kontaktní místo pro vzájemné vztahy Společenství se sekretariátem a ostatními smluvními stranami Úmluvy a s dalšími zeměmi. Komise by měla působit jako toto kontaktní místo.
          (6) Vývozy nebezpečných chemických látek, které jsou ve Společenství zakázány nebo přísně omezeny, by měly být i nadále předmětem společného postupu při oznamování vývozu. Vzhledem k tomu by nebezpečné chemické látky, ať už jako takové nebo obsažené v přípravcích, které jsou ve Společenství zakázány nebo přísně omezeny jako přípravky na ochranu rostlin, jako ostatní formy pesticidů nebo jako průmyslové chemické látky pro použití profesionálními uživateli nebo veřejností, měly být podrobeny podobným pravidlům oznamování o vývozu, která jsou použitelná pro takové chemické látky, které jsou zakázány nebo přísně omezeny v jedné nebo více kategoriích použití stanovených Úmluvou, jmenovitě pesticidy nebo chemické látky pro průmyslové použití. Kromě toho by pro chemické látky, na něž se vztahuje mezinárodní postup PIC, měla platit stejná pravidla. Tento postup oznamování o vývozu by měl být použitelný pro vývozy ze Společenství do všech třetích zemí bez ohledu na to, zda jsou smluvními stranami Úmluvy nebo se zapojují do jejích postupů. Členským státům by mělo být umožněno stanovit správní poplatky, které by pokryly náklady spojené s tímto postupem.
          (7) Vývozci a dovozci by měli mít povinnost poskytovat informace o množství chemických látek v mezinárodním obchodu v oblasti působnosti tohoto nařízení, aby mohl být sledován a posuzován dopad a účinky ustanovení tohoto nařízení.
          (8) Komise by měla předkládat do sekretariátu Úmluvy oznámení o regulačních opatřeních Společenství nebo členského státu týkajících se zákazu nebo přísného omezení chemických látek za účelem zahrnutí těchto látek do mezinárodního postupu PIC při splnění kritérií stanovených Úmluvou v tomto směru. V případě potřeby by měly být vyžadovány doplňující informace na podporu takových oznámení.
          (9) V případech, kdy regulační opatření Společenství nebo členských států nejsou postačující pro oznámení, protože nesplňují kritéria, by přesto měly být informace o těchto opatřeních poskytnuty sekretariátu Úmluvy a ostatním smluvním stranám Úmluvy v zájmu výměny informací.
          (10) Je rovněž nezbytné zajistit, aby Společenství přijímalo rozhodnutí o dovozu chemických látek, na které se vztahuje mezinárodní postup PIC, do Společenství. Tato rozhodnutí by měla vycházet z platných právních předpisů Společenství a zohledňovat zákazy a přísná omezení členských států. V odůvodněných případech by se měly připravit změny právních předpisů Společenství.
          (11) Je nutné přijmout opatření, aby členské státy a vývozci byli informováni o rozhodnutích dovážejících zemí o chemických látkách, na které se vztahuje mezinárodní postup PIC, a aby vývozci dosáhli souladu s těmito rozhodnutími. Kromě toho, aby se zabránilo nežádoucím vývozům, například protože by dovážející země neposkytla rozhodnutí o dovozu nebo nereagovala na oznámení o vývozu, neměly by se vyvážet žádné chemické látky zakázané nebo přísně omezené ve Společenství, které splňují kritéria Úmluvy nebo na něž se vztahuje mezinárodní postup PIC, bez výslovného souhlasu dovážející země bez ohledu na to, zda je, nebo není smluvní stranou Úmluvy.
          (12) Je rovněž důležité, aby všechny vyvážené chemické látky měly přiměřenou skladovatelnost, aby mohly být používány účinně a bezpečně. Zejména u pesticidů, zvláště pesticidů vyvážených do rozvojových zemí, je podstatné, aby byly poskytnuty informace o vhodných skladovacích podmínkách, aby bylo použito vhodné balení a rozměry obalů, a to s cílem zabránit tvorbě zastaralých zásob.
          (13) Výrobky obsahující chemické látky nespadají do oblasti působnosti Úmluvy. Je však vhodné, aby se na výrobky obsahující chemické látky, které by se mohly uvolňovat při používání nebo zneškodňování a které jsou ve Společenství zakázány nebo přísně omezeny v jedné nebo více kategoriích stanovených Úmluvou nebo se na ně vztahuje mezinárodní postup PIC, rovněž vztahovala pravidla o oznamování vývozu. Kromě toho by se určité chemické látky a výrobky obsahující zvláštní chemické látky, které nespadají do oblasti působnosti Úmluvy, ale které vzbuzují zvláštní obavy, neměly vůbec vyvážet. Je třeba, aby rozhodnutí o tom, na které chemické látky se bude vztahovat taková přísná kontrola, přijala Rada kvalifikovanou většinou.
          (14) Informace o přepravě chemických látek, na něž se vztahuje mezinárodní postup PIC, by měly být v souladu s Úmluvou poskytovány smluvním stranám Úmluvy, které takové informace požadují.
          (15) Pravidla Společenství pro balení a označování a pro jiné požadavky na bezpečnostní informace by měla být použitelná pro všechny nebezpečné chemické látky, které jsou určeny pro vývoz do smluvních stran a jiných zemí, pokud tato ustanovení nejsou v rozporu s některými zvláštními požadavky dovážejících zemí při zohlednění příslušných mezinárodních norem.
          (16) Pro zajištění účinné kontroly a prosazení těchto pravidel by členské státy měly určit orgány, např. celní orgány, které budou odpovídat za kontrolu dovozu a vývozu chemických látek v oblasti působnosti tohoto nařízení. Komise a členské státy mají klíčovou úlohu a měly by působit cíleně a koordinovaně. Členské státy by měly zavést vhodné sankce pro případ porušení tohoto nařízení.
          (17) V zájmu zajištění nakládání s chemickými látkami, které je šetrné k životnímu prostředí, by měla být podporována výměna informací, sdílená odpovědnost a spolupráce mezi Společenstvím a jeho členskými státy a třetími zeměmi, a to bez ohledu na to, zda jsou třetí země smluvními stranami Úmluvy. Zejména by měla být poskytována přímo Komisí a členskými státy nebo nepřímo podporou projektů nevládních organizací (NGO) technická pomoc rozvojovým zemím a zemím s hospodářstvím v procesu transformace, a to s cílem umožnit těmto zemím provedení Úmluvy.
          (18) Pokud mají být tyto postupy účinné, je třeba je pravidelně sledovat. Za tím účelem by členské státy měly pravidelně předkládat zprávy Komisi, která bude zase pravidelně podávat zprávy Evropskému parlamentu a Radě.
          (19) Opatření nezbytná pro provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [5].
          (20) Na základě výše uvedeného by nařízení (EHS) č. 2455/92 mělo být zrušeno a nahrazeno,
          PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Cíle
          1. Cíle tohoto nařízení jsou:
          a) zavést Rotterdamskou úmluvu o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodě;
          b) podporovat sdílenou odpovědnost a spolupráci v mezinárodní přepravě nebezpečných chemických látek s cílem ochrany zdraví člověka a životního prostředí před potenciálním narušením a
          c) přispívat k jejich používání, které je šetrné k životnímu prostředí.
          Těchto cílů bude dosaženo usnadněním výměny informací o vlastnostech takových chemických látek, zavedením rozhodovacího procesu v rámci Společenství o jejich dovozu a vývozu a rozšiřováním rozhodnutí podle potřeby smluvním stranám a jiným zemím.
          2. Cílem tohoto nařízení je rovněž zabezpečit, aby ustanovení směrnice Rady 67/548/EHS ze dne 27. června 1967 o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek [6] a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES ze dne 31. května 1999 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků [7], které se týkají klasifikace, balení a označování chemických látek nebezpečných pro člověka nebo životní prostředí, které jsou uváděny na trh Evropských společenství, byla použitelná rovněž pro všechny takové chemické látky, když se vyvážejí z členských států do jiných smluvních stran nebo jiných zemí, pokud by tato ustanovení nebyla v rozporu s některými zvláštními požadavky uvedených smluvních stran nebo jiných zemí.
          Článek 2
          Oblast působnosti
          1. Toto nařízení se použije na:
          a) určité nebezpečné chemické látky, na které se vztahuje postup předchozího souhlasu (PIC) v rámci Rotterdamské úmluvy;
          b) určité nebezpečné chemické látky, které jsou ve Společenství nebo v některém členském státě zakázány nebo přísně omezeny;
          c) všechny vyvážené chemické látky, pokud jde o jejich klasifikaci, balení a označování.
          2. Toto nařízení se nepoužije na:
          a) omamné a psychotropní látky v oblasti působnosti nařízení Rady (EHS) č. 3677/90 ze dne 13. prosince 1990 o opatřeních, která mají být přijata za účelem zamezení zneužívání určitých látek k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek [8];
          b) radioaktivní materiály a látky v oblasti působnosti směrnice Rady 96/29/Euratom ze dne 13. května 1996, kterou se stanoví základní bezpečnostní standardy na ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření [9];
          c) odpady v oblasti působnosti směrnice Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975 o odpadech [10] a směrnice 91/689/EHS ze dne 12. prosince 1991 o nebezpečných odpadech [11];
          d) chemické zbraně v oblasti působnosti nařízení Rady (ES) č. 1334/2000 ze dne 22. července 2000, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití [12];
          e) potraviny a přídatné látky v potravinách v oblasti působnosti směrnice Rady 89/397/EHS ze dne 14. června 1989 o úředním dozoru nad potravinami [13];
          f) krmiva v oblasti působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin [14], včetně přísad, které jsou určeny pro krmení zvířat, bez ohledu na to, zda jsou zpracovány, částečně zpracovány nebo nezpracovány;
          g) geneticky modifikované organismy v oblasti působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 2001 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/220/EHS [15];
          h) s výjimkou látek uvedených v čl. 3 odst. 4 písm. b) hromadně vyráběná humánní a veterinární léčiva v oblasti působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků [16] a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se veterinárních léčivých přípravků [17];
          i) chemické látky v množstvích, která pravděpodobně neovlivní zdraví a životní prostředí, a v žádném případě v množství větším než 10 kg, za předpokladu, že se dovážejí pro účely výzkumu nebo analýzy.
          Článek 3
          Definice
          Pro účely tohoto nařízení se použijí tyto definice:
          1. "chemickou látkou" se rozumí látka definovaná ve směrnici 67/548/EHS bez ohledu na to, zda se vyskytuje jako taková nebo obsažená v přípravku nebo je to přípravek a zda je vyrobená nebo získaná z přírodních zdrojů s výjimkou živých organismů. Tato definice zahrnuje dvě kategorie: pesticidy, včetně vysoce nebezpečných obchodních úprav pesticidů, a průmyslové chemické látky;
          2. "přípravkem" se rozumí směs nebo roztok složený ze dvou nebo více látek, jestliže se na přípravek definovaný způsobem uvedeným ve směrnici 1999/45/ES vztahuje z důvodu přítomnosti některé z těchto látek povinné označování podle právních předpisů Společenství;
          3. "výrobkem" se rozumí konečný výrobek, který zahrnuje nebo obsahuje chemickou látku, jejíž použití bylo v tomto určitém výrobku zakázáno nebo přísně omezeno právními předpisy Společenství;
          4. "pesticidy" se rozumějí chemické látky v některé z těchto dvou podkategorií:
          a) pesticidy používané jako přípravky na ochranu rostlin v oblasti působnosti směrnice Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh [18],
          b) jiné pesticidy, jako jsou biocidní přípravky podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh [19] a jako jsou desinfekční přípravky, insekticidy a parasiticidy podle směrnice 2001/82/ES a směrnice 2001/83/ES;
          5. "průmyslovými chemickými látkami" se rozumějí chemické látky v některé z těchto dvou podkategorií:
          a) chemické látky pro profesionální použití,
          b) chemické látky pro použití veřejností;
          6. "chemickou látkou, na kterou se vztahuje oznámení o vývozu" se rozumí každá chemická látka, která je ve Společenství zakázána nebo přísně omezena v jedné nebo více kategoriích nebo podkategoriích, a každá chemická látka, na kterou se vztahuje postup PIC, uvedená v části 1 přílohy I;
          7. "chemickou látkou, která je způsobilá pro oznámení v rámci PIC" se rozumí každá chemická látka, která je ve Společenství nebo členském státě zakázána, nebo přísně omezena v jedné nebo více kategoriích. Chemické látky, které jsou ve Společenství zakázány nebo přísně omezeny v jedné nebo více kategoriích, jsou uvedeny v části 2 přílohy I;
          8. "chemickou látkou, na kterou se vztahuje postup PIC" se rozumí každá látka uvedená v příloze III Úmluvy nebo, před jejím vstupem v platnost, podléhající prozatímnímu postupu PIC. Tyto chemické látky jsou uvedeny v části 3 přílohy I tohoto nařízení;
          9. "zakázanou chemickou látkou" se rozumí:
          a) chemická látka, jejíž všechna použití v jedné nebo více kategoriích nebo podkategoriích jsou zakázána konečným regulačním opatřením Společenství za účelem ochrany zdraví člověka nebo životního prostředí, nebo
          b) chemická látka, jejíž první použití bylo zamítnuto nebo která byla průmyslem stažena z trhu Společenství nebo v jejíž věci bylo zastaveno řízení v rámci procesu oznamování, registrace nebo schvalování, pokud existuje doklad, že tato chemická látka vzbuzuje obavy z hlediska zdraví člověka nebo životního prostředí;
          10. "přísně omezenou chemickou látkou" se rozumí:
          a) chemická látka, jejíž prakticky všechna použití v jedné nebo více kategoriích nebo podkategoriích jsou zakázána konečným regulačním opatřením Společenství za účelem ochrany zdraví člověka nebo životního prostředí, ale jejíž určitá zvláštní použití jsou povolena, nebo
          b) chemická látka, jejíž prakticky všechna použití byla zakázána nebo která byla průmyslem stažena z trhu Společenství nebo v jejíž věci bylo zastaveno řízení v rámci procesu oznamování, registrace nebo schvalování, pokud existuje doklad, že tato chemická látka vzbuzuje obavy z hlediska zdraví člověka nebo životního prostředí;
          11. "chemickou látkou, která je zakázána nebo přísně omezena členským státem" se rozumí každá chemická látka, která je zakázána nebo přísně omezena vnitrostátním regulačním opatřením členského státu;
          12. "konečným regulačním opatřením" se rozumí právní akt, jehož účelem je zakázat nebo přísně omezit chemickou látku;
          13. "Úmluvou" se rozumí Rotterdamská úmluva ze dne 10. září 1998 o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu;
          14. "postupem PIC" se rozumí postup předchozího souhlasu stanovený Úmluvou;
          15. "vysoce nebezpečnou obchodní úpravou pesticidu" se rozumí chemická látka obchodně upravená pro pesticidní použití, která za podmínek použití v krátké době po jediné nebo vícenásobné expozici vyvolá zřetelné silné zdravotní účinky nebo účinky na životní prostředí;
          16. "vývozem" se rozumí:
          a) trvalý nebo dočasný vývoz chemické látky, která splňuje podmínky čl. 23 odst. 2 Smlouvy,
          b) opakovaný vývoz chemické látky, která nesplňuje podmínky uvedené v bodu a) a na kterou se vztahuje jiný celní režim, než je tranzitní režim;
          17. "dovozem" se rozumí fyzické uvedení chemické látky, na kterou se vztahuje jiný celní režim, než je tranzitní režim, do celního prostoru Společenství;
          18. "vývozcem" se rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, jejímž jménem je vyhotovena vývozní deklarace, tj. osoba, která má v době, kdy byla přijata deklarace, smlouvu s příjemcem ve smluvní straně nebo jiné zemi a má pravomoc rozhodnout o odeslání chemické látky mimo celní prostor Společenství. Jestliže nebyla uzavřena smlouva o vývozu nebo jestliže držitel smlouvy nejedná svým jménem, je určující pravomoc pro rozhodnutí o odeslání chemické látky mimo celní prostor Společenství;
          19. "dovozcem" se rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, která je v době dovozu do celního prostoru Společenství příjemcem chemické látky;
          20. "smluvní stranou Úmluvy" se rozumí stát nebo regionální sdružení pro hospodářskou integraci, které vyjádřily souhlas být vázáni Úmluvou a pro které Úmluva vstoupila v platnost;
          21. "smluvní stranou" se rozumí:
          a) smluvní strana Úmluvy,
          b) každá země, která neratifikovala Úmluvu, ale účastní se postupu PIC v období, které stanoví konference smluvních stran,
          c) každá země, která se před vstupem Úmluvy v platnost účastní prozatímního postupu PIC ustanoveného usnesením o prozatímním uspořádání přijatým v Rotterdamu dne 11. září 1998;
          22. "jinou zemí" se rozumí každá země, která není smluvní stranou ve smyslu bodu 21;
          23. "konferencí smluvních stran" se rozumí orgán zřízený podle článku 18 Úmluvy k vykonávání určitých funkcí spojených se zavedením Úmluvy;
          24. "Výborem pro přezkum chemických látek" se rozumí pomocný orgán zřízený konferencí smluvních stran v souladu s čl. 18 odst. 6 Úmluvy nebo, před jejím vstupem v platnost, prozatímní Výbor pro přezkum chemických látek zřízený usnesením o prozatímním uspořádání;
          25. "sekretariátem" se rozumí sekretariát Úmluvy nebo, před jejím vstupem v platnost, prozatímní sekretariát zřízený usnesením o prozatímním uspořádání;
          26. "pokyny pro rozhodování" se rozumí technický dokument připravený Výborem pro přezkum chemických látek pro chemické látky, na které se vztahuje postup PIC.
          Článek 4
          Určené vnitrostátní orgány
          Každý členský stát určí orgán nebo orgány, dále jen "určený vnitrostátní orgán" nebo "určené vnitrostátní orgány", aby vykonávaly správní funkce požadované tímto nařízením.
          Členský stát o takovém určení uvědomí Komisi nejpozději do tří měsíců po vstupu tohoto nařízení v platnost.
          Článek 5
          Účast Společenství v Úmluvě
          Účast Společenství v Úmluvě je společnou odpovědností Komise a členských států, zejména pokud jde o technickou pomoc, výměnu informací a záležitosti týkající se urovnání sporů, zastoupení v pomocných orgánech a volby.
          Pokud se týká účasti Společenství v Úmluvě, působí Komise při vykonávání správních funkcí podle Úmluvy s ohledem na postup PIC a oznamování vývozů jako společný určený orgán jménem všech určených vnitrostátních orgánů v úzké spolupráci a za konzultací s určenými vnitrostátními orgány členských států.
          Komise je zejména odpovědná za předání oznámení Společenství o vývozu smluvním stranám a jiným zemím podle článku 7, za předkládání oznámení o příslušných konečných regulačních opatřeních sekretariátu podle článku 10, za předání informací o jiných konečných regulačních opatřeních, která nejsou způsobilá pro oznámení PIC v souladu s článkem 11, a rovněž obecně za příjem informací ze sekretariátu. Komise rovněž poskytne sekretariátu odpovědi Společenství o dovozu pro chemické látky, na které se vztahuje postup PIC podle článku 12.
          Kromě toho Komise koordinuje příspěvky Společenství ke všem technickým záležitostem souvisejícím s Úmluvou, k přípravě konference smluvních stran, zasedání Výboru pro přezkum chemických látek a ostatních pomocných orgánů. V případě potřeby se vytvoří síť zpravodajů členských států, která se bude zabývat přípravou technických dokumentů, jako jsou pokyny pro rozhodování.
          Komise a členské státy vyvinou nezbytnou iniciativu k zajištění přiměřeného zastoupení Společenství v různých orgánech pro zavedení Úmluvy.
          Článek 6
          Chemické látky, na které se vztahuje oznámení o vývozu, chemické látky, které jsou způsobilé pro oznámení v rámci PIC, a chemické látky, na které se vztahuje postup PIC
          1. Chemické látky v oblasti působnosti ustanovení tohoto nařízení o oznámení o vývozu, o oznámení v rámci PIC a o postupu PIC, jsou uvedeny v příloze I.
          2. Chemické látky v příloze I je možné přiřadit do jedné nebo do několika ze tří skupin chemických látek, které jsou uvedeny jako část 1, 2 a 3 uvedené přílohy.
          Chemické látky uvedené v části 1 jsou předmětem oznámení o vývozu podle článku 7; v dané části jsou uvedeny podrobné informace o identitě látky, o kategorii a/nebo podkategorii použití, na které se vztahuje omezení, o druhu omezení a v případě potřeby doplňující informace, zejména o výjimkách z požadavků na oznámení o vývozu.
          Chemické látky uvedené v části 2 jsou kromě toho, že jsou předmětem oznámení o vývozu podle článku 7, způsobilé pro oznámení v rámci postupu PIC podle článku 10; v dané části jsou uvedeny podrobné informace o identitě látky a o kategorii použití.
          Na chemické látky uvedené v části 3 se vztahuje postup PIC; daná část obsahuje údaj o kategorii použití a v případě potřeby doplňující informace, zejména o požadavcích na oznámení o vývozu.
          3. Seznamy budou veřejnosti zpřístupněny v elektronické formě.
          Článek 7
          Oznámení o vývozu předaná smluvním stranám a jiným zemím
          1. Jestliže má vývozce vyvézt chemickou látku uvedenou v části 1 přílohy I ze Společenství do smluvní strany nebo do jiné země poprvé po datu, kdy se na tuto látku začalo vztahovat ustanovení tohoto nařízení, oznámí to určenému vnitrostátnímu orgánu členského státu, v němž je usazen, a to nejpozději 30 dní před očekávaným datem vývozu. Následně musí vývozce oznámit určenému vnitrostátnímu orgánu první vývoz chemické látky v každém kalendářním roce, a to nejpozději 15 dní před datem vývozu. Oznámení musí být v souladu s požadavky stanovenými v příloze III.
          Určený vnitrostátní orgán ověří soulad informací s přílohou III a oznámení od vývozce neprodleně předá Komisi.
          Komise přijme nezbytná opatření, aby zajistila, že příslušné orgány dovážející smluvní strany nebo jiné země obdrží oznámení nejpozději 15 dní před prvním zamýšleným vývozem chemické látky a poté před prvním vývozem chemické látky v každém následujícím kalendářním roce. Tento postup se použije bez ohledu na očekávané použití chemické látky v dovážející smluvní straně nebo jiné zemi.
          Každé oznámení o vývozu se registruje v databázi Komise a aktualizovaný seznam příslušných chemických látek a dovážejících smluvních stran a jiných zemí bude pro každý kalendářní rok zveřejněn a v případě potřeby distribuován určeným vnitrostátním orgánům členských států.
          2. Jestliže Komise neobdrží od dovážející smluvní strany nebo jiné země potvrzení o přijetí oznámení o prvním vývozu uskutečněném po zařazení chemické látky do části 1 přílohy I do 30 dní po odeslání oznámení, pošle druhé oznámení. Komise vyvine přiměřené úsilí, aby zajistila, že příslušný orgán dovážející smluvní strany nebo jiné země obdrží druhé oznámení.
          3. Nové oznámení o vývozu podle odstavce 1 se požaduje u vývozů, které se uskuteční poté, co se změní právní předpisy Společenství týkající se uvádění na trh, používání nebo označování dotčených látek nebo kdykoliv se složení příslušného přípravku změní tak, že se v důsledku toho změní označení takového přípravku. Nové oznámení musí být v souladu s požadavky stanovenými v příloze III a musí obsahovat informaci, že se jedná o revizi předchozího oznámení.
          4. Jestliže se vývoz látky uskutečňuje v souvislosti s mimořádnou situací v dovážející smluvní straně nebo jiné zemi, kdy každé zdržení může ohrozit veřejné zdraví nebo životní prostředí, může určený vnitrostátní orgán po konzultaci s Komisí zcela nebo částečně upustit od výše uvedených ustanovení.
          5. Povinnosti stanovené v odstavcích 1, 2 a 3 zanikají, pokud:
          a) se na chemickou látku začne vztahovat postup PIC a
          b) dovážející země, která je smluvní stranou Úmluvy, poskytne odpověď sekretariátu v souladu s čl. 10 odst. 2 Úmluvy o svém souhlasu nebo nesouhlasu s dovozem chemické látky a
          c) Komise obdrží tuto informaci od sekretariátu a předá ji členským státům.
          Toto pravidlo se nepoužije tam, kde dovážející země, která je smluvní stranou Úmluvy, výslovně požaduje, například ve svém rozhodnutí o dovozu nebo jinak, aby vyvážející smluvní strany i nadále poskytovaly oznámení o vývozu.
          Povinnosti stanovené v odstavcích 1, 2 a 3 zanikají, pokud:
          i) příslušný orgán dovážející smluvní strany nebo jiné země netrval na požadavku na oznamování vývozu chemické látky a
          ii) Komise obdržela informaci ze sekretariátu nebo od příslušného orgánu dovážející smluvní strany nebo jiné země a předala ji členským státům a zpřístupnila ji na internetu.
          6. Komise, příslušné určené vnitrostátní orgány členských států a vývozci poskytnou na požádání dovážejícím smluvním stranám nebo jiným zemím dostupné doplňující informace o vyvážených chemických látkách.
          7. Členské státy mohou zavést systémy zavazující vývozce platit správní poplatek za každé oznámení o vývozu ve výši odpovídající jejich nákladům spojeným s prováděním postupů uvedených v tomto článku.
          Článek 8
          Oznámení o vývozu obdržené od smluvních stran a jiných zemí
          1. Oznámení o vývozu, které Komise obdrží od určeného vnitrostátního orgánu smluvní strany nebo jiné země o vývozu chemické látky do Společenství, jejíž výroba, používání, spotřeba, přeprava, prodej a/nebo manipulace s ní je zakázána nebo přísně omezena právními předpisy uvedené smluvní strany nebo jiné země, budou zpřístupněna v elektronické formě prostřednictvím databáze spravované Komisí.
          Komise potvrdí příjem prvního oznámení o vývozu, které obdrží pro každou chemickou látku od každé smluvní strany nebo jiné země.
          Určený vnitrostátní orgán členského státu, do kterého směřuje uvedený dovoz, obdrží kopii každého došlého oznámení spolu se všemi dostupnými informacemi. Ostatní členské státy mohou na požádání obdržet kopie.
          2. Jestliže určený vnitrostátní orgán členského státu obdrží přímo nebo nepřímo od určených vnitrostátních orgánů smluvních stran nebo příslušných orgánů jiných zemí jakákoliv oznámení o vývozu, musí neprodleně předat tato oznámení Komisi spolu se všemi dostupnými informacemi.
          Článek 9
          Informace o obchodu s chemickými látkami
          1. Každý vývozce chemické látky uvedené v příloze I informuje během prvního čtvrtletí každého roku určený vnitrostátní orgán svého členského státu o množství chemické látky (jako takové nebo obsažené v přípravcích), kterou dodal do jakékoli smluvní strany nebo jiné země během předcházejícího roku. Spolu s touto informací dodá seznam názvů a adres všech dovozců, pro které se během uvedeného období uskutečnila dodávka.
          Každý dovozce ve Společenství poskytne tytéž informace o množstvích dovezených do Společenství.
          2. Na žádost Komise nebo určeného vnitrostátního orgánu poskytne vývozce nebo dovozce jakékoliv doplňující informace o chemické látce, které jsou nezbytné pro provedení tohoto nařízení.
          3. Každý členský stát poskytne Komisi každoročně souhrnné informace v souladu s přílohou IV. Komise tyto informace shrne na úrovni Společenství a informace, které nepodléhají utajení, zpřístupní veřejnosti ve své databázi prostřednictvím internetu.
          Článek 10
          Účast na oznamování zakázaných nebo přísně omezených chemických látek v rámci Úmluvy
          1. Komise písemně oznámí sekretariátu chemické látky, které jsou způsobilé pro oznámení v rámci PIC, pokud tak již neučinila před vstupem tohoto nařízení v platnost.
          2. Pokud se další chemické látky stanou způsobilými pro oznámení v rámci PIC a jsou zařazeny do části 2 přílohy I, oznámí to Komise sekretariátu. Oznámení se podá co nejdříve po schválení příslušného konečného regulačního opatření Společenství, kterým se tato chemická látka zakazuje nebo přísně omezuje, nejpozději 90 dní po datu, ke kterému se má toto konečné regulační opatření použít.
          Oznámení poskytne všechny příslušné informace požadované v příloze II.
          3. Při určování priorit pro oznamování Komise zohlední, zda je chemická látka již uvedena v části 3 přílohy I, dále rozsah, ve kterém je možno splnit požadavky na informace uvedené v příloze II, a závažnost rizik představovaných chemickou látkou, zejména pro rozvojové země.
          Pokud je chemická látka způsobilá pro oznámení v rámci PIC, ale informace nesplňují požadavky uvedené v příloze II, vývozci a/nebo dovozci poskytnou na žádost Komise všechny příslušné informace, které mají k dispozici, včetně těch, které získají z jiných vnitrostátních nebo mezinárodních programů pro kontrolu chemických látek.
          4. Pokud se konečné regulační opatření oznámené podle odstavce 1 nebo 2 změní, Komise to co nejdříve po schválení nového konečného regulačního opatření oznámí písemně sekretariátu, nejpozději do 60 dní po datu, ke kterému se má nové konečné regulační opatření použít.
          Komise poskytne všechny příslušné informace, které nebyly k dispozici v době, kdy se uskutečnilo původní oznámení podle odstavce 1 nebo 2.
          5. Na žádost kterékoliv smluvní strany nebo sekretariátu Komise poskytne doplňující informace o chemické látce nebo o regulačním opatření, pokud je to možné. Členské státy na požádání poskytují Komisi nezbytnou pomoc při shromažďování údajů.
          6. Komise neprodleně předá členským státům informace, které obdrží od sekretariátu, o chemických látkách oznámených jinými smluvními stranami jako zakázané nebo přísně omezené.
          Komise v úzké spolupráci s členskými státy zhodnotí potřebu navrhnout na úrovni Společenství opatření k zabránění jakýchkoli nepřijatelných rizik pro zdraví člověka a životní prostředí ve Společenství.
          7. V případech, kdy členský stát přijme vnitrostátní regulační opatření vedoucí k zákazu nebo přísnému omezení chemické látky v souladu s platnými právními předpisy Společenství, poskytne Komisi příslušné informace. Komise zpřístupní tyto informace členským státům. Členské státy mohou v průběhu čtyř týdnů zaslat Komisi a členskému státu, který oznámil vnitrostátní regulační opatření, připomínky k možnému oznámení v rámci PIC, zejména včetně příslušných informací o svém vnitrostátním postoji k regulaci uvedené chemické látky. Předkládající členský stát po zvážení připomínek uvědomí Komisi, zda
          - podá oznámení sekretariátu podle tohoto článku, nebo
          - poskytne sekretariátu informace podle článku 11.
          Článek 11
          Informace poskytované sekretariátu o zakázaných nebo přísně omezených chemických látkách, které nejsou způsobilé pro oznámení v rámci PIC
          Jestliže je chemická látka uvedena pouze v části 1 přílohy I nebo jestliže Komise obdrží od členského státu informace pro účely uvedené čl. 10 odst. 7 v druhé odrážce, poskytne Komise sekretariátu informace o příslušných regulačních opatřeních, aby mohly být tyto informace podle potřeby poskytnuty ostatním smluvním stranám Úmluvy.
          Článek 12
          Povinnosti týkající se dovozů chemických látek
          1. Komise neprodleně předá členským státům pokyny pro rozhodování, které obdrží od sekretariátu. Komise přijme rozhodnutí o dovozu v podobě konečné nebo prozatímní odpovědi o dovozu jménem Společenství týkající se budoucího dovozu uvedené chemické látky do Společenství. Rozhodne v souladu se stávajícími právními předpisy Společenství a s postupem uvedeným v čl. 24 odst. 2. Potom oznámí co nejdříve toto rozhodnutí sekretariátu, nejpozději však do devíti měsíců po datu rozeslání pokynů pro rozhodování sekretariátem.
          Jestliže se na některou chemickou látku vztahují doplněná nebo pozměněná omezení podle právních předpisů Společenství, Komise stejným postupem změní své rozhodnutí o dovozu a oznámí to sekretariátu.
          2. V případě, že je chemická látka zakázána nebo přísně omezena právními předpisy jednoho nebo několika členských států, Komise na základě písemné žádosti uvedeného členského státu (členských států) zohlední tuto informaci ve svém rozhodnutí o dovozu.
          3. Rozhodnutí o dovozu podle odstavce 1 se vztahuje na kategorii nebo kategorie uvedené pro tuto chemickou látku v pokynech pro rozhodování.
          4. Komise při oznamování rozhodnutí o dovozu poskytne sekretariátu popis právních a správních opatření, na kterých je toto rozhodnutí založeno.
          5. Každý určený vnitrostátní orgán ve Společenství zpřístupní rozhodnutí o dovozu podle odstavce 1 dotčeným osobám v rámci své pravomoci v souladu se svými právními a správními opatřeními.
          6. Komise v úzké spolupráci s členskými státy v případě potřeby zhodnotí potřebu navrhnout na úrovni Společenství opatření k zabránění jakýchkoli nepřijatelných rizik pro zdraví člověka a životní prostředí ve Společenství, při čemž zohlední informace obsažené v pokynech pro rozhodnutí.
          Článek 13
          Povinnosti týkající se vývozů chemických látek, jiné než jsou požadavky na oznámení o vývozu
          1. Komise neprodleně předá členským státům a evropským průmyslovým svazům informace o chemických látkách, na které se vztahuje postup PIC, a rozhodnutí dovážejících smluvních stran o podmínkách dovozu těchto chemických látek, které obdrží od sekretariátu například ve formě oběžníků. Neprodleně předá členským státům rovněž informace o každém případu neposkytnutí odpovědi. Komise uchová všechny informace o rozhodnutích o dovozu v databázi, která bude veřejně přístupná na internetu, a na požádání poskytne každému informace.
          2. Komise přiřadí každé chemické látce uvedené v příloze I klasifikační kód podle kombinované nomenklatury Evropského společenství. Tyto klasifikační kódy se revidují, pokud je to nutné, na základě změn provedených Světovou celní organizací v harmonizovaném systému nomenklatury chemických látek.
          3. Každý členský stát oznámí odpovědi předané Komisí podle odstavce 1 těm, kterých se týkají v rámci jeho pravomoci.
          4. Vývozci dosáhnou souladu s rozhodnutími uvedenými v každé odpovědi o dovozu nejpozději do šesti měsíců po datu, kdy sekretariát poprvé uvědomil Komisi o takové odpovědi podle odstavce 1.
          5. Komise a členské státy v případě potřeby a na požádání poskytují rady a pomáhají dovážejícím smluvním stranám získat další informace, které jim usnadní přípravu odpovědi sekretariátu o dovozu uvedené chemické látky.
          6. Chemické látky uvedené v částech 2 a 3 přílohy I je možno vyvážet pouze, pokud:
          a) vývozce obdržel výslovný souhlas s dovozem prostřednictvím svého určeného vnitrostátního orgánu a určeného vnitrostátního orgánu dovážející smluvní strany nebo určeného orgánu jiné dovážející země, nebo
          b) v případě chemické látky uvedené v části 3 přílohy I, poslední oběžník vydaný sekretariátem podle odstavce 1 uvádí, že dovážející smluvní strana dala souhlas k dovozu.
          7. Žádná chemická látka se nesmí vyvézt později než šest měsíců před datem ukončení použitelnosti, jestliže takové datum existuje nebo může být odvozeno z data výroby, pokud tomu nebrání vnitřní vlastnosti chemické látky. Zejména v případě pesticidů musí vývozci zajistit, aby byly velikost a obal pesticidů optimalizovány tak, aby se minimalizovalo riziko vytváření zastaralých zásob.
          8. Při vývozu pesticidů vývozci zajistí, aby označení obsahovalo zvláštní informace o podmínkách skladování a stabilitě při skladování v klimatických podmínkách dovážející smluvní strany nebo jiné země. Kromě toho musí zajistit, aby byly vyvážené pesticidy v souladu se specifikacemi čistoty stanovenými právními předpisy Společenství.
          Článek 14
          Kontroly vývozu určitých chemických látek a výrobků obsahujících chemické látky
          1. Na výrobky obsahující chemické látky uvedené v částech 2 a 3 přílohy I v nezreagované formě se vztahuje postup oznámení o vývozu podle článku 7.
          2. Chemické látky a výrobky uvedené v příloze V, jejichž používání je ve Společenství zakázáno z důvodů ochrany zdraví člověka a životního prostředí, se nesmějí vyvážet.
          Článek 15
          Informace o tranzitní přepravě
          1. Smluvní strany Úmluvy, které kromě informací požadovaných každou smluvní stranou Úmluvy prostřednictvím sekretariátu, požadují informace o tranzitní přepravě chemických látek, na které se vztahuje postup PIC, jsou uvedeny v příloze VI.
          2. Jestliže je chemická látka uvedená v části 3 přílohy I přepravována přes území smluvní strany Úmluvy uvedené v příloze VI, poskytne vývozce, pokud je to možné, určenému vnitrostátnímu orgánu členského státu, v němž je usazen, informace požadované smluvní stranou Úmluvy v souladu s přílohou VI nejpozději 30 dní před tím, než se uskuteční první tranzit, a nejpozději osm dní před každou následující tranzitní přepravou.
          3. Určený vnitrostátní orgán členského státu předá Komisi informace získané od vývozce podle odstavce 2 včetně všech dostupných doplňujících informací.
          4. Komise předá informace obdržené podle odstavce 3 určeným vnitrostátním orgánům smluvních stran Úmluvy, které požadovaly takové informace, spolu se všemi dostupnými doplňujícími informacemi nejpozději 15 dní před první tranzitní přepravou a před každou následující tranzitní přepravou.
          Článek 16
          Informace, které musí být přiloženy k vyvážené chemické látce
          1. Pro chemické látky, které jsou určeny pro vývoz, platí opatření pro balení a označování stanovené nebo uvedené ve směrnici 67/548/EHS, směrnici 1999/45/ES, směrnici 91/414/EHS a směrnici 98/8/ES nebo v jakémkoliv jiném zvláštním právním předpisu Společenství. Tato povinnost není dotčena jakýmikoliv zvláštní požadavky dovážející smluvní strany nebo jiné země při zohlednění příslušných mezinárodních norem.
          2. V případě potřeby se na štítku uvede datum ukončení použitelnosti a datum výroby chemických látek uvedených v odstavci 1 nebo v příloze I a, pokud je to nutné, uvede se datum ukončení použitelnosti pro různé klimatické oblasti.
          3. Při vývozu chemických látek uvedených v odstavci 1 se přikládá bezpečnostní list podle směrnice Komise 91/155/EHS [20]. Vývozce zašle bezpečnostní list každému dovozci.
          4. Informace na štítku a v bezpečnostním listu se uvádí, pokud je to možné, v úředním jazyce či jazycích nebo v jednom či více základních jazycích země určení nebo oblasti určeného použití.
          Článek 17
          Povinnosti orgánů členských států při kontrole vývozu a dovozu
          Každý členský stát určí orgány, např. celní orgány, které budou odpovědné za kontrolu dovozu a vývozu chemických látek uvedených v příloze I.
          Komise a členské státy působí cíleně a koordinovaně při kontrole dodržování tohoto nařízení vývozci.
          Každý členský stát zahrne do svých pravidelných zpráv o provádění postupů podle čl. 21 odst. 1 podrobnosti o činnostech těchto orgánů v tomto ohledu.
          Článek 18
          Sankce
          Členské státy určí sankce použitelné při porušení ustanovení tohoto nařízení a přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění správného provádění těchto ustanovení. Sankce musí být účinné, přiměřené a odstrašující. Členské státy oznámí tato opatření Komisi nejpozději do 12 měsíců po přijetí tohoto nařízení a oznámí rovněž všechny další změny co nejdříve po jejich přijetí.
          Článek 19
          Výměna informací
          1. Komise a členské státy podle potřeby usnadní poskytování vědeckých, technických, ekonomických a právních informací o chemických látkách v oblasti působnosti tohoto nařízení, včetně informací o jejich toxikologii, ekotoxikologii a bezpečnosti práce s nimi.
          Komise s podporou členských států, pokud to je nezbytné, podle potřeby zajistí:
          a) poskytování veřejně dostupných informací o vnitrostátních regulačních opatřeních týkajících se cílů Úmluvy a
          b) poskytování informací smluvním stranám a jiným zemím, ať již přímo, nebo prostřednictvím sekretariátu, o takových opatřeních, které podstatně omezují jedno nebo případně více použití chemické látky.
          2. Komise a členské státy podle vzájemné dohody chrání jakékoliv důvěrné informace získané od jiné smluvní strany nebo jiné země.
          3. Pokud se týká přenosu informací podle tohoto nařízení, nepovažují se za důvěrné, aniž je dotčena směrnice Rady 90/313/ES ze dne 7. června 1990 o svobodě přístupu k informacím o životním prostředí [21], tyto údaje:
          a) informace uvedené v příloze II a III,
          b) informace obsažené v bezpečnostních listech podle čl. 16 odst. 3,
          c) datum ukončení použitelnosti chemické látky,
          d) datum výroby chemické látky,
          e) informace o preventivních opatřeních včetně klasifikace nebezpečnosti, povahy rizika a příslušných bezpečnostních pokynů a
          f) souhrnné výsledky toxikologických a ekotoxikologických testů.
          Komise bude na základě příspěvků členských států pravidelně připravovat shrnutí dodaných informací.
          Článek 20
          Technická pomoc
          Komise a určené vnitrostátní orgány členských států, při zohlednění zejména potřeb rozvojových zemí a zemí s hospodářstvím v procesu transformace, spolupracují na podpoře technické pomoci, včetně školení, pro rozvoj infrastruktury, kapacit a odborných posudků nezbytných pro správné nakládání s chemickými látkami během celé doby jejich životnosti.
          Technická pomoc se zaměří, s cílem umožnit těmto zemím zavést Úmluvu, zejména na poskytování technických informací o chemických látkách, na podporu výměny odborníků, na podporu ustavení a zachování určených vnitrostátních orgánů a na poskytování technických odborných posudků pro identifikaci nebezpečných obchodních úprav pesticidů a pro přípravu oznámení pro sekretariát.
          Komise a členské státy by se měly aktivně podílet na informační síti pro vytváření kapacit zřízené Mezivládním forem pro chemickou bezpečnost tím, že budou poskytovat informace o projektech, které podporují nebo financují, za účelem zlepšení nakládání s chemickými látkami v rozvojových zemích a zemích s hospodářstvím v procesu transformace.
          Komise a členské státy musí rovněž uvážit poskytování podpory nevládním organizacím.
          Článek 21
          Sledování a předkládání zpráv
          1. Členské státy pravidelně předkládají Komisi informace o provádění postupů uvedených v tomto nařízení, včetně celních dohledů, protiprávních jednání, sankcí a nápravných opatření.
          2. Komise pravidelně zpracovává zprávu o provádění činností uvedených v tomto nařízení, za něž je odpovědná, a zahrne ji do souhrnné zprávy, která shrne informace poskytnuté členskými státy podle odstavce 1. Stručný obsah zprávy, který se zveřejní na internetu, bude předán Evropskému parlamentu a Radě.
          3. Pokud se týká informací poskytnutých podle odstavců 1 a 2, dodrží členské státy a Komise příslušné povinnosti týkající se ochrany důvěrnosti údajů a jejich vlastnictví.
          Článek 22
          Aktualizace příloh
          1. Komise přezkoumá nejméně jednou za rok na základě vývoje právních předpisů Společenství a Úmluvy seznam chemických látek v příloze I.
          2. Při určování toho, zda konečné regulační opatření podle právních předpisů Společenství znamená zákaz nebo přísné omezení, musí být účinek opatření posuzován na úrovni podkategorií v rámci kategorií "pesticidy" a "průmyslové chemické látky". Jestliže regulační opatření zakazuje nebo přísně omezuje chemickou látku v kterékoliv z těchto podkategorií, zahrne se do části 1 přílohy I.
          Při určování toho, zda konečné regulační opatření podle právních předpisů Společenství znamená zákaz nebo přísné omezení, a tato chemická látka je tedy způsobilá pro oznámení v rámci PIC podle článku 10, musí být účinek opatření posuzován na úrovni kategorií "pesticidy" a "průmyslové chemické látky". Jestliže regulační opatření zakazuje nebo přísně omezuje použití chemické látky v kterékoliv z těchto kategorií, zahrne se rovněž do části 2 přílohy I.
          3. Komise rozhodne o zahrnutí chemických látek do přílohy I, popřípadě o změně jejich položek bez zbytečného odkladu.
          4. O zařazení chemické látky do části 1 nebo 2 přílohy I podle odstavce 2 po přijetí regulačního opatření podle právních předpisů Společenství se rozhoduje v souladu s postupem uvedeným v čl. 24 odst. 3.
          5. Všechny další změny přílohy I, včetně změn stávajících položek, a změny příloh II, III, IV a VI se přijímají postupem podle čl. 24 odst. 2.
          Článek 23
          Technické poznámky k pokynům
          Komise připraví v souladu s postupem podle čl. 24 odst. 2 technické poznámky k pokynům pro usnadnění každodenního používání tohoto nařízení.
          Tyto technické poznámky budou zveřejněny v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.
          Článek 24
          Výbor
          1. Komisi je nápomocen výbor zřízený podle článku 29 směrnice 67/548/EHS.
          2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.
          3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.
          Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.
          4. Výbor přijme svůj jednací řád.
          Článek 25
          Zrušení
          Zrušuje se nařízení (EHS) č. 2455/92.
          Článek 26
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 28. ledna 2003.
          Za Evropský parlament
          předseda
          P. Cox
          Za Radu
          předseda
          G. Papandreou
          [1] Úř. věst. C 126 E, 28.5.2002, s. 291.
          [2] Úř. věst. C 241, 7.10.2002, s. 50.
          [3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 24. října 2002 (dosud nezveřejněno v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 19. prosince 2002.
          [4] Úř. věst. L 251, 29.8.1992, s. 13. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 300/2002 (Úř. věst. L 52, 22.2.2002, s. 1).
          [5] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [6] Úř. věst. 196, 16.8.1967, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2001/59/ES (Úř. věst. L 225, 21.8.2001, s. 1).
          [7] Úř. věst. L 200, 30.7.1999, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2001/60/ES (Úř. věst. L 226, 22.8.2001, s. 5).
          [8] Úř. věst. L 357, 20.12.1990, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1232/2002 (Úř. věst. L 180, 10.7.2002, s. 5).
          [9] Úř. věst. L 159, 29.6.1996, s. 1.
          [10] Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 39. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Komise 96/350/ES (Úř. věst. L 135, 6.6.1996, s. 32).
          [11] Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 20. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Rady 94/31/ES (Úř. věst. L 168, 2.7.1994, s. 28).
          [12] Úř. věst. L 159, 30.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č. 880/2002 (Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 7).
          [13] Úř. věst. L 186, 30.6.1989, s. 23. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Rady 93/99/ES (Úř. věst. L 290, 24.11.1993, s. 14).
          [14] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.
          [15] Úř. věst. L 106, 17.4.2001, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná rozhodnutím Rady 2002/811/ES (Úř. věst. L 280, 18.10.2002, s. 27).
          [16] Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 67.
          [17] Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 1.
          [18] Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2002/81/ES (Úř. věst. L 276, 12.10.2002, s. 28).
          [19] Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1.
          [20] Směrnice Komise 91/155/EHS ze dne 5. března 1991, kterou se k provedení článku 10 směrnice 88/379/EHS vymezují a stanoví podrobná opatření k systému specifických informací pro nebezpečné přípravky (Úř. věst. L 76, 22.3.1991, s. 35). Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2001/58/ES (Úř. věst. L 212, 7.8.2001, s. 24).
          [21] Úř. věst. L 158, 23.6.1990, s. 56.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          ČÁST 1 Seznam chemických látek, na které se vztahuje postup oznámení o vývozu
          (Článek 7 tohoto nařízení)
          Je třeba poznamenat, že pokud se na chemickou látku uvedenou v této části přílohy vztahuje postup PIC, nepodléhá povinnosti oznámení o vývozu podle čl. 7 odst. 1 až 3 tohoto nařízení za předpokladu, že byly splněny podmínky uvedené v čl. 7 odst. 5 písm. b) a c). Tyto chemické látky, které jsou v níže uvedeném seznamu označeny symbolem , jsou pro usnadnění vyhledávání uvedeny rovněž v části 3 této přílohy.
          Dále je třeba poznamenat, že pokud jsou chemické látky uvedené v této části přílohy způsobilé pro oznámení v rámci PIC vzhledem k povaze konečného regulačního opatření Společenství, jsou tyto chemické látky uvedeny rovněž v části 2 této přílohy. Tyto chemické látky jsou v níže uvedeném seznamu označeny symbolem +.
          CAS = Chemical Abstract Service.
            Chemická látka, na kterou se vztahuje nebo částečně vztahuje postup PIC.
          +  Chemická látka, která je způsobilá pro oznámení v rámci PIC.
          [1] [2] [3]
          Chemická látka | Č. CAS | Č. EINECS | CN | Podkategorie [1] | Omezení použití [2] | Země, pro které se nepožaduje oznámení |
          1,1,1-trichlorethan | 71-55-6 | 200-756-3 | 29031910 | i(2) | b |
          1,2-dibromethan (ethylen dibromid) | 106-93-4 | 203-444-5 | 29033036 | p(1) | b | Viz oběžník PIC na adrese: www.pic.int/ |
          1,2-dichlorethan (ethylen dichlorid) | 107-06-2 | 203-458-1 | 29031500 | p(1) i(2) | b b | Viz oběžník PIC na adrese: www.pic.int/ |
          2-naftylamin a jeho soli+ | 91-59-8 a další | 202-080-4 a další | 29214500 | i(1) i(2) | b b |
          2,4,5-T | 93-76-5 | 202-273-3 | 29189090 | Viz oběžník PIC na adrese: www.pic.int/ |
          4- aminobifenyl a jeho soli+ | 92-67-1 a další | 202-177-1 a další | 29214990 | i(1) i(2) | b b |
          4-nitrobifenyl+ | 92-93-3 | 202-204-7 | 29040000 | i(1) i(2) | b b |
          Sloučeniny arsenu | | | | p(2) | sr |
          Azbestová vlákna+: | | | | Viz oběžník PIC na adrese: www.pic.int/ |
          Krocidolit | 12001-28-4 | 310-127-6 | 252400 | i(1) – i(2) | b – b |
          Amosit | 12172-73-5 | | 252400 | i(1) – i(2) | b – b |
          Antofyllit | 77536-67-5 | | 252400 | i(1) – i(2) | b – b |
          Aktinolit | 77536-66-4 | | 252400 | i(1) – i(2) | b – b |
          Tremolit | 77536-68-6 | | 252400 | i(1) – i(2) | b – b |
          Chrysotil | 132207-32-0 | | 252400 | i(1) – i(2) | b – b |
          Azinfos-ethyl | 2642-71-9 | 220-147-6 | 29339095 | p(1) | b | |
          Benzen [3] | 71-43-2 | 200-753-7 | 290220 | i(2) | sr | |
          Benzidin a jeho soli+ Deriváty benzidinu+ | 92-87-5 — | 202-199-1 — | 29215990 | i(1) – i(2) i(2) | sr – b b | |
          Binapakryl | 485-31-4 | 207-612-9 | 29161980 | p(1) i(2) | b b | Viz oběžník PIC na adrese: www.pic.int/ |
          Kadmium a jeho sloučeniny | 7440-43-9 a ostatní | 231-152-8 a ostatní | 8107 32063000 a ostatní | i(1) | sr | |
          Kaptafol | 2425-06-1 | 219-363-3 | 29309070 | p(1) – p(2) | b – b | Viz oběžník PIC na adrese: www.pic.int/ |
          Tetrachlormethan | 56-23-5 | 200-262-8 | 29031400 | i(2) | b | |
          Chlordimeform | 6164-98-3 | 228-200-5 | 29252000 | Viz oběžník PIC na adrese: www.pic.int/ |
          Chlorfenapyr+ | 122453-73-0 | | 29339990 | p(1) | b | |
          Chlorbenzilát | 510-15-6 | 208-110-2 | 29181980 | Viz oběžník PIC na adrese: www.pic.int/ |
          Chloroform | 67-66-3 | 200-663-8 | 29031300 | i(2) | b | |
          Chlozolinát+ | 84332-86-5 | 282-714-4 | 29349990 | p(1) | b | |
          Kreosot a jeho deriváty | 8001-58-9 | 232-287-5 | 27079100 | i(2) | b | |
          61789-28-4 | 263-047-8 | | |
          84650-04-4 | 283-484-8 | | |
          90640-84-9 | 292-605-3 | | |
          65996-91-0 | 266-026-1 | | |
          90640-80-5 | 292-602-7 | | |
          65996-82-2 | 266-019-3 | | |
          8021-39-4 | 232-419-1 | | |
          122384-78-5 | 310-191-5 | | |
          Cyhalothrin | 68085-85-8 | 268-450-2 | 29269095 | p(1) | b | |
          DBB (2,2-dibutyl-1,3,2, 4-dioxastannaboretan-4-ol) | 75113-37-0 | 401-040-5 | 29310095 | i(1) | b | |
          Dikofol, který obsahuje < 78 % p,p'-dikofolu nebo 1 g/kg DDT nebo derivátů DDT+ | 115-32-2 | 204-082-0 | 29062900 | p(1) | b | |
          Dinoseb, jeho acetát a jeho soli | 88-85-7 a další | 201-861-7a další | 2908900029153990 | p(1) i(2) | b b | Viz oběžník PIC na adrese: www.pic.int/ |
          Dinoterb+ | 1420-07-1 | 215-813-8 | 29089000 | p(1) | b | |
          DNOC+ | 534-52-1 | 208-601-1 | 29089000 | p(1) | b | |
          Ethylenoxid (Oxiran) | 75-21-8 | 200-849-9 | 29101000 | p(1) | b | Viz oběžník PIC na adrese: www.pic.int/ |
          Fentinacetát | 900-95-8 | 212-984-0 | 29310095 | p(1) | b | |
          Fentinhydroxid | 76-87-9 | 200-990-0 | 29310095 | p(1) | b | |
          Fenvalerát | 51630-58-1 | 257-326-3 | 29269095 | p(1) | b | |
          Ferbam | 14484-64-1 | 238-484-2 | 29302000 | p(1) | b | |
          Fluoracetamid | 640-19-7 | 211-363-1 | 29241900 | | | Viz oběžník PIC na adrese: www.pic.int/ |
          HCH, který obsahuje méně než 99,0 % gama isomeru | 608-73-1 | 210-168-9 | 29035100 | p(1) | b | Viz oběžník PIC na adrese: www.pic.int/ |
          Hexachlorethan | 67-72-1 | 200-666-4 | 29031990 | i(1) | sr | |
          Lindan (γ-HCH) | 58-89-9 | 200-401-2 | 29035110 | p(1) | b | Viz oběžník PIC na adrese: www.pic.int/ |
          a)Maleinhydrazid a jeho soli, s výjimkou cholinové, draselné a sodné soli | 123-33-1 | 204-619-9 | 29339990 | p(1) | b | |
          b)Cholinové, draselné a sodné soli maleinhydrazidu, které obsahují více než 1 mg/kg volného hydrazinu vyjádřený jako ekvivalent kyseliny | 51542-52-0 | | | | | |
          Sloučeniny rtuti | 10112-91-1, 21908-53-2 a další | — | | p(1) – p(2) | b – sr | Viz oběžník PIC na adrese: www.pic.int/ |
          Methamidofos (rozpustné kapalné obchodní úpravy látky s více než 600 g účinné složky v 1l) | 10265-92-6 | 233-606-0 | 38081040 | | | Viz oběžník PIC na adrese: www.pic.int/ |
          Parathion-methyl (emulgovatelné koncentráty (EC) s obsahem 19,5 %, 40 %, 50 %, 60 % účinné složky a prášky s obsahem 1,5 %, 2 % a 3 % účinné složky) | 298-00-0 | 206-050-1 | 38081040 | | | Viz oběžník PIC na adrese: www.pic.int/ |
          Monokrotofos (rozpustné kapalné obchodní úpravy látky s více než 600 g účinné složky v 1l) | 6923-22-4 | 230-042-7 | 38081040 38089090 | | | Viz oběžník PIC na adrese: www.pic.int/ |
          Monolinuron | 1746-81-2 | 217-129-5 | 29280090 | p(1) | b | |
          Brom(brombenzyl)methylbenzen Obchodní název: DBBT+ | 99688-47-8 | 401-210-1 | 29036990 | i(1) | b | |
          Chlor(chlorbenzyl)methylbenzen. Obchodní název: Ugilec 121 nebo Ugilec 21+ | — | 400-140-6 | 29036990 | i(1) – i(2) | b – b | |
          Dichlor(dichlor-2-methylbenzyl)benzen. Obchodní název: Ugilec 141+ | 76253-60-6 | 278-404-3 | 29036990 | i(1) – i(2) | b – b | |
          Nitrofen+ | 1836-75-5 | 217-406-0 | 29093090 | p(1) | b | |
          Parathion+ | 56-38-2 | 200-271-7 | 29201000 | p(1) | b | Viz oběžník PIC na adrese: www.pic.int/ |
          Pentachlorfenol | 87-86-5 | 201-778-6 | 29081000 | | | Viz oběžník PIC na adrese: www.pic.int/ |
          Permethrin | 52645-53-1 | 258-067-9 | 29162000 | p(1) | b | |
          Fosfamidon (rozpustné kapalné obchodní úpravy látky s více než 1000 g účinné složky v 1l) | 13171-21-6 (směs (E) & (Z) isomerů) 23783-98-4 ((Z)-isomer) 297-99-4 ((E)-isomer) | 236-116-5 | 38081040 38089090 | | | Viz oběžník PIC na adrese: www.pic.int/ |
          Polybromované bifenyly (PBB) | 13654-09-6 36355-01-8 27858-07-7 | — | 29036990 | i(1) | sr | Viz oběžník PIC na adrese: www.pic.int/ |
          Polychlorované terfenyly (PCT) | 61788-33-8 | 262-968-2 | 29036990 | i(1) | b | Viz oběžník PIC na adrese: www.pic.int/ |
          Profam | 122-42-9 | 204-542-0 | 29242995 | p(1) | b | |
          Pyrazofos+ | 13457-18-6 | 236-656-1 | 29335995 | p(1) | b | |
          Kvintozen+ | 82-68-8 | 201-435-5 | 29049085 | p(1) | b | |
          Teknazen+ | 117-18-1 | 204-178-2 | 29049085 | p(1) | b | |
          Triorganocíničité sloučeniny | — | — | 29310095 | p(2) i(2) | sr sr | |
          Tris (2,3-dibrompropyl)fosfát | 126-72-7 | 204-799-9 | 29190090 | i(1) | sr | Viz oběžník PIC na adrese: www.pic.int/ |
          Tris-aziridinyl- fosfinoxid+ | 545-55-1 | 208-892-5 | 29339090 | i(1) | sr | |
          Zineb | 12122-67-7 | 235-180-1 | 38249099 | p(1) | b | |
          ČÁST 2 Seznam chemických látek, které jsou způsobilé pro oznámení v rámci PIC
          (Článek 10 tohoto nařízení)
          Tento seznam zahrnuje látky, které jsou způsobilé pro oznámení v rámci PIC. Nezahrnuje chemické látky, na které se již vztahuje postup PIC, které jsou uvedeny v části 3 této přílohy.
          CAS = Chemical Abstract Service.
            Chemická látka, na kterou se vztahuje nebo částečně vztahuje postup PIC.
          [4] [5]
          Chemická látka | Č. CAS | Č. EINECS | Kód CN | Kategorie [4] | Omezení použití [5] |
          2-naftylamin a jeho soli | 91-59-8 a další | 202-080-4 a další | 29214500 | i | b |
          4-aminobifenyl a jeho soli | 92-67-1 a další | 202-177-1 a další | 29214990 | i | b |
          4-nitrobifenyl | 92-92-3 | 202-204-7 | 29042000 | i | b |
          Azbestová vlákna: | | | | | |
          Krocidolit | 12001-28-4 | | 252400 | i | b |
          Amosit | 12172-73-5 | | 252400 | i | b |
          Antofyllit | 77536-67-5 | | 252400 | i | b |
          Aktinolit | 77536-66-4 | | 252400 | i | b |
          Tremolit | 77536-68-6 | | 252400 | i | b |
          Chrysotil | 132207-32-0 | | 252400 | i | b |
          Benzidin a jeho soli Deriváty benzidinu | 912-87-5 — | 202-199-1 — | 29215990 | i | sr |
          Chlorfenapyr | 122453-73-0 | | | p | sr |
          Chlozolinát | 84332-86-5 | 282-714-4 | 29349096 | p | b |
          Dikofol, který obsahuje < 78 % p,p'-dikofolu nebo 1 g/kg DDT nebo derivátů DDT | 115-32-3 | 204-082-0 | 29062900 | p | sr |
          Dinoterb | 1420-07-1 | 215-813-8 | 29089000 | p | b |
          DNOC | 534-52-1 | 208-601-1 | 29089000 | p | b |
          Endrin | 72-20-8 | 200-775-7 | 29109000 | p | b |
          Fentinacetát | 900-95-8 | 212-984-0 | 29310095 | p | b |
          Fentinhydroxid | 76-87-9 | 200-990-0 | 29310095 | p | b |
          Brom(brombenzyl)methylbenzen Obchodní název: DBBT | 99688-47-8 | 401-210-1 | 29036990 | i | b |
          Chlor(chlorbenzyl)methylbenzen. Obchodní název: Ugilec 121 nebo Ugilec 21 | — | 400-140-6 | 29036990 | i | b |
          Dichlor(dichlor-2-methylbenzyl)benzen. Obchodní název: Ugilec 141 | 76253-60-6 | 278-404-3 | 29036990 | i | b |
          Nitrofen | 1836-75-5 | 217-406-0 | 29093090 | p | b |
          Parathion | 56-38-2 | 200-271-7 | 29201000 | p | sr |
          Pyrazofos | 13457-18-6 | 236-656-1 | 29335970 | p | b |
          Kvintozen | 82-68-8 | 201-435-5 | 29049085 | p | b |
          Teknazen | 117-18-0 | 204-178-2 | 29049085 | p | sr |
          ČÁST 3 Seznam chemických látek, na které se vztahuje postup PIC podle Rotterdamské úmluvy
          (Články 12 a 13 tohoto nařízení)
          (Kategorie jsou uvedeny podle Úmluvy)
          Chemická látka | Příslušné číslo nebo čísla CAS | Kategorie |
          2,4,5-T | 93-76-5 | Pesticid |
          Aldrin [6] | 309-00-2 | Pesticid |
          Binapakryl | 485-31-4 | Pesticid |
          Kaptafol | 2425-06-1 | Pesticid |
          Chlordan [6] | 57-74-9 | Pesticid |
          Chlordimeform | 6164-98-3 | Pesticid |
          Chlorbenzilát | 510-15-6 | Pesticid |
          DDT [6] | 50-29-3 | Pesticid |
          Dieldrin [6] | 60-57-1 | Pesticid |
          Dinoseb a jeho soli | 88-85-7 | Pesticid |
          1,2-dibromethan (EDB) | 106-93-4 | Pesticid |
          1,2-dichlorethan (Ethylendichlorid, EDC) | 107-06-2 | Pesticid |
          Ethylenoxid | 75-21-8 | Pesticid |
          Fluoracetamid | 640-19-7 | Pesticid |
          HCH (směs isomerů) | 608-73-1 | Pesticid |
          Heptachlor [6] | 76-44-8 | Pesticid |
          Hexachlorbenzen [6] | 118-74-1 | Pesticid |
          Lindan | 58-89-9 | Pesticid |
          Sloučeniny rtuti, které zahrnují anorganické sloučeniny rtuti, sloučeniny alkylrtuti, alkyloxyalkylrtuti a arylrtuti | | Pesticid |
          Pentachlorfenol | 87-86-5 | Pesticid |
          Toxafen [6] | 8001-35-2 | Pesticid |
          Methamidofos (rozpustné kapalné obchodní úpravy látky s více než 600 g účinné složky v 1l) | 10265-92-6 | Vysoce nebezpečná obchodní úprava pesticidu |
          Parathion-methyl (emulgovatelné koncentráty (EC) s obsahem 19,5 %, 40 %, 50 %, 60 % účinné složky a prášky s obsahem 1,5 %, 2 % a 3 % účinné složky) | 298-00-0 | Vysoce nebezpečná obchodní úprava pesticidu |
          Monokrotofos (rozpustné kapalné obchodní úpravy látky s více než 600 g účinné složky v 1l) | 6923-22-4 | Vysoce nebezpečná obchodní úprava pesticidu |
          Parathion (zahrnuje všechny obchodní úpravy této látky – aerosoly, popraš (DP), emulgovatelné koncentráty (EC), granuláty (GR) a smáčitelné prášky (WP) – s výjimkou suspense kapsulí) | 56-38-2 | Vysoce nebezpečná obchodní úprava pesticidu |
          Fosfamidon (rozpustné kapalné obchodní úpravy látky s více než 1000 g účinné složky v 1l) | 13171-21-6 (směs (E) & (Z) isomerů) 23783-98-4 ((Z)-isomer) 297-99-4 ((E)-isomer) | Vysoce nebezpečná obchodní úprava pesticidu |
          Krocidolit | 12001-28-4 | Průmyslová chemická látka |
          Polybromované bifenyly (PBB) | 36355-01-8 (hexa-) 27858-07-7 (okta-) 13654-09-6 (deka-) | Průmyslová chemická látka |
          Polychlorované bifenyly (PCB) [6] | 1336-36-3 | Průmyslová chemická látka |
          Polychlorované terfenyly (PCT) | 61788-33-8 | Průmyslová chemická látka |
          Tris(2,3-dibrompropyl)fosfát | 126-72-7 | Průmyslová chemická látka |
          [1] Podkategorie: p(1) – pesticidy ve skupině přípravků na ochranu rostlin, p(2) – jiné pesticidy včetně biocidů, i(1) – průmyslová chemická látka pro profesionální použití a i(2) – průmyslová chemická látka pro použití veřejností.
          [2] Omezení použití: sr – přísné omezení, b – zákaz (pro příslušnou podkategorii nebo podkategorie) podle právních předpisů Společenství.
          [3] S výjimkou motorových paliv podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES (Úř. věst. L 350, 28.12.1998, s. 58).
          [4] Kategorie: p – pesticidy, i – průmyslová chemická látka.
          [5] Omezení použití: sr – přísné omezení, b – zákaz (pro příslušnou kategorii nebo kategorie).
          [6] Na tyto látky se vztahuje zákaz vývozu v souladu s ustanovením čl. 14 odst. 2 a přílohy V tohoto nařízení.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Oznámení zakázaných nebo přísně omezených chemických látek sekretariátu Úmluvy
          Požadavky na informace podle článku 10 tohoto nařízení
          Oznámení musí zahrnovat:
          1. vlastnosti, identifikaci a použití
          a) běžný název;
          b) chemický název podle mezinárodně uznané nomenklatury (např. International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC)), pokud taková nomenklatura existuje;
          c) obchodní názvy a názvy přípravků;
          d) kódová čísla: číslo Chemical Abstract Service (CAS), celní kód podle harmonizovaného systému (Harmonized System Customs Code) a další čísla;
          e) informace o klasifikaci nebezpečnosti, pokud se na chemickou látku vztahují požadavky na klasifikaci;
          f) použití chemické látky:
          v Evropské unii,
          jinde (pokud je známé);
          g) fyzikálně-chemické, toxikologické a ekotoxikologické vlastnosti;
          2. konečné regulační opatření
          a) zvláštní informace pro konečné regulační opatření:
          i) souhrn konečného regulačního opatření,
          ii) odkaz na regulační dokument,
          iii) datum vstupu konečného regulačního opatření v platnost,
          iv) informace o tom, zda bylo konečné regulační opatření přijato na základě hodnocení rizika nebo nebezpečnosti a, pokud ano, informace o takovém hodnocení včetně odkazu na příslušnou dokumentaci,
          v) důvody pro konečné regulační opatření týkající se ochrany zdraví člověka, včetně zdraví spotřebitelů a pracovníků, nebo životního prostředí,
          vi) přehled nebezpečnosti a rizik představovaných chemickou látkou pro zdraví člověka, včetně zdraví spotřebitelů a pracovníků, nebo pro životní prostředí a očekávaný účinek konečného regulačního opatření;
          b) kategorie, pro které bylo konečné regulační opatření přijato, a pro každou kategorii:
          i) použití zakázaná konečným regulačním opatřením,
          ii) použití, která jsou nadále povolena,
          iii) odhad množství chemické látky, které se vyrábí, dováží, vyváží a používá, pokud je k dispozici;
          c) pokud možno informace o tom, jak se pravděpodobně toto konečné regulační opatření dotkne jiných států a oblastí;
          d) ostatní užitečné informace, jako jsou:
          i) posouzení sociálně-hospodářských důsledků konečného regulačního opatření,
          ii) informace o náhradních látkách a jejich relativních rizicích, pokud jsou dostupné, např.
          - integrované strategie omezování škůdců,
          - průmyslové praktiky a procesy, včetně čistších technologií.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          Oznámení o vývozu
          Požadavky na informace podle článku 7 tohoto nařízení
          1. Identita látky určené pro vývoz:
          a) název podle nomenklatury International Union of Pure and Applied Chemistry;
          b) jiné názvy (triviální názvy, obchodní názvy a zkratky);
          c) číslo EINECS a číslo CAS;
          d) číslo CUS a kód kombinované nomenklatury;
          e) hlavní nečistoty v látce, pokud jsou zvláště důležité.
          2. Identita přípravku určeného pro vývoz:
          a) obchodní název nebo označení přípravku;
          b) pro každou látku uvedenou v příloze I její procentuální obsah a podrobnosti uvedené v bodu 1.
          3. Informace o vývozu:
          a) země určení;
          b) země původu;
          c) očekávané datum prvního letošního vývozu;
          d) určené použití v zemi určení, pokud je známo;
          e) název, adresa a další důležité údaje o dovozci nebo dovozní společnosti;
          f) název, adresa a další důležité údaje o vývozci nebo vývozní společnosti.
          4. Určené vnitrostátní orgány:
          a) název, adresa, číslo telefonu, telexu a faxu nebo e-mail určeného orgánu v Evropské unii, od něhož je možno získat další informace;
          b) název, adresa, číslo telefonu, telexu a faxu nebo e-mail určeného orgánu v dovážející zemi.
          5. Informace o preventivních opatřeních, která je nutné učinit, včetně údajů o kategorii nebezpečnosti a rizika a bezpečnostních pokynech.
          6. Souhrn fyzikálně-chemických, toxikologických a ekotoxikologických vlastností.
          7. Použití chemické látky v Evropské unii:
          a) použití, kategorie podle Rotterdamské úmluvy a podkategorie Společenství, na něž se vztahují kontrolní opatření (zákaz nebo přísné omezení);
          b) použití, pro které chemická látka není přísně omezena nebo zakázána (kategorie a podkategorie použití podle definic v příloze I tohoto nařízení);
          c) pokud je k dispozici odhad množství chemické látky, které se vyrábí, dováží, vyváží a používá.
          8. Informace o preventivních opatřeních ke snížení expozice dané látce a jejich emisí.
          9. Souhrn regulačních omezení a jejich odůvodnění.
          Souhrn informací uvedených v příloze II pod body 2a), 2c) a 2d).
          Doplňující informace, které vyvážející smluvní strana považuje za významné, nebo další informace uvedené v příloze II, pokud je požaduje dovážející smluvní strana.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA IV
          Informace, které mají poskytnout určené vnitrostátní orgány členského státu Komisi podle článku 9 tohoto nařízení
          1. Souhrn množství chemických látek (ve formě látek a přípravků) vyvezených během minulého roku, na které se vztahuje příloha I.
          a) Rok, v němž se uskutečnil vývoz
          b) Tabulka, ve které jsou shrnuta množství vyvezených chemických látek (ve formě látek a přípravků), ve tvaru:
          +++++ TIFF +++++
          2. Seznam dovozců
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA V
          Chemické látky a výrobky, na které se vztahuje zákaz vývozu
          (Článek 14 tohoto nařízení)
          Popis chemických látek nebo výrobků, na které se vztahuje zákaz vývozu | Doplňující informace, pokud jsou důležité (např. název chemické látky, č. ES, č. CAS, atd.) |
          | |
          Kosmetická mýdla obsahující rtuť | Čísla CN 34011100, 34011900, 34012010, 34012090, 34013000 |
          Persistentní organické znečišťující látky uvedené v přílohách A a B Stockholmské úmluvy o persistentních organických znečišťujících látkách podle jejich ustanovení | Aldrin | Č. ES 206-215-8 Č. CAS 309-00-2 Č.CN 29035990 |
          Chlordan | Č. ES 200-349-0 Č. CAS 57-74-9 Č. CN 29035990 |
          Dieldrin | Č. ES 200-484-5 Č. CAS 60-57-1 Č. CN 29109000 |
          DDT (1,1,1-trichlor-2,2-bis(p-chlorfenyl) ethan) | Č. ES 200-024-3 Č. CAS 50-29-3 Č. CN 29036200 |
          Endrin | Č. ES 200-775-7 Č. CAS 72-20-8 Č. CN 29109000 |
          Heptachlor | Č. ES 200-962-3 Č. CAS 76-44-8 Č. CN 29035990 |
          Hexachlorbenzen | Č. ES 200-273-9 Č. CAS 118-74-1 Č. CN 29036200 |
          Mirex | Č. ES 219-196-6 Č. CAS 2385-85-5 Č. CN 29035990 |
          Toxafen (Kamfechlor) | Č. ES 232-283-3 Č. CAS 8001-35-2 Č. CN 38081020 |
          Polychlorované bifenyly (PCB) | Č. ES 215-648-1 a další Č. CAS 1336-36-3 a další Č. CN 29036990 |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA VI
          Seznam smluvních stran Úmluvy, které požadují informace o tranzitní přepravě chemických látek, na něž se vztahuje postup PIC
          (Článek 15 tohoto nařízení)
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.