Nařízení rady (ES) č. 313/2003 ze dne 18. února 2003, kterým se prodlužuje nařízení (ES) č. 310/2002 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 313/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení rady (ES) č. 313/2003
          ze dne 18. února 2003,
          kterým se prodlužuje nařízení (ES) č. 310/2002 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 60 a 301 uvedené smlouvy,
          s ohledem na společný postoj Rady 2003/115/SZBP ze dne 18. února 2003, kterým se mění a rozšiřuje společný postoj 2002/145/SZBP o omezujících opatřeních vůči Zimbabwe [1],
          s ohledem na návrh Komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení (ES) č. 310/2002 ze dne 18. února 2002 o některých omezujících opatřeních vůči Zimbabwe [2] je použitelné do dne 20. února 2003 a v článku 13 uvedeného rozhodnutí je výslovně stanovena možnost jeho prodloužení.
          (2) Došlo k dalšímu zhoršení situace v Zimbabwe, kde jsou nadále vážně porušována lidská práva a svoboda projevu, svoboda spolčování a svoboda pokojného shromažďování.
          (3) V souladu s tím stanovuje společný postoj 2003/115/SZBP možnost prodloužit omezující opatření stanovená společným postojem 2002/145/SZBP ze dne 18. února 2002 o omezujících opatřeních vůči Zimbabwe [3]. Opatření zahrnují zejména zmrazení finančních prostředků, finančních aktiv nebo hospodářských zdrojů jednotlivých členů vlády a právnických či fyzických osob, které jsou s nimi spojeny, jakož i zákaz vývozů zařízení, která mohou být využívána k vnitřní represi, a zákaz poskytování technického poradenství, pomoci či školení týkajících se vojenských činností.
          (4) Je proto třeba prodloužit nařízení (ES) č. 310/2002 o dalších 12 měsíců,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Použitelnost nařízení (ES) č. 310/2002 se prodlužuje o 12 měsíců, tj. do 20. února 2004, pokud nebude dále prodloužena.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 21. února 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 18. února 2003.
          Za Radu
          předseda
          N. Christodoulakis
          [1] Úř. věst. L 46, 20.2.2003, s. 30.
          [2] Úř. věst. L 50, 21.2.2002, s. 4. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1643/2002 (Úř. věst. L 247, 14.9.2002, s. 22).
          [3] Úř. věst. L 50, 21.2.2002, s. 1. Společný postoj naposledy pozměněný rozhodnutím Rady 2002/754/SZBP (Úř. věst. L 247, 14.9.2002, s. 56).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.