Nařízení Komise (ES) č. 315/2003 ze dne 19. února 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1227/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají produkčního potenciálu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 315/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 315/2003
          ze dne 19. února 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1227/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají produkčního potenciálu
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2585/2001 [2], a zejména na články 10 a 15 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) S cílem umožnit členským státům pokračovat ve vyplácení podpory do konce rozpočtového roku je nutné změnit pravidla týkající se výdajů pro období od 1. července do 15. října stanovená nařízením Komise (ES) č. 1227/2000 [3], naposledy pozměněným nařízením (ES) č. 2191/2002 [4].
          (2) Je třeba vzít v úvahu zejména pojem potvrzení výdajů vymezený v článku 79 nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství [5].
          (3) V důsledku toho je nezbytné přizpůsobit prováděcí předpisy k režimu přidělování finančních prostředků v průběhu rozpočtového roku.
          (4) V důsledku toho je nezbytné přizpůsobit stanovený formát údajů a informací, které musí členské státy zasílat Komisi.
          (5) Rovněž by mělo být přihlédnuto k určitým omezením souvisejícím s rychlostí provádění plánů restrukturalizace a přeměny a tomu by se měla přizpůsobit prováděcí pravidla pro jednotlivé oblasti.
          (6) V důsledku toho je žádoucí změnit nařízení (ES) č. 1227/2000.
          (7) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro víno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 1227/2000 se mění takto:
          1. V čl. 15 odst. 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:
          "2. Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy vyplatit producentům zálohu před provedením opatření, pokud bylo zahájeno provádění opatření a příjemce složil jistotu ve výši 120 % podpory. Závazkem ve smyslu nařízení (EHS) č. 2220/85 je provedení příslušného opatření do konce druhého hospodářského roku od vyplacení zálohy.";
          2. V čl. 15a odst. 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:
          "2. Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy stanovit, že podpora pro dané opatření se vyplácí producentům před provedením dotyčného opatření, pokud provádění opatření bylo zahájeno a příjemce složil jistotu ve výši 120 % podpory. Závazkem ve smyslu nařízení (EHS) č. 2220/85 je provedení příslušného opatření do konce druhého hospodářského roku od vyplacení zálohy.";
          3. Čl. 16 odst. 1 se nahrazuje tímto:
          "1. Ohledně pravidel restrukturalizace a přeměny vinic předají členské státy Komisi nejpozději do 30. června každého roku:
          a) prohlášení o uskutečněných výdajích v běžném rozpočtovém roku a příslušných celkových ploch;
          b) prohlášení o potvrzených výdajích v běžném rozpočtovém roku, jakož i o příslušných celkových plochách;
          c) všechny žádosti na další financování výdajů v běžném rozpočtovém roku k přídělu prostředků podle čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1493/1999 s příslušnou celkovou plochou v každém případě;
          d) upravený plán výdajů s příslušnou celkovou plochou pro následující rozpočtové roky až do skončení období stanoveného pro realizaci plánů restrukturalizace a přeměny vinic při zohlednění prostředků přidělených jednotlivým členským státům.";
          4. Článek 17 se nahrazuje tímto:
          "Článek 17
          1. Každému členskému státu se uhradí výdaje uskutečněné a nahlášené v rozpočtovém roce až do výše částek nahlášených Komisi podle čl. 16 odst. 1 písm. a), jestliže tyto celkové částky nepřekračují prostředky přidělené členskému státu podle čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1493/1999.
          2. Prohlášení uvedené v čl. 16 odst. 1 písm. b) vypracovávají členské státy pouze tehdy, pokud se částka nahlášená podle čl. 16 odst. 1 písm. a) rovná nejméně 75 % částky přidělené podle čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1493/1999.
          3. Žádosti členských států podle čl. 16 odst. 1 písm. c) se zohledňují poměrem, kdy za základ je brána částka použitelná poté, co součet všech částek pro jednotlivé členské státy nahlášených podle čl. 16 odst. 1 písm. a) a částky nahlášené podle čl. 16 odst. 1 písm. b) budou odečteny od celkové částky přidělené členským státům podle článku 14 nařízení (ES) č. 1493/1999. Komise sdělí členským státům co možná nejdříve po 30. červnu, v jakém rozsahu mohou být žádosti přijaty.
          4. Bez ohledu na odstavce 1 a 2, pokud je celková plocha nahlášená podle čl. 16 odst. 1 písm. a) menší než počet hektarů určený k přidělení prostředků pro příslušný členský stát a rozpočtový rok podle čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1493/1999, budou nahlášené výdaje příslušného rozpočtového roku financovány pouze do maximální částky, která se vypočte vynásobením celkové nahlášené plochy průměrnou částkou podpory na hektar; tato hodnota je vypočítána jako poměr mezi částkou přidělenou členskému státu podle čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 1493/1999 a předpokládaným počtem hektarů.
          Tato částka nesmí být v žádném případě vyšší než výdaje nahlášené podle čl. 16 odst. 1 písm. a).
          Pro účely tohoto odstavce se pro porovnání celkové nahlášené plochy s plochou, která se objevuje v přidělení prostředků pro rozpočtový rok, přípustná odchylka 5 %.
          5. Pokud nedosahují skutečné výdaje některého členského státu v daném rozpočtovém roku 75 % částek uvedených v odstavci 1, krátí se výdaje účtovatelné v následujícím rozpočtovém roce a odpovídající celková plocha o jednu třetinu rozdílu mezi touto prahovou hodnotou a skutečnými výdaji příslušného rozpočtového roku.
          6. Toto krácení není zohledňováno při stanovování výdajů, které jsou uznány pro rozpočtový rok následující po krácení.
          7. Částky vrácené producenty podle článků 15 nebo 15a se odečítají z financovaných výdajů.
          8. Odkazy na určitý rozpočtový rok jsou považovány za odkazy na uskutečněné platby členského státu mezi 16. říjnem daného roku a 15. říjnem roku následujícího."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 19. února 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 345, 29.12.2001, s. 10.
          [3] Úř. věst. L 143, 16.6.2000, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 334, 11.12.2002, s. 16.
          [5] Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.