Nařízení Rady (ES) č. 320/2003 ze dne 18. února 2003, kterým se zastavuje přezkum antidumpingových opatření použitelných na dovozy potrubních tvarovek z tvárné litiny se závity pocházejících z Brazílie, České republiky, Japonska, Čínské lidové republiky, Korejské republiky a Thajska

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 320/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 320/2003
          ze dne 18. února 2003,
          kterým se zastavuje přezkum antidumpingových opatření použitelných na dovozy potrubních tvarovek z tvárné litiny se závity pocházejících z Brazílie, České republiky, Japonska, Čínské lidové republiky, Korejské republiky a Thajska
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 384/96 ze dne 22. prosince 1995 o ochraně před dumpingovými dovozy ze zemí, které jsou členy Evropského společenství [1], a zejména na články 8, 9 a čl. 11 odst. 3 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1515/2001 ze dne 23. července 2001 o opatřeních, která může Společenství přijmout na základě zprávy Orgánu pro řešení sporů WTO o antidumpingových a antisubvenčních opatřeních [2],
          s ohledem na návrh Komise po konzultaci s poradním výborem,
          vzhledem k těmto důvodům:
          A. POSTUP
          (1) dne 26. března 2001 Komise obdržela od vyvážejícího výrobce tvarovek z tvárné litiny se závity z České republiky, totiž Moravských železáren a. s., žádost o změnu konečného antidumpingového cla, které bylo na jeho vývozy uloženo nařízením Rady (ES) č. 1784/2000 ze dne 11. srpna 2000 o uložení konečných antidumpingových cel z dovozu potrubních tvarovek z tvárné litiny pocházejících z Brazílie, České republiky, Japonska, Čínské lidové republiky, Korejské republiky a Thajska a o konečném výběru uložených prozatímních cel [3];
          (2) vyvážející výrobce požádal o přezkum na základě toho, že individuální sazba antidumpingového cla, která mu byla uložena, se opírá o metody, které nejsou v souladu se závěry obsaženými ve zprávě odvolacího orgánu a ve zprávě poroty ve znění zprávy odvolacího orgánu ve věci "Evropská společenství – Antidumpingová opatření ohledně dovozu bavlněného ložního prádla z Indie" [4] (dále jen "zprávy"), a zejména s právním výkladem, který se v těchto zprávách přisuzuje článkům 2.2.2.ii a 2.4.2. antidumpingové dohody WTO, jak je přijal Orgán pro řešení sporů Světové obchodní organizace (dále jen "WTO");
          (3) Komise proto poskytla prostřednictvím oznámení ze dne 5. prosince 2001 (dále jen "oznámení o zahájení řízení") uveřejněného v Úředním věstníku Evropských společenství [5] možnost přezkumu antidumpingových opatření použitelných na dovozy potrubních tvarovek z tvárné litiny se závity pocházejících z Brazílie, České republiky, Japonska, Čínské lidové republiky, Korejské republiky a Thajska;
          (4) rozsah přezkumu byl omezen na prošetření dumpingu u těch vyvážejících výrobců v dotyčných zemích, jejichž celní sazby jsou založeny na dumpingové metodě, jíž se zabývají zprávy, a kteří předložili úplnou odpověď na dotazník ve lhůtách stanovených v oznámení o zahájení řízení. Tento přezkum byl založen na článku 2 nařízení (ES) č. 1515/2001;
          (5) Komise oficiálně informovala všechny známé vyvážející výrobce a příslušné orgány ve vyvážejících zemích o zahájení řízení. Dotyčné strany dostaly příležitost písemně vyjádřit svá stanoviska a požádat o slyšení ve lhůtě stanovené v oznámení o zahájení řízení;
          (6) Komise rozeslala dotazníky všem známým dotyčným stranám a všem ostatním společnostem, které o sobě daly vědět v termínech stanovených v oznámení o zahájení řízení, a obdržela pouze jednu odpověď od vyvážejícího výrobce z Thajska. Český výrobce, který původně požádal o přezkum, na dotazník neodpověděl;
          (7) uvedený vyvážející výrobce z Thajska se následně rozhodl svou žádost o přezkum stáhnout. Vzhledem k této skutečnosti a vzhledem k tomu, že žádný jiný vývozce nepředložil odpověď na dotazník v souladu s oznámením o zahájení řízení, by toto šetření mělo být ukončeno;
          B. ZÁVĚRY
          (8) z výše uvedeného vyplývá, že by přezkum měl být zastaven a antidumpingová opatření uložená nařízením (ES) č. 1784/2000 na dovozy dotyčných výrobků pocházejících z Brazílie, České republiky, Japonska, Čínské lidové republiky, Korejské republiky a Thajska by měla zůstat v platnosti, aniž se změní úroveň opatření pro vyvážející výrobce v dotyčných zemích. Stejně tak by měly být zachovány i původně přijaté závazky,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Přezkum antidumpingových opatření týkajících se dovozů potrubních tvarovek z tvárné litiny se závity kódu KN ex73071910 (kód TARIC 7307191010), pocházejících z Brazílie, České republiky, Japonska, Čínské lidové republiky, Korejské republiky a Thajska se zastavuje.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 18. února 2003.
          Za Radu
          předseda
          N. Christodoulakis
          [1] Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1972/2002 (Úř. věst. L 305, 7.11.2002, s. 1.)
          [2] Úř. věst. L 201, 26.7.2001, s. 10.
          [3] Úř. věst. L 208, 18.8.2000, s. 8.
          [4] WT/DS 141/AB/R, 1. 3. 2001.
          [5] Úř. věst. C 342, 5.12.2001, s. 5.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.