Nařízení Komise (ES) č. 323/2003 ze dne 20. února 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 896/2001, pokud jde o seznam příslušných národních orgánů, které jsou oprávněny uplatňovat režim pro dovoz banánů do Společenství

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 323/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 323/2003
          ze dne 20. února 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 896/2001, pokud jde o seznam příslušných národních orgánů, které jsou oprávněny uplatňovat režim pro dovoz banánů do Společenství
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 404/93 ze dne 13. února 1993 o společné organizaci trhu s banány [1] naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2587/2001 [2],
          s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 896/2001 ze dne 7. května 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 404/93 o dovozu banánů do Společenství [3] naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 349/2002 [4], a zejména na čl. 5 odst. 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Příloha nařízení (ES) č. 896/2001 uvádí orgány, které jsou v členských státech oprávněné uplatňovat dovozní režim. Po oznámení členského státu se seznam orgánů musí změnit.
          (2) Nařízení (ES) č. 896/2001 se proto musí změnit,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha nařízení (ES) č. 896/2001 se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 20. února 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 47, 25.2.1993, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 345, 29.12.2001, s. 13.
          [3] Úř. věst. L 126, 8.5.2001, s. 6.
          [4] Úř. věst. L 55, 26.2.2002, s. 17.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          PŘÍLOHA
          Příslušné orgány členských států:
          Belgie
          Bureau d’intervention et de restitution belgeBelgisch Interventie- en Restitutiebureau
          Rue de Trèves, 82Trierstraat 82
          B-1040
          BruxellesBrussel
          Dánsko
          Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
          Direktoratet for Fødevareerhverv; Eksportstøttekontoret
          Kampmannsgade 3
          DK-1780
          København V
          Německo
          Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
          Referat 322
          Adickesallee, 40
          D-60322
          Frankfurt am Main
          Řecko
          OPEKEPE (ex-GEDIDAGEP)
          Directorate Fruits and Vegetables, Wine and Industrial Products
          241, Acharnon Street
          GR-10446
          Athens
          Španělsko
          Ministerio de Economía
          Secretaría General de Comercio Exterior
          Paseo de la Castellana, 162
          E-28046
          Madrid
          Francie
          Office de développement de l’économie agricole des départements d’outre-mer (ODEADOM)
          31, quai de Grenelle
          F-75738
          Paris
          Cedex 15
          Irsko
          Department of Agriculture and Rural Development
          Horticulture Division
          Agriculture House (7W)
          Kildare Street
          Dublin
          2
          Ireland
          Itálie
          Ministero delle Attività Produttive
          DG Politica Commerciale e Gestione Regime Scambi — Div. II
          Viale Boston 25
          I-00144
          Roma
          Lucembursko
          Ministère de l’agriculture/Administration des services techniques de l’agriculture
          Service de l’horticulture
          16, route d’Esch
          Boîte postale 1904
          L-1014
          Luxembourg
          Nizozemsko
          ProduktschapTuinbouw
          Louis Pasteurlaan 6
          Postbus 280
          2700 AG
          Zoetermeer
          Netherlands
          Rakousko
          Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
          Abteilung III 10 — Obst, Gemüse, Sonderkulturen
          Stubenring 1
          A-1012
          Wien
          Portugalsko
          Ministério das Finanças
          Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo
          Direcção de Serviços de Licenciamento
          Rua Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega
          P-1149-060
          Lisboa
          Finsko
          Maa- ja Metsätalousministeriö
          PL 30
          FIN-00023
          Valtioneuvosto, Helsinki
          Švédsko
          Jordbruksverket
          Vallgatan 8–10
          S-551 82
          Jönköping
          Spojené království
          Rural Payments Agency
          External Trade Division
          Lancaster House
          Hampshire Court
          Newcastle Upon Tyne
          NE4 7YH
          United Kingdom
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.