Nařízení Komise (ES) č. 325/2003 ze dne 20. února 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1291/2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 325/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 325/2003
          ze dne 20. února 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1291/2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 ze dne 30. června 1992 o společné organizaci trhu s obilovinami [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1666/2000 [2], a zejména na čl. 9 odst. 2 a čl. 13 odst. 11 uvedeného nařízení, a na odpovídající ustanovení ostatních nařízení o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Ustanovení čl. 50 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 800/1999 ze dne 15. dubna 1999, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty [3], naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 1253/2002 [4], stanoví, že pokud není dodržena lhůta šedesáti dnů, ve které musí produkty opustit celní území Společenství, uvedená v čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 800/1999, nebo lhůta třiceti dnů, ve které musí být produkty umístěny do zásobovacího skladu, uvedená v čl. 40 odst. 1 uvedeného nařízení, náhrada je snížena o 15 %, pak se postupně snižuje za každý den, o který je dotyčná lhůta překročena.
          (2) Jsou-li uvedené lhůty překročeny, stanoví čl. 32 odst. 1 druhý pododstavec nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 [5] naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 2299/2001 [6] rovněž sankci spočívající v propadnutí části jistoty pro vývozní licenci, pak se provede postupný odpočet za každý den, o který je dotyčná lhůta překročena.
          (3) Kumulace sankcí na úrovni náhrady a na úrovni jistoty pro licenci, pokud jde o překročení téže lhůty, představuje velké zatížení pro hospodářské subjekty a nezdá se být nezbytná. Je proto třeba zjednodušit předpisy a nepoužívat v takovém případě sankci podle čl. 32 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (ES) č. 1291/2000 týkající se jistoty pro vývozní licence.
          (4) Ustanovení čl. 35 odst. 3 nařízení (ES) č. 1291/2000 stanoví, že pokud je licence vrácena vydávajícímu subjektu během prvních dvou třetin její platnosti, je odpovídající jistota, která má propadnout, snížena o 40 %, a že pokud je licence vrácena vydávajícímu subjektu během poslední třetiny její doby platnosti anebo během měsíce, který následuje po jejím skončení platnosti, je odpovídající jistota, která má propadnout, snížena o 25 %. Mechanismus zavedený čl. 35 odst. 3 nařízení (ES) č. 1291/2000 má za cíl povzbudit hospodářské subjekty, aby rychle vrátily vydávajícímu subjektu nepoužité vývozní licence obsahující stanovení náhrady předem, aby mohly být co nejvíce využity možnosti vývozu zemědělských produktů, na něž se vztahují náhrady.
          (5) V případě, že dojde k citelnému zvýšení náhrady, by použití mechanismu podle čl. 35 odst. 3 nařízení (ES) č. 1291/2000 mohlo mít spekulativní účinky povzbuzující hospodářské subjekty k tomu, aby nepoužily licence a vrátily je vydávajícímu subjektu, pokud rozdíl mezi novou náhradou, která se může vztahovat na dotyčný produkt, minus náhrada stanovená předem pro stejný produkt, je větší než jistota, která má propadnout. Je proto třeba přijmout vhodná opatření s cílem zabránit případnému zneužití uvedeného ustanovení.
          (6) Je třeba aktualizovat přílohu III nařízení (ES) č. 1291/2000, která stanoví maximální množství zemědělských produktů, do jejichž výše se nemusí předkládat dovozní a vývozní licence nebo osvědčení o stanovení náhrady předem podle čl. 5 odst. 1 čtvrté odrážky uvedeného nařízení.
          (7) Je proto třeba změnit nařízení (ES) č. 1291/2000.
          (8) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem všech příslušných řídících výborů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 1291/2000 se mění takto:
          1. V čl. 32 odst. 1 se doplňuje třetí pododstavec, který zní:
          "Propadnutí jistoty podle druhého pododstavce se nepoužije pro množství, pro něž se použije snížení náhrady v souladu se čl. 50 odst. 1 nařízení (ES) č. 800/1999 z důvodu nedodržení lhůt uvedených v čl. 7 odst. 1 nebo v čl. 40 odst. 1 uvedeného nařízení.";
          2. V čl. 35 odst. 3 se doplňují třetí a čtvrtý pododstavec, které znějí:
          "První pododstavec se použije pouze s výhradou případného opatření týkajícího se pozastavení jeho použití. Komise může v souladu s postupem stanoveným v článku 38 nařízení č. 136/66/EHS nebo v ostatních odpovídajících článcích nařízení o společné organizaci trhů pozastavit v případě zvýšení náhrady pro jeden nebo více produktů použití prvního pododstavce pro licence, o které bylo zažádáno před zvýšením náhrady a které nebyly vráceny vydávajícímu subjektu až do dne předcházejícího zvýšení náhrady.
          Licence podané podle článku 25 se považují za vrácené vydávajícímu subjektu ke dni, k němuž vydávající subjekt obdrží od držitele licence žádost o uvolnění jistoty.";
          3. Příloha III se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se na licence, o které bylo zažádáno od jeho vstupu v platnost.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 20. února 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 181, 1.7.1992, s. 21.
          [2] Úř. věst. L 193, 29.7.2000, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11.
          [4] Úř. věst. L 183, 12.7.2002, s. 12.
          [5] Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1.
          [6] Úř. věst. L 308, 27.11.2001, s. 19.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          PŘÍLOHA III
          Maximální množství [1]produktů, do jejichž výše se nemusí předkládat dovozní a vývozní licence nebo osvědčení o stanovení náhrady předem podle čl. 5 odst. 1 čtvrté odrážky (pokud se dovozní nebo vývozní operace nekoná v rámci preferenčního režimu, jehož výhoda je udělena prostřednictvím licence [2])
          Produkty (kódy kombinované nomenklatury) | Čisté množství |
          | | |
          A. | OBILOVINY A RÝŽE (nařízení (ES) č. 1162/95) |
          Dovozní licence: | |
          | 07099060 | | 5000 kg |
          | 07129019 | |
          | 0714 | kromě podpoložky 07142010 |
          | 100110 | |
          | 10019091 | |
          | 10019099 | |
          | 10020000 | |
          | 100300 | |
          | 100400 | |
          | 10051090 | |
          | 10059000 | |
          | 10070090 | |
          | 100610 | kromě podpoložky 10061010 | 1000 kg |
          | 100620 | |
          | 100630 | |
          | 10064000 | |
          | 1008 | |
          | 11010011 | |
          | 11010015 | |
          | 11010090 | |
          | 1102 | |
          | 1103 | |
          | 1104 | |
          | 110620 | |
          | 1107 | |
          | 1108 | kromě podpoložky 11082000 |
          | 11090000 | |
          | 17023051 | |
          | 17023059 | |
          | 17023091 | |
          | 17023099 | |
          | 17024090 | |
          | 17029050 | |
          | 17029075 | |
          | 17029079 | |
          | 21069055 | |
          | 2302 | kromě položky 230250 |
          | 230310 | |
          | 23033000 | |
          | 23067000 | |
          | 23080040 | |
          | 23081000 | |
          | ex2309 | Obsahující škrob, glukosu, maltodextrin, glukosový sirup nebo maltodextrinový sirup podpoložek 17023051 až 17023099, 17024 90, 17029050 a 21069055 a mléčné výrobky, kromě přípravků nebo potravin obsahujících více než 50 % hmotnostních mléčných výrobků |
          | Vývozní licence obsahující nebo neobsahující stanovení náhrady předem | |
          | 07099060 | | 5000 kg |
          | 07129019 | |
          | 0714 | kromě podpoložky 07142010 |
          | 100110 | |
          | 10019091 | |
          | 10019099 | |
          | 10020000 | |
          | 100300 | |
          | 100400 | |
          | 10051090 | |
          | 10059000 | |
          | 10070090 | |
          | 100610 | kromě podpoložky 10061010 | 500 kg |
          | 100620 | |
          | 100630 | |
          | 10064000 | |
          | 1008 | |
          | 11010011 | |
          | 11010015 | |
          | 11010090 | |
          | 1102 | |
          | 1103 | |
          | 1104 | |
          | 110620 | |
          | 1107 | |
          | 1108 | kromě podpoložky 11082000 |
          | 11090000 | |
          | 17023051 | |
          | 17023059 | |
          | 17023091 | |
          | 17023099 | |
          | 17024090 | |
          | 17029050 | |
          | 17029075 | |
          | 17029079 | |
          | 21069055 | |
          | 2302 | kromě položky 230250 |
          | 230310 | |
          | 23033000 | |
          | 23067000 | |
          | 23080040 | |
          | 23081000 | |
          | ex2309 | Obsahující škrob, glukosu, maltodextrin, glukosový sirup nebo maltodextrinový sirup podpoložek 17023051 až 17023099, 17024090, 17029050 a 21069055 nebo mléčné výrobky, kromě přípravků nebo potravin obsahujících více než 50 % hmotnostních mléčných výrobků |
          B | TUKY A OLEJE | |
          Dovozní licence (nařízení (ES) č. 1476/95) | |
          | 07099039 | | 100 kg |
          | 07112090 | |
          | 1509 | |
          | 151000 | |
          | 15220031 | |
          | 15220039 | |
          | 23069019 | |
          | Vývozní licence obsahující nebo neobsahující stanovení náhrady předem(nařízení (ES) č. 2543/95) | |
          | 1509 | | 100 kg |
          | 151000 | |
          C | CUKR (nařízení (ES) č. 1464/95) | |
          Dovozní licence | |
          | 12129120 | | 2000 kg |
          | 12129180 | |
          | 12129920 | |
          | 17011110 | |
          | 17011190 | |
          | 17011210 | |
          | 17011290 | |
          | 17019100 | |
          | 17019910 | |
          | 17019990 | |
          | 17022010 | |
          | 17022090 | |
          | 17023010 | |
          | 17024010 | |
          | 17026010 | |
          | 17026080 | |
          | 17026095 | |
          | 17029030 | |
          | 17029060 | |
          | 17029071 | |
          | 17029080 | |
          | 17029099 | | |
          | 17031000 | | |
          | 17039000 | | |
          | 21069030 | | |
          | 21069059 | | |
          | Vývozní licence obsahující nebo neobsahující stanovení náhrady předem | |
          | 12129120 | | 2000 kg |
          | 12129180 | |
          | 12129920 | |
          | 17011110 | |
          | 17011190 | |
          | 17011210 | |
          | 17011290 | |
          | 17019100 | |
          | 17019910 | |
          | 17019990 | |
          | 17022010 | |
          | 17022090 | |
          | 17023010 | |
          | 17024010 | |
          | 17026010 | |
          | 17026080 | |
          | 17026095 | |
          | 17029030 | |
          | 17029060 | |
          | 17029071 | |
          | 17029080 | |
          | 17029099 | | |
          | 17031000 | | |
          | 17039000 | | |
          | 21069030 | | |
          | 21069059 | | |
          D | MLÉKO A MLÉČNÉ VÝROBKY | |
          Dovozní licence (nařízení (ES) č. 2535/2001) | |
          | 0401 | | 150 kg |
          | 0402 | |
          | 04031011 až | |
          | 04031039 | |
          | 04039011 až | |
          | 04039069 | |
          | 0404 | |
          | 040510 | |
          | 04052090 | |
          | 040590 | |
          | 0406 | |
          | 17021100 | |
          | 17021900 | |
          | 21069051 | |
          | 23091015 | Druhy přípravků používané k výživě zvířat; přípravky a potraviny obsahující produkty, pro které se použije nařízení (ES) č. 1255/1999 přímo nebo na základě nařízení (EHS) č. 2730/75, kromě přípravků a potravin, pro které se použije nařízení (EHS) č. 1766/92. |
          | 23091019 | |
          | 23091039 | |
          | 23091059 | |
          | 23091070 | |
          | 23099035 | |
          | 23099039 | |
          | 23099049 | |
          | 23099059 | |
          | 23099070 | |
          | Vývozní licence obsahující stanovení náhrady předem (nařízení (ES) č. 174/1999) | |
          | 0401 | | 150 kg |
          | 0402 | |
          | 04031011 až | |
          | 04031039 | |
          | 04039011 až | |
          | 04039069 | |
          | 0404 | |
          | 040510 | |
          | 04052090 | |
          | 040590 | |
          | 0406 | |
          | 23091015 | Druhy přípravků používané k výživě zvířat; přípravky a potraviny obsahující produkty, pro které se použije nařízení (ES) č. 1255/1999 přímo nebo na základě nařízení (EHS) č. 2730/75, kromě přípravků a potravin, pro které se použije nařízení (EHS) č. 1766/92. |
          | 23091019 | |
          | 23091070 | |
          | 23099035 | |
          | 23099039 | |
          | 23099070 | |
          E | HOVĚZÍ A TELECÍ MASO (nařízení (ES) č. 1445/95) | |
          Dovozní licence: | |
          | 01029005 až | | jedno zvíře |
          | 01029079 | |
          | 0201 | | 200 kg |
          | 0202 | |
          | 02061095 | |
          | 02062991 | |
          | 021020 | |
          | 02109951 | |
          | 02109990 | |
          | 16025010 | |
          | 16025031 | |
          | 16025039 | |
          | 16025080 | |
          | 16029061 | |
          | 16029069 | |
          | Vývozní licence obsahující stanovení náhrady předem | |
          | 010210 | | jedno zvíře |
          | 01029005 až | |
          | 01029079 | |
          | 0201 | | 200 kg |
          | 0202 | |
          | 02061095 | |
          | 02062991 | |
          | 021020 | |
          | 02109951 | |
          | 02109990 | |
          | 16025010 | |
          | 16025031 | |
          | 16025039 | |
          | 16025080 | |
          | 16029061 | |
          | 16029069 | |
          | Vývozní licence bez náhrady(článek 7 nařízení (ES) č. 1445/95) | |
          | 010210 | | devět zvířat |
          | 01029005 až | |
          | 01029079 | |
          | 0201 | | 2000 kg |
          | 02061095 | |
          | 02062991 | |
          | 021020 | |
          | 02109951 | |
          | 02109990 | |
          | 16025010 | |
          | 16025031 | |
          | 16025039 | |
          | 16025080 | |
          | 16029061 | |
          | 16029069 | |
          F | SKOPOVÉ A KOZÍ MASO | |
          Dovozní licence (nařízení (ES) č. 1439/95) | |
          | 0204 | | 100 kg |
          | 02109921 | |
          | 02109929 | |
          | 16029072 | |
          | 16029074 | |
          | 16029076 | |
          | 16029078 | |
          | 01041030 | | pět zvířat |
          | 01041080 | |
          | 01042090 | |
          G | VEPŘOVÉ MASO | |
          Vývozní licence obsahující stanovení náhrady předem (nařízení (ES) č. 1370/95) | |
          | ex0203 | | 250 kg |
          | ex1601 | |
          | ex1602 | |
          | 0210 | | 150 kg |
          H | DRŮBEŽÍ MASO | |
          Vývozní licence se stanovením náhrady předem a dodatečná licence (nařízení (ES) č. 1372/95) | |
          | 0105 11 11 9000 | | 4000 kuřat |
          | 0105 11 19 9000 | |
          | 0105 11 91 9000 | |
          | 0105 11 99 9000 | |
          | 0105 12 00 9000 | | 2000 kuřat |
          | 0105 19 20 9000 | |
          | ex0207 | | 250 kg |
          I | VEJCE | |
          Vývozní licence obsahující stanovení náhrady předem a dodatečná licence (nařízení (ES) č. 1371/95) | |
          | 040700119000 | | 2000 vajec |
          | 040700199000 | | 4000 vajec |
          | 040700309000 | | 400 kg |
          | 0408 11 80 9100 | | 100 kg |
          | 0408 91 80 9100 | |
          | 0408 19 81 9100 | | 250 kg |
          | 0408 19 89 9100 | |
          | 0408 99 80 9100 | |
          J | OSIVA | |
          Dovozní licence (nařízení (EHS) č. 1119/79) | |
          | 10051011 až | | 100 kg |
          | 10051019 | |
          | 10070010 | |
          K | VÍNO | |
          Dovozní licence (nařízení (ES) č. 883/2001) | |
          | 200961 | | 3000 kg |
          | 200969 | |
          | 220410 | | 30 hl |
          | 220421 | |
          | 220429 | |
          | 220430 | |
          | Vývozní licence obsahující stanovení náhrady předem | |
          | 200961 | | 10 hl |
          | 200969 | |
          | 220421 | | 10 hl |
          | 220429 | |
          | 220430 | |
          L | OVOCE A ZELENINA | |
          Vývozní licence obsahující stanovení náhrady předem (nařízení (ES) č. 1961/2001) | |
          | 070200 | | 300 kg |
          | ex08020505 | |
          | 08061010 | |
          | 0808 | |
          | 0809 | |
          M | PRODUKTY ZPRACOVANÉ Z OVOCE A ZELENINY | |
          Vývozní licence obsahující stanovení náhrady předem (nařízení (ES) č. 1429/95) | |
          | 080620 | | 300 kg |
          | ex08122002 | |
          | ex200600 | |
          | ex2008 | |
          | ex2009 | |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.