Nařízení Komise (ES) č. 326/2003 ze dne 20. února 2003, kterým se opravuje nařízení (EHS) č. 1274/91, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1907/90 o některých obchodních normách pro vejce

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 326/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 326/2003
          ze dne 20. února 2003,
          kterým se opravuje nařízení (EHS) č. 1274/91, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1907/90 o některých obchodních normách pro vejce
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1907/90 ze dne 26. června 1990 o některých obchodních normách pro vejce [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 5/2001 [2], a zejména na čl. 10 odst. 3 a čl. 20 odst. 1 a 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Řecké orgány navrhly, aby se používaly vhodnější výrazy pro označování způsobu chovu na baleních a na vejcích v případě nosnic chovaných na zemi. Proto je třeba v tomto smyslu opravit některé výrazy v řeckém jazyce v nařízení Komise (EHS) č. 1274/91 [3] naposledy pozměněném nařízením (ES) č. 1651/2001 [4].
          (2) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro drůbeží maso a vejce,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (EHS) č. 1274/91 se opravuje takto:
          1. Týká se pouze řeckého znění.
          2. V příloze II se výrazy v řeckém jazyce ve sloupci 2 nahrazují těmito výrazy:
          "Αυγά Αχυρώνα
          Αχυρώνα".
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Řecké výrazy používané na baleních a vejcích před vstupem tohoto nařízení v platnost se však mohou nadále používat až do 1. června 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 20. února 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 173, 6.7.1990, s. 5.
          [2] Úř. věst. L 2, 5.1.2001, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 121, 16.5.1991, s. 11.
          [4] Úř. věst. L 220, 15.8.2001, s. 5.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.