Nařízení Komise (ES) č. 335/2003 ze dne 21. února 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2316/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1251/1999 o režimu podpor pro producenty některých plodin na orné půdě

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 335/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 335/2003
          ze dne 21. února 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 2316/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1251/1999 o režimu podpor pro producenty některých plodin na orné půdě
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1251/1999 ze dne 17. května 1999 o režimu podpor pro producenty některých plodin na orné půdě [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1038/2001 [2], a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 2316/1999 [3], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 327/2002 [4], stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1251/1999, pokud jde o podmínky poskytování plateb na plochu pro některé plodiny na orné půdě, a stanoví podmínky pro vyjímání z produkce.
          (2) Na základě nařízení Rady (ES) č. 1017/94 ze dne 26. dubna 1994 o přeměně půdy, na které se v současnosti pěstují plodiny na orné půdě, na půdu pro extenzívní chov hospodářských zvířat v Portugalsku [5], naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 2582/2001 [6], byly podány žádosti na přeměnu plochy rovnající se 29575 hektarům. Základní plocha by proto měla být odpovídajícím způsobem upravena.
          (3) Na žádost Belgie je třeba v souladu s regionalizačním plánem dotčeného členského státu stanovit nové základní plochy.
          (4) Členské státy sdělily výsledky zkoušek na stanovení úrovní tetrahydrokanabinolu u odrůd konopí vysetých v roce 2002. Tyto výsledky by se měly zohlednit při sestavování seznamu odrůd konopí, pro něž lze v hospodářském roce 2003/04 poskytovat platby na plochu, a seznamu odrůd dočasně schválených pro rok 2003/04, které budou během uvedeného hospodářského roku podrobeny dalším analýzám.
          (5) Nařízení (ES) č. 2316/1999 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 2316/1999 se mění takto:
          1. v příloze VI se údaje v kolonkách "Belgie" a "Portugalsko" nahrazují údaji uvedenými v příloze I tohoto nařízení;
          2. příloha XII se nahrazuje zněním přílohy II tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se od hospodářského roku 2003/04.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 21. února 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 16.
          [3] Úř. věst. L 280, 30.10.1999, s. 43.
          [4] Úř. věst. L 51, 22.2.2002, s. 14.
          [5] Úř. věst. L 112, 3.5.1994, s. 2.
          [6] Úř. věst. L 345, 29.12.2001, s. 5.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          PŘÍLOHA VI
          (1000 ha) |
          Oblast | Všechny plodiny | Z toho kukuřice |
          BELGIE
          Celkem | 489,5 | |
          Z toho: Flandry - Brusel | | 96,4 |
          PORTUGALSKO
          Azory | 9,7 | |
          Madeira
          — Zavlažované | 0,31 | 0,29 |
          — Ostatní | 0,30 | |
          Pevnina
          — Zavlažované | 293,4 | 221,4 |
          — Ostatní | 658,3 | |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          PŘÍLOHA XII
          (Čl. 7a odst. 1)
          ODRŮDY LNU A KONOPÍ PĚSTOVANÝCH NA VLÁKNO, NA NĚŽ SE MŮŽE VZTAHOVAT REŽIM PODPOR
          1. Len pěstovaný na vlákno
          Adélie
          Agatha
          Angelin
          Argos
          Ariane
          Aurore
          Belinka
          Caesar Augustus
          Diane
          Diva
          Electra
          Elise
          Escalina
          Evelin
          Exel
          Hermes
          Ilona
          Laura
          Liflax
          Liviola
          Marina
          Marylin
          Nike
          Opaline
          Rosalin
          Venus
          Veralin
          Viking
          Viola
          2a. Konopí pěstované na vlákno
          Carmagnola
          Beniko
          Chamaeleon
          Cs
          Delta-Ilosa
          Dioica 88
          Epsilon 68
          Fedora 17
          Felina 32
          Felina 34 — Félina 34
          Ferimon — Férimon
          Fibranova
          Fibrimon 24
          Futura 75
          Juso 14
          Red Petiole
          Santhica 23
          Uso 31
          2b. Konopí pěstované na vlákno a schválené pro hospodářský rok 2003/2004
          Delta 405
          Bialobrzeskie
          Fasamo
          Fedora 19
          Fédrina 74
          Fibrimon 56
          Futura
          Santhica 27
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.