Nařízení Komise (ES) č. 359/2003 ze dne 27. února 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2771/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu s máslem a smetanou

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 359/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 359/2003
          ze dne 27. února 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 2771/1999, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o intervenční opatření na trhu s máslem a smetanou
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 509/2002 [2], a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Čl. 6 odst. 3 třetí pododstavec nařízení (ES) č. 1255/1999 stanoví, že částku podpory soukromého skladování másla lze zvýšit, pokud v době vyskladnění došlo na trhu k nepříznivé změně, kterou nebylo možné v době uskladnění předvídat.
          (2) Za účelem provádění uvedeného ustanovení stanoví článek 38 nařízení Komise (ES) č. 2771/1999 [3] naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 1614/2001 [4], že za určitých podmínek se podpora zvýší nebo sníží, pokud maximální kupní cena stanovená prostřednictvím nabídkového řízení vyjádřená v eurech nebo v jednotlivých národních měnách zemí, které nejsou členy měnové unie, není poslední den smluvního skladování stejná jako první den tohoto skladování.
          (3) S ohledem na skutečnost, že snížení intervenční ceny již byla stanovena až do roku 2007 v článku 4 nařízení (ES) č. 1255/1999, lze předvídat snížení maximální kupní ceny a tržní ceny.
          (4) Aniž je dotčena pravomoc Komise zvýšit postupem podle článku 42 nařízení (ES) č. 1255/1999 částku podpory soukromého skladování másla, jsou-li splněny podmínky stanovené v čl. 6 odst. 3 třetím pododstavci uvedeného nařízení, je nezbytné zrušit odstavce 2 a 3 článku 38 nařízení (ES) č. 2771/1999.
          (5) Nařízení (ES) č. 2771/1999 musí být tedy pozměněno.
          (6) Řídící výbor pro mléko a mléčné výrobky nevydal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V článku 38 nařízení (ES) č. 2771/1999 se zrušují odstavce 2 a 3.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 27. února 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48.
          [2] Úř. věst. L 79, 22.3.2002, s. 15.
          [3] Úř. věst. L 333, 24.12.1999, s. 11.
          [4] Úř. věst. L 214, 8.8.2001, s. 20.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.