Nařízení Komise (ES) č. 384/2003 ze dne 26. února 2003, kterým se s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1832/2002, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, mění nařízení Rady (ES) č. 32/2000

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 384/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 384/2003
          ze dne 26. února 2003,
          kterým se s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1832/2002, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, mění nařízení Rady (ES) č. 32/2000
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 32/2000 ze dne 17. prosince 1999 o otevření a správě celních kvót Společenství závazných v rámci GATT a některých jiných celních kvót Společenství, o podrobných pravidlech pro úpravu těchto kvót a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1808/95 [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 811/2002 [2], a zejména na čl. 9 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 1832/2002 ze dne 1. srpna 2002, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku [3], stanoví, že od 1. ledna 2003 se od cla osvobozuje rum a tafie. Celní kvóty, které byly pro tyto výrobky otevřeny v příloze I nařízení (ES) č. 32/2000, se proto staly nadbytečnými a musí být od 31. prosince 2002 zrušeny.
          (2) Z důvodu jasnosti by se měly nahradit přílohy I až IV nařízení (ES) č. 32/2000.
          (3) Toto nařízení se musí použít ode dne vstupu nařízení (ES) č. 1823/2002 v platnost.
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Přílohy I až IV nařízení (ES) č. 32/2000 se nahrazují zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 26. února 2003.
          Za Komisi
          Frederik Bolkestein
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 5, 8.1.2000, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 132, 17.5.2002, s. 13.
          [3] Úř. věst. L 290, 28.10.2002, s. 1
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          SEZNAM CELNÍCH KVÓT SPOLEČENSTVÍ ZÁVAZNÝCH V RÁMCI GATT
          Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, považuje se popis výrobků pouze za orientační a působnost preferenčního režimu se v rámci této přílohy určuje zněním kódů KN. Je-li před kódem KN uvedeno "ex", určuje se působnost preferenčního režimu současně zněním kódu KN a odpovídajícím popisem.
          Pořadové číslo | Kód KN | Třídění TARIC | Popis zboží | Kvótové období | Objem kvóty | Celní sazba (%) |
          09.0006 | 030240 | | Sleď, podmíněno souladem s referenční cenou | od 1. ledna 2003 do 14. února 2003 a od 16. června do 14. února. | | 0 |
          030350 | |
          03041097 | |
          ex03041098 | 12 | 34000 t |
          03049022 | |
          09.0007 | ex03055110 | 10 | Tresky druhu Gadus morhua a Gadus ogac a ryby druhu Boreogadus saida: sušené, též solené, avšak nikoliv uzenésolené, nikoliv sušené, uzené nebo ve slaném nálevu | od 1. ledna do 31. prosince | 25000 t | 0 |
          ex03055110 | 20 |
          ex03055190 | 10 |
          ex03055190 | 20 |
          03055911 | |
          03055919 | |
          ex03056200 | 20 |
          ex03056200 | 25 |
          ex03056200 | 50 |
          ex03056200 | 60 |
          03056910 | |
          09.0009 | ex03026968 | 10 | Štikozubec stříbrný (Merluccius bilinearis), čerstvý, chlazený nebo zmrazený | od 1. ledna do 31. prosince | 2000 t | 8 |
          ex03037819 | 10 |
          09.0013 | ex44121900 | 10 | Překližované desky z jehličnatého dřeva, bez přídavku jiného materiálu: broušené pískem, o tloušťce větší než 18,5 mm | od 1. ledna do 31. prosince | 650000 m3 | 0 |
          ex44129299 | 10 |
          ex44129980 | 10 |
          09.0019 | 720221 | | Ferosilicium | od 1. ledna do 31. prosince | 12600 t | 0 |
          720229 | |
          09.0021 | 72023000 | | Ferosilikomangan | od 1. ledna do 31. prosince | 18550 t | 0 |
          09.0023 | ex72024910 | 11 | Ferochrom obsahující nejvýše 0,10 % hmotnostních uhlíku a více než 30 %, avšak nejvýše 90 % hmotnostních chromu (super jemný ferochrom) | od 1. ledna do 31. prosince | 2950 t | 0 |
          ex72024950 | 11 |
          09.0045 | ex03032900 | 20 | Ryby rodu Coregonus, zmrazené | od 1. ledna do 31. prosince | 1000 t | 5,5 |
          09.0046 | ex16054000 | 30 | Sladkovodní raci vaření s koprem, zmrazení | od 1. ledna do 31. prosince | 3000 t | 0 |
          09.0047 | ex16052010 | 40 | Krevetky severní (Pandalus borealis,) vyloupané, tepelně opracované a zmrazené, avšak jinak neupravované | od 1. ledna do 31. prosince | 500 t | |
          ex16052091 | 40 | |
          ex16052099 | 40 | |
          09.0048 | ex03042095 | 20 | Filé z ryb druhu Allocyttus spp. a Pseudocyttus maculatus, zmrazené | od 1. ledna do 31. prosince | 200 t | 0 |
          09.0050 | ex53061010 | 10 | Nebělené lněné nitě (jiné než koudelné nitě), neupravené pro maloobchodní prodej, o délkové hmotnosti 333,3 decitex nebo vyšší (metrické číslo nejvýše 30), určené pro výrobu skaných nebo kablových nití pro obuvnický průmysl nebo k ovinování kabelů | od 1. ledna do 31. prosince | 400 t | 1,8 |
          ex53061030 | 10 |
          09.0051 | 70181090 | | Podobné drobné skleněné zboží, jiné než skleněné perly, imitace perel, drahokamů a polodrahokamů | od 1. ledna do 31. prosince | 52 t | 0 |
          09.0091 | 17025000 | | Chemicky čistá fruktosa | Od 1. ledna 2003 do 30. června 2003 | | |
          | a od 1. ledna do 30. června | 4504 t | |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          CELNÍ KVÓTA SPOLEČENSTVÍ PRO NĚKTERÉ TEXTILNÍ VÝROBKY V REŽIMU PASIVNÍHO ZUŠLECHŤOVACÍHO STYKU SPOLEČENSTVÍ [1]
          Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, považuje se popis výrobků pouze za orientační a působnost preferenčního režimu se v rámci této přílohy určuje zněním kódů KN. Je-li před kódem KN uvedeno "ex", určuje se působnost preferenčního režimu současně zněním kódu KN a odpovídajícím popisem.
          Pořadové číslo | Kód KN | Popis zboží | Kvótové období | Objem kvóty (v eurech) | Celní sazba (%) |
          09.2501 | | Zboží vzniklé následujícím zpracováním stanoveným v ujednání se Švýcarskem o zpracování textilních výrobků: a)zpracování tkaných textilií kapitol 50 až 55 a kódu KN 58090000b)kroucení nebo vypínání, kablování a tvarování (též ve spojení s jiným druhem zpracování) nití kapitol 50 až 55 a kódu KN 56050000c)zpracování výrobků těchto kódů KN: | od 1. ledna 2003 do 31. srpna 2003 a od 1. září do 31. srpna | 1870000 přidané hodnoty | 0 |
          | opředené nitě, pásky a podobné opředené tvary čísel 5404 nebo 5405 (jiné než čísla 5605 a jiné než opředené žíněné nitě); žinylkové nitě; tzv. "řetízkové nitě": |
          | – ostatní: |
          56060091 | – – Opředené nitě |
          56060099 | – – ostatní |
          | Vlasové textilie a žinylkové předdílo, jiné než výrobky čísel 5802 nebo 5806: |
          58011000 | – z vlny nebo jemných zvířecích chlupů |
          | – z bavlny: |
          58012200 | – – Útkové vlasové textilie, řezané, vroubkované |
          58012300 | – – ostatní útkové vlasové textilie |
          58012400 | – – Osnovní vlasové textilie, neřezané |
          58012500 | – – Osnovní vlasové textilie, řezané |
          58012600 | – – Žinylkové předdílo |
          | – ze syntetických nebo umělých vláken: |
          58013200 | – – Útkové vlasové textilie, řezané, vroubkované |
          58013300 | – – ostatní útkové vlasové textilie |
          58013400 | – – Osnovní vlasové textilie, neřezané |
          58013500 | – – Osnovní vlasové textilie, řezané |
          58013600 | – – Žinylkové předdílo |
          580190 | – z ostatních textilních materiálů |
          5802 | Smyčkové textilie (froté), jiné než výrobky čísla 5806; všívané textilie, jiné než výrobky čísla 5703 |
          5804 | Tyly, bobinové tyly a síťové textilie, krajky v metráži, pásech nebo motivech, jiné než výrobky čísla 6002 |
          5806 | Stuhy, jiné než výrobky čísla 5807; stuhy bez útku z nití nebo rovnoběžných vláken spojených pojivy (bolduky) |
          5808 | Prýmky v metráži; prýmkařské výrobky a podobné ornamentální zboží, v metráži, bez výšivek, jiné než pletené nebo háčkované; střapce, bambule a podobné výrobky |
          6001 | Vlasové textilie, včetně textilií s "dlouhým vlasem" a smyčkových textilií, pletené nebo háčkované |
          6002 až6006 | Ostatní pletené nebo háčkované textilie |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          SEZNAM CELNÍCH KVÓT SPOLEČENSTVÍ PRO VÝROBKY Z JUTY A KOKOSOVÝCH VLÁKEN
          Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, považuje se popis výrobků pouze za orientační a působnost preferenčního režimu se v rámci této přílohy určuje zněním kódů KN. Je–li před kódem KN uvedeno "ex", určuje se působnost preferenčního režimu současně zněním kódu KN a odpovídajícím popisem.
          Pořadové číslo | Kód KN | Třídění TARIC | Popis zboží | Kvótové období | Objem kvóty (v eurech) | Celní sazba (%) |
          09.0107 | 5310 | | Tkaniny z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303 | od 1. ledna do 31. prosince 2003 a od 1. ledna do 31. prosince 2004 | 68000 t | 0 |
          | | Motouzy, šňůry, provazy a lana, též splétané nebo oplétané, též impregnované, povrstvené, potažené nebo opláštěné pryží nebo plasty: |
          56071000 | | – z juty nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303 |
          | | Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, tkané, avšak nevšívané ani nepovločkované, též zhotovené, včetně druhů "kelim" nebo "kilim", "schumacks" nebo "soumak", "karamanie" a podobných ručně tkaných koberců: |
          ex57023990 | 10 | – Podlahové krytiny, s vlasovým povrchem, nezhotovené, z juty nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303 |
          ex57024990 | 10 | – Podlahové krytiny, s vlasovým povrchem, zhotovené, z juty nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303 |
          ex57025900 | 10 | – Podlahové krytiny, bez vlasového povrchu, nezhotovené, z juty nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303 |
          ex57029900 | 10 | – Podlahové krytiny, bez vlasového povrchu, zhotovené, z juty nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303 |
          | | Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, všívané, též zhotovené: |
          ex57039000 | 10 | – z juty nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303 |
          | | Stuhy, jiné než výrobky čísla 5807; stuhy bez útku z nití nebo rovnoběžných vláken spojených pojivy (bolduky): |
          ex58063900 | 10 | – ostatní stuhy, z juty nebo jiných textilních lýkových materiálů čísla 5303 |
          ex58064000 | 10 | – Stuhy bez útku z nití nebo rovnoběžných vláken spojených pojivy (bolduky), z juty nebo jiných textilních lýkových materiálů čísla 5303 |
          | | Textilní tapety: |
          | | – ostatní: |
          59050050 | | – – z juty |
          ex59050090 | 10 | – – z jiných textilních lýkových vláken čísla 5303 |
          09.0109 | 57022000 | | Podlahové krytiny z kokosových vláken | od 1. ledna do 31. prosince 2003 a od 1. ledna do 31. prosince 2004 | 9000 t | 0 |
          09.0111 | 63051090 | | Pytle a pytlíky k balení zboží, z juty nebo jiných textilních lýkových vláken čísla 5303, jiné než použité | od 1. ledna do 31. prosince 2003 a od 1. ledna do 31. prosince 2004 | 98000 t | 0 |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA IV
          SEZNAM CELNÍCH KVÓT SPOLEČENSTVÍ PRO NĚKTERÉ RUČNĚ VYRÁBĚNÉ VÝROBKY [1]
          Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, považuje se popis výrobků pouze za orientační a působnost preferenčního režimu se v rámci této přílohy určuje zněním kódů KN. Je–li před kódem KN uvedeno "ex", určuje se působnost preferenčního režimu současně zněním kódu KN a odpovídajícím popisem.
          Přístup k těmto celním kvótám mají pouze tyto země:
          Argentina, Bangladéš, Bolívie, Brazílie, Chile, Ekvádor, Salvador, Guatemala, Honduras, Indie, Indonésie, Írán, Laos, Malajsie, Mexiko, Pákistán, Panama, Paraguay, Peru, Filipíny, Srí Lanka, Thajsko, Uruguay [2]
          Pořadové číslo | Kód KN | Popis zboží | Kvótové období | Objem kvóty (v eurech) | Celní sazba (%) |
          09.0104 | ex42010000 | Sedlářské a řemenářské výrobky pro všechna zvířata (včetně postraňků, vodítek, nákoleníků, náhubků, pokrývek pod sedla, sedlových pouzder, pokrývek na psy a podobných výrobků) z jakéhokoliv materiálu: | od 1. ledna do 31. prosince | 1800000 | 0 |
          | – Jezdecká sedla, z kůže |
          | – Velké cestovní kufry, cestovní kufry a kufříky, včetně toaletních kufříků a diplomatek, aktovky, školní brašny a podobné schránky: |
          420211 | – – s vnějším povrchem z přírodní, kompozitní nebo lakové usně: |
          | – – s vnějším povrchem z plastů nebo textilních materiálů: |
          4202129142021299 | – – – z jiných materiálů než z plastových fólií nebo z tvářených plastů, včetně vulkánfibru |
          42021990 | – z jiných materiálů než z hliníku |
          | – Kabelky, též se závěsným řemenem, včetně kabelek bez držadla: |
          42022100 | – – s vnějším povrchem z přírodní, kompozitní nebo lakové usně |
          42022290 | – – s vnějším povrchem z textilních materiálů |
          | – Výrobky obvykle nošené v kapse nebo v kabelce: |
          42023100 | – – s vnějším povrchem z přírodní, kompozitní nebo lakové usně |
          42023290 | – – s vnějším povrchem z textilních materiálů |
          42023900 | – – ostatní |
          | – ostatní: |
          420291 | – – s vnějším povrchem z přírodní, kompozitní nebo lakové usně |
          42029291 | – – s vnějším povrchem z textilních materiálů |
          42029298 | |
          ex42029900 | – – Pouzdra na hudební nástroje |
          42033000 | Pásky, opasky a závěsné řemeny, z přírodní nebo kompozitní usně |
          42034000 | Ostatní oděvní doplňky, z přírodní nebo kompozitní usně |
          | Intarzované a inkrustované dřevo; skříňky, pouzdra a kazety na klenoty nebo příbory a podobné výrobky, ze dřeva; sošky a jiné ozdobné předměty, ze dřeva; nábytek ze dřeva, jiný než kapitoly 94: |
          44201011 | – Sošky a jiné ozdobné předměty z tropického dřeva |
          44209091 | – ostatní, jiné než intarzované a inkrustované dřevo, z tropického dřeva |
          | Košíkářské výrobky upletené přímo z materiálu na úplety nebo zhotovené z výrobků čísla 4601; výrobky z lufy: |
          | – z rostlinných materiálů: |
          | – – jiné než slaměné obaly na lahve: |
          46021091 | – – – Košíkářské a proutěné výrobky a jiné výrobky, vyrobené přímo do konečného tvaru z materiálu na úplety |
          46021099 | – – – ostatní |
          | Toaletní papír a podobný papír, buničitá vata nebo pásy zplstěných buničinových vláken, používané v domácnosti nebo k hygienickým účelům, v kotoučích o šířce nejvýše 36 cm nebo řezané na určitý rozměr nebo tvar; kapesníky, čisticí a odličovací hedvábný papír, ručníky, ubrusy, ubrousky, dětské pleny, hygienické tampóny, prostěradla a podobné výrobky používané v domácnosti, k toaletním, hygienickým a nemocničním účelům, oděvy a oděvní doplňky, z papíroviny, papíru, buničité vaty nebo pásů zplstěných buničinových vláken: |
          481820 | – Kapesníky, čisticí a odličovací hedvábný papír a ručníky |
          48183000 | – Ubrusy a ubrousky |
          48185000 | – Oděvy a jejich doplňky |
          | – ostatní: |
          48189010 | – – Výrobky pro chirurgické, lékařské nebo hygienické účely, neupravené pro maloobchodní prodej |
          48189090 | – – ostatní |
          48193000 | Pytle a sáčky, jejichž spodní část má šířku nejméně 40 cm |
          | Ostatní papír a lepenka, buničitá vata a pásy zplstěných buničinových vláken, řezané na určitý rozměr nebo tvar; ostatní výrobky z papíroviny, papíru, lepenky, buničité vaty nebo pásů zplstěných buničinových vláken: |
          482360 | – Podnosy, tácky, talíře, misky, šálky, kelímky a podobné výrobky z papíru nebo lepenky |
          482370 | – Tvarované výrobky z papíroviny, nasávané nebo lisované: |
          48237090 | – – jiné než nasávané proložky a krabice pro balení vajec |
          48239090 | – – ostatní |
          | Obuv s podešví z pryže, plastů, přírodní usně nebo kompozitní usně a se svrškem z usně: |
          64033000 | – – Obuv s dřevěným základním dílem, bez stélky a bez ochranné kovové špičky |
          | Části a součásti obuvi (včetně svršků též spojených s podešvemi, jinými než vnějšími); vkládací stélky, pružné podpatěnky a podobné výrobky; kamaše, chrániče holení a podobné výrobky a jejich části a součásti: |
          640610 | – – Svršky a jejich části a součásti, jiné než opatky a výztuže |
          640620 | – Podešve a podpatky z pryže nebo plastů |
          | – ostatní: |
          64069100 | – – ze dřeva |
          | – – z jiných materiálů než ze dřeva: |
          64069930 | – – – Svršky spojené se stélkou nebo jinou částí spodku obuvi, bez podešve |
          64069950 | – – – Odnímatelné stélky a jiná odnímatelná příslušenství |
          64069960 | – – – Podešve z usně nebo kompozitní usně |
          64069980 | – – – ostatní |
          ex65059010 | Vlněné barety |
          66020000 | Vycházkové hole, sedací hole, biče, jezdecké bičíky a podobné výrobky |
          ex68029190 | Mramor, travertin a alabastr, opracované |
          ex68029290 | ostatní vápencové kameny, opracované |
          ex68029390 | Žula, opracovaná |
          ex68029900 | ostatní kameny, opracované |
          | Kuchyňské a stolní nádobí, ostatní předměty pro domácnost a toaletní potřeby z jiných keramických materiálů než z porcelánu: |
          69121000 | – z běžné keramiky |
          6913 | Sošky a jiné ozdobné předměty z keramiky |
          69149010 | ostatní keramické výrobky, z běžné keramiky |
          | Stolní a domácenské sklo, kuchyňské sklo, skleněné výrobky toaletní, kancelářské, k výzdobě bytu a pro podobné účely (kromě zboží čísel 7010 nebo 7018): |
          7013211170132119 | – Nápojové sklo, jiné než sklokeramické, z olovnatého křišťálu |
          7013295170132959 | – Nápojové sklo, jiné než sklokeramické, jiné než z olovnatého křišťálu, jiné než z tvrzeného skla |
          | – ostatní stolní a domácenské sklo: |
          70133110 | – – z olovnatého křišťálu |
          70133991 | – – z jiného než tvrzeného skla |
          70139110 | – – ostatní sklo, z olovnatého křišťálu |
          ex70139900 | – – ostatní sklo, jiné než olovnatého křišťálu |
          70181019 | Skleněné perly, jiné než broušené a mechanicky leštěné |
          | Bižuterie z obecných kovů, též zlacených, stříbřených nebo platinovaných: |
          7117199171171999 | – jiná než manžetové a podobné knoflíky, neobsahující díly ze skla |
          7418 | Stolní, kuchyňské nebo jiné výrobky pro domácnost a jejich části a součásti z mědi; drátěnky na nádobí a drátkovací nebo čisticí polštářky, rukavice a podobné výrobky z mědi; sanitární výrobky a jejich části a součásti z mědi |
          7419 | Ostatní výrobky z mědi |
          | Ostatní výrobky z hliníku: |
          76169990 | – ostatní |
          ex83089000 | Perly a flitry z obecných kovů |
          91139010 | Hodinkové řemínky, pásky, náramky a jejich části a součásti, z přírodní nebo kompozitní usně |
          ex91139090 | Hodinkové řemínky, pásky, náramky a jejich části a součásti, z textilií |
          940340 | Kuchyňský dřevěný nábytek |
          94038000 | Nábytek z jiných materiálů, včetně indického rákosu, vrbového proutí, bambusu nebo podobných materiálů |
          940390 | Části a součásti nábytku |
          | Svítidla (včetně světlometů) a jejich části a součásti, jinde neuvedené ani nezahrnuté; světelné reklamy, světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky s nesnímatelným pevným osvětlovacím zdrojem a jejich části a součásti, jinde neuvedené ani nezahrnuté: |
          | – Lustry a ostatní stropní nebo nástěnná svítidla, kromě venkovních svítidel pro veřejné osvětlení: |
          9405109194051099 | – – z jiných materiálů než z plastů, keramiky nebo ze skla |
          | – Elektrické noční lampy, kancelářské a stojací lampy: |
          | – – z jiných materiálů než z plastů, keramiky nebo ze skla: |
          94052099 | – – – jiné než používané se žárovkami |
          | – ostatní elektrická svítidla a jejich příslušenství: |
          | – – jiné než světlomety: |
          | – – – z jiných materiálů než z plastů: |
          94054099 | – – – – jiné než používané se žárovkami a zářivkovými trubicemi |
          94055000 | – Neelektrická svítidla a jejich příslušenství |
          | – Světelné reklamy, světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky: |
          | – – ostatní: |
          94056099 | – – – z jiných materiálů než z plastů |
          94059990 | – – ostatní části a součásti svítidel a jejich příslušenství, jiné než ze skla nebo z plastů |
          ex950210 | Dekorační panenky oblečené tak, aby vyjadřovaly folklorní charakter země původu |
          95033010 | ostatní sady stavebnic a stavební hračky ze dřeva |
          ex95034910 | Hračky představující zvířata nebo jiné než lidské bytosti, jiné než vycpané, ze dřeva |
          ex95035000 | Hudební nástroje a přístroje (hračky), ze dřeva |
          95036010 | Skládanky, ze dřeva |
          ex95039010 | Zbraně (hračky), ze dřeva |
          ex95039099 | ostatní hračky, ze dřeva |
          96011000 | Opracovaná slonovina a výrobky ze slonoviny |
          96020000 | Opracované rostlinné nebo nerostné řezbářské materiály a výrobky z těchto materiálů; výrobky tvarované nebo vyřezávané z vosku, parafinu, stearinu, přírodního kaučuku nebo přírodních pryskyřic, modelovacích past a jiné tvarované nebo vyřezávané výrobky, jinde neuvedené ani nezahrnuté; netvrzená opracovaná želatina (jiná než čísla 3503) a výrobky z netvrzené želatiny |
          09.0106 | | Bavlněné tkaniny obsahující nejméně 85 % hmotnostních bavlny a o hmotnosti nejvýše 200 g/m2 | od 1. ledna do 31. prosince | 11067000 | 0 |
          ex52085100 ažex52085900 | – ručně barvené nebo ručně potiskované metodou "batikování" |
          | Bavlněné tkaniny obsahující nejméně 85 % hmotnostních bavlny a o hmotnosti vyšší než 200 g/m2 |
          ex52095100 ažex52095900 | – ručně barvené nebo ručně potiskované metodou "batikování" |
          | Ostatní bavlněné tkaniny: |
          | – o hmotnosti nejvýše 200 g/m2: |
          ex52121510 ažex52121590 | – – ručně barvené nebo ručně potiskované metodou "batikování" |
          | – o hmotnosti vyšší než 200 g/m2: |
          ex52122510 ažex52122590 | – – ručně barvené nebo ručně potiskované metodou "batikování" |
          ex56089090 | Sítě, z bavlny |
          | Koberce z textilních materiálů, ručně vázané nebo navíjené, též zhotovené: |
          | – z vlny nebo jemných zvířecích chlupů: |
          57011010 | – – obsahující celkově více než 10 % hmotnostních hedvábí nebo hedvábného odpadu, jiného než buretového |
          570190 | – z jiných textilních materiálů |
          | Koberce a jiné textilní podlahové krytiny z plsti, nevšívané, ani nepovločkované, též zhotovené: |
          57049000 | – jiné než dlaždice o ploše nejvýše 0,3 m2 |
          570500 | Ostatní koberce a textilní podlahové krytiny, též zhotovené |
          5810 | Výšivky v metráži, pásech nebo motivech |
          ex61011010 | Pánská nebo chlapecká ponča z jemných zvířecích chlupů |
          ex61021010 | Dámská nebo dívčí ponča z jemných zvířecích chlupů |
          ex61101210 | Pánské nebo chlapecké svetry, pulovry, zapínací vesty z jemných chlupů kašmírské kozy |
          ex61101910 | Ostatní pánské nebo chlapecké svetry, pulovry, zapínací vesty z ostatních jemných zvířecích chlupů |
          ex61101290 | Dámské nebo dívčí svetry, pulovry, zapínací vesty z jemných chlupů kašmírské kozy |
          ex61101990 | Ostatní dámské nebo dívčí svetry, pulovry, zapínací vesty z ostatních jemných zvířecích chlupů |
          | Výrobky ručně barvené nebo ručně potiskované metodou "batikování": |
          | Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště, pláštěnky, větrovky, bundy (včetně lyžařských) a podobné výrobky, jiné než výrobky čísla 6203: |
          62019200 | – Jiné než kabáty, pláště do deště, pláštěnky a podobné výrobky, z bavlny |
          62019900 | – Jiné než kabáty, pláště do deště, pláštěnky a podobné výrobky, z ostatních textilních materiálů |
          | Dámské nebo dívčí kabáty, pláště, pláštěnky, větrovky, bundy (včetně lyžařských) a podobné výrobky, jiné než výrobky čísla 6204: |
          62029200 | – Jiné než kabáty, pláště do deště, pláštěnky a podobné výrobky, z bavlny |
          62029900 | – Jiné než kabáty, pláště do deště, pláštěnky a podobné výrobky, z ostatních textilních materiálů |
          | Dámské nebo dívčí kostýmy, komplety, kabátky, šaty, sukně, kalhotové sukně, kalhoty, náprsníkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky): |
          62041200 | – Kostýmy, z bavlny |
          62042280 | – Komplety, jiné než pracovní |
          62042990 | – Komplety, z ostatních textilních materiálů, jiných než umělých vláken |
          62043290 | – Kabátky, z bavlny, jiné než pracovní |
          62043990 | – Kabátky, z ostatních textilních materiálů, jiných než umělých vláken |
          62044200 | – Šaty, z bavlny |
          62044400 | – Šaty, z umělých vláken |
          62044990 | – Šaty z ostatních textilních materiálů, jiných než hedvábí nebo hedvábného odpadu |
          | – Dámské nebo dívčí sukně a kalhotové sukně: |
          62045200 | – – z bavlny |
          62045300 | – – ze syntetických vláken |
          620459 | – – z ostatních textilních materiálů |
          620462316204623362046239 | – Kalhoty a krátké kalhoty, z bavlny, jiné než pracovní |
          62046259 | – Náprsníkové kalhoty se šlemi, z bavlny, jiné než pracovní |
          62046290 | – – Šortky, z bavlny |
          62046318 | – Kalhoty a krátké kalhoty, ze syntetických vláken, jiné než pracovní |
          62046339 | – Náprsníkové kalhoty se šlemi, ze syntetických vláken, jiné než pracovní |
          62046390 | – Šortky, ze syntetických vláken |
          62046918 | – Kalhoty a krátké kalhoty, z umělých vláken, jiné než pracovní |
          62046939 | – Náprsníkové kalhoty se šlemi, z umělých vláken, jiné než pracovní |
          62046950 | – Šortky, z umělých vláken |
          62046990 | – Kalhoty, náprsníkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky, z ostatních textilních materiálů, jiných než umělých vláken |
          | Pánské nebo chlapecké košile: |
          62052000 | – z bavlny |
          62059010 | – ze lnu nebo ramie |
          | Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky: |
          62063000 | – z bavlny |
          62069010 | – ze lnu nebo ramie |
          62079190 | Pánské nebo chlapecké nátělníky, koupací pláště, župany a podobné výrobky, jiné než koupací pláště a župany a podobné výrobky ze smyčkových textilií (froté), z bavlny |
          62079900 | Pánské nebo chlapecké nátělníky, koupací pláště, župany a podobné výrobky, z ostatních textilních materiálů, jiných než bavlny nebo syntetických nebo umělých vláken |
          62089119 | Dámské nebo dívčí nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky, z bavlny, jiné než ze smyčkových textilií (froté) |
          62089900 | Dámská nebo dívčí tílka, kombiné, spodničky, kalhotky, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky, z ostatních textilních materiálů, jiných než bavlny nebo syntetických nebo umělých vláken |
          | Prádlo ložní, stolní, toaletní a kuchyňské: |
          63022100 | – Ložní prádlo, jiné než pletené nebo háčkované, z bavlny |
          630251 | – Stolní prádlo, jiné než pletené nebo háčkované, z bavlny |
          630291 | – ostatní, z bavlny |
          | Vitrážky, záclony, vnitřní rolety, draperie a postelové draperie: |
          63039100 | – jiné než pletené nebo háčkované, z bavlny |
          | Ostatní bytové textilie, kromě výrobků čísla 9404: |
          63041910 | – Lůžkové přehozy, jiné než pletené nebo háčkované, z bavlny |
          63049200 | – jiné než lůžkové přehozy, jiné než pletené nebo háčkované, z bavlny |
          | Ostatní oblečení: |
          ex62011100 | Pánská nebo chlapecká ponča z vlny nebo jemných zvířecích chlupů |
          ex62021100 | Dámská nebo dívčí ponča z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, pláštěnky z vlny |
          ex62045100 | Dámské nebo dívčí sukně a kalhotové sukně, z vlny |
          62132000 | Kapesníky a kapesníčky, z bavlny |
          6214 | Přehozy, šerpy, šátky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky |
          6215 | Vázanky, motýlky a šátky na krk |
          62171700 | Zhotovené oděvní doplňky |
          | Přikrývky (jiné než elektricky vyhřívané), z vlny nebo jemných zvířecích chlupů: |
          | – jiné než pletené nebo háčkované |
          63012091 | – zcela z vlny nebo jemných zvířecích chlupů |
          63012099 | – – ostatní |
          | Přikrývky (jiné než elektricky vyhřívané), z bavlny: |
          63013090 | – jiné než pletené nebo háčkované |
          63014090 | – Přikrývky (jiné než elektricky vyhřívané), ze syntetických vláken, jiné než pletené nebo háčkované |
          63019090 | – ostatní přikrývky, jiné než pletené nebo háčkované |
          ex63039990 | Dvojité závěsy, jiné než pletené nebo háčkované, z vlny |
          ex63069100 | Sítě, z bavlny |
          | Ostatní zhotovené výrobky, včetně střihových šablon |
          | – Hadry na podlahu, hadry na nádobí, prachovky a podobné výrobky: |
          63071090 | – – jiné než pletené nebo háčkované nebo z netkaných textilií |
          | – Jiné než hadry na podlahu, hadry na nádobí, prachovky a podobné čistící plachetky, záchranné vesty a záchranné pásy: |
          63079099 | – – jiné než pletené nebo háčkované nebo z plsti |
          Número de ordenLøbenummerLaufende NummerAύξων αριθμόςOrder NoNuméro d'ordreNumero d'ordineVolgnummerNúmero de ordemJärjestysnumeroLöpnummer | Código NCKN-kodeKN-CodeKωδικός ΣOCN codeCode NCCodice NCGN-codeCódigo NCCN-koodiKN-nr | Código TaricTaric-kodeTaric-CodeKωδικός TaricTaric-codeCode TARICCodice TARICTaric-codeCódigo TaricTaric-koodiTARIC-nr |
          09.0104 | 42010000 | 10 |
          42021110 | 10 |
          42021190 | 10 |
          42021291 | 10 |
          42021299 | 10 |
          42021990 | 10 |
          42022100 | 10 |
          42022290 | 10 |
          42023100 | 10 |
          42023290 | 10 |
          42023900 | 10 |
          42029110 | 10 |
          42029180 | 10 |
          42029291 | 10 |
          42029298 | 10 |
          42029900 | 10 |
          42033000 | 10 |
          42034000 | 10 |
          44201011 | 10 |
          44209091 | 10 |
          46021091 | 10 |
          46021099 | 10 |
          48182010 | 10 |
          48182091 | 10 |
          48182099 | 10 |
          48183000 | 10 |
          48185000 | 10 |
          48189010 | 10 |
          48189090 | 10 |
          48193000 | 10 |
          48236010 | 10 |
          48236090 | 10 |
          48237090 | 10 |
          48239090 | 20 |
          64033000 | 20 |
          64061011 | 10 |
          64061019 | 10 |
          64061090 | 10 |
          64062010 | 10 |
          64062090 | 10 |
          64069100 | 10 |
          64069930 | 10 |
          64069950 | 10 |
          64069960 | 10 |
          64069980 | 10 |
          65059010 | 10 |
          66020000 | 10 |
          68029190 | 10 |
          68029290 | 10 |
          68029390 | 10 |
          68029990 | 10 |
          69120010 | 10 |
          69131000 | 10 |
          69139010 | 10 |
          69139091 | 10 |
          69139093 | 10 |
          69139099 | 10 |
          69149010 | 10 |
          70139900 | 10 |
          70181019 | 10 |
          71171991 | 10 |
          71171999 | |
          74181100 | 10 |
          74181900 | 10 |
          74182000 | 10 |
          74191000 | 10 |
          74199100 | 10 |
          74199900 | 10 |
          76169990 | 05 |
          83089000 | 10 |
          91139010 | 10 |
          91139090 | 10 |
          94034010 | 10 |
          94034090 | 10 |
          94038000 | 10 |
          94039010 | 10 |
          94039030 | 10 |
          94039090 | 10 |
          94051091 | 10 |
          94051099 | 10 |
          94052099 | 10 |
          94054099 | 10 |
          94055000 | 10 |
          94056099 | 10 |
          94059990 | 10 |
          95021010 | 10 |
          95021090 | 10 |
          95033010 | 10 |
          95034910 | 10 |
          95035000 | 11 |
          95036010 | 10 |
          95039010 | 10 |
          95039099 | 10 |
          96011000 | 10 |
          96020000 | 10 |
          09.0106 | 52085100 | 11 |
          91 |
          52085210 | 11 |
          91 |
          52085290 | 11 |
          91 |
          52085300 | 11 |
          91 |
          52085900 | 11 |
          91 |
          52095100 | 11 |
          91 |
          52095200 | 11 |
          91 |
          52095900 | 11 |
          91 |
          52121510 | 11 |
          91 |
          52121590 | 11 |
          91 |
          52122510 | 11 |
          91 |
          52122590 | 11 |
          91 |
          56089000 | 10 |
          57011010 | 10 |
          57019010 | 10 |
          57019090 | 10 |
          57049000 | 10 |
          57050010 | 10 |
          57050030 | 10 |
          57050090 | 11 |
          31 |
          91 |
          58101010 | 10 |
          58101090 | 10 |
          58109110 | 10 |
          58109190 | 10 |
          58109210 | 10 |
          58109290 | 10 |
          58109910 | 10 |
          58109990 | 10 |
          61011010 | 10 |
          61021010 | 10 |
          61101210 | 10 |
          61101910 | 10 |
          61101290 | 10 |
          61101990 | 10 |
          62011100 | 10 |
          62019200 | 10 |
          62019900 | 10 |
          62021100 | 10 |
          20 |
          62029200 | 10 |
          62029900 | 10 |
          62041200 | 10 |
          62042280 | 10 |
          62042990 | 10 |
          62043290 | 10 |
          62043990 | 10 |
          62044200 | 10 |
          62044400 | 10 |
          62044990 | 10 |
          62045100 | 10 |
          62045200 | 10 |
          62045300 | 10 |
          62045910 | 10 |
          62045990 | 10 |
          62046231 | 10 |
          62046233 | 10 |
          62046239 | 10 |
          62046259 | 10 |
          62046290 | 10 |
          62046318 | 10 |
          62046339 | 10 |
          62046390 | 10 |
          62046918 | 10 |
          62046939 | 10 |
          62046950 | 10 |
          62046990 | 10 |
          62052000 | 10 |
          62059010 | 10 |
          62063000 | 10 |
          62069010 | 10 |
          62079190 | 10 |
          62079900 | 91 |
          62089119 | 10 |
          62089900 | 91 |
          62132000 | 10 |
          62141000 | 10 |
          62142000 | 10 |
          62143000 | 10 |
          62144000 | 10 |
          62149010 | 10 |
          62149090 | 11 |
          19 |
          62151000 | 10 |
          62152000 | 10 |
          62159000 | 10 |
          62171000 | 10 |
          63012091 | 10 |
          63012099 | 10 |
          63013090 | 10 |
          63014090 | 91 |
          63019090 | 21 |
          29 |
          63022100 | 21 |
          81 |
          63025110 | 10 |
          63025190 | 10 |
          63029110 | 10 |
          63029190 | 10 |
          63039100 | 91 |
          63039990 | 31 |
          63041910 | 10 |
          63049200 | 10 |
          63069100 | 10 |
          63071090 | 10 |
          63079099 | 91 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.