Nařízení Komise (ES) č. 408/2003 ze dne 5. března 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1148/2001 o kontrolách dodržování obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 408/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 408/2003
          ze dne 5. března 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1148/2001 o kontrolách dodržování obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 [2], a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 1148/2001 [3], ve znění nařízení (ES) č. 2379/2001 [4], stanoví prováděcí pravidla ke kontrolám obchodního dodržování norem jak u produktů pro spotřebu na vnitřním trhu, tak pro vyvážené produkty.
          (2) Je nezbytné jasně stanovit, že hospodářské subjekty nabízející dostatečné záruky shody u produktů, kteří tudíž uplatňují zvláštní ustanovení ve fázi vývozu, nejsou nutně pouze hospodářské subjekty, které balily produkty ve fázi odesílání. Některé hospodářské subjekty, například velkoobchodníci, kteří nabízejí tyto záruky poté, co sami zkontrolují dodržování norem, provedou zpětný vývoz nebo zpětné zaslání, ve skutečnosti nemají balící zařízení. Za účelem vysvětlení se do osvědčení, které bylo vydáno ve fázi vývozu, doplňuje poznámka "vlastní kontrola", pokud kontrolní orgán sám neprovedl fyzickou kontrolu zboží.
          (3) Je vhodné, aby se kontroly prováděné členskými státy ve fázi dovozu soustředily na dávky a zásilky, které představují vyšší rizika nedodržování obchodních norem. Je žádoucí, aby si členské státy stanovily kritéria, na jejichž základě se mají rizika hodnotit, společně s pravidly pro zmírnění kontrol, pokud jsou rizika nedodržení norem malá. Za účelem harmonizace kontrolní činností mezi členskými státy je vhodné, aby Komise stanovila společné obecné zásady.
          (4) Dávky, které doprovází osvědčení o shodě vydané třetími zeměmi, jejichž kontroly byly schváleny podle nařízení (ES) č. 1148/2001, představují menší riziko nedodržení než dávky a zásilky, bez tohoto osvědčení. Rozsah kontrol těchto dávek a zásilek by tudíž měl být podstatně nižší než u zboží, které takové osvědčení nedoprovází. V tomto případě by se rovněž mělo zajistit, vzhledem k menšímu rozsahu kontrol a kontrolních nákladů již vzniklých v odesílajících třetích zemích, aby možné poplatky vybírané členskými státy za tímto účelem byly nižší než poplatky vybírané podle obecného režimu dovozních kontrol a aby byly úměrné provedeným kontrolám.
          (5) Měla by být stanovena dodatečná ustanovení týkající se případů, kdy si hospodářské subjekty přejí, aby zboží dosahovalo shody v jiném členském státě, než je stát, v němž bylo zjištěno, že dotyčné zboží nedosahuje shody, a případů, kdy již není možné, aby zboží shody dosáhlo.
          (6) Četná balení, předtištěná před 1. lednem 2002, která stále uvádějí záznamy stanovené v nařízení Komise (EHS) č. 2251/92 [5], naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 766/97 [6], mají některé hospodářské subjekty stále v zásobách. Je vhodné, aby se o šest měsíců prodloužilo období, během něhož se tato balení mohou stále používat.
          (7) Kontrolní metody stanovené v příloze IV by se měly aktualizovat, zejména tak, aby braly v úvahu zvláštní praktiky u ořechů a způsoby zjišťování stupně zralosti ovoce a zeleniny.
          (8) Nařízení (ES) č. 1148/2001 by se tudíž mělo pozměnit.
          (9) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro čerstvé ovoce a zeleninu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 1148/2001 se mění takto:
          1. Článek 5 se mění takto:
          a) v odstavci 1 se zrušuje třetí pododstavec;
          b) vkládá se nový odstavec 1a, který zní:
          "1.a Členské státy mohou používat ustanovení uvedená ve druhém pododstavci u hospodářských subjektů, kteří splňují tyto podmínky:
          a) nabízejí dostatečné záruky pro trvalý a vysoký stupeň dodržování norem u ovoce a zeleniny, které uvádějí na trh;
          b) mají zaměstnance pro kontrolní činnosti, kteří mají vyškolení schválené členským státem;
          c) zavázali se ke kontrole shody u zboží, které uvádějí na trh;
          d) zavázali se k vedení záznamů o všech provedených kontrolách.
          Členské státy mohou u každé kategorie těchto hospodářských subjektů a podle analýzy rizik stanovit minimální rozsah dodávek a množství, na které se vztahují kontroly příslušného kontrolního orgánu ve fázi vývozu. Tento rozsah musí být dostatečný pro zaručení dodržování právních předpisů Společenství. Jestliže kontroly odhalí značné nesrovnalosti, kontrolní orgány zvýší rozsah kontrolovaných dodávek, které se u těchto hospodářských subjektů kontrolují."
          c) v odstavci 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
          "Pokud podle odstavce 1a příslušný kontrolní orgán ve fázi vývozu nezkontroloval dávky, kterých se týká osvědčení o shodě, zmínka o "vlastní kontrole (čl. 5 odst. 1a nařízení (ES) č. 1148/2001" se uvádí v kolonce 13 (Připomínky) osvědčení."
          2. V článku 6 se odstavec 4 nahrazuje tímto:
          "4. Aniž jsou dotčeny odstavce 1, 2 a 3 může se příslušný kontrolní orgán při dovozu rozhodnout nekontrolovat dávky, u kterých podle něho existuje malé riziko nedodržení obchodních norem. Za tímto účelem zašle celnímu orgánu orazítkované prohlášení nebo tento orgán informuje jiným způsobem o tom, že může provést odbavení.
          Kontrolní orgán pro účely používání prvního pododstavce předem stanoví kritéria pro hodnocení rizik u dávek, které nedodržují normy a, na základě analýzy rizik, u každého typu dovozu, který definuje, minimální rozsah dodávek a množství, které budou podléhat kontrole shody příslušným kontrolním orgánem ve fázi dovozu. Každý rozsah uvedený podle tohoto odstavce musí být v každém případě vyšší, než jsou rozsahy uplatňované podle čl. 7 odst. 5.
          4 a. Komise za účelem zlepšení jednotnosti při používání odstavce 4 v členských státech vypracuje obecné pokyny pro jeho používání. Koordinační orgán neprodleně informuje Komisi o prováděcích pravidlech k odstavci 4 včetně kritérií a minimálních rozsahů uvedených v odstavci 4 druhém pododstavci a o všech následných změnách těchto pravidel."
          3. V čl. 7 odst. 5 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
          "Jestliže členský stát vybírá poplatek za účelem uhrazení nákladů na kontroly uvedené v tomto odstavci, míra tohoto poplatku je taková, aby odrážela nižší rozsah dodávek a množství zkontrolovaných u těchto kontrol než u kontrol uvedených v článku 6."
          4. V čl. 9 odst. 3 se doplňují nové pododstavce, které znějí:
          "Jestliže kontrolní orgán schválí přání hospodářského subjektu dosáhnout u zboží shody v jiném členském státě než ve státě, v němž byla provedena kontrola a zjištěna nedodržení, členské státy učiní všechna nezbytná opatření, která považují za vhodná, zejména s ohledem na vzájemnou spolupráci, aby zkontrolovaly, zda bylo u zboží dosaženo shody.
          Pokud nelze u zboží dosáhnout shody, ani jej nelze zaslat k výživě zvířat, průmyslovému zpracování nebo k jinému nepotravinářskému použití, kontrolní orgán může v případě potřeby požádat hospodářské subjekty o provedení příslušných opatření, aby zajistili, že se dotyčné produkty neuvedou na trh.
          Hospodářské subjekty jsou povinny poskytnout veškeré informace, které členské státy považují za nezbytné k používání tohoto odstavce."
          5. V čl. 11 odst. 2 se datum "31. prosince 2002" nahrazuje datem "30. června 2003".
          6. Příloha IV se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 5. března 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64.
          [3] Úř. věst. L 156, 13.6.2001, s. 9.
          [4] Úř. věst. L 321, 6.12.2001, s. 15.
          [5] Úř. věst. L 219, 4.8.1992, s. 9.
          [6] Úř. věst. L 112, 29.4.1997, s. 10.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          PŘÍLOHA IV
          Kontrolní metody podle čl. 9 odst. 1
          Poznámka:
          následující kontrolní metody jsou založeny na ustanoveních návodu pro provádění kontroly jakosti čerstvého ovoce a zeleniny přijatého pracovní skupinou pro normalizaci netrvanlivého zboží a zlepšení jakosti Hospodářské komise Spojených národů pro Evropu (EHK/OSN)
          1. DEFINICE
          a) Kontrola shody
          Kontrola prováděná inspektorem v souladu s tímto nařízením za účelem zjištění shody ovoce a zeleniny s obchodními normami podle nařízení (ES) č. 2200/96.
          Tato kontrola zahrnuje:
          - kde je to vhodné, kontrolu totožnosti a dokladů: kontrola dokladů nebo osvědčení, které provázejí dávku a/nebo registry uvedené v čl. 4 odst. 3 třetí odrážce druhém pododstavci a v čl. 5 odst. 1a písm. d) nařízení (ES) č. 1148/2001 a kontrolu zboží a údajů v těchto dokladech, aby se zkontrolovalo, zda odpovídají,
          - fyzickou kontrolu zboží v dávce na základě odběru vzorků, aby se zajistilo, že vyhovuje podmínkám stanoveným obchodními normami včetně ustanovení o úpravě a označování balení a obalů.
          b) Inspektor
          Osoba oprávněná příslušným kontrolním orgánem, která má odpovídající a pravidelný výcvik pro provádění kontrol shody.
          c) Zásilka
          Množství produktů prodávaných daným hospodářským subjektem v okamžiku kontroly a definovaných v dokladu. Zásilka se může skládat z jednoho nebo několika druhů zemědělských produktů: může obsahovat jednu nebo několik dávek čerstvého ovoce a zeleniny.
          d) Dávka
          Množství produktů, které mají v okamžiku kontroly na jednom místě podobné vlastnosti, pokud jde o:
          - balírnu a/nebo odesílatele,
          - zem původu,
          - povahu produktů,
          - třídu produktů,
          - velikost (jsou-li produkty rozděleny podle velikosti),
          - odrůdu nebo obchodní druh (podle příslušných ustanovení normy),
          - druh balení a úpravu.
          Není-li však během kontroly zásilek možné rozlišovat různé dávky a/nebo není-li možné rozlišovat mezi úpravou jednotlivých dávek, všechny dávky ve zvláštní zásilce lze považovat za jednu dávku, jsou-li podobné, pokud je o druh produktu, odesílatele, zem původu, třídu a odrůdu nebo obchodní druh, stanoví-li tak norma.
          e) Odběr vzorků
          Souborný vzorek přechodně odebraný z dávky během kontroly shody.
          f) Samostatný vzorek
          Balení odebrané z dávky nebo u hromadně přepravovaných produktů množství odebrané z místa v dávce.
          g) Hromadný vzorek
          Několik reprezentativních samostatných vzorků odebraných z dávky, jejichž množství je dostatečné pro vyhodnocení dávky podle všech kritérií.
          h) Druhotný vzorek
          V případě ořechů je druhotný vzorek reprezentativním množstvím produktu odebraným z každého samostatného vzorku v hromadném vzorku, který váží mezi 300 g a 1 kg. Tvoří-li samostatný vzorek balené potraviny, druhotným vzorkem je jedno balení.
          i) Smíšený vzorek
          V případě ořechů je smíšený vzorek směsí všech druhotných vzorků v hromadném vzorku, vážící alespoň 3 kg. Ořechy ve smíšeném vzorku musí být rovnoměrně smíchány.
          j) Omezené vzorky
          Reprezentativní množství produktů odebraných z hromadného vzorku, jehož rozsah je dostatečný pro vyhodnocení některých dílčích kritérií. Omezený vzorek v případě ořechů zahrnuje alespoň 100 ořechů odebraných z hromadného vzorku. Několik omezených vzorků může být odebráno z hromadného vzorku.
          k) Balení
          Jednotlivě zabalená část dávky včetně obsahu. Balení je vymyšleno tak, aby usnadnilo manipulaci a přepravu několika prodejních jednotek nebo volných produktů nebo je upraveno tak, aby zabránilo poškození fyzickou manipulací a přepravou. Silniční, železniční a letecké kontejnery se nepovažují za balení. V některých případech je balení prodejním balením.
          l) Prodejní balení
          Jednotlivě zabalená část dávky včetně obsahu. Obal prodejních balení je vymyšlen tak, aby tvořil prodejní jednotku pro konečného uživatele nebo spotřebitele v okamžiku nákupu. Hotová balení mezi prodejními baleními jsou ta, u nichž obal uzavře potravinu úplně nebo částečně, ale takovým způsobem, že obsah nelze změnit bez toho, aby se obal otevřel nebo změnil.
          2. PROVÁDĚNÍ KONTROLY SHODY
          a) Obecná poznámka
          Fyzická kontrola se provádí vyhodnocením hromadných vzorků náhodně odebraných z různých míst v kontrolované dávce. Je založena na předpokladu, že dávka odpovídá hromadnému vzorku.
          b) Identifikace dávek a/nebo celkový dojem ze zásilky
          Identifikace dávek se provádí na základě jejich označení nebo jiných kritérií, jako označení podle směrnice Rady 89/396/EHS [1]. U zásilek, které jsou složeny z několika dávek, je nutné, aby inspektor získal celkový dojem o zásilce na základě průvodních dokladů nebo prohlášení k zásilkám. Poté stanoví, nakolik předvedené dávky odpovídají údajům v těchto dokladech.
          Nakládají-li se produkty nebo jsou-li již naloženy na dopravní prostředek, při identifikaci zásilky se používá registrační číslo tohoto prostředku.
          c) Předvedení produktů
          Inspektor rozhodne, která balení se budou kontrolovat. Předvedení provádí oprávněná osoba nebo její zástupce. Postup zahrnuje předvedení hromadného vzorku.
          Požadují-li se omezené nebo druhotné vzorky, určuje je sám inspektor z hromadného vzorku.
          d) Fyzická kontrola
          - Vyhodnocení balení a předvedení na základě samostatných vzorků:
          Balení, včetně materiálu používaného uvnitř balení, se testuje, zda je vhodné a čisté podle ustanovení obchodních norem. Jsou-li povoleny pouze některé druhy balení, inspektor kontroluje, zda jsou použity.
          - Ověření označení na základě samostatných vzorků:
          Nejprve se zjišťuje, zda jsou produkty označeny podle obchodních norem. Při kontrole se ověřuje přesnost označení a/nebo rozsah nutných změn.
          Ovoce a zelenina jednotlivě zabalené do igelitu se nepovažují za potraviny v hotovém balení ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES [2] a nemusí být nutně označeny v souladu s obchodními normami. V těchto případech se igelitové balení může považovat za ochranu křehkých produktů.
          - Ověření shody produktů za použití hromadného vzorku nebo smíšeného a/nebo omezeného vzorku:
          Inspektor určí rozsah hromadného vzorku, který umožní vyhodnotit dávky. Náhodně vybere balení určená ke kontrole nebo u hromadně přepravovaných produktů místa, na kterých se odebírají jednotlivé vzorky.
          Poškozená balení se jako součást hromadného vzorku nepoužívají. Odkládají se stranou a mohou být případně předmětem zvláštního šetření a zprávy.
          Má-li být zásilka prohlášena za neuspokojivou, musí hromadný vzorek obsahovat tato množství:
          Balené produkty |
          Počet balení v dávce | Počet balení k odebrání (samostatné vzorky) |
          do 100 | 5 |
          od 101 do 300 | 7 |
          od 301 do 500 | 9 |
          od 501 do 1000 | 10 |
          více než 1000 | 15 (minimum) |
          Hromadně přepravované produkty |
          Množství dávky v kg nebo počet jednotek v dávce | Množství samostatných vzorků v kg nebo počet jednotek |
          do 200 | 10 |
          od 201 do 500 | 20 |
          od 501 do 1000 | 30 |
          od 1001 do 5000 | 60 |
          Více než 5000 | 100 (minimum) |
          U hromadně přepravovaného ovoce a zeleniny (přes 2 kg na jednotku) se samostatné vzorky skládají minimálně z pěti jednotek. V případě dávek složených z méně než 5 balení nebo o hmotnosti méně než 10 kg se kontrola týká celé dávky.
          Zjistí-li inspektor po kontrole, že není možné učinit konečný závěr, může provést další kontrolu a uvést celkový výsledek jako průměr obou kontrol.
          Některá kritéria pro stupeň vývoje a/nebo zralosti nebo pro přítomnost nebo nepřítomnost vnitřních závad se mohou kontrolovat na základě omezených vzorků; to platí zejména u kontroly, při níž se ničí obchodní hodnota produktu. Rozsah omezeného vzorku se sníží na nejmenší množství nezbytně nutné pro vyhodnocení dávky. Zjistí-li se však závady nebo na ně vznikne podezření, nepřekračuje rozsah omezeného vzorku 10 % rozsahu původně odebraného hromadného vzorku ke kontrole.
          e) Kontrola produktů
          Produkty musí být při kontrole zcela zbaveny obalů; inspektor tak nemusí učinit pouze v případě ořechů nebo, umožňuje-li druh balení a forma úpravy provést kontrolu bez rozbalení produktů. Kontrola stejnoměrnosti, minimálních požadavků, tříd jakosti a velikosti se provádí na základě hromadného vzorku, nebo na základě smíšeného vzorku v případě ořechů. Při zjištění závad určí inspektor příslušné početní nebo hmotnostní procento produktů, které neodpovídá normě.
          Kritéria pro stupeň vývoje a/nebo zralost lze kontrolovat za použití nástrojů a metod stanovených za tímto účelem v obchodních normách nebo v souladu s uznávanou praxí.
          f) Zpráva o výsledcích kontroly
          V případě potřeby se vydávají doklady podle článku 9.
          Při zjištění závad musí být hospodářský subjekt nebo jeho zástupce písemně informován o důvodech reklamace. Je-li možné vyhovět normě změnou označení produktů, musí o tom být hospodářský subjekt nebo jeho zástupce informován.
          Při zjištění závad na produktech se musí uvádět procento, které neodpovídá normě.
          g) Snížení hodnoty zboží při kontrole
          Po provedení kontroly se hromadný vzorek poskytne hospodářskému subjektu nebo jeho zástupci.
          Kontrolní orgán není povinen vrátit části hromadného vzorku zlikvidované při kontrole.
          [1] Úř. věst. L 186, 30.6.1989, s. 21.
          [2] Úř. věst. L 109, 6.5.2000, s. 29.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.