Nařízení Komise (ES) č. 409/2003 ze dne 5. března 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2879/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2702/1999 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů ve třetích zemích

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 409/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 409/2003
          ze dne 5. března 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 2879/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2702/1999 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů ve třetích zemích
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2702/1999 ze dne 14. prosince 1999 o informačních a propagačních opatřeních na podporu zemědělských produktů ve třetích zemích [1], a zejména na články 5 a 11 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Za účelem provádění opatření tvořících součást programů uvedených v čl. 7 odst. 1 nařízení (ES) č. 2702/1999 stanoví čl. 9 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 2879/2000 [2] naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 1854/2002 [3] 30. duben každého roku jako konečný termín, k němuž členské státy sdělují Komisi programy a prováděcí subjekty.
          (2) Vzhledem k tomu, že v předchozích obdobích docházelo ke slabému čerpání finančních prostředků, které jsou k dispozici v rámci opatření na podporu informačních a propagačních opatření, je třeba dotyčným orgánům umožnit, aby předkládaly nové programy opatření dvakrát ročně.
          (3) Seznam cílových trhů musí být upraven tak, aby v něm bylo zohledněno budoucí rozšíření Unie. Vzhledem k datu přijetí programů v roce 2003 je třeba ze seznamu vyřadit země, které mají k Unii přistoupit příští rok.
          (4) Je třeba upravit seznam produktů, na které se mohou vztahovat propagační opatření ve třetích zemích. Seznam je třeba rozšířit o přadný len, jehož minulá propagační opatření byla hodnocena kladně.
          (5) V důsledku toho je třeba pozměnit nařízení (ES) č. 2879/2000.
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem společné schůze řídících výborů pro propagaci zemědělských produktů,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 2879/2000 se mění takto:
          1. Článek 9 se mění takto:
          a) v odstavci 1 se první věta nahrazuje tímto:
          "Nejpozději do 15. června a 15. prosince každého roku zašlou členské státy Komisi prozatímní seznam vybraných programů a prováděcích subjektů a kopie všech programů.";
          b) v odst. 3 prvním pododstavci se datum "30. září" nahrazuje daty "15. září a 28. února".
          2. Příloha se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 5. března 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 327, 21.12.1999, s. 7.
          [2] Úř. věst. L 333, 29.12.2000, s. 63.
          [3] Úř. věst. L 280, 18.10.2002, s. 7.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          PŘÍLOHA
          Seznam trhů třetích zemí, kde lze provádět propagační opatření
          - Švýcarsko
          - Norsko
          - Rumunsko
          - Bulharsko
          - Rusko
          - Japonsko
          - Čína
          - Jižní Korea
          - Jihovýchodní Asie
          - Indie
          - Střední východ
          - Severní Afrika
          - Jihoafrická republika
          - Severní Amerika
          - Latinská Amerika
          - Austrálie a Nový Zéland
          Seznam produktů, kterých se mohou týkat propagační opatření ve třetích zemích
          - hovězí, telecí a vepřové maso, čerstvé, chlazené a mrazené; potraviny zpracované a připravené z těchto produktů
          - jakostní drůbeží maso
          - sýr a jogurt
          - olivový olej a stolní olivy
          - stolní víno se zeměpisným označením, jakostní víno s.o.
          - lihoviny se zeměpisným označením nebo zaručené tradiční speciality
          - čerstvé a zpracované ovoce a zelenina
          - produkty z obilovin a rýže
          - přadný len
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.