Nařízení Komise (ES) č. 411/2003 ze dne 5. března 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 805/1999, kterým se stanoví prováděcí opatření k nařízení Rady (ES) č. 718/1999 o politice podpory vnitrozemské vodní dopravy, pokud jde o kapacitu loďstva Společenství

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 411/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 411/2003
          ze dne 5. března 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 805/1999, kterým se stanoví prováděcí opatření k nařízení Rady (ES) č. 718/1999 o politice podpory vnitrozemské vodní dopravy, pokud jde o kapacitu loďstva Společenství
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 718/1999 ze dne 29. března 1999 o politice podpory vnitrozemské vodní dopravy, pokud jde o kapacitu loďstva Společenství [1], a zejména na článek 7 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Komise stanoví na základě nařízení (ES) č. 718/1999 a po konzultaci s členskými státy a organizacemi zastupujícími vnitrozemskou vodní dopravu na úrovni Společenství poměry pro pravidlo "staré za nové" určené pro plavidla pro pevný náklad, tankery a tlačná plavidla.
          (2) Nařízení Komise (ES) č. 805/1999 ze dne 16. dubna 199, kterým se stanoví určitá prováděcí opatření k nařízení Rady (ES) č. 718/1999 [2], stanoví poměry pro pravidlo "staré za nové" použitelné ode dne 29. dubna 1999.
          (3) Tyto poměry musí být průběžně v pravidelných etapách snižovány, aby na základě čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 718/1999 co nejdříve dosáhly nuly, nejpozději dne 29. dubna 2003.
          (4) Poměry "staré za nové" byly sníženy v letech 2000, 2001 a 2002 nařízením Komise (ES) č. 1532/2000 [3], nařízením Komise (ES) č. 997/2001 [4] a nařízením Komise (ES) č. 336/2002 [5].
          (5) Poměry pro pravidlo "staré za nové" nyní musí být v souladu s druhou větou čl. 4 odst. 2 nařízení (ES) č. 718/1999 stanoveny pro plavidla pro pevný náklad, tankery a tlačná plavidla na nulu s účinkem od 29. dubna 2003.
          (6) Je proto třeba v tomto smyslu změnit nařízení (ES) č. 805/1999.
          (7) Opatření tohoto nařízení byla předmětem stanoviska Odborné skupiny pro politiku kapacity a podpory loďstva Společenství, zřízené článkem 6 nařízení (ES) č. 805/1999,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 805/1999 se mění takto:
          1. V čl. 4 odst. 1 se poměr "0,30:1" nahrazuje poměrem "0:1".
          2. V čl. 4 odst. 2 se poměr "0,45:1" nahrazuje poměrem "0:1".
          3. V čl. 4 odst. 3 se poměr "0,125:1" nahrazuje poměrem "0:1".
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 29. dubna 2002.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 5. března 2003.
          Za Komisi
          Loyola De Palacio
          místopředsedkyně
          [1] Úř. věst. L 90, 2.4.1999, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 64.
          [3] Úř. věst. L 175, 14.7.2000, s. 74.
          [4] Úř. věst. L 142, 29.5.2001, s. 18.
          [5] Úř. věst. L 53, 23.2.2002, s. 11.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.