Nařízení Komise (ES) č. 414/2003 ze dne 5. března 2003, kterým se po patnácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 414/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 414/2003
          ze dne 5. března 2003,
          kterým se po patnácté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 370/2003 [2], a zejména na čl. 7 odst. 1 první odrážku uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 uvádí seznam osob, skupin a subjektů, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů podle uvedeného nařízení.
          (2) Dne 4. března 2003 Výbor pro sankce rozhodl změnit a doplnit seznam osob, skupin a subjektů, na které se vztahuje zmrazení prostředků a hospodářských zdrojů, a proto by příloha I měla být změněna.
          (3) K zajištění účinnosti opatření stanovených tímto nařízením musí toto nařízení okamžitě vstoupit v platnost,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 5. března 2003.
          Za Komisi
          Christopher Patten
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9.
          [2] Úř. věst. L 53, 28.2.2003, s. 33.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha I nařízení (ES) č. 881/2002 se mění takto:
          Do oddílu "Právnické osoby, skupiny a subjekty" se doplňují nové záznamy, které znějí:
          - Islamic International Brigade (také známá jako Islamic Peacekeeping Brigade, Islamic Peacekeeping Army, International Brigade, Islamic Peacekeeping Battalion, International Battalion, Islamic Peacekeeping International Brigade);
          - Special Purpose Islamic Regiment (také známý jako Islamic Special Purpose Regiment, al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment);
          - Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion of Chechen Martyrs (také známý jako Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion, Riyadh-a. s.-Saliheen, Sabotage and Military Surveillance Groupof the Riyadh al-Salihin Martyrs, Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.