Nařízení Rady (ES) č. 427/2003 ze dne 3. března 2003 o přechodném ochranném mechanismu pro určité dovážené produkty pocházející z Čínské lidové republiky a o změně nařízení (ES) č. 519/94 o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 427/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 427/2003
          ze dne 3. března 2003
          o přechodném ochranném mechanismu pro určité dovážené produkty pocházející z Čínské lidové republiky a o změně nařízení (ES) č. 519/94 o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízením (ES) č. 3285/94 [1] přijala Rada společná pravidla dovozu, která obsahují ustanovení o ochranných opatřeních.
          (2) Nařízením (ES) č. 519/94 [2] přijala Rada společná pravidla dovozu z některých třetích zemí, která rovněž obsahují ustanovení o ochranných opatřeních.
          (3) Protokol o přistoupení Čínské lidové republiky (dále jen "Čína") k Světové obchodní organizaci (dále jen "protokol") umožňuje uložení přechodných ochranných opatření pro určité produkty (dále jen "ochranná opatření") a přechodných opatření proti odklonu obchodu určených pro určité produkty (dále jen "opatření proti odklonu obchodu").
          (4) Protokol vstoupil v platnost dne 11. prosince 2001.
          (5) Vzhledem ke značné rozdílnosti mezi ustanoveními o ochranných opatřeních, která jsou na jedné straně obsažena v protokolu a na druhé straně v nařízeních Rady (ES) č. 519/94 a (ES) č. 3285/94, je nezbytná existence zvláštního nařízení o ochranných opatřeních a opatřeních proti odklonu obchodu v případě dovozu některých produktů pocházejících z Číny.
          (6) Na základě protokolu je možné zavést ochranná opatření v situaci, kdy se produkty pocházející z Číny dovážejí do Společenství v takových zvýšených množstvích nebo za takových podmínek, že to působí nebo hrozí způsobit narušení trhu pro výrobní odvětví Společenství.
          (7) Narušení trhu nastane vždy, když prudce vzroste dovoz produktu, takže představuje podstatnou příčinu vzniku nebo hrozby vážné újmy pro výrobní odvětví Společenství.
          (8) Je nezbytné uvést, které činitele se musí vzít v úvahu při určování narušení trhu.
          (9) Protokol umožňuje zavést opatření proti odklonu obchodu v situacích, kdy opatření ze strany Číny nebo jiného člena Světové obchodní organizace (dále jen "WTO") přijaté za účelem zabránění narušení trhu tohoto člena WTO nebo jeho nápravě způsobí nebo hrozí způsobit zvýšení dovozu produktu pocházejícího z Číny do Společenství.
          (10) Je třeba stanovit pokyny k činitelům, které mohou přispět ke určení, zda došlo k odklonu trhu.
          (11) Je vhodné vymezit pojem "výrobní odvětví Společenství".
          (12) Šetření související s ochrannými opatřeními nebo s opatřeními proti odklonu obchodu se zahajuje na základě žádosti členského státu nebo z podnětu Komise. Je nezbytné omezit možnost zahajovat šetření týkající se ochranných opatření v téže věcné záležitosti před uplynutím jednoho roku po ukončení šetření předcházejícího. V případě opatření proti odklonu obchodu by žádné takové omezení nemělo existovat.
          (13) Je nezbytné stanovit, jakým způsobem mají být účastníci řízení informováni o tom, které údaje vyžadují úřady Společenství, a jak jim má být poskytnut dostatek příležitostí, aby mohly předložit všechny důkazy v dané věci a hájit své zájmy. Kromě toho je žádoucí jasně stanovit pravidla a postupy, které se musí při šetření dodržovat, a zejména pravidla, podle nichž se účastníci řízení musí v průběhu určité lhůty sami přihlásit, předložit své stanovisko a poskytnout informace, pokud se má k jejich stanovisku a informacím přihlédnout. Rovněž je třeba stanovit, za jakých podmínek má mít účastník řízení přístup k informacím dodaným jinými účastníky řízení a možnost se k nim vyjádřit.
          (14) Je nutno stanovit podmínky, za kterých lze výjimečně zavést ochranná opatření, včetně toho, že tato opatření může zavést Komise, a to pouze po dobu 200 dní.
          (15) Protokol vyžaduje, aby konečná opatření mohla být uložena až 60 dnů poté, co Čína obdrží žádost o konzultace, a jestliže tyto konzultace nevedly k oboustranně uspokojivému řešení.
          (16) Doporučuje se předem stanovit za určitých podmínek a za předpokladu, že není narušeno fungování vnitřního trhu, možnost zavést opatření omezená pouze na jeden či více členských států.
          (17) Je vhodné stanovit, že ochranná opatření musí po čtyřech letech pozbýt účinnosti, pokud přezkum neprokáže, že by měla být zachována.
          (18) Doporučuje se umožnit, aby byl proveden prozatímní přezkum v případech, kdy členský stát nebo Komise požadují prověřit účinky ochranného opatření nebo opatření proti odklonu obchodu a nezbytnost opatření zachovat.
          (19) Je nezbytné umožnit přezkum opatření proti odklonu obchodu, jestliže člen WTO vyvíjející činnost směřující k odstranění narušení trhu oznámí Výboru WTO pro záruky změnu svého opatření.
          (20) Je účelné povolit pozastavení použitelnosti ochranných opatření a opatření proti odklonu obchodu v případě dočasných změn podmínek trhu, kdy je zachování těchto opatření dočasně nepřiměřené.
          (21) Pro zajištění řádného uplatňování opatření musí členské státy sledovat dovoz produktů, které jsou předmětem šetření nebo opatření, a případně také výši cla, které bylo vybráno podle tohoto nařízení, a podávat o tom zprávy Komisi.
          (22) Dále je nutno stanovit, že v určitých pravidelných stadiích šetření je třeba konzultovat poradní výbor. Tento výbor by měl být složen ze zástupců členských států a předsedat by mu měl zástupce Komise. Podle bodu odůvodnění 12 rozhodnutí Rady 1999/468/ES [3] nespadá poradní výbor do oblasti působnosti uvedeného rozhodnutí Rady.
          (23) Je účelné stanovit inspekce pro prověřování poskytnutých údajů o vývoji objemu dovozu a narušení trhu, která však musí záviset na řádném vyplnění obdržených dotazníků.
          (24) Musí být přijata ustanovení o nakládání s důvěrnými informacemi, aby se zabránilo vyzrazení obchodních nebo státních tajemství.
          (25) Je nezbytné, aby účastníci řízení, kteří na to mají právo, byli řádně informovány o podstatných skutečnostech a úvahách a aby poskytování informací probíhalo s ohledem na rozhodovací postup ve Společenství ve lhůtě, která umožní účastníkům řízení hájit jejich zájmy.
          (26) Je vhodné stanovit správní řízení, v jehož rámci lze předkládat argumenty k otázce, zda jsou opatření v zájmu Společenství i v zájmu spotřebitelů, a stanovit lhůty pro předložení těchto informací a právo účastníků řízení na informace.
          (27) Zpráva pracovních skupin o přistoupení Číny k WTO (dále jen "zpráva"), stanoví postupné zrušení kvót pro netextilní zboží, které Společenství udržuje pro určité produkty pocházející z Číny.
          (28) Je proto vhodné zrušit přílohu II nařízení (ES) č. 519/94, aby se vzalo v úvahu toto postupné rušení.
          (29) Je vhodné zvýšit množství, která již byla přidělena na základě dovozních licencí pro rok 2002 a 2003, aby byl zohledněn nárůst předpokládaný v časovém rozvrhu postupného rušení kvót.
          (30) Je vhodné osvobodit od kontrolních opatření ty čínské produkty, které jsou v současné době uvedeny na seznamu v příloze III nařízení (ES) č. 519/94, která proto musí být zrušena.
          (31) Je vhodné vyřadit z přílohy I nařízení (ES) č. 519/94 země, které se staly členy WTO, a pověřit Komisi aktualizací přílohy.
          (32) Vzhledem k pokračující existenci kvót pro určité produkty čínského původu je vhodné po dobu platnosti těchto kvót neuplatňovat na tyto produkty ustanovení týkající se ochranných opatření a opatření proti odklonu obchodu.
          (33) Protokol stanoví, že použitelnost oddílu vztahujícího se k ochranným opatřením a opatřením proti odklonu obchodu končí po 12 letech od vstupu protokolu v platnost. Je proto nezbytné určit, že použitelnost všech opatření přijatých na základě tohoto nařízení končí nejpozději ke dni 11. prosince 2013,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          HLAVA I
          PŘECHODNÝ OCHRANNÝ MECHANISMUS PRO URČITÉ PRODUKTY
          Článek 1
          Zásady
          1. V případech, kdy jsou produkty pocházející z Číny dováženy do Společenství v takových zvýšených množstvích nebo za takových podmínek, že to působí nebo hrozí způsobit narušení trhu pro výrobní odvětví Společenství, lze zavést ochranná opatření v souladu s následujícími ustanoveními.
          2. Pokud opatření ze strany Číny nebo jiného člena WTO přijaté za účelem zabránění narušení trhu tohoto člena WTO nebo jeho nápravy působí nebo hrozí způsobit závažný odklon obchodu do Společenství, lze zavést opatření proti odklonu obchodu v souladu s následujícími ustanoveními.
          Článek 2
          Určení narušení trhu
          1. Narušení trhu nastane vždy, když prudce, absolutně nebo relativně, vzroste dovoz produktu, který je obdobný produktu nebo přímo soutěžící s produktem, jejž vyrábí výrobní odvětví Společenství, takže představuje podstatnou příčinu vzniku vážné újmy nebo hrozby vzniku vážné újmy způsobené výrobnímu odvětví Společenství.
          2. Při určování, zda nastalo narušení trhu, se berou v úvahu pouze objektivní činitele, mezi něž patří:
          a) objem dovozu, na které se vztahuje šetření;
          b) účinek tohoto dovozu na ceny obdobných nebo přímo soutěžících produktů ve Společenství a
          c) účinek tohoto dovozu na výrobní odvětví Společenství, které vyrábí obdobné nebo přímo soutěžící produkty.
          Článek 3
          Určení závažného odklonu obchodu
          1. Závažný odklon obchodu nastane, když opatření ze strany Číny nebo jiného člena WTO přijaté za účelem zabránění narušení trhu tohoto člena WTO nebo jeho nápravy způsobí nebo hrozí způsobit zvýšení dovozu produktu pocházejícího z Číny do Společenství.
          2. Při určování, zda opatření přijaté za účelem zabránění nebo nápravy narušení trhu působí nebo hrozí způsobit závažný odklon obchodu, se uplatňují objektivní kritéria. Mezi činitele, které je nutno zkoumat, patří:
          a) skutečný nebo bezprostředně hrozící nárůst podílu dovozu z Číny do Společenství na trhu;
          b) povaha nebo rozsah opatření, které přijala či navrhuje Čína nebo jiní členové WTO;
          c) skutečný nebo bezprostředně hrozící nárůst objemu dovozu z Číny v důsledku přijatého nebo navrhovaného opatření;
          d) podmínky poptávky a nabídky na trhu Společenství v případě sporných produktů a
          e) rozsah vývozu z Číny na trh člena nebo členů WTO, kteří uplatňují prozatímní nebo konečná ochranné opatření.
          Článek 4
          Vymezení výrobního odvětví Společenství
          Pro účely tohoto nařízení se "výrobním odvětvím Společenství" rozumějí výrobci ve Společenství jako celek, kteří vyrábějí obdobné nebo přímo soutěžící produkty a působí na území Společenství, nebo ti výrobci, jejichž společná výroba obdobných nebo přímo soutěžících produktů tvoří větší podíl celkové výroby Společenství těchto produktů.
          Článek 5
          Zahájení řízení
          1. Šetření se zahajuje Komise na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu, pokud je jí zřejmé, že existují dostatečné důkazy odůvodňující zahájit šetření.
          2. Členské státy informují Komisi, pokud vývoj dovozu vyžaduje ochranná opatření nebo opatření proti odklonu obchodu. Tyto informace musí obsahovat dostupné důkazy určené na základě kritérií uvedených podle případu v článcích 1, 2 nebo 3. Komise neprodleně předá tyto informace všem členským státům.
          3. Před zahájením šetření oznámí Komise Číně svůj záměr zahájit šetření. K oznámení může přiložit výzvu ke konzultacím, aby se vyjasnila situace ohledně záležitostí uvedených podle případu v článku 1, 2 nebo 3 a aby bylo dosaženo oboustranně uspokojivého řešení.
          4. Pokud je po ukončení konzultací členských států zřejmé, že existují dostatečné důkazy odůvodňující zahájení řízení, a konzultace podle odstavce 3 nevedly k oboustranně uspokojivému řešení, zveřejní Komise oznámení v Úředním věstníku Evropské unie.
          5. V oznámení o zahájení řízení vyhlásí Komise zahájení šetření, rozsah šetření, označí dotčený produkt, uvede souhrn získaných informací a stanoví, že je nutno jí předložit všechny užitečné informace; dále stanoví lhůty, v nichž se mohou účastníci řízení přihlásit, vyjádřit písemné stanovisko a předat informace, pokud tato stanoviska a informace mají být vzaty v úvahu při šetření; v oznámení je dále nutno stanovit lhůtu, během níž mohou účastníci řízení podat žádost o slyšení před Komisí podle čl. 6 odst. 4.
          6. S výjimkou závažných důvodů se v téže věcné záležitosti nezahájí žádné šetření týkající se ochranných opatření ve smyslu čl. 1 odst. 1, dokud neuplyne alespoň jeden rok od ukončení šetření předcházejícího.
          7. Šetření není překážkou pro celní odbavení.
          Článek 6
          Šetření
          1. Po zahájení řízení započne Komise šetření. Toto šetření se současně týká existence zvýšení dovozu i narušení trhu nebo existence odklonu obchodu. Existence zvýšení dovozu a narušení trhu se vyšetřují současně. Aby bylo určení reprezentativní, zvolí se období šetření. K informacím, které se týkají pozdějšího období, se zpravidla nepřihlíží.
          2. Komise vyhledá všechny informace, které považuje za nezbytné pro určení v souladu s kritérii uvedenými podle případu v článku 1, 2 nebo 3, a pokud to uzná za vhodné, snaží se tyto informace ověřit.
          3. Komise může požádat členské státy, aby jí předaly informace, a členské státy podniknou všechna potřebná opatření, aby její žádosti vyhověly. Pokud se jedná o informace obecného zájmu nebo pokud o jejich předání požádal členský stát, postoupí Komise tyto informace členským státům, pokud nejsou důvěrné; v tom případě postoupí výtah, který nemá důvěrnou povahu.
          4. Komise vyslechne účastníky řízení, kteří se sami přihlásí v souladu s čl. 5 odst. 5, a čínskou vládu, pokud o to písemně požádají ve lhůtě stanovené v oznámení v Úředním věstníku Evropské unie a prokáží, že jsou účastníky řízení, že mohou být výsledkem řízení skutečně dotčeni a že existují zvláštní důvody pro jejich slyšení.
          5. Požádají-li o to účastníci řízení, kteří se sami přihlásili v souladu s čl. 5 odst. 5, a čínská vláda, je jim poskytnuta příležitost setkat se s účastníky, které zastupují opačné zájmy, aby mohly být vyjádřeny opačné názory a předloženy protiargumenty. Při poskytování těchto příležitostí je třeba přihlédnout k nutnosti zachovat důvěrnost informací a k praktickým potřebám účastníků. Účastníci řízení nejsou povinni účastnit se setkání a jejich nepřítomnost není na újmu jejich práv. K ústním informacím poskytnutým podle tohoto odstavce Komise přihlédne pouze tehdy, jsou-li jí později potvrzeny písemně.
          6. Účastníci řízení, kteří se sami přihlásili podle čl. 5 odst. 5, a čínská vláda mohou na základě písemné žádosti nahlížet do všech informací, které poskytl Komisi některý účastník šetření, kromě interních dokumentů úřadů Společenství nebo členských států, pokud jsou tyto informace významné pro uplatnění jejich argumentů a nejsou důvěrné ve smyslu článku 17 a jsou při šetření používány. Tito účastníci se mohou k těmto informacím vyjádřit a k jejich stanoviskům se přihlédne, pokud jsou v odpovědi řádně doložena.
          7. Při řízeních zahájených podle čl. 5 odst. 4 se šetření ukončí pokud možno do devíti měsíců od zahájení šetření. Ve výjimečných případech může být tato lhůta prodloužena o další dobu nejvýše dvou měsíců; v tom případě zveřejní Komise v Úředním věstníku Evropských společenství oznámení o době prodloužení se shrnutím důvodů.
          Článek 7
          Uložení prozatímních ochranných opatření
          1. Prozatímní ochranná opatření se použijí za naléhavých okolností, kdy by odklad způsobil těžko napravitelnou škodu, na základě předchozího určení, že dovoz působí nebo hrozí způsobit narušení trhu pro výrobní odvětví Společenství, a pokud zájem Společenství vyžaduje zásah. Komise přijme tato prozatímní opatření po konzultaci s členskými státy nebo v případě mimořádné naléhavosti po informování členských států. V tomto druhém případě se konzultace konají nejpozději do deseti dnů ode dne, kdy se členské státy seznámí s opatřeními, která přijala Komise.
          2. Pokud některý členský stát požádá Komisi o okamžitý zásah a pokud jsou splněny podmínky stanovené v odstavci 1, rozhodne Komise nejpozději do pěti pracovních dnů od obdržení žádosti.
          3. Komise uvědomí neprodleně Radu a členské státy o každém rozhodnutí přijatém podle odstavců 1 a 2. Rada může kvalifikovanou většinou přijmout jiné rozhodnutí ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy ji Komise uvědomila podle tohoto odstavce.
          4. Prozatímní ochranná opatření mohou mít mimo jiné podobu cel a množstevních omezení na dovoz produktů pocházejících z Číny.
          5. Doba trvání prozatímních ochranných opatření nesmí přesáhnout 200 dnů.
          6. Pokud jsou prozatímní ochranná opatření zrušena, protože nebyly splněny podmínky uvedené podle případu v článku 1, 2 nebo 3, všechna cla vybraná v důsledku prozatímních opatření se automaticky vrací. Použije se postup stanovený v článku 235 a následujících nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství [4].
          Článek 8
          Zastavení řízení bez přijetí opatření
          Pokud se po ukončení konzultací s členskými státy zjistí, že není nutno přijmout žádná ochranná opatření či opatření proti odklonu obchodu, a pokud v poradním výboru nejsou vzneseny žádné námitky, zastaví Komise šetření nebo řízení rozhodnutím. Ve všech ostatních případech předloží Komise Radě neprodleně zprávu o výsledcích konzultací a návrh na nařízení Rady o zastavení řízení. Řízení se považuje za zastavené, jestliže Rada do jednoho měsíce nepřijme kvalifikovanou většinou jiné rozhodnutí.
          Článek 9
          Uložení konečného opatření
          1. Pokud z konečného zjištění skutkového stavu vyplývá, že jsou splněny podmínky uvedené podle případu v článku 1, 2 nebo 3, a zájem Společenství vyžaduje zásah v souladu s článkem 19, požádá Komise o konzultace s čínskou vládou za účelem nalezení oboustranně uspokojivého řešení.
          2. Pokud konzultace uvedené v odstavci 1 tohoto článku nevedou do 60 dní od obdržení žádosti o konzultace k oboustranně uspokojivému řešení, uloží se po konzultaci s členskými státy konečná ochranná opatření nebo opatření proti odklonu obchodu.
          3. Pokud o uložení opatření Komise požádal některý členský stát, přijme Komise rozhodnutí nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení žádosti.
          4. Rozhodnutí Komise přijatá podle tohoto článku se sdělují Radě a členským státům. Každý členský stát může do jednoho měsíce ode dne sdělení předložit rozhodnutí Radě.
          5. Pokud se členský stát předloží Radě rozhodnutí Komise, může Rada rozhodnutí Komise kvalifikovanou většinou potvrdit, změnit nebo zrušit.
          Pokud Rada do tří měsíců poté, co jí byla záležitost předložena, nepřijme rozhodnutí, považuje se rozhodnutí Komise za zrušené.
          6. Pokud to vyžadují zájmy Společenství, může Rada na návrh Komise vypracovaný v souladu s podmínkami uvedenými v této hlavě přijmout kvalifikovanou většinou vhodná opatření.
          7. Konečná opatření mohou mít mimo jiné podobu cel a množstevních omezení na dovoz produktů pocházejících z Číny.
          Článek 10
          Regionální opatření
          Pokud se zejména na základě činitelů uvedených v článcích 2 nebo 3 zjistí, že v jednom nebo ve více členských státech jsou splněny podmínky stanovené pro přijetí opatření podle článků 7 a 9, může Komise po posouzení alternativních řešení výjimečně povolit uplatňování ochranných opatření omezených na daný členský stát, pokud má za to, že uplatňování těchto opatření je vhodnější na této úrovni než na úrovni Společenství. Tato opatření musí být dočasná a nesmějí narušit fungování vnitřního trhu. Opatření se přijímají podle článku 7 nebo 9.
          Článek 11
          Trvání
          1. Ochranné opatření zůstává v platnosti pouze po takovou dobu, která je nezbytná pro zabránění narušení trhu nebo jeho nápravu. Toto období nesmí přesáhnout čtyři roky, pokud není prodlouženo podle čl. 12 odst. 1.
          2. Opatření proti odklonu obchodu jsou zrušena nejpozději do 30 dnů po pozbytí účinnosti opatření, které učinil dotyčný člen WTO proti dovozu z Číny.
          Článek 12
          Přezkum ochranných opatření
          1. Původní doba trvání ochranného opatření může být prodloužena, pokud se zjistí, že
          - další trvání ochranného opatření je nezbytné, aby se zabránilo narušení trhu nebo se napravilo, a
          - výrobci Společenství prokazatelně provádějí přizpůsobení.
          2. Rozhodnutí o prodloužení jsou přijímána podle tohoto nařízení postupy uplatňovanými při šetření a podle stejných postupů jako v případě původních opatření. Prodloužené opatření nesmí být více omezující než opatření na konci původní doby.
          3. Po dobu uplatňování ochranného opatření se v poradním výboru na žádost členských států nebo z podnětu Komise konají konzultace, aby se prozkoumaly účinky opatření a ověřilo, zda je jeho zachování nutné.
          4. Pokud Komise po konzultacích podle odstavce 3 dospěje Komise k názoru, že je nutné určité ochranné opatření zrušit nebo změnit, postupuje takto:
          a) pokud opatření přijala Rada, Komise navrhne Radě, aby opatření bylo zrušeno nebo změněno. Rada rozhodne kvalifikovanou většinou;
          b) ve všech ostatních případech zruší nebo změní ochranná opatření Komise.
          Článek 13
          Přezkum opatření proti odklonu obchodu
          1. Opatření proti odklonu obchodu se přezkoumávají v okamžiku, kdy člen WTO, jehož opatření bylo základem pro uložení opatření proti odklonu obchodu podle tohoto nařízení, oznámí Výboru WTO pro ochranná opatření změnu tohoto opatření.
          2. Ustanovení čl. 12 odst. 3 a 4 se použijí obdobně na opatření proti odklonu obchodu.
          Článek 14
          Obecná ustanovení
          1. Prozatímní nebo konečná opatření se ukládají nařízením. Jestliže mají tato opatření podobu cel, vybírají je členské státy ve formě, v sazbě a za ostatních podmínek, které jsou stanoveny v nařízení o uložení těchto opatření. Tato cla se vybírají nezávisle na clech, daních a jiných poplatcích běžně vybíraných při dovozu.
          2. Nařízení o uložení prozatímních nebo konečných opatření a nařízení nebo rozhodnutí o zastavení nebo pozastavení šetření nebo řízení se vyhlašují v Úředním věstníku Evropské unie. Tato nařízení nebo rozhodnutí obsahují zejména popis produktu a shrnutí skutečností a úvah, o něž se opírají určení o zvýšení dovozu a narušení trhů, přičemž se bere v úvahu nutnost chránit důvěrné informace. Opis nařízení nebo rozhodnutí se v každém případě zašle známým účastníkům řízení a čínské vládě. Tento odstavec se použije obdobně i na přezkum.
          3. Na základě tohoto nařízení mohou být přijaty zvláštní předpisy, zejména pokud se jedná o společné vymezení pojmu původ zboží obsažené v nařízení (EHS) č. 2913/92.
          4. V zájmu Společenství může Komise rozhodnutím přijatým po konzultaci s poradním výborem pozastavit na dobu devíti měsíců použitelnost opatření přijatých podle tohoto nařízení. Pozastavení může být prodlouženo o další období, které nesmí překročit dobu jednoho roku, pokud o tom rozhodne Rada na návrh Komise prostou většinou. Použitelnost opatření smí být pozastavena pouze v případě, že se tržní podmínky dočasně změnily natolik, že není pravděpodobné, že by se v důsledku pozastavení obnovilo narušení trhu. Použitelnost opatření může být kdykoliv po konzultaci obnovena, pokud již netrvají důvody jejího pozastavení.
          5. Členské státy podávají Komisi každý měsíc zprávu o dovozu produktů, které jsou předmětem šetření a opatření, a o výši cla vybraného na základě tohoto nařízení.
          Článek 15
          Konzultace
          1. Konzultace stanovené tímto nařízením, s výjimkou konzultací podle čl. 5 odst. 3 a čl. 9 odst. 1, se konají v rámci poradního výboru složeného ze zástupců všech členských států, kterému předsedá zástupce Komise. Konzultace se konají neprodleně na žádost členského státu nebo z podnětu Komise a v každém případě v takové době, aby mohly být dodrženy lhůty stanovené tímto nařízením.
          2. Výbor svolává předseda. Co nejdříve předá členským státům všechny důležité informace.
          3. V případě potřeby se konzultace mohou konat písemně; v tom případě informuje Komise členské státy a stanoví lhůtu, v níž se mohou vyjádřit nebo požádat o ústní konzultace, jejichž konání zařídí předseda za podmínky, že je lze uskutečnit v takové době, aby mohly být dodrženy lhůty stanovené tímto nařízením.
          Článek 16
          Inspekce na místě
          1. Komise provádí, pokud to považuje za vhodné, inspekce na místě, aby prověřila písemnosti vývozců, výrobců, dovozců a zájmových svazů vývozců, výrobců nebo dovozců a výrobních odvětví Společenství za účelem ověření poskytnutých informací o existenci zvýšení dovozu a narušení trhu nebo odklonu obchodu. Bez řádného a včasného vyplnění dotazníku nelze inspekci na místě provést.
          2. Komise může v případě potřeby provádět šetření ve třetích zemích, pokud s tím účastníci řízení souhlasí, pokud to oznámí vládě příslušné země a pokud tato vláda nevznese proti šetření námitky. Jakmile Komise obdrží souhlas účastníků řízení, měla by sdělit zemi původu nebo vývozu jména a adresy účastníků, v nichž budou inspekce na místě probíhat, a dohodnuté termíny.
          3. Účastníci řízení budou vyrozuměni, jaké druhy informací budou při inspekci na místě ověřovány a které další informace je při nich nutné předložit, čímž není vyloučeno, že v průběhu inspekce na místě budou vyžádány další podrobnosti s ohledem na získané informace.
          4. Při šetřeních podle odstavců 1, 2 a 3 jsou Komisi nápomocni úředníci těch členských států, které o to požádají.
          Článek 17
          Ochrana důvěrných informací
          1. Se všemi informacemi důvěrné povahy (například proto, že by jejich vyzrazení znamenalo významnou soutěžní výhodu pro soutěžitele nebo by významně nepříznivě ovlivnilo poskytovatele informace nebo osobu, od níž byly informace získány) nebo důvěrně poskytnutými účastníky šetření zacházejí orgány Společenství jako s důvěrnými informacemi, jsou-li pro to udány oprávněné důvody.
          2. Účastníci řízení, kteří sdělili důvěrné informace, jsou vyzváni, aby předložili výtah, který nemá důvěrnou povahu. Výtah musí být natolik podrobný, aby umožňoval přiměřené pochopení podstaty důvěrně sdělených informací. Za výjimečných okolností mohou účastníci řízení prohlásit, že zpracování výtahu určitých informací není možné. V takových výjimečných případech musí být podáno odůvodnění.
          3. Pokud se má za to, že požadavek na důvěrný způsob zacházení není odůvodněný, a pokud poskytovatel informace není ochoten informaci zpřístupnit ani povolit její poskytnutí v obecné nebo souhrnné formě, není třeba k této informaci přihlížet, pokud není z věrohodných zdrojů prokázáno, že je správná. Žádosti o důvěrné zacházení s informacemi nesmějí být zamítány svévolně.
          4. Tímto článkem není dotčeno poskytování obecných informací úřady Společenství, a zejména odůvodňování rozhodnutí přijatých na základě tohoto nařízení, ani poskytování důkazů, ze kterých úřady Společenství vycházely, pokud je to nezbytné k objasnění těchto důvodů v soudním řízení. Při poskytování informací je třeba vzít v úvahu oprávněné zájmy účastníků řízení na ochraně jejich obchodních nebo státních tajemství.
          5. Komise, Rada, členské státy ani jejich úředníci nesmějí vyzrazovat informace, které obdrží na základě tohoto nařízení a jejichž poskytovatel požádal o důvěrné zacházení s nimi, bez výslovného svolení poskytovatele. Informace sdělované mezi Komisí, Radou a členskými státy, informace o konzultacích podle článku 12 nebo podle čl. 5 odst. 3 a čl. 9 odst. 1 nebo interní dokumenty vypracované úřady Společenství nebo orgány členských států se nesdělují veřejnosti ani žádnému účastníku řízení, nestanoví-li toto nařízení jinak.
          6. Informace získané na základě tohoto nařízení lze použít pouze k tomu účelu, ke kterému byly vyžádány.
          Článek 18
          Poskytování informací
          1. Účastníci řízení a čínská vláda mohou požádat o poskytnutí informací o podrobnostech týkajících se zásadních skutečností a úvah, na jejichž základě byla uložena prozatímní opatření. O poskytnutí informací je nutné požádat písemně bezprostředně po uložení prozatímních opatření a informace musí být poskytnuty písemně co nejdříve.
          2. Účastníci řízení uvedení v odstavci 1 mohou požádat o konečné informace o zásadních skutečnostech a úvahách, na jejichž základě je zamýšleno doporučit uložení konečných ochranných opatření nebo opatření proti odklonu obchodu nebo zastavení šetření nebo řízení, aniž by bylo přijato opatření, přičemž se zvláštní pozornost věnuje informacím o skutečnostech a úvahách, které se liší od těch, jež byly použity při rozhodování o prozatímních opatřeních.
          3. Žádosti o poskytnutí konečných informací musí být podány písemně Komisi a v případech, kdy bylo uloženo prozatímní opatření, nejpozději jeden měsíc po zveřejnění informace o uložení tohoto opatření. Pokud nebylo uloženo prozatímní opatření, mohou účastníci řízení požádat o poskytnutí konečných informací ve lhůtě stanovené Komisí.
          4. Konečné informace jsou poskytovány písemně. Poskytují se co nejdříve, obvykle nejpozději jeden měsíc před přijetím konečného rozhodnutí nebo před předložením návrhu Komise na přijetí konečných opatření podle článků 8 a 9, přičemž se řádně přihlíží k ochraně důvěrných informací. Pokud Komise nemůže sdělit některé skutečnosti nebo úvahy v tomto okamžiku, sdělí je co nejdříve poté. Poskytnutím informací není dotčeno žádné následné rozhodnutí, které Komise nebo Rada případně přijmou, ale pokud toto rozhodnutí vychází z jiných skutečností a úvah, musí být tyto skutečnosti a úvahy sděleny co nejdříve.
          5. Ke stanoviskům učiněným po poskytnutí konečných informací lze přihlédnout pouze tehdy, jsou-li obdržena ve lhůtě, kterou stanoví Komise v každém jednotlivém případě s ohledem na naléhavost věci a která činí nejméně deset dnů.
          Článek 19
          Zájem Společenství
          1. K určení, zda je v zájmu Společenství přijmout určitá opatření, je třeba celkově posoudit všechny zájmy, včetně zájmů domácích výrobních odvětví, uživatelů a spotřebitelů, přičemž určení podle tohoto článku se učiní pouze tehdy, byla-li všem účastníkům řízení dána příležitost vyjádřit své stanovisko podle odstavce 2. Opatření nesmějí být uplatňována, pokud orgány na základě všech předložených informací dospějí jednoznačně k názoru, že jejich uplatňování není v zájmu Společenství.
          2. Aby mohly orgány při rozhodování, zda je přijetí opatření v zájmu Společenství, při přihlížení ke všem stanoviskům a informacím vycházet z pevného základu, mohou se dovozci a jejich zájmové svazy, zástupci uživatelů a zájmové organizace spotřebitelů ve lhůtách stanovených v oznámení o zahájení šetření přihlásit a poskytnout Komisi informace. Tyto informace nebo jejich odpovídající shrnutí budou zpřístupněny ostatním účastníkům řízení uvedeným v tomto odstavci, kteří se k nim mohou vyjádřit.
          3. Účastníci řízení, kteří se zachovali podle odstavce 2, mohou požádat o ústní jednání. Žádostem se vyhoví, pokud jsou podány ve lhůtách uvedených v odstavci 2 a pokud uvádějí důvody pro ústní jednání s ohledem na zájem Společenství.
          4. Účastníci řízení, kteří se zachovali podle odstavce 2, se mohou vyjádřit k uplatňování uložených prozatímních opatření. Aby k nim mohlo být přihlédnuto, musí být tato vyjádření obdržena ve lhůtě jednoho měsíce po počátku uplatňování těchto opatření a musí být v plném znění nebo v přiměřeném shrnutí sdělena ostatním účastníkům řízení, kteří se k nim mohou vyjádřit.
          5. Komise posoudí všechny řádně poskytnuté informace a zjistí, do jaké míry jsou reprezentativní; výsledky tohoto posouzení a své stanovisko k jejich opodstatněnosti sdělí poradnímu výboru. Komise při vypracování návrhu podle článku 9 přihlíží k názorům vyjádřeným ve výboru.
          6. Účastníci řízení, kteří se zachovali podle odstavce 2, mohou požádat, aby jim byly sděleny skutečnosti a úvahy, z nichž budou pravděpodobně vycházet závěrečná rozhodnutí. Tyto informace budou poskytnuty v co nejširší míře, a aniž je jimi dotčeno jakékoli následné rozhodnutí Komise nebo Rady.
          7. K informacím se přihlíží pouze tehdy, jsou-li podloženy skutečnými důkazy, které potvrzují jejich správnost.
          HLAVA II
          KVÓTY PRO NĚKTERÉ PRODUKTY POCHÁZEJÍCÍ Z ČÍNY
          Článek 20
          Zásady a postupné rušení kvót
          1. Dovoz produktů pocházejících z Číny do Společenství se uskutečňuje bez omezení, s výjimkou omezeného počtu produktů pocházejících z Číny, které vzhledem k citlivosti některých výrobních odvětví Společenství podléhají množstevním kvótám na úrovni Společenství.
          2. Tyto kvóty budou použitelné do roku 2005 v ročních úrovních uvedených v tabulce přílohy I. Tato nová příloha nahrazuje přílohu II nařízení (ES) č. 519/94.
          Článek 21
          Přidělování dovozních licenci
          1. Metoda přidělování dodatečných množství na roky 2002 a 2003 vycházející ze zvýšení kvót uvedeného v příloze II a přiměřeného období pro jejich využití se stanoví nařízením Komise.
          2. Pro následující roky se při přidělování dovozních licencí pro kvóty uvedené v příloze I použijí postupy stanovené v nařízení Rady (ES) č. 520/94 ze dne 7. března 1994 o postupu Společenství při správě množstevních kvót [5].
          HLAVA III
          OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
          Článek 22
          Zrušení a změna některých ustanovení
          1. Ustanovení čl. 1 odst. 2 druhé odrážky, čl. 1 odst. 3, přílohy II uvádějící seznam kvót pro některé produkty pocházející z Číny, příloha III uvádějící seznam produktů pocházejících z Číny, které podléhají kontrolním opatřením, a odkazy na přílohu III v čl. 1 odst. 4 a v čl. 4 odst. 3 písm. a) nařízení (ES) č. 519/94 se zrušují.
          2. Albánie, Čína, Gruzie, Kyrgyzstán, Moldavsko a Mongolsko se vypouštějí z přílohy I nařízení Rady (ES) č. 519/94.
          3. Komise může po konzultaci s výborem zřízeným článkem 4 nařízení (ES) č. 519/94 nařízením měnit přílohu I nařízení (ES) č. 519/94 tak, aby země byly ze seznamu třetích zemí uvedeného v této příloze vypuštěny, když se stanou členy WTO.
          Článek 23
          Závěrečná ustanovení
          1. Tímto nařízení není dotčeno uplatňování předpisů, které zřizují společnou organizaci zemědělských trhů, nebo z nich odvozených správních předpisů Společenství nebo vnitrostátních správních předpisů nebo zvláštních předpisů týkajících se zboží vzniklého zpracováním zemědělských produktů; použije se doplňkově.
          2. Hlava I se nevztahuje na produkty, u kterých tyto předpisy vyžadují použití množstevních omezení dovozu, jak je uvedeno v odstavci 1.
          3. Hlava I se nevztahuje na produkty, na které se vztahují kvóty uvedené v příloze I, a to po dobu platnosti těchto kvót.
          4. Použitelnost opatření uložených na základě tohoto nařízení končí nejpozději dne 11. prosince 2013.
          Článek 24
          Vstup v platnost
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie. Použitelnost hlavy I končí dnem 11. prosince 2013.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 3. března 2003.
          Za Radu
          předseda
          A.-A. Tsochatzopoulos
          [1] Úř. věst. L 349, 31.12.1994, s. 53; Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2474/2000 (Úř. věst. L 286, 11.11.2000, s. 1).
          [2] Úř. věst. L 67, 10.03.1994, s. 89; Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1138/98 (Úř. věst. L 159, 3.6.1998, s. 1).
          [3] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
          [4] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2700/2000 (Úř. věst. L 311, 12.12.2000, s. 17).
          [5] Úř. věst. L 66, 10.3.1994, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 138/96 (Úř. věst. L 21, 27.1.1996, s. 6).
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Rozvrh postupného rušení kvót pro dovoz průmyslových (netextilních) produktů pocházejících z Číny
          Popis produktu | Kód HS/KN | 2003 | 2004 | 2005 |
          Obuv | ex640299 | 47480959 | 54603102 | odstranění |
          640351640359 | 3712459 | 4269328 | odstranění |
          ex640391ex640399 | 14698530 | 16903310 | odstranění |
          ex640411 | 22106953 | 25422996 | odstranění |
          64041910 | 38683955 | 44486548 | odstranění |
          Stolní a kuchyňské nádobí z porcelánu | 691110 | 73139 | 84110 | odstranění |
          Stolní a kuchyňské nádobí, z jiných keramických materiálů než z porcelánu | 691200 | 55334 | 63634 | odstranění |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Zvýšení kvót pro roky 2002 a 2003
          Popis produktu | Kód HS/KN | 2002 | 2003 |
          Obuv | ex640299 | 10,25 % | 21,28 % |
          640351640359 | 15,50 % | 32,83 % |
          ex640391ex640399 | 10,25 % | 21,28 % |
          ex640411 | 10,25 % | 21,28 % |
          64041910 | 10,25 % | 21,28 % |
          Stolní a kuchyňské nádobí z porcelánu | 691110 | 32,25 % | 52,09 % |
          Stolní a kuchyňské nádobí, z jiných keramických materiálů než z porcelánu | 691200 | 32,25 % | 52,09 % |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.