Nařízení Komise (ES) č. 430/2003 ze dne 7. března 2003, kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 430/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 430/2003
          ze dne 7. března 2003,
          kterým se stanoví vývozní náhrady pro bílý a surový cukr v nezměněném stavu
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru [1], ve znění nařízení Komise (ES) č. 680/2002 [2], a zejména na čl. 27 odst. 5 druhý pododstavec uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 27 nařízení (ES) č. 1260/2001 stanoví, že rozdíl mezi kurzy či cenami produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) uvedeného nařízení na světovém trhu a cenami těchto produktů ve Společenství lze vyrovnat vývozní náhradou.
          (2) Nařízení (ES) č. 1260/2001 stanoví, že při stanovení náhrad pro nedenaturovaný bílý a surový cukr vyvážený v nezměněném stavu je nutné vzít v úvahu situaci na trhu Společenství a na světovém trhu s cukrem, a to zejména faktor ceny a nákladů stanovené v článku 28 uvedeného nařízení. Tento článek stanoví, že je třeba brát v úvahu také hospodářská hlediska zamýšlených vývozů.
          (3) Náhrada pro surový cukr se musí stanovit podle standardní jakosti. Ta je definována v příloze I bodu II nařízení (ES) č. 1260/2001. Tuto náhradu je třeba dále stanovit podle čl. 28 odst. 4 nařízení (ES) č. 1260/2001. Cukr kandys je definován v nařízení Komise (ES) č. 2135/95 ze dne 7. září 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro poskytování vývozních náhrad v odvětví cukru [3]. Takto vypočítaná částka náhrady pro cukr s přídavkem aromatických přípravků nebo barviv se musí vztahovat k jejich obsahu sacharosy a musí být proto stanovena pro 1 % uvedeného obsahu.
          (4) Ve zvláštních případech může být částka náhrady stanovena právními akty jiné povahy.
          (5) Náhrada musí být stanovena každé dva týdny. Během této doby může být pozměněna.
          (6) Čl. 27 odst. 5 první pododstavec nařízení (ES) č. 1260/2001 stanoví, že pokud to vyžaduje situace na světovém trhu nebo zvláštní požadavky některých trhů, může být náhrada pro produkty uvedené v článku 1 zmíněného nařízení rozlišena podle místa určení.
          (7) Významný a rychlý nárůst preferenčního dovozu cukru ze západobalkánských zemí od počátku roku 2001, jakož i vývoz cukru do těchto zemí se jeví jako velmi uměle vytvořený.
          (8) S cílem zabránit zneužívání v souvislosti s produkty z odvětví cukru, u nichž byla čerpána vývozní náhrada a které byly zpětně dovezeny do Společenství, je třeba, aby náhrada pro produkty uvedené v tomto nařízení nebyla stanovena pro žádnou ze zemí západního Balkánu.
          (9) Příslušné částky vývozních náhrad je třeba stanovit s ohledem na výše uvedené skutečnosti a na současnou situaci na trhu s cukrem, a zejména na kurzy či ceny cukru uvnitř Společenství a na světovém trhu.
          (10) Řídicí výbor pro cukr nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Náhrady, které mají být poskytnuty při vývozu produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1260/2001, denaturovaných a v nezměněném stavu, jsou stanoveny podle přílohy tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 7. března 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 104, 20.4.2002, s. 26.
          [3] Úř. věst. L 214, 8.9.1995, s. 16.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          NÁHRADY PRO BÍLÝ A SUROVÝ CUKR VYVÁŽENÝ V NEZMĚNĚNÉM STAVU
          Pozn:
          Kódy produktů a kódy místa určení řady "A" jsou stanoveny v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1.).
          Číselné kódy místa určení jsou stanoveny v nařízení Komise (ES) č. 2020/2001 (Úř. věst. L 273, 16.10.2001, s. 6.).
          Ostatní místa určení jsou:
          S00 : všechna místa určení (třetí země, ostatní území, vytváření skladových zásob a místa určení považovaná za vývozy ze Společenství), kromě Albánie, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Černé Hory (včetně Kosova podle rozhodnutí Rady bezpečnosti Spojených národů č. 1244 ze dne 10. června 1999) a bývalé Jugoslávské republiky Makedonie, kromě cukru přimíchaného do produktů uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 2201/96 (Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29.).
          Kód produktu | Místo určení | Měrná jednotka | Částka náhrady |
          170111909100 | S00 | EUR/100 kg | 40,25 |
          170111909910 | S00 | EUR/100 kg | 40,25 |
          170112909100 | S00 | EUR/100 kg | 40,25 |
          170112909910 | S00 | EUR/100 kg | 40,25 |
          170191009000 | S00 | EUR/1 % sacharosy x 100 kg čisté hmotnosti produktu | 0,4375 |
          170199109100 | S00 | EUR/100 kg | 43,75 |
          170199109910 | S00 | EUR/100 kg | 43,75 |
          170199109950 | S00 | EUR/100 kg | 43,75 |
          170199909100 | S00 | EUR/1 % sacharosy x 100 kg čisté hmotnosti produktu | 0,4375 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.