Nařízení Komise (ES) č. 431/2003 ze dne 7. března 2003, kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty z odvětví cukru v nezměněném stavu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 431/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 431/2003
          ze dne 7. března 2003,
          kterým se stanoví vývozní náhrady pro sirupy a některé další produkty z odvětví cukru v nezměněném stavu
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1260/2001 ze dne 19. června 2001 o společné organizaci trhů v odvětví cukru [1], ve znění nařízení Komise (ES) č. 680/2002 [2], a zejména na čl. 27 odst. 5 druhý pododstavec uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Podle článku 27 nařízení (ES) č. 1260/2001 může být rozdíl mezi kurzy nebo cenami na světovém trhu v případě produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. d) uvedeného nařízení a cenami uvedených produktů ve Společenství pokryt vývozní náhradou.
          (2) V souladu s článkem 3 nařízení Komise (ES) č. 2135/95 ze dne 7. září 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro poskytování vývozních náhrad v odvětví cukru [3], se vývozní náhrada pro 100 kilogramů produktů, které jsou uvedeny v čl. 1 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 1260/2001 a které jsou předmětem vývozu, rovná základní částce vynásobené obsahem sacharosy, k němuž se případně přičte obsah ostatních cukrů vypočítaných v ekvivalentu sacharosy. Obsah sacharosy, zjištěný u dotyčného produktu, se stanoví v souladu s článkem 3 nařízení (ES) č. 2135/95.
          (3) Podle čl. 30 odst. 3 nařízení (ES) č. 1260/2001 se základní výše náhrady pro sorbosu vyváženou v nezměněném stavu musí rovnat základní výši náhrady, snížené o jednu setinu platné produkční náhrady, na základě nařízení Komise (ES) č. 1265/2001 ze dne 27. června 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1260/2001, pokud jde o poskytování produkční náhrady pro některé výrobky z odvětví cukru používané v chemickém průmyslu [4], pro produkty uvedené v příloze uvedeného nařízení.
          (4) Podle čl. 30 odst. 2 nařízení (ES) č. 1260/2001 se základní výše náhrady pro ostatní produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. d) uvedeného nařízení, vyvážené v nezměněném stavu, musí rovnat jedné setině částky stanovené s přihlédnutím na jedné straně k rozdílu mezi intervenční cenou bílého cukru platnou v oblastech Společenství s největším přebytkem za měsíc, pro který se stanoví základní výše, a kurzy nebo cenami bílého cukru zjištěnými na světovém trhu a na straně druhé k potřebě nastolit rovnováhu mezi použitím základních produktů Společenství pro vývoz zpracovaných produktů do třetích zemí a použitím produktů z těchto zemí propuštěných do režimu aktivního zušlechťovacího styku.
          (5) Podle čl. 30 odst. 4 nařízení (ES) č. 1260/2001 může být použití základní výše náhrady omezeno na některé z produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. d) uvedeného nařízení.
          (6) Podle čl. 27 odst. 2 nařízení (ES) č. 1260/2001 může být vývozní náhrada poskytována pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. f), g) a h) uvedeného nařízení, vyvážené v nezměněném stavu. Výše náhrady na 100 kg sušiny musí být stanovena zejména s ohledem na náhradu uplatňovanou na vývoz produktů kódu KN 17023091, na náhradu uplatňovanou na vývoz produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. d) nařízení (ES) č. 1260/2001 a hospodářské aspekty zamýšlených vývozů. V případě produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. f) a g) uvedeného nařízení je náhrada poskytnuta pouze pro produkty, které splňují podmínky uvedené v článku 5 nařízení (ES) č. 2135/95, a v případě produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. h) je náhrada poskytnuta pouze pro produkty, které splňují podmínky uvedené v článku 6 nařízení (ES) č. 2135/95.
          (7) Výše uvedené náhrady musí být stanoveny každý měsíc. Mohou být v mezidobí upraveny.
          (8) Podle čl. 27 odst. 5 prvního pododstavce nařízení (ES) č. 1260/2001 si mohou situace na světovém trhu nebo zvláštní požadavky určitých trhů vyžádat rozlišení náhrady pro produkty uvedené v článku 1 uvedeného nařízení podle místa určení.
          (9) Významné a rychlé zvýšení preferenčních dovozů cukru ze západobalkánských zemí od počátku roku 2001, jakož i vývozů cukru ze Společenství do těchto zemí se jeví jako vysoce umělé.
          (10) S cílem zamezit jakémukoli zneužívání, co se týče zpětného dovozu produktů z odvětví cukru, pro něž byly poskytnuty vývozní náhrady, do Společenství, je třeba, aby nebyla pro všechny západobalkánské země stanovena náhrada pro produkty uvedené v tomto nařízení.
          (11) S ohledem na uvedené skutečnosti je třeba stanovit náhrady pro dotyčné produkty v příslušných výších.
          (12) Řídící výbor pro cukr nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Náhrady, které mají být poskytnuty při vývozu produktů v nezměněném stavu uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. d), f), g) a h) nařízení (ES) č. 1260/2001, jsou stanoveny v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 7. března 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 104, 20.4.2002, s. 26.
          [3] Úř. věst. L 214, 8.9.1995, s. 16.
          [4] Úř. věst. L 178, 30.6.2001, s. 63.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          VÝVOZNÍ NÁHRADY PRO SIRUPY A NĚKTERÉ DALŠÍ PRODUKTY Z ODVĚTVÍ CUKRU VYVÁŽENÉ V NEZMĚNĚNÉM STAVU
          Pozn.:
          Kódy produktů a kódy místa určení řady "A" jsou stanoveny v nařízení Komise (EHS) č. 3846/87 (Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1).
          Číselné kódy míst určení jsou stanoveny v nařízení Komise (ES) č. 2020/2001 (Úř. věst. L 273, 16.10.2001, s. 6).
          S00 : všechna místa určení (třetí země, ostatní území, zásobování plavidel a letadel a místa určení považovaná za vývozy ze Společenství), kromě Albánie, Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Srbska a Černé Hory (včetně Kosova, jak je definováno rezolucí č. 1244 Rady bezpečnosti Spojených národů ze dne 10. června 1999) a Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, kromě cukru přidaného v produktech uvedených v čl. 1 odst. 2 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 2201/96 (Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 29).
          Kód produktu | Místo určení | Měrná jednotka | Výše náhrady |
          170240109100 | S00 | EUR/100 kg sušiny | 43,75 |
          170260109000 | S00 | EUR/100 kg sušiny | 43,75 |
          170260809100 | S00 | EUR/100 kg sušiny | 83,13 |
          170260959000 | S00 | EUR/1 % sacharosy x 100 kg čistého produktu | 0,4375 |
          170290309000 | S00 | EUR/100 kg sušiny | 43,75 |
          170290609000 | S00 | EUR/1 % sacharosy x 100 kg čistého produktu | 0,4375 |
          170290719000 | S00 | EUR/1 % sacharosy x 100 kg čistého produktu | 0,4375 |
          170290999900 | S00 | EUR/1 % sacharosy x 100 kg čistého produktu | 0,4375 |
          210690309000 | S00 | EUR/100 kg sušiny | 43,75 |
          210690599000 | S00 | EUR/1 % sacharosy x 100 kg čistého produktu | 0,4375 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.