Nařízení Rady (ES) č. 453/2003 ze dne 6. března 2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 453/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 453/2003
          ze dne 6. března 2003,
          kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 62 odst. 2 písm. b) bod i) této smlouvy,
          s ohledem na návrh Komise [1],
          s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Po zasedání Evropské rady v Seville ve dnech 21. a 22. června 2002, která považovala za nejvyšší prioritu přezkum nařízení (ES) č. 539/2001 do konce roku 2002 [3], vyhodnotila Komise odpovědi členských států na dotazník, který jim zaslala ohledně odpovídajících kritérií pro přezkum nařízení (ES) č. 539/2001, jmenovitě nedovoleného přistěhovalectví, veřejného pořádku a bezpečnosti, vnějších vztahů Evropské unie se třetími zeměmi, regionální soudržnosti a vzájemnosti. Dospěla k závěru, že Ekvádor by měl být ohledně kritéria nedovoleného přistěhovalectví převeden z přílohy II do přílohy I nařízení (ES) č. 539/2001.
          (2) Rozvoj mezinárodního práva a s tím související změny postavení nebo označení některých států nebo subjektů by se měly odrazit v přílohách nařízení (ES) č. 539/2001. V příloze I uvedeného nařízení by měl být Východní Timor vyňat z části 2 (Územní a samosprávné jednotky) a přidán do části 1 (Státy).
          (3) Vzhledem k tomu, že Dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně jedné a Švýcarskou konfederací na straně druhé o volném pohybu osob umožňuje státním příslušníkům Švýcarska a členských států volný pohyb bez víz, nemělo by Švýcarsko být dále uváděno v příloze II nařízení (ES) č. 539/2001.
          (4) Z odpovědí členských států na dotazník je jasné, že je zapotřebí důkladný přezkum zásady vzájemnosti, o čemž Komise podá zprávu později.
          (5) Vízová povinnost pro Ekvádor by členskými státy měla být uplatňována jednotně. Mělo by být odpovídajícím způsobem stanoveno datum, od kterého musí všechny členské státy uplatňovat vízovou povinnost.
          (6) Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí toto nařízení ustanovení schengenského acquis ve smyslu dohody uzavřené Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis [4], která spadají do oblasti působnosti uvedené v článku 1 bodě A rozhodnutí Rady 1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro uplatňování této dohody [5].
          (7) Spojené království a Irsko se nepodílejí na přijímání tohoto nařízení, a proto pro ně není závazné ani použitelné.
          (8) Toto nařízení je aktem navazujícím na schengenské acquis nebo s ním jinak souvisejícím ve smyslu čl. 3 odst. 1 aktu o přistoupení,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 539/2001 se mění takto:
          1. v příloze I:
          a) položka "Východní Timor" se přesouvá z části 2 (Územní a samosprávné jednotky, které nejsou uznávány jako stát nejméně jedním z členských států) do části 1 (Státy) před položku "Zambie";
          b) položka "Ekvádor" se vkládá do části 1 mezi položky "Egypt" a "Eritrea";
          2. V části 1 přílohy II se zrušují položky "Ekvádor" a "Švýcarsko".
          Článek 2
          Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě nejpozději do 30. června 2003 zprávu o provádění zásady vzájemnosti, a pokud to bude nezbytné, předloží vhodné návrhy.
          Článek 3
          1. Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          2. Členské státy uplatňují vízovou povinnost ve vztahu ke státním příslušníkům Ekvádoru ode dne 1. června 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství.
          
          V Bruselu dne 6. března 2003.
          Za Radu
          předseda
          D. Reppas
          [1] Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
          [2] Stanovisko ze dne 12. února 2003.
          [3] Úř. věst. L 81, 21.3.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2414/2001 (Úř. věst. L 327, 12.12.2001, s. 1).
          [4] Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36.
          [5] Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.