Nařízení Komise (ES) č. 456/2003 ze dne 12. března 2003, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro předběžné financování vývozních náhrad pro některé produkty z odvětví hovězího a telecího masa propuštěné do celního režimu uskladnění nebo umístěné svobodného celního pásma

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 456/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 456/2003
          ze dne 12. března 2003,
          kterým se stanoví zvláštní pravidla pro předběžné financování vývozních náhrad pro některé produkty z odvětví hovězího a telecího masa propuštěné do celního režimu uskladnění nebo umístěné svobodného celního pásma
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1254/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s hovězím a telecím masem [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2345/2001 [2], a zejména na čl. 33 odst. 12 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Kapitola 3 hlavy II nařízení Komise (ES) č. 800/1999 ze dne 15. dubna 1999, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty [3], naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 253/2002 [4], stanoví podmínky pro předběžné financování náhrad pro produkty a zboží propuštěného do celního režimu uskladnění nebo umístěného do svobodného celního pásma.
          (2) Jednak s ohledem na podmínky produkce některých druhů vykostěného hovězího a telecího masa a na propuštění do režimu platby náhrady předem prostřednictvím jejich skladování, a jednak s ohledem na způsob vývozu těchto produktů je nutné doplnit kontrolní ustanovení podle článku 27 nařízení (ES) č. 800/1999 o zvláštní ustanovení. Tato dodatečná ustanovení se týkají zejména vytvoření počítačové databáze těmi hospodářskými subjekty, které si přejí podílet se na tomto režimu, schválené celními orgány zodpovědnými za kontrolu, k níž musí mít tyto orgány přímý přístup.
          (3) Pro některé produkty z odvětví hovězího a telecího masa je nutné stanovit odchylku od lhůty, během níž mohou produkty zůstat v celním režimu uskladnění nebo svobodného pásma podle čl. 29 odst. 5 nařízení (ES) č. 800/1999. Za účelem bezproblémového používání režimu s ohledem na zvláštní podmínky v odvětví hovězího a telecího masa je nutné stanovit lhůtu na čtyři měsíce.
          (4) V zájmu zlepšení transparentnosti operací, zrychlení kontrol a zajištění jejich vyšší účinnosti je nutné omezit počet operací každé fáze postupu.
          (5) V zájmu hladkého fungování tohoto režimu je nutné stanovit kritéria a četnost kontrol a důsledky, které se vyvodí v případě zjištění nesrovnalosti mezi skutečnými zásobami a databází. Kromě toho je nutné stanovit odchylku od čl. 26 odst. 7 nařízení (ES) č. 800/1999.
          (6) Řídící výbor pro hovězí a telecí maso nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Aniž jsou dotčena ustanovení nařízení (ES) č. 800/1999, pro produkty kódů 020130009100 a 020130009120 nomenklatury zemědělských produktů pro vývozní náhrady, která byla stanovena nařízením Komise (EHS) č. 3846/87 [5], podléhá předběžné financování vývozních náhrad předem v rámci režimu propuštění do celního režimu uskladnění nebo umístění svobodného celního pásma podmínkám tohoto nařízení.
          Článek 2
          1. Pro produkty uvedené v článku 1 je přijetí do režimu předběžného financování náhrad v rámci režimu skladování podmíněno písemným povolením celního orgánu odpovědného za správu a kontrolu režimu.
          2. Povolení uvedené v odstavci 1 se vydává pouze hospodářským subjektům, které se písemně zaváží vést počítačovou databázi produktů propuštěných do režimu předběžného financování (dále jen "databáze"). Pokud jsou produkty skladovány na více místech, povolení může být uděleno pro databázi každého skladu.
          Pokud veškeré zboží nebo jeho část skladuje třetí strana jednající jménem hospodářského subjektu, může být databáze vedena touto třetí stranou na zodpovědnost hospodářského subjektu, který je odpovědný za její správnost.
          Příslušný celní orgán předběžně ověří, zda databáze, ke které musí mít přímý přístup bez předběžného oznámení, byla zřízena a prozkoumají její fungování. Způsob přístupu k databázi je upřesněn v povolení podle článku 1.
          Článek 3
          Databáze musí:
          a) umožnit zpětné administrativní vysledování masa, na které se vztahuje režim, po celou dobu skladování;
          b) poskytovat aktualizovanou zprávu ve skutečném čase o skladovaných množstvích masa, která musí být dostupná na základě každého z kriterií uvedených ve třetím pododstavci.
          Zpětné vysledování podle písmene a) je založeno na jednoznačné identifikaci masa z jednoho procesu vykostění provedeném před propuštěním produktů do režimu předběžného financování. Procesem vykostění se rozumí množství masa, které bylo vykostěno v jednom dni nebo části dne.
          Jednoznačná identifikace uvedená ve druhém pododstavci zahrnuje:
          - individuální číslo,
          - datum produkce vykostěného masa,
          - číslo osvědčení o vykostěném mase podle článku 4 nařízení Komise (EHS) č. 1964/82 [6],
          - počet balení podle druhu získaných kusů masa a čistou hmotnost před zmrazením.
          Článek 4
          1. Databáze se aktualizuje tak, že se zaznamenává uskladnění a vyskladnění produktů, a to nejpozději ke dni předložení:
          a) platebního prohlášení podle čl. 26 odst. 1 nařízení (ES) č. 800/1999;
          b) vývozního prohlášení podle článku 32 nařízení (ES) č. 800/1999.
          2. Skladování v jiném členském státě než ve státě, ve kterém bylo přijato platební prohlášení, musí být uvedeno v databázi. Hospodářské subjekty, které mají v úmyslu využít takového režimu skladování, o tomto informují celní orgány. Tyto orgány schválí zejména způsob, jakým se budou v databázi sledovat příslušné produkty.
          Článek 5
          Celní orgány přijmou prohlášení podle článku 4 pouze poté, co ověřily, že činnost, pro kterou bylo prohlášení vydáno, byla v databázi zaznamenána jako "uskladnění" nebo "vyskladnění".
          Celní orgán však může přijmout prohlášení podle článku 4 ještě před provedením kontrol podle prvního odstavce. V takovém případě musí hospodářský subjekt orgánům potvrdit, že byl proveden příslušný záznam v databázi. Celní orgán tak může tyto kontroly odložit a sloučit, ale musí je provádět alespoň jednou za období dvou kalendářních měsíců.
          Článek 6
          V případě použití článku 30 nařízení (ES) č. 800/1999 je přijetí kontrolního výtisku T5 a vývozního prohlášení orgánem členského státu skladování podmíněno potvrzením hospodářského subjektu, že byl proveden příslušný záznam v databázi.
          V takovém případě se celní orgán členského státu, ve kterém bylo přijato platební prohlášení, přesvědčí v souladu s čl. 5 odst. 2 druhým pododstavcem, že byl o příslušné činnosti proveden záznam v databázi.
          Článek 7
          Pro každý proces vykostění mohou být přijata maximálně dvě platební prohlášení. Platební prohlášení se může vztahovat na maximálně dvě osvědčení o vykostěném mase podle článku 4 nařízení (EHS) č. 1964/82.
          Článek 8
          Odchylně od čl. 29 odst. 5 nařízení (ES) č. 800/1999 mohou produkty zůstat v celním režimu uskladnění nebo svobodného celního pásma čtyři měsíce ode dne přijetí platebního prohlášení.
          Článek 9
          1. Celní orgán provádí alespoň dvakrát za kalendářní rok neohlášené kontroly fungování a obsahu databáze.
          Kontroly se týkají alespoň 5 % celkových množství produktů, které jsou podle databáze skladovány ke dni začátku kontrol. Kontroly jsou zaměřena na vybrané maso ze skladovacích prostor, které by mělo být zaznamenáno v databázi, a zároveň na maso zaznamenané v databázi, které by se mělo nacházet ve skladovacích prostorách.
          O každé kontrole se vypracuje zpráva.
          Pokud vzorek produktů ke kontrole obsahuje maso skladované ne území jiného členského státu, celní orgány použijí systém vzájemné pomoci podle čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 515/97 [7].
          2. Celní orgán informuje agenturu odpovědnou za vyplacení vývozní náhrady o:
          a) všech vydaných nebo odebraných povoleních;
          b) všech provedených kontrolách.
          V případě podezření na nesrovnalosti mohou platební agentury požádat celní orgán o provedení kontroly.
          3. Ustanovení čl. 26 odst. 7 nařízení (ES) č. 800/1999 se nepoužijí pro produkty, na které se vztahují kontroly stanovené v tomto nařízení.
          Článek 10
          Pokud celní orgán zjistí rozpor mezi stavem fyzických zásob a stavem zásob zaznamenaným v databázi nebo porušení čl. 4 odst. 2, odebere povolení podle čl. 2 odst. 1 se na dobu, kterou stanoví členský stát a která nesmí být kratší než tři měsíce ode dne zjištění rozporu.
          Povolení se neodebere, pokud porušení čl. 4 odst. 2 nebo rozpor mezi stavem fyzických zásob a stavem zásob zaznamenaným v databázi vznikne v důsledku vyšší moci.
          Povolení se rovněž neodebere, pokud chybějící množství nebo množství nezaznamenaná v databázi jsou menší než 1 % hmotnosti celkového množství produktů vybraných ke kontrole a pokud byl tento stav způsoben opomenutím nebo prostou administrativní chybou, pokud byla přijata opravná opatření s cílem zajistit, aby se podobné chyby neopakovaly. V případě jejich opakování může celní orgán povolení odebrat.
          Článek 11
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se pro platební prohlášení přijatá ode dne 1. října 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 12. března 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 21.
          [2] Úř. věst. L 315, 1.12.2001, s. 29.
          [3] Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11.
          [4] Úř. věst. L 183, 12.7.2002, s. 12.
          [5] Úř. věst. L 366, 24.12.1987, s. 1.
          [6] Úř. věst. L 212, 21.7.1982, s. 48.
          [7] Úř. věst. L 82, 22.3.1997, s. 1.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.