Nařízení Komise (ES) č. 462/2003 ze dne 13. března 2003, kterým se stanoví prováděcí pravidla k dovoznímu režimu pro některé výrobky z vepřového masa pocházející ze států AKT a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2562/98

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 462/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 462/2003
          ze dne 13. března 2003,
          kterým se stanoví prováděcí pravidla k dovoznímu režimu pro některé výrobky z vepřového masa pocházející ze států AKT a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2562/98
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2759/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vepřovým masem1, naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1365/20002, a zejména na články 8 a 22 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2286/2002 ze dne 10. prosince 2002, kterým se stanoví režim použitelný pro zemědělské produkty a zboží vzniklé zpracováním zemědělských produktů pocházejících z afrických, karibských a tichomořských zemí (země AKT) a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1706/983, a zejména na článek 5 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) nařízení (ES) č. 2286/2002 provádí změny dovozních režimů ze států AKT, které jsou výsledkem Dohody o partnerství uzavřené mezi AKT a ES podepsané v Cotonou dne 23. června 20004. Ustanovení čl. 1 odst. 3 uvedeného nařízení zavádí všeobecný režim snížení cel pro výrobky uvedené v příloze I uvedeného nařízení a zvláštní režim snížení cel v rámci celních kvót pro některé výrobky uvedené v příloze II uvedeného nařízení;
          (2) v důsledku těchto nových dovozních režimů by měla být stanovena prováděcí pravidla pro vydávání dovozních licencí pro výrobky, na něž se může snížení cla vztahovat. Nařízení Komise (ES) č. 2562/98 ze dne 27. listopadu 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla k dovoznímu režimu některých výrobků z vepřového masa pocházejících ze států AKT a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 904/905, naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1006/20016, by proto mělo být zrušeno;
          (3) pokud toto nařízení nestanoví zvláštní pravidla, měla by se pro správu celních kvót použít obecná pravidla stanovená nařízením Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty7, naposledy pozměněným nařízením (ES) č. 2299/20018;
          (4) za účelem zajištění řádné správy kvót by mělo být při podání žádosti o dovozní licenci vyžadováno složení jistoty a pro žadatele by měly být stanoveny určité podmínky. Kvóty by se rovněž měly rozložit do celého roku a měla by být určena doba platnosti licencí;
          (5) za účelem umožnění optimální správy celní kvóty by se toto nařízení mělo použít ode dne 1. ledna 2003;
          (6) opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro vepřové maso,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Na veškerý dovoz produktů kódů KN uvedených v seznamu v příloze I tohoto nařízení do Společenství, který se uskuteční v rámci nařízení (ES) č. 2286/2002, se při předložení dovozní licence vztahuje snížení cla.
          Licence budou vydány za podmínek definovaných v tomto nařízení a v rámci kvót uvedených v příloze II nařízení (ES) č. 2286/2002.
          Článek 2
          Roční celní kvóty 500 tun uvedené v části B přílohy I se rozvrhnou takto:
          - 25 % v období od 1. ledna do 31. března,
          - 25 % v období od 1. dubna do 30. června,
          - 25 % v období od 1. července do 30. září,
          - 25 % v období od 1. října do 31. prosince.
          Článek 3
          1. Žadatelem o dovozní licenci pro produkty uvedené v příloze I musí být fyzická nebo právnická osoba, která může v době předložení žádosti ke spokojenosti příslušných orgánů členských států prokázat, že nejméně během předcházejících 12 měsíců působila v obchodu se třetími zeměmi v odvětví s vepřovým masem.
          Na maloobchodní podniky nebo restaurace, které prodávají své výrobky konečným spotřebitelům, se však snížení cel nevztahuje.
          2. V žádosti o dovozní licenci lze uvést pouze jedno z čísel kvót uvedených v příloze I. Může se vztahovat na více výrobků různých kódů KN. V takovém případě by měly být všechny kódy kombinované nomenklatury uvedeny v kolonce 16 a jejich popisy v kolonce 15 žádosti o licenci a v licenci samotné.
          Žádost se musí vztahovat nejméně na jednu tunu a nejvýše na 100 % množství, které je k dispozici pro dotčenou kvótu po dobu určenou v článku 2.
          Článek 4
          1. V kolonce 8 žádosti o licenci a v licenci samotné se uvede země původu. Licence zavazuje k dovozu z uvedené země.
          2. V kolonce 20 žádosti o licenci a v licenci samotné se uvede jedna z těchto poznámek:
          - Producto ACP – Reglamentos (CE) no 2286/2002 y (CE) no 462/2003
          - AVS-produkt – forordning (EF) nr. 2286/2000 og (EF) nr. 462/2003
          - AKP-Erzeugnis – Verordnungen (EG) Nr. 2286/2002 und (EG) Nr. 462/2003
          - Προϊόν AKE – Kανονισμοί (EK) αριθ. 2286/2002 και (EK) αριθ. 462/2003
          - ACP product – Regulations (EC) No 2286/2002 and (EC) No 462/2003
          - Produit ACP – règlements (CE) no 2286/2002 et (CE) no 462/2003
          - Prodotto ACP – regolamenti (CE) n. 2286/2002 e (CE) n. 462/2003
          - ACS-product – Verordeningen (EG) nr. 2286/2002 en (EG) 462/2003
          - Produto ACP – Regulamentos (CE) n.o 2286/2002 e (CE) n.o 462/2003
          - AKT-tuote – asetukset (EY) N:o 2286/2002 ja (EY) N:o 462/2003
          - AVS-produkt – förordningarna (EG) nr 2286/2002 och (EG) nr 462/2003.
          3. V kolonce 24 licence se uvede jedna z těchto poznámek:
          - Reducción del derecho de aduana en virtud del Reglamento (CE) no 462/2003
          - Toldnedsættelse, jf. forordning (EF) nr. 462/2003
          - Ermäßigung des Zollsatzes gemäß der Verordnung (EG) Nr. 462/2003
          - Μείωση του δασμού όπως προβλέπεται στον κανονισμό (EK) αριθ. 462/2003
          - Customs duty reduction a. s. provided for in Regulation (EC) No 462/2003
          - Réduction du droit de douane comme prévu au règlement (CE) no 462/2003
          - Riduzione del dazio doganale a norma del regolamento (CE) n. 462/2003
          - Douanerecht verlaagd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 462/2003
          - Redução do direito aduaneiro conforme previsto no Regulamento (CE) n.o 462/2003
          - Tullialennus, josta on säädetty asetuksessa (EY) N:o 462/2003
          - Nedsättning av tullavgiften enligt förordning (EG) nr. 462/2003.
          Článek 5
          1. Žádost o licenci lze podat pouze během prvních sedmi dnů měsíce předcházejícího každému období definovanému v článku 2.
          2. Žádost je přijatelná tehdy, pokud žadatel písemně prohlásí a zaváže se, že pro výrobky téže kvóty nepodal a nepodá žádnou jinou žádost pro dotčené období ve členském státě, v němž žádost podává, ani v žádném jiném členském státě. Podá-li žadatel více žádostí pro výrobky téže kvóty, žádná ze žádostí nebude přijatelná.
          3. Třetí pracovní den po uplynutí období, v němž lze podávat žádosti, sdělí členské státy Komisi údaje o žádostech podaných pro každý z výrobků příslušné skupiny. V tomto sdělení se uvede seznam žadatelů a výčet množství, o něž se pro každou kvótu žádá.
          Všechna sdělení, včetně sdělení o tom, že žádné žádosti nebyly podány, se provedou faxem nebo elektronicky ve stanoveném pracovním dni podle vzoru uvedeného v příloze II, pokud žádná žádost podána nebyla, a podle vzorů uvedených v přílohách II a III v případech, kdy žádosti podány byly.
          4. Komise rozhodne, v jakém rozsahu lze žádostem vyhovět.
          Pokud množství, pro něž se žádá o licence, přesahují množství, která jsou k dispozici, stanoví Komise pro požadovaná množství jednotné procentní snížení.
          Pokud je celkové množství, na které se žádosti vztahují, nižší než množství, které je k dispozici, Komise vypočte zbývající množství, které se přičte k množství, které je k dispozici v následujícím období téhož roku.
          5. Rozhodne-li Komise o přijetí žádostí, licence se vydají co nejdříve.
          6. Před koncem čtvrtého měsíce následujícího po každém ročním období definovaném v článku 2 oznámí členské státy Komisi množství, která byla na základě tohoto rozhodnutí v uvedeném období skutečně dovezena.
          Všechna oznámení, včetně oznámení o tom, že se žádný dovoz neuskutečnil, se provedou podle vzoru uvedeného v příloze IV.
          Článek 6
          1. Dovozní licence jsou platné 150 dnů ode dne jejich skutečného vydání v souladu s čl. 23 odst. 2 nařízení (ES) č. 1291/2000.
          Platnost licencí však nesmí překročit 31. prosinec roku, v němž byly vydány.
          2. Dovozní licence vydané na základě tohoto nařízení nejsou přenosné.
          Článek 7
          Pro všechny žádosti o dovozní licenci pro jakýkoliv produkt se složí jistota ve výši 20 EUR za každých 100 kg.
          Článek 8
          Dovoz v rámci režimu snížení cel stanoveného v tomto nařízení se uskuteční pouze tehdy, jestliže je původ produktů potvrzen příslušnými orgány vyvážejících zemí v souladu s pravidly původu, která se na dotčené výrobky vztahují na základě protokolu 1 Dohody o partnerství uzavřené mezi AKT a ES a podepsané v Cotonou dne 23. června 2000.
          Článek 9
          Pokud toto nařízení nestanoví jinak, použije se nařízení (ES) č. 1291/2000.
          Článek 10
          Nařízení (ES) č. 2562/98 se zrušuje.
          Článek 11
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 13. března 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          A. Produkty uvedené v čl. 1 odst. 3 a v příloze I nařízení (ES) č. 2286/2002, na které se vztahuje snížení celní sazby mimo rámec kvóty
          Kód KN | Snížení cla (%) |
          01039110 | 16 |
          01039211 |
          01039219 |
          15010011 |
          15010019 |
          16021000 |
          16022090 |
          16024110 |
          16024210 |
          160249 |
          16029010 |
          16029051 |
          19022030 |
          B. Produkty uvedené v čl. 1 odst. 3 a v příloze II nařízení (ES) č. 2286/2002, na které se vztahuje snížení celní sazby v rámci kvóty
          Pořadové číslo | Číslo kvóty | Kód KN | Snížení cla (%) | Roční množství (v tunách) |
          09.4029 | Q7 | 02031110 | 50 | 500 |
          02031211 |
          02031219 |
          02031911 |
          02031913 |
          02031915 |
          ex02031955 |
          02031959 |
          02032110 |
          02032211 |
          02032219 |
          02032911 |
          02032913 |
          02032915 |
          ex02032955 |
          02032959 |
          02090011 |
          02090019 |
          02090030 |
          02101111 až02101139 |
          02101211 |
          02101219 |
          02101910 až02101989 |
          02109941 |
          02109949 |
          Pořadové číslo | Číslo kvóty | Kód KN | Snížení cla (%) | Roční množství (v tunách) |
          09.4028 | Q8 | 160100 | 65 | 500 |
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA III
          Nařízení (ES) č. 462/2003 – dovoz z AKT
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA IV
          Sdělení o skutečně dovezených množstvích
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.