Nařízení Komise (ES) č. 500/2003 ze dne 19. března 2003 o lhůtách, během kterých mohou některé produkty z obilovin a rýže zůstat v celních režimech platby náhrad předem

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 500/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 500/2003
          ze dne 19. března 2003
          o lhůtách, během kterých mohou některé produkty z obilovin a rýže zůstat v celních režimech platby náhrad předem
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 ze dne 30. června 1992 o společné organizaci trhu s obilovinami [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1666/2000 [2], a zejména na čl. 13 odst. 11 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3072/95 ze dne 22. prosince 1995 o společné organizaci trhu s rýží [3], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 411/2002 [4], a zejména na čl. 13 odst. 15 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 800/1999 ze dne 15. dubna 1999, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu vývozních náhrad pro zemědělské produkty [5], naposledy pozměněné nařízením 444/2003 [6], omezuje lhůtu pro stanovení náhrady předem na období, které zbývá do skončení platnosti vývozní licence. Toto ustanovení může hospodářským subjektům na trhu s obilovinami a na trhu s rýží působit zásobovací obtíže v období, kdy se mění hospodářský rok, a může též narušit pravidelné dodávky produktů z obilovin a rýže tradičním zákazníkům. Pro odvětví obilovin a rýže by proto měla být přijata zvláštní opatření.
          (2) Nařízení Komise (EHS) č. 413/76 ze dne 25. února 1976 o zkrácení lhůt, během kterých mohou některé obilné produkty zůstat v celních režimech platby náhrad předem [7], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 1873/82 [8], stanoví zvláštní lhůtu pro slad. Tento produkt by proto měl být zahrnut do zvláštního režimu pro obiloviny a nařízení (EHS) č. 413/76 mělo být zrušeno.
          (3) Řídící výbor pro obiloviny nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Odchylně od čl. 28 odst. 6 nařízení (ES) č. 800/1999 mohou produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a) a b) nařízení (EHS) č. 1766/92, jiné než kukuřice a čirok, zůstat za účelem zpracování pod celním dohledem do 30. září, vztahují-li se na ně vývozní licence, jejichž platnost končí v červenci nebo srpnu.
          Kukuřice a čirok mohou zůstat za účelem zpracování pod celním dohledem do 30. listopadu, vztahují-li se na ně vývozní licence, jejichž platnost končí v říjnu.
          2. Odchylně od čl. 28 odst. 6 nařízení (ES) č. 800/1999 může neloupaná rýže kódu KN 100610 uvedená v čl. 1 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 3072/95 zůstat za účelem zpracování pod celním dohledem do 30. října, vztahují-li se na ni vývozní licence, jejichž platnost končí v září.
          Článek 2
          Nařízení (EHS) č. 413/76 se zrušuje.
          Článek 3
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se na prohlášení o platbě přijatá ode dne 1. října 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 19. března 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 181, 1.7.1992, s. 21.
          [2] Úř. věst. L 193, 29.7.2000, s. 1.
          [3] Úř. věst. L 329, 30.12.1995, s. 18.
          [4] Úř. věst. L 62, 5.3.2002, s. 27.
          [5] Úř. věst. L 102, 17.4.1999, s. 11.
          [6] Úř. věst. L 67, 12.3.2003, s. 3.
          [7] Úř. věst. L 50, 26.2.1976, s. 18.
          [8] Úř. věst. L 206, 14.7.1982, s. 18.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.