Nařízení Rady (ES) č. 527/2003 ze dne 17. března 2003, kterým se povoluje nabízení nebo dodávání některých vín dovážených z Argentiny, u nichž mohlo být použito enologických postupů nestanovených v nařízení (ES) č. 1493/1999, k přímé lidské spotřebě

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 527/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Rady (ES) č. 527/2003
          ze dne 17. března 2003,
          kterým se povoluje nabízení nebo dodávání některých vín dovážených z Argentiny, u nichž mohlo být použito enologických postupů nestanovených v nařízení (ES) č. 1493/1999, k přímé lidské spotřebě
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem [1], a zejména na čl. 45 odst. 2 uvedeného nařízení,
          s ohledem na návrh Komise,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Ustanovení čl. 45 odst. 1 nařízení (ES) č. 1493/1999 umožňuje přijmout odchylky pro dovezené produkty, které byly vyrobeny za použití enologických postupů, jež nejsou povoleny právními předpisy Společenství.
          (2) Vína vyrobená na území Argentiny mohla být přikyselena kyselinou jablečnou, což je enologický postup, který není povolen právními předpisy Společenství.
          (3) V současné době jedná Společenství, zastoupené Komisí, a Argentina o uzavření dohody o obchodu vínem. Tato jednání se týkají zejména příslušných enologických postupů obou smluvních stran a ochrany zeměpisných označení.
          (4) Pro usnadnění průběhu těchto jednání by měla být povolena výjimka umožňující přidávání kyseliny jablečné do vín vyráběných na území Argentiny a dovážených do Společenství, a to na přechodnou dobu do vstupu v platnost dohody uzavřené na základě tohoto jednání, nejpozději však do 30. září 2003.
          (5) Protože argentinská vína obsahující kyselinu jablečnou se na území Společenství již nacházejí, mělo by být uplatňování odchylky rozšířeno i na tato vína,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Odchylně od čl. 45 odst. 1 nařízení (ES) č. 1493/1999 mohou být k přímé lidské spotřebě ve Společenství nabízeny nebo dodávány produkty kódů KN 220410, 220421, 220429 a 22043010 a získané z hroznů sklizených a vinifikovaných na území Argentiny, do kterých byla během výroby přidána kyselina jablečná v souladu s argentinskými předpisy.
          Toto povolení se však použije pouze do doby vstupu v platnost dohody uzavřené na základě jednání s Argentinou o dohodě o obchodu s vínem, týkající se zejména enologických postupů a ochrany zeměpisných označení, nejpozději však do 30. září 2003.
          Toto povolení se vztahuje rovněž na argentinská vína podle tohoto odstavce dovážená do Společenství od 1. ledna 2001.
          2. Členské státy nesmějí zakázat nabízení nebo dodávání vín k přímé lidské spotřebě, která byla získána z hroznů sklizených a vinifikovaných na území Argentiny v souladu s platnými předpisy této země, na základě toho, že do nich mohla být přidána kyselina jablečná.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 17. března 2003.
          Za Radu
          předseda
          G. Drys
          [1] Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 2585/2001 (Úř. věst. L 345, 29.12.2001, s. 10).
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.