Nařízení Komise (ES) č. 531/2003 ze dne 25. března 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 2375/2002 o otevření a správě celních kvót Společenství pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, pocházející ze třetích zemí a o odchylkách od nařízení Rady (ES) č. 1766/92

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 531/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 531/2003
          ze dne 25. března 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 2375/2002 o otevření a správě celních kvót Společenství pro pšenici obecnou, jinou než vysoce jakostní, pocházející ze třetích zemí a o odchylkách od nařízení Rady (ES) č. 1766/92
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1766/92 ze dne 30. června 1992 o společné organizaci trhu s obilovinami [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1666/2000 [2], a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,
          s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 19. prosince 2002 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Spojenými státy americkými o změně koncesí pro obiloviny stanovených v seznamu CXL, který tvoří přílohu GATT z r. 1994 [3], a zejména na článek 2 uvedeného rozhodnutí,
          s ohledem na rozhodnutí Rady ze dne 19. prosince 2002 o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Kanadou podle článku XXVIII GATT 1994 o změně koncesí pro obiloviny stanovených v seznamu ES CXL, který tvoří přílohu GATT 1994 [4], a zejména na článek 2 uvedeného rozhodnutí,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízením Komise (ES) č. 2375/2002 [5] se otevírá celní kvóta pro dovoz 2981600 tun pšenice obecné nízké a střední jakosti pocházející ze třetích zemí, z čehož 572000 tun je pro dovoz pocházející ze Spojených států amerických a 38000 tun pro dovoz pocházející z Kanady. Uplatňování celní kvóty vyvolalo řadu praktických obtíží.
          (2) V prvním týdnu podávání žádostí na dovoz v rámci podkvóty III, která zahrnuje všechny třetí země kromě Spojených států amerických a Kanady, bylo podáno příliš mnoho žádostí, což vedlo k vyčerpání podkvót až do příštího čtvrtletí, které se má otevřít 1. dubna 2003. Je třeba přijmout opatření, jež by vedla ke snížení velkého počtu žádostí, zejména harmonizací dat žádostí ve všech členských státech během státních svátků a omezením doby platnosti dovozních licencí.
          (3) Ustanovení týkající se osvědčení o původu, zejména ta, která upravují správní spolupráci s vývozními úřady, se vzhledem k potenciálnímu počtu vyvážejících zemí ukázala jako obtížně použitelná. Za účelem zabránění diskriminace hospodářských subjektů je tato ustanovení třeba změnit se zpětnou platností.
          (4) Nařízení (ES) č. 2375/2002 proto musí být pozměněno.
          (5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 2375/2002 se mění takto:
          1. V čl. 5 odst. 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:
          "Nejpozději do 18.00 hodin bruselského času v den podání žádostí o licence zašlou příslušné orgány Komisi faxem sdělení v souladu se vzorem uvedeným v příloze tohoto nařízení a celkové množství vyplývající ze součtu všech množství uvedených v žádostech o dovozní licence."
          2. Článek 6 se zrušuje.
          3. Článek 9 se mění takto:
          a) písmeno a) se nahrazuje tímto:
          "a) v kolonce 8 název země původu produktu a slovo "ano" se označí křížkem;"
          b) doplňuje se tento pododstavec:
          "Licence jsou platné pouze pro produkty pocházející ze země uvedené v kolonce 8."
          4. Článek 11 se nahrazuje tímto:
          "Článek 11
          V rámci této celní kvóty je propuštění pšenice obecné, jiné než vysoce jakostní, pocházející ze třetích zemí do volného oběhu ve Společenství podmíněno předložením osvědčení o původu, které v souladu s článkem 47 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 [6] vydal příslušný vnitrostátní orgán těchto zemí."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. dubna 2003 s výjimkou čl. 1 odst. 4, který se použije ode dne 1. ledna 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 25. března 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 181, 1.7.1992, s. 21.
          [2] Úř. věst. L 193, 29.7.2000, s. 1.
          [3] Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
          [4] Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
          [5] Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 88.
          [6] Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.