Nařízení Komise (ES) č. 545/2003 ze dne 27. března 2003, kterým se mění nařízení (EHS) č. 94/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu pro dovozy ze třetích zemí podle nařízení Rady (EHS) č. 2092/91Text s významem pro EHP.

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 545/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 545/2003
          ze dne 27. března 2003,
          kterým se mění nařízení (EHS) č. 94/92, kterým se stanoví prováděcí pravidla k režimu pro dovozy ze třetích zemí podle nařízení Rady (EHS) č. 2092/91
          (Text s významem pro EHP)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2092/91 ze dne 24. června 1991 o ekologickém zemědělství a k němu se vztahujícím označování zemědělských produktů a potravin [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 223/2003 [2], a zejména na čl. 11 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Seznam třetích zemí, z nichž musí určité zemědělské produkty získané ekologickou metodou produkce pocházet, aby mohly být uvedeny na trh ve Společenství, podle čl. 11 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2092/91, je stanoven v příloze nařízení Komise (EHS) č. 94/92 [3] naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 2382/2002 [4]. Tento seznam byl vypracován v souladu s čl. 11 odst. 2 nařízení (EHS) č. 2092/91.
          (2) Kostarika předložila Komisi žádost o zařazení do seznamu uvedeného v čl. 11 odst. 1 nařízení (EHS) č. 2092/91. Její orgány předložily informace požadované podle čl. 2 odst. 2 nařízení (EHS) č. 94/92.
          (3) Posouzení těchto informací a následná jednání s kostarickými orgány vedla k závěru, že pravidla, kterými se v této zemi řídí produkce a kontrola zemědělských produktů, jsou rovnocenná pravidlům stanoveným v nařízení (EHS) č. 2092/91.
          (4) Dovoz z Kostariky do Společenství probíhá v současné době podle čl. 11 odst. 6 nařízení (EHS) č. 2092/91.
          (5) Trvání zařazení Nového Zélandu do seznamu bude záležet na výsledcích kontrol na místě týkajících se pravidel na Novém Zélandu stanovených Komise provedla na místě kontrolu pravidel produkce a kontrolních opatření skutečně používaných v Kostarice, stanovených v čl. 11 odst. 5 nařízení (EHS) č. 2092/91.
          (6) Kromě toho australské orgány informovaly Komisi, že jeden kontrolní subjekt ukončil svou činnost. Proto by měl být název tohoto orgánu v příloze nařízení (EHS) č. 94/92 zrušen.
          (7) Nařízení (EHS) č. 94/92 by proto mělo být odpovídajícím způsobem pozměněno.
          (8) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem výboru uvedeného v článku 14 nařízení (EHS) č. 2092/91,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha nařízení (EHS) č. 94/92 se mění podle přílohy tohoto nařízení.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 27. března 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 198, 22.7.1991, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 31, 6.2.2003, s. 3.
          [3] Úř. věst. L 11, 17.1.1992, s. 14.
          [4] Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 120.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha nařízení (EHS) č. 94/92 se mění takto:
          1. Za text, který se vztahuje k Austrálii, se vkládá nový text, který zní:
          "Kostarika
          1. Kategorie produktů:
          a) nezpracované rostlinné produkty ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. a) nařízení (EHS) č. 2092/91;
          b) zpracované rostlinné produkty určené k lidské spotřebě ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. b) nařízení (EHS) č. 2092/91.
          2. Původ:
          Produkty kategorie ve smyslu bodu 1 písm. a) a organicky vypěstované složky v produktech kategorie ve smyslu bodu 1 písm. b) vypěstované v Kostarice.
          3. Kontrolní subjekty: Eco-LOGICA a BCS Oko-Garantie.
          4. Subjekt vydávající osvědčení: Ministerio de Agricultura y Ganadería.
          5. Trvání zařazení: do 30. června 2006."
          2. V bodu 3, který se vztahuje k Austrálii, se zrušuje odrážka "– Organic Vignerons Association of Australia Inc. (OVAA)"
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.