Nařízení Komise (ES) č. 546/2003 ze dne 27. března 2003 o některých sděleních údajů týkajících se používání nařízení Rady (EHS) č. 2771/75, (EHS) č. 2777/75 a (EHS) č. 2783/75 v odvětví vajec a drůbežího masa

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 546/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 546/2003
          ze dne 27. března 2003
          o některých sděleních údajů týkajících se používání nařízení Rady (EHS) č. 2771/75, (EHS) č. 2777/75 a (EHS) č. 2783/75 v odvětví vajec a drůbežího masa
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2771/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s vejci [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 493/2002 [2], a zejména na článek 15 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2777/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s drůbežím masem [3], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 493/2002, a zejména na článek 15 uvedeného nařízení,
          s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2783/75 ze dne 29. října 1975 o společném obchodním režimu pro vaječný albumin a mléčný albumin [4], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2916/95 [5], a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízením Komise (ES) č. 572/1999 ze dne 16. března 1999 o některých vzájemných sděleních mezi členskými státy a Komisí, která se týkají vajec a drůbežího masa, a o zrušení nařízení (EHS) č. 1527/73 [6] byl zaveden systém, jehož prostřednictvím si členské státy a Komise vzájemně sdělují ceny, za které se obchoduje na trhu s vejci a drůbežím masem, za účelem řádného řízení tohoto trhu.
          (2) Dosavadní zkušenosti ukazují, že je nezbytné provést určitá zlepšení uvedeného systému. Z tohoto důvodu je třeba nahradit nařízení (ES) č. 572/1999.
          (3) Je nutné stanovit týdenní sdělování cen Komisi prostřednictvím systému elektronického přenosu dat, s kterým musí Komise souhlasit, jakož i zajištění přístupu k těmto cenám pomocí elektronických prostředků.
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro vejce a drůbeží maso,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          1. Každý čtvrtek nejpozději do 12.00 hodin sdělí členské státy Komisi elektronickou cestou:
          a) prodejní cenu, kterou používají třídírny u vajec třídy A od slepic chovaných v klecích, která je průměrem kategorií L a M;
          b) prodejní cenu na jatkách nebo velkoobchodní ceny zjištěné na reprezentativních trzích pro celá kuřata třídy A zvaná "65 % kuřata" nebo pro jinou obchodní úpravu celých kuřat, je-li reprezentativnější.
          2. Ceny uvedené v odstavci 1 jsou průměrné ceny, za které se obchodovalo během týdne předcházejícího týdnu, v němž se sdělení odesílá. Tyto ceny jsou bez DPH a jsou vyjádřeny v národní měně za 100 kg.
          3. Členské státy začnou nejpozději 1. května 2003 používat systém elektronického přenosu dat, který musí schválit Komise.
          Článek 2
          Nejméně jednou za měsíc na zasedáních Řídícího výboru poskytne Komise přehled o cenách sdělených podle článku 1 tohoto nařízení a zajistí, aby k nim členské státy měly přístup na jejích internetových stránkách.
          Článek 3
          Zrušuje se nařízení (ES) č. 572/1999.
          Článek 4
          Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 27. března 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 49.
          [2] Úř. věst. L 77, 20.3.2002, s. 7.
          [3] Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 77.
          [4] Úř. věst. L 282, 1.11.1975, s. 104.
          [5] Úř. věst. L 305, 19.12.1995, s. 49.
          [6] Úř. věst. L 70, 17.3.1999, s. 16.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.