Nařízení rady (ES) č. 561/2003 ze dne 27. března 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem, pokud jde o výjimky ze zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 561/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení rady (ES) č. 561/2003
          ze dne 27. března 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem, pokud jde o výjimky ze zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů
          RADA EVROPSKÉ UNIE,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 60, 301 a 308 této smlouvy,
          s ohledem na společný postoj Rady 2002/402/SZBP ze dne 27. května 2002 o omezujících opatřeních proti Usámu bin Ládinovi, členům organizace Al-Kajdá a Talibanu a dalším osobám, skupinám, podnikům a subjektům, které jsou s nimi spojeny, a o zrušení společných postojů 96/746/SZBP, 1999/727/SZBP, 2001/154/SZBP a 2001/771/SZBP [1],
          s ohledem na společný postoj Rady 2003/140/SZBP ze dne 27. února 2003 o výjimkách z omezujících opatření uložených společným postojem 2002/402/SZBP [2],
          s ohledem na návrh Komise [3],
          s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [4],
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Společný postoj 2002/402/SZBP mimo jiné stanoví, že Evropské společenství má přijmout v souladu s rezolucemi 1267 (1999), 1333 (2000) a 1390 (2002) Rady bezpečnosti OSN určitá omezující opatření, včetně zmrazení prostředků a jiných hospodářských zdrojů.
          (2) Zmrazení prostředků a jiných hospodářských zdrojů bylo provedeno nařízením Rady (ES) č. 881/2002 [5].
          (3) Rada bezpečnosti rezolucí 1452 (2002) ze dne 20. prosince 2002 povolila některé výjimky ze zmrazení prostředků a jiných hospodářských zdrojů podle rezolucí 1267 (1999), 1333 (2000) a 1390 (2002).
          (4) Opatření přijatá Společenstvím je třeba přizpůsobit rezoluci 1452 (2002),
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V nařízení (ES) č. 881/2003 se vkládá nový článek, který zní:
          "Článek 2a
          1. Článek 2 se nevztahuje na prostředky nebo jiné hospodářské zdroje, pokud
          a) některý z příslušných orgánů členských států uvedených v příloze II rozhodne na žádost podanou dotčenou fyzickou nebo právnickou osobou, že tyto prostředky nebo jiné hospodářské zdroje jsou
          i) nezbytné k hrazení základních výdajů včetně úhrad za potraviny, nájemné nebo hypotéku, léky a lékařské ošetření, daně, pojistné a poplatky za veřejné služby,
          ii) určeny výlučně k hrazení přiměřených profesních odměn a náhrad výdajů vzniklých v souvislosti s poskytováním právních služeb,
          iii) určeny výlučně k hrazení poplatků nebo nákladů na běžné vedení nebo správu zmrazených prostředků nebo jiných hospodářských zdrojů,
          iv) nezbytné pro hrazení mimořádných výdajů;
          b) toto rozhodnutí bylo oznámeno Výboru pro sankce;
          c) i) v případě rozhodnutí podle písm. a) bodů i), ii) nebo iii) Výbor pro sankce nepodal proti dotyčnému rozhodnutí námitky ve lhůtě 48 hodin od jeho oznámení,
          ii) v případě rozhodnutí podle písm. a) bodu iv) Výbor pro sankce dotyčné rozhodnutí schválil.
          2. Každá osoba, která si přeje využít odstavce 1, podá žádost příslušnému orgánu členského státu uvedenému v příloze II.
          Příslušný orgán uvedený v příloze II neprodleně písemně oznámí jak žadateli, tak všem jiným osobám nebo subjektům, kterých se žádost týká, zda uvedené žádosti vyhoví.
          Příslušný orgán rovněž uvědomí ostatní členské státy, zda žádosti o výjimku vyhověl.
          3. Prostředky, které jsou uvolněny a převedeny uvnitř Společenství za účelem úhrady výdajů nebo uznány na základě tohoto článku, nepodléhají dalším omezujícím opatřením podle článku 2.
          4. Ustanovení čl. 2 odst. 2 se nevztahují na doplnění zmrazených účtů o:
          a) úroky nebo jiné výnosy připisované ve prospěch těchto účtů;
          b) platby splatné podle smluv, dohod nebo závazků, které vznikly přede dnem, kdy byly uvedené účty podrobeny rezolucím Rady bezpečnosti OSN, které byly následně provedeny nařízením (ES) č. 337/2000 [6], nařízením (ES) č. 467/2001 [7] a tímto nařízením.
          Uvedené úroky a jiné výnosy a platby se zmrazují stejně jako účet, na který byly vloženy."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 27. března 2003.
          Za Radu
          předseda
          M. Stratakis
          [1] Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 4.
          [2] Úř. věst. L 53, 28.2.2003, s. 62.
          [3] Návrh ze dne 3. 2. 2003 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).
          [4] Návrh ze dne 13. 3. 2003 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku).
          [5] Úř. věst. L 139, 29.5.2002, s. 9. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 414/2003 (Úř. věst. L 62, 6.3.2003, s. 24.).
          [6] Úř. věst. 43, 16.2.2000, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 467/2001.
          [7] Úř. věst. 67, 9.3.2001, s. 1. Nařízení ve znění tohoto nařízení.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.