Nařízení Komise (ES) č. 567/2003 ze dne 28. března 2003, kterým se opravuje anglické, dánské, finské, italské, německé, portugalské, řecké a španělské znění nařízení (ES) č. 445/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF)

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 567/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 567/2003
          ze dne 28. března 2003,
          kterým se opravuje anglické, dánské, finské, italské, německé, portugalské, řecké a španělské znění nařízení (ES) č. 445/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF)
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení [1], a zejména na články 34, 45 a 50 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Anglické, dánské, finské, italské, německé, portugalské, řecké a španělské znění nařízení Komise (ES) č. 445/2002 [2] obsahují řadu chyb. Tato jazyková znění je proto nutné opravit.
          (2) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro zemědělské struktury a rozvoj venkova,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 445/2002 se opravuje takto:
          1. týká se pouze německého znění;
          2. týká se pouze německého znění;
          3. týká se pouze anglického znění;
          "2. Netýká se anglického znění."
          4. týká se pouze řeckého znění;
          5. týká se pouze dánského znění;
          6. týká se pouze italského znění;
          7. týká se pouze portugalského znění;
          8. týká se pouze španělského znění;
          9. týká se pouze německého znění;
          10. týká se pouze španělského znění;
          11. týká se pouze španělského znění;
          12. týká se pouze anglického znění;
          "4. Netýká se anglického znění."
          13. týká se pouze finského znění;
          14. týká se pouze španělského znění.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne vstupu v platnost nařízení (ES) č. 445/2002.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 28. března 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 80.
          [2] Úř. věst. L 74, 15.3.2002, s. 1.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.