Nařízení Komise (ES) č. 568/2003 ze dne 28. března 2003, kterým se opravuje anglické a nizozemské znění nařízení (ES) č. 2603/1999, kterým se stanoví pravidla pro přechod na podporu pro rozvoj venkova podle nařízení Rady (ES) č. 1257/1999

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 568/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 568/2003
          ze dne 28. března 2003,
          kterým se opravuje anglické a nizozemské znění nařízení (ES) č. 2603/1999, kterým se stanoví pravidla pro přechod na podporu pro rozvoj venkova podle nařízení Rady (ES) č. 1257/1999
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 ze dne 17. května 1999 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu (EZOZF) a o změně a zrušení některých nařízení [1], a zejména na čl. 53 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Anglické a nizozemské znění nařízení Komise (ES) č. 2603/1999 [2] naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 2055/2001 [3] obsahují řadu chyb. Tato jazyková znění je proto nutné opravit.
          (2) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro zemědělské struktury a rozvoj venkova,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 2603/1999 se opravuje takto:
          1. týká se pouze nizozemského znění;
          2. týká se pouze anglického znění.
          "4. Netýká se anglického znění."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne vstupu nařízení (ES) č. 2603/1999 v platnost.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 28. března 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 80.
          [2] Úř. věst. L 316, 10.12.1999, s. 26.
          [3] Úř. věst. L 277, 20.10.2001, s 12.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.