Nařízení Komise (ES) č. 569/2003 ze dne 28. března 2003, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1238/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2100/94, pokud jde o poplatky, které je třeba zaplatit Odrůdovému úřadu Společenství

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 569/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 569/2003
          ze dne 28. března 2003,
          kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 1238/95, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2100/94, pokud jde o poplatky, které je třeba zaplatit Odrůdovému úřadu Společenství
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2100/94 ze dne 27. července 1994 o odrůdových právech Společenství [1], ve znění nařízení (ES) č. 2506/95 [2], a zejména na čl. 113 odst. 4 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Nařízení Komise (ES) č. 1238/95 ze dne 31. května 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2100/94, pokud jde o poplatky, které je třeba zaplatit Odrůdovému úřadu Společenství [3], ve znění nařízení (ES) č. 329/2000 [4], stanoví poplatky, které je třeba zaplatit Odrůdovému úřadu (dále jen "Úřad"), a výše těchto poplatků.
          (2) Správní rada Úřadu předložila Komisi návrh změn týkajících se poplatků, které je třeba zaplatit Úřadu podle nařízení (ES) č. 2100/94.
          (3) Metoda elektronické bankovní platby SWIFT by měla poskytovat dostatečné písemné důkazy sloužící k prokázání toho, že žadatel učinil opatření nezbytná k zaplacení poplatku za žádost na účet Úřadu.
          (4) Podle nařízení Rady (ES) č. 2100/94 je poplatek za žádost určen ke krytí několik fází zpracování žádosti. Proto by Úřad měl vracet pevně stanovenou část poplatku za žádost v případech, kdy je po prvním přezkoumání žádosti zjevné, že je žádost neplatná.
          (5) V zájmu zohlednění správních nákladů na systém odrůdových práv Společenství, které nejsou kryty z jiných poplatků, by se roční poplatek neměl lišit podle chráněných druhů, ani by se neměl v průběhu doby zvyšovat.
          (6) Finanční rezerva Úřadu dosáhla úrovně, která přesahuje úroveň nezbytnou pro zabezpečení kontinuity jeho činnosti. Proto by částka ročního poplatku měla být spojena se snížením rezervy pro období 2003 až 2005.
          (7) Datum splatnosti ročního poplatku by mělo předcházet počátku roku ochrany odrůdového práva, jehož se týká, aby se předešlo poskytování bezplatné ochrany v případě nezaplacení takového poplatku.
          (8) Je vhodné odstranit rozdíl mezi poplatky účtovanými za provedení zápisů do Rejstříku odrůdových práv Společenství a do Rejstříku žádostí. Kromě toho by měl být účtován pouze jeden poplatek za provedení stejného zápisu do rejstříku u žádostí zahrnujících více než jednu odrůdu ve shodném vlastnictví.
          (9) Podle nařízení Komise (ES) č. 1239/95 ze dne 31. května 1995, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2100/94, pokud jde o řízení před Odrůdovým úřadem Společenství [5], naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 2181/2002 [6], musí Úřad platit za technické zkoušení. Je nezbytné zvýšit poplatky účtované žadatelům za technické zkoušení a zavést různé skupiny poplatků. Vzhledem k velké míře zvýšení by měla být zvýšení poplatků provedena ve dvou fázích.
          (10) Nařízení (ES) č. 1238/95 je proto třeba příslušným způsobem změnit.
          (11) Nová opatření se použijí na poplatky, které jsou splatné od 1. dubna 2003.
          (12) Správní rada byla konzultována v souladu s nařízením (ES) č. 2100/94.
          (13) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro odrůdová práva,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Nařízení (ES) č. 1238/95 se mění takto:
          1. Článek 4 se mění takto:
          a) odstavec 3 se nahrazuje tímto:
          "3. Pokud je platba považována za nepřijatou Úřadem do požadované lhůty, lhůta vůči Úřadu je považována za dodrženou, pokud byly během dotyčné lhůty předloženy postačující písemné důkazy, že plátce řádně podal u banky nebo poštovního úřadu příkaz k převodu částky platby v eurech na bankovní účet Úřadu v dané lhůtě.";
          b) odstavec 4 se zrušuje;
          c) odstavec 5 se nahrazuje tímto:
          "5. Písemný důkaz se považuje za postačující ve smyslu odstavce 3, pokud je předloženo potvrzení o podání příkazu k převodu vystavené bankou nebo poštovním úřadem. Pokud však byl přikázaný převod převodem provedeným pomocí metody elektronické bankovní platby SWIFT, musí mít potvrzení o podání převodního příkazu podobu kopie zprávy SWIFT, opatřené otiskem razítka a podepsané oprávněným pracovníkem banky nebo poštovního úřadu.";
          2. Článek 7 se mění takto:
          a) odstavec 5 se nahrazuje tímto:
          "5. Odstavec 4 se nepoužije, pokud byl o platbě poplatku za žádost předložen postačující písemný důkaz, který prokazuje, že plátce řádně podal u banky nebo poštovního úřadu příkaz k převodu částky platby v eurech na bankovní účet Úřadu; čl. 4 odst. 5 se použije přiměřeně.";
          b) doplňuje se odstavec 7, který zní:
          "7. Pokud Úřad obdrží poplatek za žádost, ale žádost není platná podle článku 50 základního nařízení, ponechá si z poplatku za žádost 300 EUR a zbývající část vrátí ve chvíli, kdy žadateli oznámí nedostatky zjištěné v žádosti.";
          3. V článku 9 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:
          "1. Úřad účtuje držiteli odrůdového práva Společenství (dále jen "držitel";) poplatek za každý rok trvání odrůdového práva Společenství ("roční poplatek";) ve výši 300 EUR za roky 2003 až 2005 a 435 EUR za rok 2006 a roky následující.
          2. Roční poplatek je třeba zaplatit:
          a) za první rok doby platnosti odrůdového práva Společenství do 60 dnů od data udělení práva a
          b) za následující roky doby platnosti odrůdového práva Společenství v první den kalendářního měsíce předcházejícího měsíci, ve kterém bylo právo uděleno.";
          4. Článek 10 se mění takto:
          a) v páté odrážce odst. 1 písm. b) se částka "300 ECU" nahrazuje částkou "100 EUR";
          b) doplňuje se odstavec 3, který zní:
          "3. Pokud se žádost o zápis uvedená v odst. 1 písm. b) nebo c) týká více než jedné žádosti nebo registrovaného práva, o které zažádala nebo které má v držení stejná osoba, účtuje se pouze jeden poplatek.";
          5. Příloha I se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
          6. Příloha II se zrušuje.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se na poplatky, které jsou splatné od 1. dubna 2003.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 28. března 2003.
          Za Komisi
          David Byrne
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 227, 1.9.1994, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 258, 28.10.1995, s. 3.
          [3] Úř. věst. L 121, 1.6.1995, s. 31.
          [4] Úř. věst. L 37, 12.2.2000, s. 19.
          [5] Úř. věst. L 121, 1.6.1995, s. 37.
          [6] Úř. věst. L 331, 7.12.2002, s. 14.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA
          Příloha I se nahrazuje tímto:
          „PŘÍLOHA I
          Poplatky za technické zkoušení uvedené v článku 8
          Poplatek, který má být zaplacen za technické zkoušení odrůdy podle článku 8, se stanoví s ohledem na rok, ve kterém začíná vegetační období, a na skupinu druhů, k níž daná odrůda náleží, v souladu s touto tabulkou:
          (v eurech) |
          Skupina nákladů | Poplatek v roce 2003 až 2005 | Poplatek v roce 2006 a následujících letech |
          | |
          Skupina zemědělských plodin
          1 | základní plodiny | 1020 | 1020 |
          2 | vegetativně rozmnožované rostliny | 1190 | 1190 |
          3 | olejniny | 1020 | 1020 |
          4 | trávy | 1020 | 1020 |
          5 | řepné rostliny | 1020 | 1020 |
          6 | přadné rostliny | 1020 | 1020 |
          7 | rostliny se zvláštním zkušebním režimem | 1020 | 1020 |
          8 | jiné zemědělské rostliny | 1020 | 1020 |
          Skupina okrasných rostlin
          9 | druhy s živým referenčním souborem, zkouška ve skleníku, dlouhé pěstování | 1190 | 1190 |
          9A | druhy s živým referenčním souborem, zkouška ve skleníku, dlouhé pěstování a zvláštní rostlinolékařské podmínky | 1200 | 2040 |
          10 | druhy s živým referenčním souborem, zkouška ve skleníku, krátké pěstování | 1105 | 1105 |
          11 | druhy s živým referenčním souborem, zkouška na poli, dlouhé pěstování | 1105 | 1105 |
          12 | druhy s živým referenčním souborem, zkouška na poli, krátké pěstování | 1105 | 1105 |
          13 | druhy bez živého referenčního souboru, zkouška ve skleníku, dlouhé pěstování | 1200 | 1360 |
          13A | druhy bez živého referenčního souboru, zkouška ve skleníku, dlouhé pěstování bez dalšího rozmnožovacího kroku | 1200 | 2040 |
          14 | druhy bez živého referenčního souboru, zkouška ve skleníku, krátké pěstování | 1105 | 1105 |
          15 | druhy bez živého referenčního souboru, zkouška na poli, dlouhé pěstování | 1105 | 1105 |
          16 | druhy bez živého referenčního souboru, zkouška na poli, krátké pěstování | 1105 | 1105 |
          17 | nové druhy, zkouška ve skleníku | 1190 | 1190 |
          18 | nové druhy, zkouška na poli | 1190 | 1190 |
          19 | druhy rozmnožované semeny (nespadající do žádné jiné kategorie) | 1200 | 1360 |
          Skupina zeleniny
          20 | druhy rozmnožované semeny, zkouška na poli | 1050 | 1445 |
          21 | druhy rozmnožované semeny, zkouška na poli | 1200 | 1955 |
          22 | vegetativně rozmnožované druhy, zkouška na poli | 1050 | 1700 |
          23 | vegetativně rozmnožované druhy, zkouška ve skleníku | 1200 | 1360 |
          Skupina ovoce
          24 | stromy | 1050 | 1615 |
          24A | druhy stromů s velkým trvalým živým referenčním souborem | 1050 | 2380 |
          25 | keře | 1050 | 1190 |
          26 | révy | 1050 | 1190 |
          27 | popínavé rostliny | 1050 | 1870 |
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.