Nařízení Komise (ES) č. 571/2003 ze dne 28. března 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 1277/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají produkčního potenciálu

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 571/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 571/2003
          ze dne 28. března 2003,
          kterým se mění nařízení (ES) č. 1277/2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají produkčního potenciálu
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2585/2001 [2], a zejména na článek 80 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) K vyřešení specifického praktického problému je žádoucí změnit lhůtu stanovenou v čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 1493/1999 pro odchylku od čl. 2 odst. 2. Použití různých ustanovení týkajících se udělení odchylky představuje značné a komplikované administrativní zatížení, zejména pokud jde o kontroly a sankce. V zájmu řádné správy by tedy měl být dotyčný termín posunut na 31. července 2003.
          (2) V důsledku toho je žádoucí změnit nařízení (ES) č. 1227/2000 [3] naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 315/2003 [4].
          (3) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro víno,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          V článku 1 nařízení (ES) č. 1227/2000 se odstavec 1a nahrazuje tímto:
          "1a. Lhůta stanovená v čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 1493/1999 na 31. července 2002 se posunuje na 31. července 2003."
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 28. března 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 179, 14.7.1999, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 345, 29.12.2001, s. 10.
          [3] Úř. věst. L 143, 16.6.2003, s. 1.
          [4] Úř. věst. L 46, 20.2.2003, s. 9.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.