Nařízení Komise (ES) č. 578/2003 ze dne 28. března 2003, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 578/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 578/2003
          ze dne 28. března 2003,
          kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 174/1999, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 804/68, pokud jde o vývozní licence a vývozní náhrady pro mléko a mléčné výrobky
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 509/2002 [2], a zejména na čl. 30 odst. 1 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 20a nařízení Komise (ES) č. 174/1999 [3] naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 186/2003 [4] stanoví pravidla pro správu kvóty pro sušené mléko určené k vývozu do Dominikánské republiky podle memoranda o porozumění mezi Evropským společenstvím a Dominikánskou republikou schváleného rozhodnutím Rady 98/486/ES [5]. V důsledku potíží při používání uvedeného memoranda, které by mohly znamenat nutnost změnit stávající režim, je třeba odložit lhůtu pro podání žádostí ohledně uvedené kvóty na období od 1. července 2003 do 30. června 2004.
          (2) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Odchylně od čl. 20a odst. 7 nařízení (ES) č. 174/1999 se žádosti o licence na období od 1. července 2003 do 30. června 2004 podávají od 1. do 10. května 2003.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 28. března 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48.
          [2] Úř. věst. L 79, 22.3.2002, s. 15.
          [3] Úř. věst. L 20, 27.1.1999, s. 8.
          [4] Úř. věst. L 27, 1.2.2003, s. 11.
          [5] Úř. věst. L 218, 6.8.1998, s. 45.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.