Nařízení Komise (ES) č. 606/2003 ze dne 2. dubna 2003, kterým se schvalují kontroly dodržování obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu prováděné v Izraeli před dovozem do Společenství

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 606/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 606/2003
          ze dne 2. dubna 2003,
          kterým se schvalují kontroly dodržování obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu prováděné v Izraeli před dovozem do Společenství
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou [1], naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 [2], a zejména na článek 10 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Článek 7 nařízení Komise (ES) č. 1148/2001 ze dne 12. června 2001 o kontrolách dodržování obchodních norem pro čerstvé ovoce a zeleninu [3], naposledy pozměněného nařízením (ES) č. 408/2003 [4], stanoví podmínky pro schválení kontrolních operací prováděných některými třetími zeměmi, které o ně požádají, před dovozem do Společenství.
          (2) Dne 30. července 2001 izraelské orgány zaslaly Komisi žádost o schválení kontrol prováděných oddělením kontroly jakosti čerstvých produktů, které je řízeno odborem ochrany a kontroly rostlin (PPIS) izraelského ministerstva zemědělství a rozvoje venkova. Tato žádost uvádí, že PPIS má zaměstnance, materiál i vybavení nezbytné k provádění kontrol, že používá metody srovnatelné s metodami uvedenými v článku 9 nařízení (ES) č. 1148/2001 a že čerstvé ovoce a zelenina vyvážené z Izraele do Společenství odpovídají obchodním normám Společenství.
          (3) Z informací zaslaných členskými státy Komisi vyplývá, že v období let 1997 až 2000 dovážené čerstvé ovoce a zelenina pocházející z Izraele jen zřídka nesplňovaly obchodní normy.
          (4) Zástupce izraelských kontrolních orgánů se pravidelně zúčastňuje mezinárodních porad směřujících k přijetí obchodních norem pro ovoce a zeleninu v rámci pracovní skupiny pro normalizaci produktů podléhajících zkáze a zlepšování jakosti při Evropské hospodářské komisi Spojených národů (EHK/OSN). Dále se Izrael podílí na režimu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) pro uplatňování mezinárodních norem pro ovoce a zeleninu. A konečně, již řadu let se izraelské kontrolní orgány účastní také různých seminářů a školení organizovaných některými členskými státy.
          (5) Kontroly dodržování jakosti prováděné Izraelem je tedy třeba schválit s účinkem ode dne zavedení postupu správní spolupráce podle čl. 7 odst. 8 nařízení (ES) č. 1148/2001.
          (6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro čerstvé ovoce a zeleninu,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Kontroly dodržování obchodních norem používané pro čerstvé ovoce a zeleninu prováděné Izraelem před dovozem do Společenství se schvalují v souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1148/2001.
          Článek 2
          Údaje o úředním orgánu a kontrolním subjektu v Izraeli, jak je uvedeno v čl. 7 odst. 2 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 1148/2001, jsou obsaženy v příloze I tohoto nařízení.
          Článek 3
          Osvědčení uvedená v čl. 7 odst. 3 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 1148/2001 vydaná po kontrolách uvedených v článku 1 tohoto nařízení, musejí být vyhotovena na formulářích podle vzoru uvedeného v příloze II tohoto nařízení.
          Článek 4
          Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne zveřejnění oznámení o zavedení správní spolupráce mezi Společenstvím a Izraelem v řadě C Úředního věstníku Evropské unie, v souladu s čl. 7 odst. 8 nařízení (ES) č. 1148/2001.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 2. dubna 2003.
          Za Komisi
          Franz Fischler
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64.
          [3] Úř. věst. L 156, 13.6.2001, s. 9.
          [4] Úř. věst. L 62, 6.3.2003, s. 8.
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA I
          Úřední orgán uvedený v čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1148/2001:
          Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova
          PPIS (Odbor ochrany a kontroly rostlin)
          PO Box 78
          Bet-Dagan
          50250
          Izrael
          Telefon: (972-3) 968 15 00
          Fax: (972-3) 368 15 07
          Elektronická pošta::
          Kontrolní subjekt uvedený v čl. 7 odst. 2 nařízení (ES) č. 1148/2001:
          Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova
          PPIS (Odbor ochrany a kontroly rostlin)
          oddělení kontroly jakosti čerstvých plodin
          PO Box 78
          Bet-Dagan
          50250
          Izrael
          Telefon: (972-3) 968 15 20
          Fax: (972-3) 368 15 07
          Elektronická pošta::
          --------------------------------------------------
          PŘÍLOHA II
          Vzor osvědčení podle čl. 7 odst. 3 nařízení (ES) č. 1148/2001
          +++++ TIFF +++++
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.