Nařízení komise (ES) č. 608/2003 ze dne 2. dubna 2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2505/96, pokud jde o objem kvót některých autonomních celních kvót Společenství

Tento náhled textu slouží k rychlé orientaci. Formátovaný text a další informace k předpisu nařízení 608/2003/EU najdete na stránkách systému Eurlex, který je provozovaný Evropskou unií.
Nařízení Komise (ES) č. 608/2003
          ze dne 2. dubna 2003,
          kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2505/96, pokud jde o objem kvót některých autonomních celních kvót Společenství
          KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
          s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,
          s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2505/96 ze dne 20. prosince 1996 o otevření a správě autonomních celních kvót Společenství pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky [1], naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2287/2002 [2], a zejména na článek 6 uvedeného nařízení,
          vzhledem k těmto důvodům:
          (1) Výše kvót stanovená v nařízení (ES) č. 2505/96 pro určité autonomní celní kvóty Společenství není dostačující pro uspokojení potřeb průmyslu Společenství v běžném kvótovém období.
          (2) Aby se zajistilo nepřetržité využívání těchto kvót, je třeba výše kvót zvýšit s účinkem od 1. ledna 2003 nebo 1. července 2002, v závislosti na datu otevření těchto kvót.
          (3) Nařízení (ES) č. 2505/96 je třeba příslušným způsobem změnit.
          (4) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro celní kodex,
          PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:
          Článek 1
          Příloha I nařízení (ES) č. 2505/96 se mění takto:
          1. Pro kvótové období od 1. ledna do 30. června 2003 se výše celní kvóty s pořadovým číslem 09.2612 nahrazuje výší 150 tun.
          2. Pro kvótové období od 1. července do 30. června 2003 se výše celní kvóty s pořadovým číslem 09.2976 nahrazuje výší 900000 jednotek.
          Článek 2
          Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
          Použije se ode dne 1. ledna 2003, s výjimkou čl. 1 bodu 2, který se použije ode dne 1. července 2002.
          Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.
          
          V Bruselu dne 2. dubna 2003.
          Za Komisi
          Frederik Bolkestein
          člen Komise
          [1] Úř. věst. L 345, 31.12.1996, s. 1.
          [2] Úř. věst. L 348, 21.12.2002, s. 42.
          --------------------------------------------------


Tento web používá soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace o cookies.
✔ O.K.